Ana səhifə

Input by the Sri Lanka Tripitaka Project Released by Dhammavassarama 法雨道場


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə32/39
tarix26.06.2016
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   39

Dipavamso

(Pathamo paricchedo)

1
Dipagamanam Buddhassa dhatunam 1 bodhiya’gamam,


Savgahaceravadabca 2 dipamhi sasana’gamam,
Naridagamana vasam 3 kittiyissam sunatha me.
2
Pitipamojjajananam pasadeyyam manoramam,
Anekakarasampannam cittikava sunatha me.
3
Udaggacitta sumana pahattha tutthamanasa,
Niddosam bhadravacanam sakkaccam sampaticchatha.
4
Sunatha sabbe panidhaya manasam
Vamsam pavakkhami paramparagatam,
Atippasatham 4 bahunabhivannitam
Etam hi nanakusumam’va gathitam.
5
Anupamam vamsavaraggavadinam 5
Sabbam anabbam 6 tatha suppakasitam,
Ariyagatam uttamasabbhi vannitam
Sunantu 7 dipathuti sadhu sakkatam.
6
Asabham thanapallavkam acalam dalha ‘makampitam,8
Caturavge patitthaya nisidi purisuttamo.

1. Ṛc.l̥:dhatuva pa:dhatubca: 2. Ṛc.l̥.Samgahacariyavadam ca. 3. Ṛc.l̥. Vamsam. 4. Ṛc.l̥.


Thutippasatham. 5. Ṛc.l̥: vasinam. 6. Ṛc.l̥:pa:ta: apubbam. 7. Ṛc.l̥: du: sunatha. 8. Ṛc.l̥: dalham
akampitam.

[SL Page 002] [\x 2/]

7
Nisajja pallavkavare narasabho
Dumidamule dipadana’muttamo,
Na chambhati vitabhayo’va kesari
Disvana maram saha sena magatam.1
8
Maravadam bhidivana citra seva sasenakam,
Jayo attamano dhiro santacitto samahito.
9
Vipassana kammatthanam manasikarabca yoniso,
Sammasi bahuvidham dhammam anekakaranissitam.
10
Pubbenivasabanabca dibbacakkhubca cakkhuma,
Sammasanto mahabani tayo yame atikkami
11
Tato pacchimayamamhi paccayakaram vivattayi,
Anulomam patilomabca manasa’ka sirighano.
12
Bava dhammam paribbaya pahanam maggabhavanam,
Anussari 2 mahabani vimutto’patisavkhaye.3
13
Sabbabbatabanavaram abhisambuddho mahamuni,
Buddho Buddho’ti tam namam samabba pathamam ahu.
14
Bujdhiva sabbadhammanam udanam kava pabhavkaro,
Ta’deva pallavkavare sattaham vitinamayi.
15
Samitasabbasantaso katakicco anasavo,
Udaggo sumano hattho vicintesi bahum hitam.
16
Khane khane laye Buddho sabbalokamavekkhati,
Pabcacakkhu vivariva olokesi bahujjane.
17
Anavaranabanam tam pesesi dipaduttamo,
Addasa virajo satha lavkadipam varuttamam.
18
Sudesam utusampannam subhikkham ratanakaram,
Pubbabuddha ma’nucinnam ariyagananisevitam.4
19
Lavkadipavaram disva sukhettam ariyalayam,
Bava kalamakalabca vicintesi anuggaho.

1. Ṛc.l̥: vahanam. 2. Du:Ṛc.l̥: anusasi. 3. Ṛc. Upadhisamkhayo. 4. Pa: ariyaganasevitam.

[SL Page 003] [\x 3/]
20
Lavkadipe imam kalam yakkhabhuta ca rakkhasa,
Sabbe Buddhapatikuttha sakka uddharitum balam.
21
Nihariva yakkhagane pisace avaruddhake,
Khemam kavana tam dipam vasapessami manuse.
22
Titthantesu 1 ime pape yavatayum asesato,
Sasanantaram bhavissati lavkadipavare tahim.
23
Uddharivana’ham satte pasadeva bahujjane,
Acikkhivana tam maggam accutam 2 ariyapatham.
24
Anupada parinibbami 3 suriyo atham gato yatha,
Parinibbute catumase hessati pathamasavgaho.*
25
Tato param vassasate vassana’ttharasani ca,
Tatiyo savgaho hoti pavattathaya sasanam.
26
Imasmim jambudipamhi bhavissati mahipati,
Mahapubbo tejavanto dhammasoko’ti 4 vissuto.
27
Tassa rabbo asokassa putto hessati pandito
Mahido sutasampanno lavkadipam pasadaye.5
28
Buddho bava imam hetum bahum athupasamhitam
Kalakalam imam dipam arakkham sugato kari.
29
Pallavkam animisam ca cavkamam ratanagharam,
Ajapalamucalido khirapalena sattamam.
30
Sattasattahakaraniyam kavana vividham jino,
Baranasim gato viro dhammacakkam pavattitum,
31
Dhammacakkam pavattento pakasento dhamma’muttamam
Attharasannam kotinam dhammabhisamayo ahu.

1. Ṛc.l̥:ca. 2. Ṛc.l̥: abjasam. 3. Ta:pa:du:Ṛc.l̥. Parinibbayi. 4. Ṛc.l̥: asokadhammoti. 5. Ṛc.l̥:


pasadayam.
* Dutiyasavgiti.
"Atite dasame vasse kalasokassa rajino,
Sambuddhaparinibbana evam vassa satam ahu.-Pe-

Te sabbevalukarame kalasokena rakkhita,


Revatatherapamokkha akarum dhammasavgaham" mahavamse.

[SL Page 004] [\x 4/]

32
Kondabbo bhaddiyo vappo mahanamo ca assaji,
Ete pabcamahathera vimutta 1 ‘nattalakkhane
33
Yasa sahaya cattari puna pabbasa darake,
Baranasi isipatane vasanto uddhari jino.
34
Baranasim vasivana vuthavasso tathagato,
Kappasike vanasande uddhari bhaddavaggiye.
35
Anupubbam caramano uruvela’mavassari,
Addasa virajo satha uruvelakassapam jatim.
36
Agyagare 2 ahinagam damesi purisuttamo,
Disva acchariyam sabbe nimantimsu tathagatam.
37
Hemantam catumasamhi idha viharatu 3 gotama,
Mayam tam niccabhattena sada upatthahamase.
38
Uruvelayam hemante vasamano tathagato,
Jatile saparisajje vinesi purisasabho.
39
Mahayabbam pakappimsu avga ca magadha ubho,
Disva yabbe mahalabham vicintesi ayoniso.
40
Mahiddhiko mahasamano anubhavam ca tam maha,
Sace mahajanakaye vikubbeyya katheyya va.
41
Parihayissati me labho gotamassa bhavissati,
Aho nuna mahasamano nagaccheyya samagamam
42
Caritam adhimuttim 4 ca asayam ca anusayam,
Cittassa solasakare vijanati tathagato.
43
Jatilassa cintitam bava paracittavidu muni,
Pindapatam kurudipam ganvana mahatiddhiya 5
44
Anotattadahe Buddho paribhubjivana bhojanam,
Tatha dhanasamapattim samapajji bahum hitam.
45
Buddhacakkhuhi lokaggo sabbalokam vilokayi,
Addasa virajo satha lavkadipavaruttamam.
46
Mahavanam mahabhimam ahu lavkatalam tada,
Nanayakkha mahaghora ludda lohitabhakkhasa.

1. Pa: vimutta anatta 2. Ta: agyagare 3. Ṛc.l̥:du: vihara. 4. Ṛc.l̥: muttam, 5. Ṛc.l̥. Mahaiddhiya:

[SL Page 005] [\x 5/]

47
Canda rudda ca rabhasa 1 nanarupavihesika,


Nanadhimuttika sabbe sannipate samagate. 2
48
Tatha ganvana tammajdhe vihimsevana rakkhase,
Niharite pisacete 3 manussa honti issara.
49
Imama’tham mahaviro cintayiva bahum hitam,
Nabham ababhuggamivana jambudipa idhagato
50
Yakkhasamagame majdhe upari siramathake,
Nisidanam gahevana dissamano nabhe thito
51
hitam passanti sambuddham yakkhasena samagata,
Buddho’ti tam namabbanti yakkho abbataro iti
52
Gavgatire mahiyasu pokkhalesu
Patitthite thupatthane subhavgane,
Tasmim padesamhi 4 thito naruttamo
Samappito dhanasamadhi’muttamam.
53
Dhanam lahum khippanisantikaro muni samapajjati cittakkhane,
Sahasa samutthati dhanakkhaniya
Samapayi sucitte paramigato.
54
hito nabhe iddhivikubbamano
Yakkho mahiddhica mahanubhavo,
Khaniyam ghana meghasahassadhara
Pavassati sitalavata duddini.
55
Aham karomi te unham mama detha nisiditum,
Athi tejabalam mayham parissaya vinodanam.
56
Sace vinoditum sakka nisidahi yathicchitam,
Sabbehi samanubbatam tava tejabalam kara.
57
Unham yacatha mam sabbe bhiyyo tejam mahatapam
Khippam karoma accunham tumhehi abhipathitam.
58
hite majdhantike kale gimhana suriyo yatha,
Evam yakkhana’ma tapo kaye thapitadarunam.

1. Ṛc.l̥: pisaca: 2 du, Ṛc.l̥: samagata: 3. Ṛc.l̥: padesasmi 4. Pa:du: ta: Ṛc.l̥: yakkhanam. [Dipa02]


[SL Page 006] [\x 6/]

59
Yatha kappaparivatte catu 1 suriyaatapo,


Evam nisidane sathu tejo hoti tatuttari.
60
Yatha suriyam udentam nasakka 2 caritum nabhe, 3
Evam nisidanam cammam nathi avaranam nabhe.
61
Nisidanam kappajalam’va teram suriyam’va pathari,4
Mahatapam vikirati aggijalamva ‘nappakam.
62
Avgararasijalitatapam tahim,
Nisidanam abbhasamam 5 padissati,
Dipesu unham nidasseti dussaham
Dhuvam nipakkam ayapabbatupamam
63
Purathimam pacchima dakkhinu’ttaram,
Uddham adho dasadisa imayo
Sace ayam yakkho mahanubhavo,
Tejo samapajjati pajjalayati,
64
Katham gamissama sukhi aroga
Kada pamubcama imam subheravam,
Sabbeva yakkha vilaya bhavissare,
Bhusamva mutthirajam vatakhittam.
65
Buddho isinam 6 nisabho sukhavaho
Disvana yakkhe dukkhite bhayattite, 7.
Anukampako karuniko mahesi
Vicintayi athasukham amanuse.
66
Atha’bbadipam patirupakam imam
Ninnam thalam sabbathane 8 kasadisam,
Nadipabbatam talakasunimmalam,
Dipam girim lavkatalam 9 samupamam
67
Sunibbhayam sobhitasagarantakam
Pahutabhakkham bahudhabba ‘makulam,
Utusamatham bharisaddalam mahim
Varam giridipa mi’massa uttarim

1. Pa: cattari. 2. Pa:du: Ṛc.l̥: acaritum 3. Pa.Naro. 4. Pathavi: 5. Ṛc.l̥: abbhasanam, 6. Ṛc.l̥:


buddhoca boisinisabho, 7. Ṛc.l̥: hayatthite. 8. Ṛc.l̥: sabbathaneka, 9. Ṛc.l̥: lamkatala.
[SL Page 007] [\x 7/]

68
Rammam manubbam haritam susitalam


Aramavanaramaneyyakam varam,
Santi’dha phulla phaladharinoduma
Subbam vicittam naca koci issaro.
69
Mahannave sagaravarimajdhe
Sugambhire umi sada pabhijjare,
Suduggame pabbatajala mussite
Sudukkaram atha ‘manittha ‘mantaram.
70
Paramanarosa parapitthimamsika
Akarunika parahetthane rata,
Canda ca rudda rabhasa ca niddaya
Vidappanika sapathe ime idha 1
71
Atha rakkhasa yakkhagana ca duttha
Dipam imam lavkaciraniva sinam,
Dadami sabbam giridipaporanam
Nivasantu 2 sabbe supaja anigha.
72
Imam ca lavkatalam manusanam
Poranakappatthitavuthavasam,
Vasantu lavkatale manusa bahu
Pubbe’va ojavaramanda sadise
73
Etehi abbehi gunehyupeto
Manussavaso api nekabhaddako,
Dipesu dipissati sasana’gate 3
Supunnacado’va nabhe uposathe.
74
Dipam ubho manusa rakkhasa ca
Ubho ubhinnam tulayam sukham muni,
Bhiyyo sukham lokavidu ubhinnam
Parivattayi gonayugam’ca phasukam.
75
Savkaddhayi gotamo dipa’middhiya
Badham’va gonam dalharajjuvakaddhitam,
Dipena dipam upanamayi muni
Yugam’ca navam dalhadhammaveditam.

1. Ṛc.l̥:ta. Idha ime, 2. Pa:ta: Ṛc. l̥: vasantu, 3. Pa. Du: ta: dipassadipa sadisa anagate.

[SL Page 008] [\x 8/]

76
Dipena dipam yugalam tathagato


Kava’nularam viparita 1 rakkhase,
Vasantu sabbe giridiparakkhasa
Sapakkamasa vasanam vavathitam.
77
Gavgam gimhamhi yatha pipasita
Dhavanti yakkha giridipa ‘mathika,
Pavittha sabbe anivattane puna
Pamubca dipam yatha bhumiyam muni.
78
Yakkha sututtha supahattharakkhasa
Laddha sudipam manasa’bhi pathitam,
Nahayimsu 2 sabbe atippamodita
Otarimsu sabbe chane nakkhattamaham
79
Bavana Buddho sukhite amanuse
havana mettam parittam bhani jino,
Kavana dipam tividham padakkhinam
Sada rakkham yakkhagana vinodanam
80
Santappayivana bhave amanuse
Rakkham ca kava dalha mettabhavanam,
Upaddavam dipe su vinodayiva
Agoruvelam punapi tathagato’ti.

Pathamo paricchedo

Bhanavaram pathamam yakkhadamanam nitthitam.

1. Ṛc.l̥. Viparica, 2. Ṛc.l̥. Abhayimsu:

[SL Page 009] [\x 9/]

Divavamse-dutiyo paricchedo


1.
Araham pana sambuddho kosalanam puruttamam,
Upanissaya vihasi sudattarame sirighano.
2
Tasmim jetavane Buddho dhammaraja pabhavkaro,
Sabbaloka’mavekkhanto tambapannivara’ddasa.
3
Atikkante pabcavassamhi tambapannitalam aga,
Avaruddhake vinodeva subbam dipam aka sayam.
4
Uraga ajja dipamhi pabbateyya samutthita,
Ubho viyulhasavgamam yuddham karonti darunam.
5
Sabbe mahiddhika naga sabbe ghoravisa ahu,
Sabbe’va kibbisa canda madamana avassita.
6
Khippakapi mahateja paduttha kakkhala khara,
Ujdhanasabbi sukopa uraga viralathika.
7
Mahodaro mahatejo culodaro ca tejava,1
Ubhopi balasampanna ubhopi vannatisaya.
8
Na passati koci samam samuttari
Mahodaro manamattena tejasa,
Dipam vinasesi saselakananam
Ghatemi sabbe patipakkhapannage.
9
Culodaro gajjati mananissito
Agacchantu naga sahassakotiyo,
Hanami sabbe ranamajdha ‘magate
Thalam karomi satayojanam 2 dipam.
10
Padusayanti visavegadussabha
Sampajjalanti uraga mahiddhika,
Parosadhamma 3 bhujagidamucchita
Samussahanti 4 ranasattu madditum.

1. Ṛc.l̥: tejaso, 2. "Ekunasatayojane tambapannidipe"ti mahavamsatikaya 380. Pitthe disti.


3. Ṛc.l̥. Rosadhamma 4. Ṛc.l̥. Ussahanti.

[SL Page 10] [\x 10/]

11
Disvana Buddho uragidakuppanam
Dipam vinassanti nivattahetukam,
Lokathacari 1 sugato bahum hitam
Vicintayi aggasukham sadevake.
12
Sace na gaccheyyam na pannaga sukhi
Dipam vinasam naca sadhu’nagate,
Nage anukampamano sukhathiko
Gaccha’maham dipavuddhim samikkhitum. 2
13
Lavkadipe gunam disva pubbe yakkhavinoditam,
Mama sadhukatam dipam ma vinasentu pannaga.
14
Idam vavana sambuddho utthahivana asana,
Gadhakutito nikkhamma vare atthasi cakkhuma
15
Yavata jetavane ca arame vanadevata,
Sabbe’va upatthahimsu sayam 3 ganvana cakkhuma.
16
Alam sabbepi titthantu samiddhi ye’ko’va gacchatu,
Agaccha saha rukkho ca dharayivana pitthito
17
Buddhassa vacanam suva samiddhisumano ahu,
Samulam rukkha ‘madaya saha gacchi tathagatam
18
Naruttamam tam sambuddham devaraja mahiddhiko,
Chayam kavana dharesi Buddhasetthassa pitthito.
19
Yatha naganam savgamam tatha ganva naruttamo,
Ubho nagavaramajdhe thito satha’nukampako.
20
Nabha ganvana sambuddho ubho naganamantare,
Adhakaratamam ghoram akasi lokanayako.
21
Adham tamam tada hoti lokanathassa 4 iddhiya,
Adhakarena onaddho vihitaya rukkho ahu
22
Abba’mabbam na passanti tasita naga bhayattita,
Jayampi tena passanti kuto savgama karitum.
23
Sabbe savgamam bhidiva pamubcivana avudham,
Namassamanam sambuddham sabbe thita katabjali

1. Ta: Ṛc.l̥. Lokassa, 2. Ṛc.l̥. Dipasukhamsamicchitum. 3. Du:Ṛc.l̥:mayam pa: mayamgacchama.


4. Pa: Ṛc.l̥. Kesaramaya.

[SL Page 011] [\x 11/]

24
Salomahatthe bavana disva nage bhayattite,
Mettacittena phariva unharamsim pamubcayi.
25
Aloko’va maha asi abbhuto lomahamsano,
Sabbe passanti sambuddham nabhe cadam’ca nimmalam.
26
Chahi vannehi upeto jalanto nabhamantare,
Dasadisa virocanto thito nage abhasatha.
27
Kimathiyam maharaja naganam vivado ahu,
Tumhe’va anukampaya java gacchim tato aham
28
Ayam culodaro nago ayam nago mahodaro,
Matulo bhagineyyo ca vivadanto dhanathiko.
29
Anuddayam 1 candanaganam sambuddho ajja bhasatha,
Appo huva maha hoti kodho balassa agamo.
30
Ki muddisasa 2 bahunagam mahadukkham nigacchatha,
Imam parittam pallavkam ma tumhe nasayissatha.
31
Abbamabbama vinasetha akatam jivitakkhayam,
Samvejesi tada nage nirayadukkhena cakkhuma.
32
Manussayonim dibbam ca nibbanam ca pakittayi,
Pakasayantam saddhammam sambuddho dipaduttamo.3.
33
Sabbe naga nipativa khamapesum tathagatam,
Sabbe naga samaganva samagga huvana pannaga.
34
Upesum saranam sabbe asitipanakotiyo,
Sabbe naga vinassama imam pallavkahetukam.
35
Adaya pallavkavaram ubho naga samaggika,4
Patiganhatha pallavkham anukampaya cakkhuma 36
Adhivasesi sambuddho tunhibhavena cakkhuma,
Adhivasanam vidivana tuttha mahoraga ubho.
37
Nisidatu ‘mam sugato pallavke 5 vephariyamaye,
Pabhassare jativante naganam abhipathite.
38
Patitthapimsu pallavkam naga dipana mantare,
Nisidi tatha pallavke dhammaraja pabhavkaro.

1. Ṛc.l̥.Anudayam. 2. Pa:Ṛc.l̥: kimdisva. 3. Ṛc.l̥: sambuddham. 4. Ṛc.l̥. Samathika. 5. Ṛc.l̥.


Pallavkam.

[SL Page 012] [\x 12/]

39
Pasadevana sambuddho 1 asiti nagakotiyo,
Tatha naga paricisum annapanabca bhojanam.
40
Onitapattapanim tam asiti nagakotiyo,
Parivareva nisidimsu Buddhasetthassa santike
41
Kalyanike gavgamukhe nago ahu saputtako,
Mahanagaparivaro namena’si 2 maniakkhiko.
42
Saddho saranasampanno sammaditthi ca silava,
Nagasamagamam ganva bhiyyo abhipasadiya 3.
43
Disva Buddhabalam nago anukampam enimayam,
Abhivadeva nisidi ayacesi tathagatam
44
Imam dipanukampaya pathamam yakkhavinoditam,
Idam naganam ‘nuggaham dutiyam dipanukampanam.
45
Punapi Bhagava amham anukampa 5 mahamuni,
Aham cu’patthahissami veyyavaccam karoma’ham.
46
Nagassa bhasitam suva Buddho sattanukampako,
Lavkadipahitathaya adhivaseva 6 nisidiya.
47
Paribhubjiva pallavkam vutthahiva pabhavkaro,
Divaviharam akasi tatha dipantare muni
48
Dipantare dipadana’ggo 7 divasam vitinamayi,
Samapatti samapajji brahmaviharena cakkhuma.
49
Sayanhakalasamaye nage amantayi jino,
Idhe’va hotu pallavko khirapalo idhacchatu 8.
Naga sabbe imam rukkham pallavkam ca namassatha.
50
Idam vavana sambuddho anusasevana pannage,
Paribhogacetiyam dava puna jetavanam gato.

Nagadamanam nitthitam.

51
Aparampi atthame vasse nagaraja manikkhiko,
Nimattayi mahaviram pabcabhikkhusate saha.

1. Ṛc.l̥: sambuddham. 2 Ṛc.l̥. Namenapi. 3. Ṛc.l̥. Pasidati. 4. Ṛc.l̥.Imam. 5. Ṛc.l̥: anukampam. 6.


Ṛc.l̥. Adhivasesi sugato. 7. Ṛc.l̥. Dipanaggo. 8. Idhagacchatu.

[SL Page 013] [\x 13/]

52
Parivarevana sambuddham vasibhuta mahiddhika,
Uppativa jetavane kamamano nabhe muni.
53
Lavkadipam anuppatto gavgam kalyanisammukham, sabbe ratanamandapam uraga kava
mahatale.
Nanaravgehi vathehi dibbadussehi chadayum
54
Nanaratanalavkara nanapuppha 1 vicittaka,
Nanaravgadhaja neka mandapam nanalavkatam.
55
Sabbasathatam sathariva pabbapevana asanam,
Buddhapamukhasavghabca 2 paveseva nisidayum.
56
Nisidivana sambuddho pabcahibhikkhusate saha,
Samapatti samapajji mettam sabbadisam phari.
57
Sattakkhattum samapajji Buddhodhanamsasavako,
Tasmim thane mahathupo patitthatiti addasa.
58
Mahadanam pavattesi nagaraja manikkhiko,
Patiggaheva sambuddho nagadanam sasavako.
59
Bhuvana anumodiva nabhu’ggacchi sasavako,
Orohiva nabham 3 Buddho thane dighavapi cetiye
60
Samapajji samapattim dhanam lokanukampako,
Vutthahiva samapajji tamhi thane pabhavkaro.
61
Vebhasayam kamamano dhammaraja sasavako,
Mahameghavane tatha bodhitthanam upagami
62
Purima tini mahabodhi patitthimsu mahitale,
Tam thanam upaganvana tatha dhanam sama 4 ppayi.
63
Tisso bodhi imam thane tayo Buddhana sasane,
Mamam ca bodhi idhe’ca patitthissati ‘nagate. 5.
64
Sasavako samapattivutthahiva naruttamo,
Yatha meghavanarammam agamasi narasabho.
65
Tatha’pi so samapattim samapajji sasavako,
Vutthahiva samapattim byakari so 6 pabhavkaro

1. Ṛc.l̥: phulla. 2. Ṛc.l̥: savghassa. Nisidimsu 3. Ṛc. l̥. Nabhe. 4. Ṛc. l̥: samapayi. 5.


Pa:mamabcabodhi patitthanam idhevahoti anagate. 6. Ṛc.l̥. Byakarosi.

[SL Page 014] [\x 14/]

66
Imam padesam pathamam kakusadho lokanayako,
Imam pallavkathanamhi nisidiva patiggahi.
67
Imam padesam dutiyam konagamano narasabho,
Imam pallavkathanamhi nisidiva patiggahi.
68
Imam padesam tatiyam kassapo lokanayako,
Imam pallavkathanamhi nisidiva patiggahi.
69
Aham gotamasambuddho sakyaputto narasabho,
Imam pallavkathanamhi nisidiva samappito. Ti.

Kalyanagamanam-dutiyo paricchedo.
Bhanavaram dutiyam

1
Atitakappe rajano thapevana bhavabhave,


Imamhi kappe rajano pakasissami sabbaso.
2
Jatibca namagottabca ayubca anupalanam,
Sabbantam kittayissami tam sunatha yathakatham.
3
Pathamabhisitto raja bhumipalo jutidharo,
Mahasammata namena 1 rajjam karesi khattiyo.
4
Tassa putto rojo nama vararojo nama khattiyo,
Kalyana varakalyana uposatho mahissaro.
5
Madhata sattamo tesam catudipamhi issaro,
Caro upacaro raja cetiyo ca mahissaro.
6
Mucalo mahamucalo mucalido sagaro pica,
Sagaradevo bharato ca avgiso 2 nama khattiyo.
7
Ruci maharuci ce’va 3 patapo mahapatopo pica,
Panado mahapanado ca sudassano nama khattiyo.
8
Mahasudassano nama duve neru ca accima,
Atthavisati rajano ayu tesam asamkhiya.
9
Kusavati rajagahe mithilayam puruttame,
Rajjam karimsu rajano tesam ayu asavkhiya.

1. Ṛc.l̥. Mahasammato nama namena. 2. Bhagiratho. Mahavamse. 3. Ṛc. l̥: nama.

[SL Page 015] [\x 15/]

10
Dasadasakam satamca 1 satam dasa sahassiyo,


Dasa sahassam nahutam dasa nahutam satasahassiyo,
Dasasatasahassam koti dasa koti pakotiyo,
11
Tatha kotippakoti ca nahutam ninnahutam pica,
Akkhohini biduca abbudo ca nirabbudo.
12
Abhabham ababam ce’va atatam sogadhi kuppalam, 2
Kumudam pundarikabca padumam kathanadvayam.
13
Ettaka ganita savkhya gananaganita 3 tahim,
Tato uparimabhumi asamkheyya’ti vuccati.
14
Ekasatam ca rajano accimassa’si atraja,
Maharajjam akaresum nagare kapilavhaye.
15
Tesam pacchimako raja aridamo nama khattiyo,
Putta paputtaka tassa chapabbasam ca khattiya.
Maharajjam akaresum ayujdhanagare pure.
16
Tesam pacchimako raja duppasabho mahissaro,
Putta paputtaka tassa satthi te bhumipalaka,
Maharajjam akaresum baranasi puruttame.
17
Tesam pacchimako raja abhitatto 3 namakhattiyo,
Caturasiti sahassani tassa puttapaputtaka,
Maharajjam akaresum kapilavhanagare 5 pure.
18
Tesam pacchimako raja brahmadatto mahissaro,
Putta paputtaka tassa chattimsa pica khattiya,
Maharajjam akaresum hathipuravaruttame.
19
Tesam pacchimako raja kambalavasano ahu,
Putta paputtaka tassa khattimsa pica khattiya,
Nagare ekacakkhumhi rajjam karesum te tada 6.
20
Tesam pacchimako raja puridado 7 devapujito,
Puttapaputtaka tassa atthavisati khattiya,
Maharajjam akaresum vajirayam puruttame.

1. Ṛc.l̥. Dasa dasa satamceva, 2. Ṛc.l̥: uppalako 3. Ṛc.l̥. Ganika. 4. Mahavamsatikayam


ajitajino. 5. Ṛc.l̥. Kapilanagare. 6. Ṛc.l̥. Idha. 7. Ma:ti: munidadevo.

[SL Page 016] [\x 16/]

21
Tesam pacchimako raja sadhino namakhattiyo,
Putta paputtaka tassa dvavisarajakhattiya,
Maharajjam akaresum madhurayam puruttame. 22
Tesam pacchimako raja dhammagutto mahabbalo,
Putta paputtaka tassa attharasa ca khattiya,
Nagare aritthapure rajjam karesum te tada.
23
Tesam pacchimako raja narido sitthi 1 namako,
Putta paputtaka tassa sattarasa ca khattiya,
Nagare idapattamhi rajjam karesum te tada.
24
Tesam pacchimako raja brahmadevo mahipati,
Putta paputtaka tassa pannarasa ca khattiya,
Nagare ekacakkhumhi rajjam karesum te idha
25
Tesam pacchimako raja baladatto mahipati,
Putta paputtaka tassa cuddasarajakhattiya.
Maharajjam akaresum kosambi 2 nagare pure.
26
Tesam pacchimako raja bhaddadevo 3’ti vissuto,
Putta paputtaka tassa nava raja ca khattiya,
Nagare kannagocchamhi rajjam karesum te idha.
27
Tesam pacchimako raja naradevo’ti vissuto.
Putta paputtaka tassa satta ca rajakhattiya,
Maharajjam akaresum rojana nagare pure.
28
Tesam pacchimako raja mahido nama khattiyo,
Putta paputtaka tassa dvadasa rajakhattiya,
Maharajjam akaresum campaya nagare pure.
29
Tesam pacchimako raja nagadevo mahipati,
Putta paputtaka tassa pabcavisa 4 ca khattiya,
Maharajjam karayimsu mithila nagare pure,
30
Tesam pacchimako raja Buddhadatto 5 mahabbalo,
Putta paputtaka tassa pabcavisati 6 khattiya,
Maharajjam karayimsu rajagahapuruttame.

1. Ma:ti: sippi. 2 Ṛc.l̥. Kosambimhi. 3. Mahavamsatikayam "hathidevo" 4. Ṛc.l̥. Visa. 5.


Ma:ti: "samuddadatte" 6. Ṛc.l̥. Visaca.

[SL Page 017] [\x 17/]

31
Tesam pacchimako raja dipavkaro 1 nama khattiyo,
Putta paputtaka tassa dvadasa rajakhattiya,
Maharajjam karayimsu takkasila puruttame.
32
Tesam pacachimako raja talissaronamakhattiyo,
Putta paputtaka tassa dvadasa rajakhattiya,
Maharajjam karayimsu kusinara puruttame.
33
Tesam pacchimako raja sudinno nama khattiyo,
Putta paputtaka tassa nava raja ca khattiya,
Maharajjam karayimsu nagare tamalithiye.
34
Tesam pacchimako raja sagaradevo mahissaro,
Tassa putto makhadevo mahadanapati ahu.
35
Caturasiti sahassani tassa puttapaputtaka,
Maharajjam karayimsu mithilayam puruttame.
36
Tesam pacchimako raja nemiyo devapujito,
Balacakkavatti raja sagaranta mahipati
37
Nemiyaputto kalarajanako tassa putto samavkaro,
Asoco nama so raja muddhavasittakhattiyo.
38
Caturasiti sahassani tassa puttapaputtaka,
Maharajjam karayimsu baranasi puruttame.
39
Tesam pacchimako raja vijayo 2 nama mahissaro
Tassa putto vijitaseno abhijatajutidharo.
40
Dhammaseno nagaseno samatho ca disampati,
Renu kuso mahakuso navaratho 3 dasaratho pica.
41
Ramo bilaratho nama cittadassi 4 athadassi,
Sujato okkako ce’va okkamukho ca nipune.
42
Cadima cadamuko ca 5 siviraja ca sabjayo,
Vessantaro janapati jali ca 6 sihavasano.
43
Sihassaro ca yo dhiro pavenipalo khattiyo,
Dve asiti sahassani tassa puttapaputtaka.

1. Ma:ti: "divavkaro" 2. Ma:ti: "vihasavo" 3. Ma:ti: "harato" ti dissati. 4. Ma:ti:


"cittaramsi-ambaramsi" 5. Mahavamse "sirisabjayo" 6. "Camica" mahavamse.

[SL Page 018] [\x 18/]

44
Rajjam karesum rajano nagare kapilavhaye,
Tesam pacchimako raja jayaseno 1 mahipati.
45
Tassa putto sihahanu abhijatajutidharo,
Sihahanussa ye putta yassa te pabcabhataro.
46
Suddhodano ca dhoto ca sakkodano ca khattiyo,
Sukkodano ca so raja raja ca amitodano,
Ete pabca pi rajano sabbe odana namaka.
47
Suddhodanassa’yam putto siddhatho lokanayako,
Janeva rahulabhaddam bodhaya abhinikkhami.
48
Sabbe te satasahassani cattari nahutani ca,
Apare tini satarajano mahesakkha siyaya ca,
Ettaka pathavipala bodhisattakule jata
49
"Anicca vata savkhara uppadavayadhammino,
Uppajjiva nirujdhanti tesam vupasamo sukho"ti

Maharajavamso nitthito.

50
Suddhodano nama raja nagare kapilavhaye, 2
Sihahanussa’yam putto rajjam karesi khattiyo.
51
Pabcannam pabbatamajdhe rajagahe puruttame,
Bodhiso? Nama so raja rajjam karesi khattiyo.
52
Sahaya abbamabba te suddhodano ca bhatiyo,
Imamhi pathame kappe pavenipa janadhipa.
53
Jatiya atthavassamhi uppanna pabca asaya,
Pita mam anusaseyya atho rajjena khattiyo.
54
Yo mayham vijite Buddho uppajjeyya narasabho
Dassanam pathamam mayham upasavkamma 3 tathagato,
55
Deseyya amatam dhammam pativijdheyya ‘muttamam,
Uppanna bimbisarassa pabca asayaka ime.

1. Ma:ti: uttaravihara vasinam pana mahavamse "sihassara rabbo puttapaputtaka


dvasitisahassani rajano ahesum tesam kanitthako bhagu sakkonama raja tassa
puttapaputtaka dvasitisahassani rajano ahesum tesam kanitthako jayaseno"ti vuttam. 2. Ṛc.l̥.
Savhaye. 3. Upasavkame.

[SL Page 019] [\x 19/]

56.
Jatiya pannarase vasse ‘bhisitto pituaccaye,
So tassa vijite ramme uppanno lokanayako,
Dassanam pathamam tassa upasamkami tathagato.
57
Desesi 1 amatam dhammam abbhabbasi mahipati,
Jativassam mahaviram pabcatimsa anunakam.
58
Bimbisara samatimsa jatavasso mahipati,
Viseso pabcahi vassehi bimbisarassa gotamo.
59
Pabbasam ca dvevassani rajjam karesi khattiyo,
Sattatimsampi 2 vassani saha Buddhehi karayi,
60
Ajatasattu khattimsa rajjam karesi khattiyo.
Atthavassabhisittassa sambuddho parinibbuto,
61
Parinibbute ca sambuddhe lokajetthe narasabhe,
Catuvisati vassani rajjam karesi khattiyo.

Tatiyo paricchedo
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət