Ana səhifə

Izdkf”kr /keZ,oa laLd`frijd ys[k


Yüklə 45.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü45.5 Kb.
izdkf”kr /keZ ,oa laLd`frijd ys[k

1- vc eksgsa jke dh lqf/k vk;h LorU= psruk] 27 tuojh] 1986-

2- eks{knkf;uh thou nkf;uh xaxk LorU= psruk] 15 Qjojh] 1986-

3- eU=nz’Vk osn O;kl LorU= psruk] 12 ekpZ] 1986-

4- pSrU; egkizHkq oS’.ko HkfDr /kkjk ds vizfre lzksr LorU= psruk] 22 ekpZ] 1986-

5- vFkZ”kkL= ds iz.ksrk dkSfVY; LorU= psruk] 28 ekpZ] 1986-

6- LokLF;o/kZd ,oa ojs.; rkEcwy LorU= psruk] 11 viSzy] 1986-

7- Hkksx&eks{k iznk=h n”k egkfo|k;sa LorU= psruk] 11 viSzy] 1986-

8- v/;kRe dh lk{kkr~ ewfrZ egf’kZ ;kKoYD;% LorU= psruk] 14 viSzy] 1986-

9- tSu Je.k&ijEijk ds vU;re~ LrEHk egkohj Lokeh LorU= psruk] 18 viSzy] 1986-

10- xaxk dgha gels :B u tk;sa jk’Vªh; lgkjk] y[kuÅ] 1990-

11- Hkxoku rFkkxr] cq)iwf.kZek ij fo”ks’k LorU= psruk

12- pSrU; egkizHkq&eu oS’.ko vkRek lU;klh iUps”oj] iUps”oj fgUnw laLFkku] 16 gatj flusek Hkou] eqEcbZA

13- ikigkfj.kh xaxk iUps”oj] iUps”oj fgUnw laLFkku] 16 gatj flusek Hkou] eqEcbZA

14- Hkksx vkSj eks{k dh iznk=h “kfDr xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 18 vDVwcj] 2001-

15- ,dS gks ds vusd gks rqe nl egkfo|k,a xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 25 vDVwcj] 2001-

16- v/;kRe dh vkºoku d=hZ ek¡ Hkxorh xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 11 viSzy] 2002-

17- Hkkjrh; Kku xaxk ds HkxhjFk xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 18 viSzy] 2002-

18- lkSHkkX;nkf;uh y{eh gSa rsjs :Ik vusd xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 31 vDVwcj] 2002-

19- efgeke;h dkfrZZd iwf.kZek xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 2002-

20- n;k /keZ ds vizfre _f’k d`fotZ;fr okYehfd% xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 2002-

21- riksou dk miou gS Jh of”k’BkJe] nSfud tkxj.k] xksj[kiqj 1999-

22- vUu ioZ laØkfUr xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 16 tuojh] 2003-

23- og ØkfUrnwr Hkkjr liwr % lqHkk’k pUnz cksl xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 23 tuojh] 2003-

24- loZ fiz;a pk#rja olUrs xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 6 Qjojh] 2003-

25- foeksgua fg nsfguka lq”kadjL; fpUrue~ xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 27 Qjojh] 2003-

26- Hkkjrh; laLd`fr dk ;ksxnku jk’Vªh; xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 6 ekpZ] 2003-

,drk ds {ks= esa

27- eu oS’.ko ru lU;klh % pSrU; egkizHkq xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 27 ekpZ] 2003-

28- oUns uekfe rs pj.kkjfoUne~ xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 3 viSzy] 2003-

29- uSfrd ewY;ksa ds laLFkkid] iFk&inz”kZd jke xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 10 viSzy] 2003-

30- thou gS Qwy] e`R;q pUnu gS] gs! Ukkx xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 31 tqykbZ] 2003-

rqEgkjk nksuksa ls iwtu gS

31- lkSHkkX;nkf;uh] eks{knkf;uh gfjrkfydk rht xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 28 vxLr] 2003-

32- oUnu xtcnu fouk;d dh x.ks”k iwtuksRlo jk’Vªh; lgkjk] 31 vxLr] xksj[kiqj] 2003-

ij fo”ks’k

33- rqe ,d gksdj vusd gks % n”k egkfo|k,a xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 25 flrEcj] 2003-

34- f”ko&ikoZrh ds iq= gSa LdUn dkfrZds xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 27 uoEcj] 2003-

35- NUnkse;h yksdok.kh ds mn~xkrk czãf’kZ okYehfd xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 9 vDVwcj] 2003-

36- #nz ds va”kkorkj % dky HkSjo xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 20 uoEcj] 2003-

37- vk”kk fg ijea nq%[ke~ % vo/kwr n=krs; xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 18 fnlEcj] 2003-

38- ,dSokga txR;= f}rh;k dk eekijk xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 18 ekpZ] 2003-

39- vatuk ds uUnu dk ckjackj oUnu xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 1 viSzy] 2003-

40- deZ ,oa /keZ dk ikou ioZ xq:okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 15 viSzy] 2004-

41- czã lR;a txrfeF;k % n”kZukpk;Z “kadj xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 22 viSzy] 2004-

42- lsforO;ksa egko`{k% xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] 5 twu] 2004-

43- lkjs foKkuh tu feydj lq[k dks nq%[k jfgr xq#okjh; tkxj.k xksj[kiqj] ;Fkk”kh?kz izdk”;

cuk u ldsaA vkpk;Z fo’.kqdkUr “kkL=h


vkdk”kok.kh ls izlkfjr okrkZ,a

vf/kdka”k okrkZ,a u tkus fdruh ckj vkdk”kok.kh ds xksj[kiqj dsUnz ls izlkfjr ,oa iquZ&izlkfjr gSaA

1- oS’.ko HkfDr /kkjk ds ,d lzksr pSrU; egkizHkq vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 06-01-1986-

2- fo”o Ik;kZoj.k fnol&o`{k gekjs fe= gSa bUgsa er dkVks vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 05-06-1986-

3- iwokZapy ds Ik;kZoj.k LFky&dq”khuxj vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 23-01-1987-

4- Hkkjrh; Kkuxaxk ds HkxhjFk&osn O;kl vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 06-01-1987-

5- vkfn “kadjkpk;Z vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 20-07-1989-

6- vkfn “kadjkpk;Z ,oa mudk n”kZu vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 20-07-1989-

7- Hkkjrh; laLd`fr dk ;ksxnku&jk’Vªh; ,drk ds {ks= esa vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 28-09-1990-

8- HkfDr vkUnksyu vkSj pSrU; egkizHkq vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 28-02-1991-

9- Hkkjrh; laLd`fr esa Hkxoku cq) dh nsu vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 28-05-1991-

10- gekjs n”kZuh; Ik;ZVu LFky&iz;kx vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 04-07-1991-

11- vkfn “kfDr nqxkZ vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 15-10-1991-

12- lw;Z iwtk dk ioZ edj laØkfUr vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 14-01-1992-

13- Hkxoku cq) ds lans”k vkt ds ifjizs{; esa vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 16-05-1992

14- ge vkSj gekjk Ik;kZoj.k gekjs vkJ; nkrk o`{k vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 18-09-1992-

15- n;k /keZ ds egku~ vUos’kd _f’k lqdjkr vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 20-01-1993-

16- thou n”kZu pSrU; egkizHkq vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 08-03-1993-

17- ge vkSj gekjk Ik;kZoj.k&Ik;kZoj.k laj{k.k vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 08-10-1993-

dh Hkkjrh; ijEijk

18- fopkj xks’Bh&jk’Vªh; ,drk vkSj fgUnh lkfgR; vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 14-08-1995-

19- lqHkk’k pUnz cksl vej liwr vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 23-01-1996-

20- cq) t;arh ij vkys[k vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 03-05-1996-

21- lR; rFkk Jhen~ Hkkxor~ ds lanHkZ esa fpUru fcUnq gsrq vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 26-07-1996-

22- Hkkjrh; ijEijk ds lw=/kkj&pSrU; egkizHkq vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 13-03-1997-

23- nqxZfr ukf”kuh nqxkZ vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 10-10-1997-24- lerk ds mikld Hkxoku~ rFkkxr vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 11-05-1998-

25- vkfn “kfDr nqxkZ vkdk”kok.kh] xksj[kiqj 30-09-1998-


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət