Ana səhifə

Input by the Sri Lanka Tripitaka Project Released by Dhammavassarama 法雨道場


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə31/39
tarix26.06.2016
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39

Pabcapabbasatimo paricchedo

1
Dvisahassaccatusata-chapabbasamite jine lavkissaro robortcamars-samabbo’si idha’gato

2
So kho munindasamayam-bhasam magadhikam tatha
Pakato’si vijabba’ti-bhasantaravisarado

3
Tene’va sogata sabbe-tasse’ha’gamanam pati


Bhiyyo pasanna sammoda-vaca’mavedayum tada

4
Tasse’va lavkapatino-kale kolambathaniye vicarittha camarsdhabba-garam sammodamanaso

5
Pura lavkaya’maraddho-yavasindhupadesakam
Sadhetvana dhumaratha-maggo nitthapito tada

6
Vyatto so palibhasaya-tabbuddhikamato bhusam


Majjhimatthakatham settham-papabcasudanissutam

7
Parivene’dhipatina-vijjalavkaravissute


Dhammasatthappavinena-bhasantara vijanata

8
Dhammaramasamabbena-yatindena vipassina


Sodhapetvana sahasa-muddapayi yathakkamam

9
Tathe’va kale’parasmim-jatakatthakatham’riyam


Imgirasibhasaya muda-parivattiya so budho

10
Evgalantamahadipe-mahaddhanaparibbaya


Muddapetvana sambhatya-tanayittha sadasayo

11
Byatto’si ce’pi kusalo-bhasasatthavisarado


Tasse’va kale loko’pi-vipattimukha’magami

12
Jarmanpramsaitikhyata-vamsikesu mahahavo


Sudussaho bhurisatta-ghatako ca’si sabbaso

13
Vattamane rane tamhi-rajja’memglantanamikam


Samaggahi pransapakkham-sahayyena lahum tada
14
Savkulasse’va yuddhassa-lavkatova mahaddhanam
Tathe’va ranasure ca-pesayu’mglantarajjakam

15
Dhanahanim janahanim-ratthahanim savahini


Anapekkhiya yujjhimsu-samupabbulhaka bhusam

[SL Page 239] [\x 239/]

16
Pavattite catuvassam-tasmim savkula samyuge
Jarmannama jatika te-parajimsva’tha tam sami

17
Mahasamyugakalamhi-lavkaya’bca bhayanakam


Bhandanam’si sihaliya-yonakanam’napekkhitam

18
Sabbattha sabbada sabbe-sogata pativaccharam


Vesakhussava’maccantam-pavattenti’ha pitiya

19
Dvisahasse catusate-kunasatthimahayane


Vesakhapunnamadine-sogatanam mahamahe

20
Sevkhandaselanagare-vattamane tadussave


Tato tato chanam datthum-janakaya samosata

21
Sambuddhamamaka sesa-radadhatum namassiya


Pujetva’nekavidhina-munindagunadipakam
22
Pitigitim pavedenta-vattenta turiyaddhanam
Tasu tasu visikhasu-sabcarimsu muda nisam

23
Pitiya caramanesu-sogatesu sugitiya


Gayamanesu santesu-mahammadikajantavo

24
Tadakkhama tappalli-nikate rasibhuya ca


Visukam dassayum tasmim-sogatanam sudussaham

25
Sakkharadihi ca’bbehi-pahara’maddum bhusam


Tavkhanam sogata bhiyyo-kupita nibbhaya tahim

26
Akarum kalaham bhimam-sigham lavkatale bhusam


Davaggi viya samvaddhi-kalahaggi tahim tahim

27
Sambuddhajanasambhutam-kalaham jatikattato


Mabbamana kittubhatta-sihala sogatanuga

28
Yahim yahim yonaka hi-nivasanti tada bahu


Tahim tahim ca gamesu-nigamesu puresu ca

29
Tappalliyo panyasala-sadumani bahuni ca


Bhindimsu atha jhapesum-maresum pacure jane

30
Asmim kalakale bhiyyo-vuttanta vitatha raya


Patthata’sum tato saccam-batum koca’pina’sabhi

31
Bhandane vaddhamanasmim-marsalll̥itivissutam


Yuddhanitim pakasesi-jananam bhaya’mavaham

[SL Page 240] [\x 240/]

32
Pubbuttarasa vajjetva-tassa savgamanitiya
Tadani lavka nikhila-sigha’mantogadha’bhavi

33
Yava vattati sa niti-tava rattim sagehato


Patikkhipi nikkhamanam-jananam sabbaso bahi

34
Ekattha sattatthajana-sihala hi samosata


Diva titthanti ta’bca’pi-patikkhittam’si sabbatha
35
Yassa kassaci gehasmim-nettimsachurikadayo
Yekeca’sum’yudha sabbe-’panita kalaho sami

36
Taha’mimgirasirajjassa-virodham kabci sihala


Kattha ca’pi nadassesum-tatha’pi’mgirasimanusa

37
Kumantana’nti mabbanta-sihalanam visesato


Karagaram nivesesum-sihalajananayake

38
Rajje niyoga’magamma-apare pabhusihale


Samabbe pacure jive-hanimsu raja porisa

39
Samite kalahe’kacce-pamukhe’ti sasamsaye


Yuddhadhikaranam netva-vinicchiya yatharuci

40
Niyamita maranaye-’kacce’pya’naparadhaka


Karagaraya niyama-yavajivam’bhavum tada

41
Tada karagaragate-mocetum pabhusihale


Ardlinl̥rtannamakhyato-bèvansabbasuvissuto

42
[F]prunsisdasoyisanama-pabbato nitikovida


Buddhimanta tathaca’bbe-yatayum’nuddayapara

43
Kalahe’smim yonakana-’malabho bhavi yattako


Sihalanam dhanam’daya-tesam’dhika’madum tada

44
Ponnambalamramanathan-mantiso caturo kathi


Sihalana’madosattam-mantanassabhatim iha

45
Accantabyattakathaya-dipetvana tato’param


Evgalanta’maga settha-maccana’bca niveditum

46
Sirima jṚmspirisnamo-mantiso nayakovido


Sirima jayatilaka-khyato mantissaro sudhi

47
Tatha ca’bbe setthamanti-nitiya catura bhusam


Subyatta te desapala-kkamadhammavisarada

[SL Page 241] [\x 241/]


48
Nimujje sihale dukkha-sindhusmi’mativegasa
Gantve’vgalantadhirajjam-mocetum yatayum tada

49
Lavkato gatamantina-’madhirajjam vibhavinam


Yatanam na’phalam asi-sabbathe’va tadani tam

50
Sudussaha yuddhaniti-bhayada paninam bhusam


Masattayam pavatta sa-lavkakantam nipilayi

51
Tivassamitakalam tam-vuttham camars samavhayam


Lavkesa’mavhita’metto-dese vasapayi sake

52
Lavkese’pagate camars-namena vidite ito


Dvisahassaccatusate-kunasatthimite jine

53
Çndarsannamapabbato-lavkissaro dayaparo


Maharajaniyoga’ga-pubbapindupamo iha

54
Dandanitya talitaya-lavkakaminiya bhusam


Vilapantiya sa’lavkeso-samassasayi’dha’gato

55
Sihaliyayonakanam-kalaham’rabbha sihala


Yuddhadhikarana kara-gara’vgamu’madosaka

56
Tasse’va lavkissarassa-dayapayaddita jana


Mutta’sum dukkhito bhuri-nanavyasanapilita

57
Yavajivam karaghare-vasitum ye’pi sihala


Niyamita’sum bahavo-mocesi karunaparo

58
Jatam kalakalam pacca-’yacanappattake tada


Lavkesassa dadum sabbe-sadaro’paparikkhiya

59
Paripakabano santa-bhavo lavkissaro sudhi


Tesam tesam patthana ta-sadhayittha yathabalam

60
Dandakammavasa lavka-vasinam gahitam tada


Dhanarasim dapayittha-puna tesam yathavidhi

61
Vividhabbidhina lavka-jane tato sute viya


Vuddhim papetu’manisam-’sa’pekkho putamanaso

62
Ito’dhikatare thana-ntaradini visesato


Sihalanam padapetum-sabha’raddha’si sadhukam

63
Kalahassi’massa hetu-bhutam bhava’mito pura


Yathavuttam puranamhi-valahagodavissute

[SL Page 242] [\x 242/]

64
Devalaye patihira-vutiyabadha’mittaram
Vimamsitva tappamukhe-sihale yonake’khile

65
Patitthapiya samaggi-dhamme vatva gunam tahim


Itopatthaya caritta-vidhina patihariyam

66
Yatha pura tatha samma-pavattetum yathavidhi


Niyojesi sa’lavkeso-yuttidhammaparayano

67
Bani dhani jana bhuri-savgamitva’smi’maddhani


Sabham’rabhum jatikakhyam-lavkavuddhi’mapekkhaka

68
Vijjalavkaravikhyata-parivenadhipaccago


Siridhammaramanamo-yatiso kavipuvgavo

69
Samussapiya samsuddha-kittiketum visarado


Vimhapayam diva’vgabchi-lavkikajanatam bhusam

70
Lavkaya vuddhim sampekkha-mane’raddhe sukiccake


Sihalana’mabhagyena-karunagunabhusito

71
Lavkeso’dararogena-phuttho so subhasadhako


Anapekkho’va lavkaya-’maga maccumukham dukha

72
Dvivassam yo’nusasittha-lavkayam pinayam jane


Tasse’va èndarsannamam-vattate’jja janammukhe

73
Dhamme pavino vinaye ca bimba-


Ramadhipo’ssa’ddhani santavutti
Dhiradinando garunetupado’
Bhidhanasesattana’maga dhima

74
Iti’riha’vanipalopammacitto janesu’


Mitasubhagunapino’nuddayodaddabhavo
Janavisara’manantassakirayaha’timattam
Tatavisadasiloko tosayi yo pite’va

75
Iha jananikara tam èndrasannamakhyatam


Dhuvamanasi kareyyum sadhu lavkissaram hi
Tatha’riva gunavanta vyattajivhajiresu
Suviditavarakittinatika naccayantu

Bhanavarampabcapabbasatimam


-----------------
Iti sajjanananda samvegajanake dipavamse sihalayonakanam
Viggahadipano namapabcapabbasatimo paricchedo.

[SL Page 243] [\x 243/]
Chapabbasatimo paricchedo

1
Tasmim param loka’mupagate sati


Lavkissaro henrimènimsamavhayo
So dvissahasse sarade catussate
Dvasatthime lavka’mupagami jine

2
Lavkaya’miccham vipulam samiddhatam


Kammam kasim’jjhapanaka’bca santatam
Samphatikaretu’manantakaddhitim
Sandharayam panimanani ganhi so

3
Lavkaya sabbattha tada sudaruno


Rogo jaro dussahako samutthahiva
Dhabbana’maccantavipattihetuto
Dubbhikkhako sambhavi piladayako

4
Khinasavo setthamahamahindako


Lavkaya thero yadahe mahesino
Ropesi samma’riyasasanavkuram
Jetthamhi tam punnamaham sanantanava

5
Bhupa sarimsu’ssavavesato muda


Tam nasarum gacchati gacchati’ddhani
Kolambakotthe kusumappadayika
Samma sabha tam’rabhi patihariyam

6
Kale’mhi dipe’tra nivasinam bhusam


Poranikammantanasamsadassa tu
Kamam patissavkharane manoratham
Batvana so’da’nubalam balesinam

7
Savgamanityadihi sampabodhita


Sabbe tadattham satatam sughosayum
Mukhyajana jatika samsadanuga
Ayacanapatta’masesakamato

[SL Page 244] [\x 244/]

8
Evgalantarajjamhi videsabharake
Pamokkhamaccamhi padapayum lahum
Lavkissarassaddutiye’ssa hayane
Laddhum patissavkharanam hitavaham

9
Ec.JṚ.Si.PrṚrakhyakathissaroca jṚms-


Pirissamabbo nayadhammakovido
Di.Bi.Jayaditilako visarado
Yacum ta’mevgalanta’mupecca te sudhi

10
[F]pèdrikricadsenadhibhu dhanissaro


Vittam tadattham vipula’mpi vissaji
Te vayamum vyatta runacalamsuto
Vacissaro vissutacandasagaro

11
Tam sadhukam so sacivadhipo tada


Karubbaceto patigayha bhattiya
Lavkissaram henrimènimsamavhayam
Ahuya landannagaram puruttamam

12
Mantetva tena’pi samam visesato


Vimamsayitvana dadittha kibci yam
Lavkajana tena ca titti’mappakam
Na’gamma khippam apanetu’mussahum

13
Lavkissaro thanucitaggabuddhima


Mukhye jane’vhaya ca tassa vajjane
Dassetva dosam puna vacchare’param
Dasyam patissavkharanam hitatthadam

14
Tave’dame’vam patiyadadera’lam


Icca’ha tam mukhyajanaccayo’yatim
Sampekkhamano patiganhi sadhukam
Tassam sabhayam patisavkhataya tu

15
Manti dhuri coddasa mantino’ddhuri


Tevisata’sum pathamam hi sossavam
Tam dvissahassamhi catussate catu-
Satthimmite maraji hayane’rabhum

[SL Page 245] [\x 245/]

16
Lavkissaro so’disi yam patissavam
Datum patissavkharanam yada subham
Tasmim’payate samayamhi lavkika
Samma patissavkharanaya ghosayum

17
Vimamsiyu’gghosana’matravasinam


Batva patissavkharane manoratham
Settho’dipado hi videsabharako
Datum samicchi sa’paratthakamato

18
Rabbo’dhirajje’numati’bca mantinam


Laddhana lavkanavamantanassabham
Katva thiram sadhu tayo vina’va
Manti’pare uccinitum mahajane

19
Thamam thapetvo’pasabhapati’bca


Mantina’mekam adhurina’muttarim
Papetu’mittham’cinitum balam param
Datvana lavkajanatam supinayi

20
Tassam navinaya sahaya barasava


Manti dhure’vam adhuri ca mantino
Te sattatimsa’su’masesato tada
Ekunapabbasa bhavimsu mantino

21
Tam dvissahasse sarade catussate


Atthadhike satthimite tathagate
Pitiggira vattayati janaccaye
Sammodamano vivarittha samsadam

22
Kale’ssa lavkadhipatissi’ha jjana


Tussimsu laddha mahatim sabham yatha
Dhima sa’bhuyo’pasabhapati’ha jṚms-
Pirissamabbo’tra jane sutosayi
23
Kale’mhi so stabsvidito’ggalekhako
Homkomdhipaccam sudhi patva’ga tahim
Patva mahalekhakatam nayabbu grem-
Tomsansamabbavidito’si’ha’gato

[SL Page 246] [\x 246/]

24 Byatto vipassi parivenakubjara-
Byuhe dayo karaniko’dimo tada
Byato’si èndrusamaradisekharo
Satthodayesi lasate mahasayo

25
Lavkaya’majjhapanadhissaro dayo


Vayama’maggam vidadhi tadatthikam
Denhemsamabbo sa’murisiyassuto
Dipe mahalekhakatam hi patva’ga

26
Siddhatthavijjalaya’masmi’maddhani


Samma’rabhitva bhuvanabhivuddhide
Kicce mahante sa’robortdsoyisa-
Manti’kari patthatakitti buddhima

27
Dipe’tra kale’mhi visitthasatthiyam


Tam vissavijjalaya’marabhum subham
Peradidoninagare vare kasi-
Vijjalayam samvivarittha so pabhu

28
Pubbe’va lavkaya’midani paninam


Savkhya’vganapesi vijanitum mitam
Desantaranitapadhanadhabbato
Nava’suvkam diguna’vkari tada

29
So rajakicce niratana’vattane’


Dhikye akasi puna sobhane ghare
Tesam hi kolambapuramhi karayi
Mènimtavunnama’si bhupadesako

30
Devatidevena suphassitam pura


Lavkam manubbam pana dadhukamato
Byato japanavamsakumarapuvgavo
Kale’smi’maga’tra kiritasamiko

31
Jl̥rjkhyatarabboddhani pabcamassi’ha


Jettho suto vṚlsvidito kumarako
Lavkam samaga’tisayam samadaro
Panigano tam patiganhi garava

[SL Page 247] [\x 247/]

32
Lavkaya gantvana paticisamyuge
Maccu’vgatanam saranattha’mucchitam
Thambham patitthapayi nipathaniye
Galu pathadvara samipa bhumiyam

33
Kolambapabbatapure puthum bhusam


Telasayam patthapi gamapabcake
LṚdimènimnama’manamayalayam
Lavkissaro samvivarittha’nuddayo

34
Lavkavisitthodayakamato tada


Nirabbala vijjutapam visesato
Nipphaditum vattavanappadesake
Kammanta’maggam’rabhu’masu rajjato

35
Rajje niyoga’tra visesabanino


Tasmim pavino vimalassurindako
Lukaskuladitilako visarado
Manti ca te dve pamukha’bhavum tahim

36
Pamokkhaniticcaturo sadasayo


Çl.Çl.Dyupadhim pathamam dharitva yo
Ettho’pagabchi lalitabhayadiko
So rajapakkho sutamanti rajate

37
Vijjodayakhyassutasatthamandire’


Dhiso yasassi nayamaggavattako
Tejassi banissaranetupuvgavo
Kale’mhi’ga dibbapuram kavissaro

38
Aradhito sadhujanehi bhattiya


Vidvanuyato vimaladikitti so
Thero vinito sugatadisasano-
Dayakhyasatthalaya’marabhim puna

39
Henrimènimlavkadhipo chavassato


Dhikya’mpi kalam janatam visesato
Vuddhim sa’papetva sutosayitvi’to
Desam sakam papuni satakamato

[SL Page 248] [\x 248/]

40
Tasmim’payate’tra visitthalekhako
Lavkadhipacca’vgami tavakalikam
So kho klamèntividito dayaparo
Homkompadesadhipati bhavitva’ga

41
Lavkaya’tho sasitu’mittaram èlak-


Sèndard samabbo samayam niyamito
Asi tada vissuta bèljiyanmaha-
Bhupo tada’gabchi’ha desacarako

42
So dvissahassamhi catussate nava-


Dhikyamhi satthippamite jine sudhi
Patvana lavkissaratam hiyukli[f]rd-
Sabba sucinnaim varalavka’magato

43
Datthum’va lavkam tatakittisamhati


Rèmsadiko sikkhitamèkdonalsuto
Mantissaro sammatadesapalana-
Bayo sadhituhi samam iha’gami

44
Bondussa suvkam gahitam ito pura


Yam tam nihinam vinivaritam tada
Dantana’marogyagharam manoharam
Lokatthikam samvivatam tadaddhani

45
Sabbattha lavkaya’visesabhavato


Jivana’mattham sadhanabbaya’nisam
Bhurikiraya yo’kari setthanuddayo
Pèdrkrcadsenadinayako sudhi

46
Buddho yahim bodhi’mabujjhi bodhagam


Nattu’bca pujetu’pasannamanaso
Tam jambudipam samupecca garava
Pujavidhim sadhu’makasi vandiya

47
Tasmi’vkhane jatarujaya tamhi so


Loke pabhujivanugamiko viya
Sasum jahasa’ssa matam vapum iha’
Netvana lavkasuhadam hi jhapayum

[SL Page 249] [\x 249/]

48
Tasse’va namam saramanaka jana
Bimbam’sa lohammaya’masu kariya
Viktl̥riyoyyanavare puruttame
Datthu’mpatitthapayu’mattamanasa

49
Lavkissaro satthudaya’mpi’ha’yatim


Mabbam tadavassika’magga’matthikam
So saddakosam’khilasihalimgirasi-
Vacatthasalim garu’matra rajjato

50
Karetukamo vibhaji mahaddhanam


Bani guni satthavaye visarado
Di.Bi. Jayaditilako sajivako
Pamokkhakatta’bhavi saddakosake

51
Ṛ.Em.Gunassekharavissuto casam


Dabliv.E[f]pèdi gunavaddhanassuto
Samsuddhabuddhi saciva supesala
Dve’tu’pakattuppadavim dadhum tahim

52
Lavkadhipo’dani tikonamalikam


Nitthapitam dhumarathabjasam bhusam
Santosaghose sati vattamanake
Accantamodo vivari janappiyo

53
Baye thapetum iha gamabhojake


Tesa’mpi vutti suniyamita tada
So pathasalacariyana’vetane’
Dhikye aka satthudayabhilasato

54
Rajje yatha satthagharesva’dharito


Sabbhasapathalayasabcaye tatha
Vissama vutti pana datu’muttarim
Sadhum garunam niyamova’bhavi tada

55
Sammagunassalijanehi sannaya-


Bbedihi pinam sumanoharam sada
Sampalitum lavka’mimam subhakkamamva
Yutta’nti yojetu’saram sadasayo

[SL Page 250] [\x 250/]

56
Landanpuresassa sakam manogatam
Taccham niveditvi’ha palanakkame
Tattam gavesetu’parikkhakam sabham
Pesetu’mettha’su nivedayi tada

57
Kale’mhi pohaddaramullagamajo


Banadinandoyatisavghanayako
So dipavamse pathamamsakam muda
Muddapayitva tanayittha sasayam

58
Madampagamubbhavako varassiri-


Saddhammavamsakhyanikayanayako
Dhima’ sa’dhammattilakavhavissuto
Kale’mhi naka’vgami therapuvgavo

59
Jarman kulabbhuta higins samabbika


Kanta visittha pamadana’matthikam
Satthalayam sadhu miyusiyassutam
Pubbe ito’kasi’rabhitva ya hitam

60
Suddhasaya’smim’dhani komala piya


Sa indavamsa viya sadhuvanini
Kanta yasosesupaga yasolata
Tappathasala’si mahatthasadhika

61
Lavkissaro’tra janatam satatam pihento


Dhima kli[f]pard suvidito sirima yasassi
Saddham samam iha vasitva naresakama
Laddha’dhipacca’mupaga malayaddhadipe

Bhanavaram chapabbasatimam


----------------
Iti sajjanananda samvega janake dipavamse rajjapatisavkharanadi dipanonama
Chapabbasatimo paricchedo

[SL Page 251] [\x 251/]
Sattapabbasatimo paricchedo

1
Tato timasappamitam-kalam plècarsamavhayo


Lavkeso dutiyo lavkam-palayittha yathavidhi

2
Tamhi kale vissavijja-layam kolambathaniye


Athava sevkhandasela-purapuvgavasantike

3
Karetu’nti kuham vado-asi mantanasamsade


Vinicchetum samesitva-akbarnamikakarakam
4
Mandalam’cini sabbesam-’numatya tamhi mandale
Yogga’nti tiranam’hosi-sevkhandaselathaniye

5
Dvisahassaccatusata-sattatimitasogate


Pabbato stènlinamena-patva lavkesatam sudhi

6
Pappuyya lavkam sadaye-’rogyasala tatha’pare


Datthukamo karaghare-sabcarittha paratthiko

7
Samattaloke vidite-muttima kittima sudhi


Karubbo gandhipabbato-setthaposo tadani’ha

8
Sampatto khantiparamo-khadarkammantikam bhusam


Dhanam sabcinitum asi-lavkika mahata’dara

9
Cirassuta’madittha’ntam-janakaya tahim tahim


Samosata vimbhita’va-passanta viraporisam

10
Sadhukam patiganhimsu-janasambhamasambhavo


Taham taham sabcaranto-sabcinittha mahaddhanam

11
Salamonkirastl̥palnamo-’bhayasekharavissuto


Mantissaro tada vyatto-yasosesattanam gato

12
Kli[f]pardlavkesasamaye-rajakiyam parikkhakam


Niyamitam sabham nesu-’mihe’vgalantadipato

13
Donoml̥rsamipamukha-tassam sabbha catujjana


Kale’mhi lavka’magabchum-buddhimanta visarada

14
Sukhyatta te suppasiddha-nagarani tahim tahim


Gantve’ha rajje pamokkha-dhurandharajane tatha

15
Pabbasatamitisettha-niyojite ca porise


Nanakulikapamokkha-bhuri jane ca sabbaso

[SL Page 252] [\x 252/]

16
Sampucchitva karanani-vimamsitvana sadhukam
Lavkikana’masamaggim-hinabhave ca vacato
17
Batva vasitva dvemasam-satirekacatuddinam
Gantve’vgalantadipam te-desapalanakovida

18
Videsabharamaccassa-buddhimantassa sabbatha


Lavkatattam nivedenta-dadum vattam susavkhatam

19
Samaye’smim nalatittha-sakasamhi bhayanakam


Dhumarathaghattanam’si-mata tasmim bahujjana
20
l̥rmsbigl̥rnamavikhyato-tada videsabharako
Mahamacco idha’gabchi-setthavijjalaye tatha

21
Samolokiya rajjasmim-kiccalaye parikkhiya


Kabcikalam vasitve’ha-puna landanpuram gato

22
Tada’nagariko dhamma-palo sasanamamako


Pavaretum Buddha dhammam-buddhimante yati tayo

23
Evgalantamahadipam-pesayittha dhanabbaya


Dvivassamitakalam te-vasimsu yatayo tahim

24
Rajje’smim matima tesu-parivena parikkhako


Thero vajirabano’si-paravahèra gamajo
25
Bl̥rdlannamiko lavka-mahalekhakatam sudhi patva tadani’ha’gabchi-desapalanakovido

26
Loke pasiddho kaveyyo-pavino sabbhi vannito


Vissavijjalaye’diso-santiniketanabhidhe

27
Ravindanatho so tagl̥r-pabbato datakittima


Manubbalavkopagato-ase’tarahi buddhima

28
Suddhanuradhanagare-porane’si manorame


Dumanam’nuttaro bodhi-sogatanam sironibho

29
Tassa bodhidumindassa-sakham nihinajatiko


Asikkhite’ko puriso-chettum’rabhi vidummano

30
Batva jana tam pavattim-sogata kupita bhusam


Bubhita ta’mupagabchum-hitva jivitadohalam
31
Tavkhanam kathinam jatam-kalaham sunivattiya
Rajje padhana dhurino-te samassasayum tahim

[SL Page 253] [\x 253/]

32
Ponnambalamkhyataruna-calamnamo’tra vasinam
Hitesi buddhime’dani-nidhana’vga thirasayo

33
Tassa saggunasavghatam-mabbamana katabbuno


Karapayum patibimbam-vissajitva mahaddhanam

34
Divagatam vyambhanibham-garumantisabhalayam


Karapitam navam stènli-lavkeso vivari muda

35
Syamopalinikayasmim-yatisanam vipassinam


Mahavivado’patthasi-abbamabbbavibhedako

36
Vattamane tamhi vade-samathatta’managate


Selantayatanakhyata-parivenadhipo sato

37
Saranavkarakhyo’nanda-dhammadassi’ti vissuto


Neta mahakavi dhamma-vinayamhi visarado

38
Sakantevasike sammo-’pasampadetukamato


Syamarattha yati’netum-sikkhakame bahussute

39
Tahim mahanikayasmim-yatipamokkhasantikam


Parisam pesayi datva-sandesam’cantagarava

40
Yatissara tato syama-desika sabbhi vannita


Sabhage pariyesitva-bhikkhu ta’mupasampadam

41
Katu’mpya’tha bhave’vassa-’mupasampattipekkhake


Taham’netum nivedesum-saddhabhattipurassara

42
Tada’nubbam patiggayha-sasanatthitikamato


Selantayatanakhyata-parivenantike tada

43
Udakukkhepasimayam-sindhuyam samanerake


Mahata garaveno’pa-sampadesum yathavidhi
44
Tato patthaya tatre’va-yavajja pativaccharam
Pavattetu’pasampattim-Buddhasasanamamako

45
Panasatthalagamasmim-ganṚgodèllavissute


Vijayassirivaddhana-rame’raddhe munelaye

46
Datthum lavka’mupayato-vannavejjasamavhayo


Syamakumaro vikhyato-thapesi mavgalam silam

47
Lavkabhivuddhi’micchanto-niccam nitivisarado


JṚmispirisnamakhyato-sihalajananayako

[SL Page 254] [\x 254/]

48
Akamakamo lavkaya-jananam sadhusammato
Donoml̥rsamino vattam-kathabci patiganhitum

49
Anicchanto viya kitti-deha’mettha nidhapiya


Param lokam gato manti-sabhayo’pasabhapati
50
Tato mantisabhayo’pa-sabhapatidhuram sudhi
Sarbaronjayatilaka-mantiso patva vissuto

51
Tatodatayasojato-sada sambhamahajano


Alavkarittha mantinda-samsadam vanibhusano

52
Japanpabbatavijite-takamatsusamavhayo


Disampatikumaro’si-tada lavka’mupagato

53
Sèssanivisayadhiso-[f]pedriknama suvissuto


Bhupo’gammi’ha thitvana-katipaha’maga tada

54
Vipattimukha’mapannam-lavkikajanatam pura


Mocetum yatayi yo hi-vadibhakesaropamo

55
Ponnambalamramanathan-namo mantissaro sudhi


Sottho varittho jl̥rjrabba-samladdhagaravappado

56
Visadam yasasogandha-saram disebhamuddhani


Limpetva namasesattam-samaye’smi’mapapuni
57
Lavkeso rajjato loka-hitaya’rabhitam iha
Sammada’yubbedavijja-layam samvivari tada

58
HarbartstŚnlipabbato-lavkeso tisamam sudhi


Saddham rakkhiyi’mam dipam-laddha thanantaram’paga

59
Yate stŚnliname’to-bl̥rdlansavhavissuto


Dvimasa’mupalavkeso-rajjam palesi sundaram

60
Sucinnalavko lavkeso-gremtomsannamavissuto


Tisattatadhike vasse-dvisahassecatussate

61
Idha’gato surupo so-karunagunabhusito


Samma palayitum rajjam-’rabhi palanakovido

62
Pavattita’riha pura-vavatthadayika sabha


Vissajjita’tha donoml̥r-samina patisavkhatam

63
Vattamanugatam rajja-mantanasamitim param


Dvisahassaccatusata-catusattatisammite

[SL Page 255] [\x 255/]

64
Munindasarade’raddham-’cinitum janachandato
Manti dhuri tayo asu-’mattha lavkesakamato

65
Papita mantino sabba-janakamavasanuga


Bhavimsu pabbasa manti-sabha punena’kasatthiya

66
Sabbe vetanika manti-mandalo’ccanita tato


Sabhapati co’pasabha-pati satta’ssu’maccaka

67
Tada mahalekhako’si-tiralnamo vicakkhano


Settho’dhikarane jèksan-samabbo nitikovido

68
Vahi bhandagaradhuram-vil[f]pradvudsnamavissuto


Tayo’me dhurino’macca-asu’maccantasikkhita

69
Sabhapati taha’masi-vyatto nitivisarado


[F]prunsismolamurṚnama-khyato cheko kathissaro
70
Yasassi gunava dakkho-buddhimo’pasabhapati
Bhavi [f]porèstarubhaya-sekharassutanamava

71
Sattasu’pasabhapaccam-karakasamitisu hi


Patto’si subramaniyam-samabbavissuto sudhi

72
Maharabbu sirime’ti-pada namo salavkato


Bhasasatthavidu suddha-siloko’nuddayaparo

73
Di.Bi. Jayatilakakhyo-sabhanayakatam kavi


Sakadesakiccabhara-maccatta’bca vahi tahim

74
Pubbava kittima stivan-senanayakavissuto


Manti settho kasikamma-macco’sya’ddho’nukampiko

75
Vacissaro nitivedi-janappiyakatho sada


Lavkamba pinayam settho-suto setayaso budho

76
Si.Dabliv.Dabliv. Vikhyato-kannavgarasamavhayo


Dayaparo setthamantiva-’jjhapanasacivo’bhavi

77
Bani guni si.Batuvan-tudavanamapakato


Disarakkhasabhabhara-sacivattam vahi dayo

78
PanabokkṚtipabbato-mantiso sukhakamato


Sukharakakhakiccabhara-sajivo’si gunalayo

79
Janappiyo manti peri-sundaramnamiko bhavi


Kammakaradivanijja-bharamaccudhurandharo

[SL Page 256] [\x 256/]

80
Maggamaggavidu makan-marikkarnamavissuto
Pasiddhamaggakammanta-bharamaccattanam vahi

81
Pavittakitti jl̥n henri-mideniyeti pakato


Dhatva mantidhuram’gabchi-maccuvasa’matoparam

82
Tassa dhita molamurṚ-sabhapatipajapati


Patta’si tam mantidhuram-pathama sa’si mantini
83
NṚsamsaravanamuttu-vissuta kamini piya
Mantinya’su’ttarasaya-kolambapurapuvgave

84
Lavkaya’jjhapanavuddhi-’miccham niccam sada bhusam


Tavkiccapassuto yo’si-so kho dalhaparakkamo

85
Vyaparakusalo dhima-tatodatayasocayo


Robort di. Soyisa nama-vikhyato thiramanaso

86
Balapitthipadesasmim-dhatva mantidhuram varam


Satatam tamhi visaye-vuddhiya’nekadha bahu

87
Kirayanipphadayam’sesa-mane pinesi sabbaso


Sabbalavkasamadana-vinicchayassakarako

88
Pilito’ccantagelabbam-dittheni’ha’khile jane


Nimujjayanto’tisayam-tada kasirasagare
89
Mantissaro so pabcatta-’mupago’sa’napekkhako
Tavkhanam kannakatukam-ravam sutvana vimbhita

90
Kinvi’dam kinvi’dam sacca-’metam nu’ti lapum jana


Nidhaya vilapum sisa-matthakesu kare dukha

91
Samosata’nekajati-jana savkhyapathatiga dassesum setthamantissa-carimam garavam bhusam

92
Suraviragunassalim-lavkamata kirayakkhamam
Piyavkarekatanaya-’mapassanti rurodati

93
Kakavannatissarabba-karitam sṚruvapiyam


Mavgalavham mahacetyam-vattittha cirajinnakam

94
Pabcasamvacchara pubbe-sasanatthitikamato


Virasihamudalinda-pamukha sogata jana

95
Sabham’rabhitva mavgala-mahacetiyavaddhatim


Patisavkharayum sigham-laddhadhara’va sabbaso

[SL Page 257] [\x 257/]

96
Sunitthapitakammante-cetiyasmim mahussava
hapesum thupikam moda-manasa’gga’miha’ddhani

97
Jinasasanasamvuddhim-’pekkhamana mahasaya


Saddhike’dani sugata-sasanodayavissute

98
Parivene dassaneyyam-vissajjiya mahaddhanam


Dvibhumakam mandiram yam-karayimsu mahehaya

99
Gremtomsannamavikhyato-lavkeso tejavayaso


Pamodanadamajjhasmim-vivari tam muda’layam

100
Lavkissare palayante-lavkam samma muda bhusam


Jl̥rjmahamahipo settha-sesabhupasikhamani

101
Videsabharopamaha-lekhakapadavim garum


Padasi tassa mudito-kassa ca’pya’nivediya

102
Nava’maruyha gacchanto-lavkinde’vgalantadesakam


Tariyam tavkhanam balha-gilano’danapuruttamamva

103
Avaruyha’rogyasalam-pattu’ssannamayo bhusam


Taha’maccayatam papa-kathabcana’napekkhitam

104
Tam pavattim sunitvana-socaniyam sudussaham


Accantadukkhita asum-lavkika katavedino

105
Vapussa tassa carimam-garavam dassayum tahim


Maranam’sa’dhirajjassa-asi hani sirimato

106
Vassadvayam visadakitti sa’sadhikam grem-


Tomsansamabbavidito matime’dha thitva
Lavkissaro jahi tanum viya vamalavkam
Sadhusva’sadhusu na papimato viseso

107
Evam hi bho’navaratam kasirubbhavasmi’


Madinava’mpya’namataggabhave vibhavi
Disvana jatimaranam vinihacca saccam
Pattum cinatha kusalam’nalasa pahutam

Bhanavaram sattapabbasatimam


------------------
Iti sajjanananda samvega janake dipavamse rajjamantana sabhadi
Dipanonama sattapabbasatimo paricchedo.

[SL Page 258] [\x 258/]Atthapabbasatimo paricchedo

1
Lavkissare tamhi gate pavine


iralsamabbo dutiyo’tra’dhiso
Sato yathasatti vicakkhano so
Masattayam rakkhi manubbalavkam

2
Satthussa vasse dvisahassakamhi


Catussate chadhikasattatime
Lavkesatam patva sutikkhabano
Iha’gato stabsviditabhidhano

3
Ciram paribbatavisitthalavko


Dayaddaceto’vitabhurirattho
Sambhavito sabbhi visuddhakitti
Sambhattiye’mam’rabhi sasitum so

4
So rajjamantisabhatim patindo


Tada’pada kenaci garaviya
hanantarato’pagato’si cheko
Aho’bbhutam kammabalam viloka

5
Sabhadhipaccam puna nitibyatto


Patto [f]porèstl̥bhayasekharakhyo
Tato nayabbu’pasabhapatittam
Yato’si manti vijayammani so

6
Suvannamalivarathuparabbo


Gabbhamhi dhatvagganidhim tadani
Mahamuda cetiyavaddhanakhya
Karesi samma vidita sabha sa

7
Nanadisato’gatabhuripani-


Ganakulam suddhapuram’nuradham
Harimayanekavidhani puja-
Vatthuni muttamanibhasurani

[SL Page 259] [\x 259/]

8
Sambhattiya Buddhajana pahattha
Tandhatugabbhe nidahimsu samma
Punappatissavkharane nidhana-
Vatthuna’maggha’mpi katha katheyya

9
Pacinaratthesu bhusam visalam


Samiddhatam papuni yam pasiddham
Japansamabbo vijite manubbe
Susavgamo’dani’si sogatanam

10
Byatehi nanavijitehi tasmim


Samosarum mukhyajana pavina
Kantaya lavkaya niyojitagga
Tahim samajja pahita pasiddha

11
Vyatto kathiso mataniti harbat-


Nissavkanamo piyarupaputto
Tassam samajjaya niyojitaya
Padhanatam karuniko vahittha

12
Gate’mgirasinam vasa’mettha rabbo


Paramparaya’gata sihaliyam
Pura sirivikkamarajasiha-
Sinam harimuttamanivirajamka

13
Sihasanam’nagghavasuvisesa


Pabhassaram hemamayam kiritam
Pesesu’mevgalantanaradhipassa
Palesi so tani cira’ntibhatya

14
Batvana vuttanta’mimam ca mattam


Vatthudvayam tam pavaram vicitram
Laddhu’bca datthum pihamanasa te
Lavkajana sihalavamsabhuta

15
Yasassinam pabcamajl̥rjmahipam


Yacimsva’nekajjha’matho dayalu
Disampati vatthudukam’sa kale
Sasununo datvi’dha pesayi tam

[SL Page 260] [\x 260/]

16
Tasse’va rabbbo garusampadassa
Suto vinito tatiyo yasassi
Henribhidhanassutaglostaradi-
Pado’pagabcha’diya ta’mpi lavkam

17
Tadani kolambapuram mahinda-


Puram parajetu’viva’tibhaddam
Salavkaritva mahata’darena
Kumarasettham supatiggahesum

18
Anandanando sukumarakhatto


Sevkhandaselakhyapuram vicitram
Gantva subhe mavgalamandapasmim
Lavkesapamokkhakasihalanam

19
Sihasanam setthakiritaka’bca


Padasi bhupalaniyogapubbo
Disvana pamojjamana jana ne
Vannimsu jl̥rjbhupatino gunogham

20
Kale’mhi lavkadharanitalasmim


Jaramayo asi sudaruno’va
Puresu gamannigamesu tasmim
Tasmim jana taya rujaya phuttha

21
Maha ahesum bahavo sahassa-


Savkha tadani yatayo’bbabhatta
Taham taham gamma dayapapunna-
Mana’turanam parisavgahesum

22
Suvannamalivaracetiyassa


Sabha patissavkharane niyutta
Adevatakottha’masesa’masum
Bandhapayitva puna dibbakotthe

23
Savgamma saddhehi janehi saddhim


Cinitva pujarahavatthujatam
Mahussavena’tipamodapubbam
Yatha pura dhatunidhi’vkarittha

[SL Page 261] [\x 261/]

24
Kale’ssa jl̥rjbhupatino’bhiseka
Samvacchara’sum pana pabcavisa
Sabbe’va lavkaya tato katabbu
Mahacchanam sadhu pavattayimsu
25
Vibbatapubbaparabhasasattho pavittakittissuti tassa kale
Artardèniyelvijayadisekha-
Rakhyo diva’vgabchi mahasayo so

26
Pahutabhasanipuna sumedha


Kathissara’maccagana ca manti
Te rajjamantisabhatim nisinna
Lokatthasiddhim akarum’nurupam

27
So dvissahassamhi catussatasmi’


Matthadhike sattatime muninde
Vassamhi carittavasa’tra rajja-
Mantisabham vissaji lavkaneta

28
Tato timasam pana’tikkamitva


Samuccinitva puna setthamanti
Tam rajjamantissamitim navam hi
Lavkissaro samvivarittha pitya

29
Navinamantisabhatim matima


Dabliv. DorṚsami saphapati’siva
Susantabhavo vidadhe susanta-
[F]pl̥nsṚkanamo’pasabhapatittam

30
Janappiyo santavaco sato ar-


Es. Tennakl̥n namasuto vinito
Tada tatha sattasu karikasu
Sabhasu tasu’pasabhapati’si

31
Satam pasattho vahati yasassi


Di.Bi. Jayaditilako sirima
Kavi sabhanayakatam sadesa-
Kattabbaharam sacivattana’bca

[SL Page 32] [\x 32/]

32 So bhagyava vikkamasalivyatta-
Kitti pura vannitanamadheyyo
Kannavgaro mantivaro idani
Ajjhapanamaccadhuram dadhati

33
Dhani guni vissutakitti di.Es.-


Senadineta janata hitesi
Pubbe’va settho kasikammamacca-
Dhurandharo’si kasiya pavino
34
Khyato kulino yasava sa’es.Dab-
Liv.Ar. Dayasbandaranayakakhyo
Sudhi disapalakamaccathana-
Ntaram dadhati susucheka manti

35
Kirayapavino sudhi kammakara-


Vanijjamaccappadavim pasiddho
Ji.Si. Esadi koraya bhidhano
Dadhati manti taruno surupo

36
Sade’va jatyagamabhattiyutto


Cirantanabbuttivido vidhibbu
Artar da silvadhivaco yasassi
Manti sukharakkhasajivako’si

37
Samicchi lavkajanatabhivuddhim


Subuddhi jṚ.El. Kotalavalakhyo
Manti sa’maggassutakammabhara-
Maccappadam samvidadhe vidhibbu

38
Ciram pasiddho satima nayabbu


iralsamabbo sacivo matima
Lavkamahalekhadhuram vahitva
Vissamatam patva aga sadesam

39
Tato tatodatayasovitano


Dayaddaceto paricinnalavko
Em.Em. Vèdarbanvidito sajivo
Lavkamahalekhadhuram dadhati

[SL Page 263] [\x 263/]

40
Pamokkhako’dhikaranamhi jṚ.Si.-
Hl̥vardsamabbo sacivo’si dhima
Hakshèmsamavho satima sa’bhanda-
Gariyamaccappadavim dadhati

41
Tayo ci’me’maccavara pasiddha


Dhurandhara chekatara bhavimsu
Yathapura vuttasabha tathe’va
Sabbavgapunna vitatha na’se’sa

42
Samattavanyam visadekakitti


Ppabhava’maggam tanayittha yo so
Bhumissaro pabcamajl̥rjsamabbo
Mahadayo sassa pajasu dalham

43
Kale’ssa lavkapatino sakiye


Santapayam suddhayasottabhavam
Nidhaya settham navarajjabharam
Dhattum’va’gabchi bhuvanam para’mpi

44
Tato’va landanpuriya paja ca


Sabandhavo dukkhamana yatha’sum
Sasamibhatta katavedino’tra
Dipe jana’ccantadukha rudimsu

45
Tato sato jl̥rjmahipassa jettha-


Suto patito piyavṚlskumaro
Dayodaputaggamano’tthamedvard-
Namena sihasanasinako’si

46
Navodayam vatrabhuno dhajassa


Viya’ssa bhupassa sato vipassi
Samattasatto’nnayana sakiya
Nandimsu hiyyo tagune vadanta

47
Edvardmahabhupatisattajatam


Samonavassam paritosayitva
Pakasayam bhagasabhava’magga-
Rajjassa bharam jahi kenaci’va

[SL Page 264] [\x 264/]

48
Atho sagabbho mahipassa tassa
Yl̥kadipado vidhina sunito
Chatthena jl̥rjkhyatabhidhena siha-
Sanamhi’sino janata hitaya

49
Patitthitam tam puna adipadam


Rajje nisamma’bbadisampatinam
Pura bhusam cetasi dhumito’va
Hutavaho’si’va samutthito hi

50
Patapava suddhayaso’dhirajje


Mahamahipo’si yathe’va kante
Lavkaggarajje’pi disampati so
Raja’khilanam lasatam hitaya

51
Vijjodayakhyassutasatthasalo-


Dayacalabbhutasusattharamsi
Hatandhakaro ratanadisara-
Netamsumali’gami’dani’yattham

52
Visitthadhamme nipuno marunam’


Bhidhamma’masum vaditum’va dhima
Devadinando garusavghaneto’
Pasavgaraja gami devalokam

53
Vibhati pabcammanagamajato


Sevkhandaselavhapure varasmim
Pupphadiramadhipati yasassi
Sumavgalavho garunetupado

54
Ramme vihare hayaselasabbo’


Dhiso purasmim sirivaddhanakhye
Guni gunadiratano sa’mullṚ-
Gamubbhavo netuvaro vibhati

55
Saddhammasatthe patu savgharaja-


Satthalayasmim’dhipati’nuneta
Siddhatthanamo thaviro matima
Virajate sasanavuddhikami

[SL Page 265] [\x 265/]

56
Virajate sampati yuttiyutto
Saddhammavamsadhivace nikaye
Netuttamo karuniko sa’sila-
Kkhandhavhathero satima vinito

57
Vibhati vamse sumanavhanetu-


Padassa’dani garusavghaneta
Savgepayam sabhijanam hi medha-
Nandabhidhano thaviro dhitima

58
Yo sakkatado nipuno’si satthe


So gotamikhyataviharadhiso
Sudhi yatindo’maravamsathero
Virajate viddasu matthakasmim

59
Vibbatasatthagamako’si’noma-


Dassi mahanetuvaro vibhavi
Parakkamabbahusamabbasattha-
Layadhipo bhasati sampati’ha

60
Satthe ca dhamme vinaye pavino


PalŚnagamamhi bhavo vibhavi
Susavkatho so vajiradibana-
Ssuto mahanetuvaro’jja bhati

61
Satthagame chekataro susilo’-


Pasenathero matima yatiso
Vikhyatasaddhammudayakhyavijja
Layamhi’dhiso lasate’jja samma

62
Satam pasattho pulinattalavha-


Ramadhipo netuvaro dayalu
Sirinivasatthaviro sasatthe
Dhamme pavino matima’jja bhati
63 Sambhavito sabbhi pasiddhavijjanandakhyavijjalayadhissaro hi
Batagamo sampati dhammasiddhi-
Yatissaro samlasate vibhavi

[SL Page 266] [\x 266/]

64
Virajate so vidurupolakhya-
Gamamhi jato piyatissanamo
Satthabbidu netuvaro’ddharattha-
Mrammanvaye panditupadhikhyato

65
Desantarappatthatakittisamhati


Bhumissaradihi katadaro bhusam
Bandaraneta salamon dayassuto
Bhati’ha dipe mudalindasattamo

66
Sambhati ji.Pi. Malaladisekhara-


Khyato vinito dhitiya visodhiya
ikam mahavamsika’maggarajjato
Muddapayi imgirasivannato sudhi

67
Lavkaya’yatta tatiyassa jl̥rjmaha-


Bhupassa apabcamajl̥rjjanadhipam
Vuttanta’masmim itihasikam maha-
Vamsamhi antogadhaka’vkarittha yo

68
Dhamme ca satthe caturo’tihasiye’


Dhiso sudhammakarasatthamandire
Pabbadinando kavi savghanayako
Virajate so vidurana’mantare

69
Dharanipatipadhana lokapala patapi


Suvisadatatakitti sasanabbharadhari
Viparinatasabhavam dassayimsu bhavasmim
Tatha’riva mahatam konu’taresam jananam

70
Iti viditajana bho patthayanta hitattham


Garukasiravighatam niccasatam panitam
Gamitu’malasabhavam hitva tumhe’ppamatta
Cinutha cinutha pubba santatam santada’mpi

Bhanavaramattha pabbasatimam


-----------------
Iti sajjanananda samvega janake dipavamse punarajjamantana
Sabhoccinanadi dipano namatthapabbasatimo paricchedo.

[SL Page 267] [\x 267/]
Ekunasatthitamo paricchedo

1
Dutthagaminiabhaya-rabba vikkamasalina


Tatodatasilokena-sambuddhamamakena hi

2
Karapitam pura sonna-malicetyam pabhinnakam


Katadhara sogatehi-saddhehi ca mahehaya

3
Cetiyavaddhanikhyata-sabha sajjanasabbuta


Bandhapetvana kammantam-mahaddhanaparibbaya

4
Nitthapesi thuparaja-kelaso dutiyo viya


Rajate’jja pajacakkhu-mukhe mokkhamudavaho

5
Kada hessati thupassa-thupikarohanam sivam


Mahitum namitum kama-’pekkhanti panisabcaya

6
Dvisahasse catusate-’sitime munihayane


Vesakhamase dutiye-budhahani site subhe

7
Lokekodatayasayo-mahabhagassa dhimato


Chatthassa jl̥rjsamabbassa-mahipassa sirimato

8
Pilandhanam kiritassa-asi janamudavaham


Mahacchero chano tasmim-divase abbhuto bhavi

9
Lavkika sakala sadhu-gunabhusanabhusitam


Bhupam sarajato mabba-mana idha tahim tahim

10
Tadussavam garavena-vissajjiya mahaddhanam


Pavattayimsu ruciram-samibhattipurassara

11
Tadani kolambapure-pura kumbhasamubbhave


Isismim gahite sindhu-niram paniputena tu

12
Ratananam yathaloko-nanavijjutapo tatha


Nettacittaharo asi-tattha tattha virocana

13
Bhupassa tassa niyatim-datthu’meke’dhirajjakam


Gamimsu kolambapuram-janatayo samosarum

14
Samaye’smim mrammaratthe-savgharajapadhanako


Vyatto bahussuto savgho-karunapunnamanaso

[SL Page 268] [\x 268/]

15
Valutatitthagamasmim-sambhutassa sivesino
Sudassanabhidhanassa-yatindassa vibhavino

16
Upasavgharajapadam-’dasi sambhamapubbako


So’pamahasami’riha-rajate hitasadhako

17
Lavkeso rejinl̥ldedvad-vikhyato stabs samavhayo


Yasassi buddhima lavka-vuddhimaggam visodhiya

18
Pinetva lavkike laddha-vissamattam yathavidhi


Sadesa’vga vasitvana-saddham tisaradam iha

19
Em.Em. Vèdarbanpabbato-’palavkeso tato sudhi


Saddham timasam palesi-lavkam lavkodaye rato

20
Dvisahassaccatusate-kasitisammite jine


Hayane sirima endru-kèldikotnamavissuto
21
Lavkissaro iha’yato-desapalanakovido
Appamatto lavka’mimam-sasitum’rabhi sadhukam

[SL Page 269] [\x 269/]

Dipavamsa dutiyamsa kattuvamso.
-------------------
1
Sirighanamunino tilokakanta-
Riyatilakassakhilabhivanditena
Varacaranayugena phassitam hi
Vipulabhivuddhimihicchato pasattham

2
Dharanipatisikhamanisarikkha-


Vanitatasuddhasilokasamhatissa
Nikhilajanapamodasambhavassa-
Trajapavaro sutadhammasokarabbo

3
Suviditavisayesu lokanatha-


Varasamayatthitimicchatova sisso
Suvihatakhilapapamanasassa
Munisutamoggaliputtatissanetu

4
Sakavaragaruno niyogamaggam


Labhiyucitaddhamavecca setthabuddhi
Vitatayasamahamahindakhina-
Savathaviro subhalavkadipamaga

5
Naravarasaradamhi sattatimsa-


Dhikadvisate sahi sasanaggamatra
Adhipatipiyatissabhupatissa
Patithapayi labhiya ggametthasakhyam

6
Gatavatiha mahamahindasekkha--


Bbhavasuvisuddhamahaviharavamse
Atisayamudayam marammaramme
Sutavijite sirikhettathaniyambha

7
Jinasamayabhivuddhipekkhamano


Varamatima mahasaminamathero
Iha sahaparisova papunitva
Parivajiya ppathama tthitam hi sikkham

[SL Page 270] [\x 270/]

8
Ativisadamahaviharavamsa-
Gatamalabhittha navam pasatthasikkham
Pamuditamanaso tato maramma-
Purapavaram samupecca suddhasilo

9
Tahamariyamahamahindavamsam


Sunidahi tassa nirakulamhi vamse
Gunasirithavi sutassiloko
Bhavi dasamo nipuno hi dhammasatthe

10
Tipitakamunibharatipavino


Yatipavarassa hi tassa setthasisso
Tahamabhavi pasatthadhammasena-
Patimukhabanabhivamsasavgharaja

11
Ganajagatipatissa tassa sisso


Marapuranamamahaviharavamsam
Iha patithapayittha setthabana-
Vimalabhidhanamahayatissareso

12
Vipulamati tadantavasiko so


Atha sanikayapasatthasetthabharam
Suviditamunivutti dhammadhara-
Garuyatisamivaro vahittha samma

13
Sutasakagaruno hi tassa bhava-


Nugatamano pitakattayamhi satthe
Atisayanipunova sakkatado
Vasi yatikubjara bananandathero

14
Tikhinamatiyatissarassa tassa


Lasi caturo sahitamhi setthasisso
Ariyabhijanalavkatippasittho
Savimalasarabhidho mahayatiso

15
Yatipatisiribananandasissa-


Ssutapavaro vinaye timattadakkho
Vasi marapuramulavamsa savgha-
Garusutabuddhasirissuto yatindo

[SL Page 271] [\x 271/]

16 Pavaravimalasaranetusissa-
Trajaviditagamamabjudhammapubjo
Vasi siririyavamsalavkati hi
Savimaladhirasuto mahayatindo

17
Viduragananisevitaggabuddha-


Sirivimaladikadhirasihasisso
Viditasugatasasanodayakhye
Adhipatitavgami satthamandirasmim

18
Atisayarucirasanopalakhya-


Ssutavaragamabhavo pasatthavutti
Munidharanipatissuto samano
Savimalakittisamabbatathero

19
Sasigajayuganettasammitasmim


Munisaradessayujamhi punnamayam
Sudhimatamanugova dipavamse
Itidutiyamsa makasi sanuvadam

20
Vidurajanagana pasatthabuddhi


Anagatibhavamupecca niccamasmim
Mama vipulaparissamamhi saccam
Yathariva sammudita bhavantu santa
Pubbavathusmimgame saddhammakara parivena majdhavuthassa sugata sasana kavidhaja
vinayacariyassa

Siri silanadabhidhanassa

Padhana savghanayakathera padassa padhana sissubhutena
Idani tameva parivena majdhavasatayasmata
Pohaddaramulla itikkhyata gamajena siri visuddhacariya

Bananadabhidhana therapadeta


Bhisavkhato.
------Panadurabhidhana purasanne
Egoda uyanetikkhyata gamajena kolambanagare
Distirakkl̥t namikayadhikarana salaya
Lekhakadhuradharena

Çm. Nl̥man piris namikena mantissarena

Lokasasanabhivuddhimicchata

Pasanadura nagare starnama yantalaye muddapito.


-------------------------------------
Setthapantisusissanamiti bhasajdhapanaya sadhuti
Rajakiyajdhapana mandalena patiggahito.
---------------------------
Sambuddha parinibbanato 2470.

[DEEPAWANSA]


[With]
[A PARAPHRASIS IN SINHALESE]
[BY]
[Sri Visuddhachariya]
[REV. P. NANANANDA THERO]
[The managing Director of Saddharmakara Pirivena and chief pupil of the late Sugata
Sasana Kavidhaja Vinayachariya]
[P. SRI SEELANANDA THERO,]
[Chief high priest and founder and principal of]
[Saddharmakara Pirivena,]
[PINWATTE PANADURA.]
-----------------
[Published by]
[MR. M.N. PEIRIS]
[Of]
[EGODA UYANA PANADURA]
--------------------
[Approved and recommended by the Department of Education for the use of advanced
students of History.]
-----------------------------------
[Printed at]
[THE STAR PRESS, PANADURA.]

[B, c, 2470]


----
[A, D, 1927]

"[DIPAWANSA]"


===========
[Sir,]
[I have the honour to inform you that the above book is reccommended for the use of
advanced students of History.]
[I am Sir,]
[Your Obedient Servant,]
[Signed.] [L.Mc.D. ROBISON,]
[For Director of Education.]
--------------------------
Dipavamśa namèti
Atipurana praśamsaniya mema etihosiya grantharatnaya
Usas pavktivala śiṣyayanta itihasaya pilibanda igènvimata sudusuyayi
LavkanduvṚ garu addhyapanadhyaṣaka
Mètitumanan pramukha adhyapanamandalaya
Visin
Piligannaladi.

[PREFACE.]

[We have been fortunate enough to have preserved to the present day the valuable
chroniclessuch as Mahawansa and Rajaratnakara recording the various customs, manners,
laws, principal works and achivements of our kings and subjects Of the chronicles relating
to this Island it is the opinion of scholars that the Dipawansa holds the most original place
in antiquity.]

[Mahawansa, both in brief and in detail, records events of the life of Buddha and the


accounts of our Island from primitive times, and similarly the Dipawansa chronicles matters
relating to the arrival of Buddha in this Island and other religious events of historic
importance, and also the succession of royalty in this Island.]

[Lord Buddha, who arrived this Island in the ninth month of his attainment of Buddhahood,


preached to the yakkhas and Rakshas that dwelt in the area where now stands the
Mahiyangana Chaitya and snbdued them. Subsequently He founded an abode for them in
Giri Diwayina and thus protected the Island. In the 5th year of his attainment of
Buddhahood due to a difference between the snake kings Chulodera and Mahodara, over a
gemmed throne, which nearly terminated in warfare and bloodshed, Hemade his
reappearance in Lanka, and, having performed many miracles from above, struck terror into
their hearts and pacified both parties. This throne was subsequently offered by them to the
Holy one, who occupied it and expounded the Dharma to them with a view to promoting
their unity, and left for Jetha Vanarama.]

[Thus writes Vedeha Thera with reference to this incident, "Sarwaggna,] [The Omniscient


One], [having descended from the heavens, was seated on the throne like the sun in the
zenith of his splendour. Thereupon the multitude of snakes, having mustered round him
and served him with ambrosial food and drinks, hearkened to His teachings. He having
imparted the Sila] [morals] [and Sarana] [refuge] [to the innumerable Nagas living on land
and water, who had assembled to engage in conflict, caused them to bestow many offerings
in the name of The Holy One.]

[After the 8 th year of His attainment of Buddhahood, upon the invitation of Maniakhkika,


the Naga KIng, He made his third appearance in Lanka at the spot where now stands the
Kelani Chaitya on Wesak day, and, seated on a throne bedecked with jewels of various
hues, expounded the Dharma to the countless Nagas assembled there.]

[Thereupon at the invitation of God Sumana of Samankula] [Adam’s Peak] [He proceeded


there and left His left foot print on the Peak and rested a while in Divaguha, a cave forming
a part of this rock.]

[Thence he arrived at Anuradhapura and engaged himself in deep meditation at the nine


sacred places and thus made them sacred by his short sojourn. Subsequently He made His
way to Jumbudipa.]

[The Dipawansa thus affords ample testimony to the truth or the popular belief that Lord


Buddha visited this Island. It may not be out of place here to give a short account of the
mighty kings who reigned in Dambadiva] [India] [during this Kalpaya] [a period of 432
million years measuring the duration of the world.]

[In Jambuddwipa at the very commencement of this Kalpa there reigned a mighty king


called Maha Sammata who had gained this name since he was elected by the unanimous
vote of the people. This Maha Sammata dynasty was later on maintained by his illustrious
successors Roja, Wararoja and others.]

[In the city of Kapilawattu, which was named after the Rhisi Kapila who dewelt there,


reigned Jayasena and many other kings. Prince Siddartha, the noble prince, who after his
renunciation and attainment of Buddhahood ultimately attained Nirvana, was the son of
Suddhodana, the lineal descendant of the Dynasty of Maha Sammata.]

[Having performed everything necessary for the salvation of mankind He departed this life


in the grove of the Mallawa Princes at Kusinara. Thereupon with the assistance of king
Ajasat a convocation of 500 Arahat priests headed by Maha Kasyapa was held. One hundred
years later followed a second convocation of 700 Arahat priests headed by Yasasthawira
under the patronage of that great king, Kalasoka, to suppress the heretical doctrines which
were being promulgated by the heretics at the time.]

[In the 235th year after Lord Buddha attained Nirvana that illustrious Emperor,


Dharmasoka, succeeded to the throne at Jambuddwipa. His piety and devotion to Buddha
Sasana was such that he entered his son, Prince Mahinda,to the Order of Priesthood under
the guardianship of Moggali Putta Tissa Isthawira.]

[The power of the heretics having now become increased, Moggalli Puttha Tissa Isthwira,


Who foresaw that the teachings of Buddha would spread far and wide and Buddhisn would
be permanently established in foreign countries in time to come, held for the third time a
convocation of 1000 Arahat priests headed by him under the patronage of the great
Emperor, Dharmasoka. As a result of this missionaries were sent to different countries to
propagate Buddhism. Of these missionary priests Arahat Mahinda accompanied by Ittiya.
Uttiya, Sambala, Bhaddasala and the ascetic, Bhanduka, came over to Ceylon during the
region of Dewanampiyatissa. This great monarch having been greatly enlightened by the
teachings of Arahat Mahinda soon embraced Buddhism. His example was followed by
thousands of his subjects who embraced this religion within a short time and began to
practise its manifold virtues.]

[It is a matter for genuine regret and dissappointment that this valuable chronicle does not


afford us any clue to fix the exact date of its compilation and authorship with any degree of
certainty. Nevertheless a careful consideration of the facts chronicled herein, such as the
visits of Lord Buddha, the establishment of Buddhism and other events relating to the reigns
of various kings who ruled over this Island, and also of the free allusions made to the
stanzas contained in this chronicle in Samantapasadika, the great commentary on Vinaya]
[discipline] [compiled by that famous commentator on Thripitaka, Buddhagosa, who landed
in Ceylon in the year 954 B.C. During the region of king Mahanama, leads us to conclude
that the probable time of the compilation of Dipawansa is somewhere in the 4th or 5th
century.]

[Thus says Buddhagosa in Samanthapasadika-]


"[Wuttampi chetan Deepawanse]

[Jata Pubbata Padamhi wenu Yathita yo ahu]


[Seta rajata yatthicha Latha Kanchana Sannibha]
[Neela diya disan pubban Pappha yattimhi tha disan]
[Sakuna Sakuna yathimhi-Sarupe neva santhitha.]"

[Likewise in other books written by scholars of old such as Sarasangraha and Rasawahini


the stanzas contained in Deepawansa have been freely quoted as examples. Space forbids us
to mention them all here.]

[P. Nanananda.]


[Saddharmakara College,]
[Pinwatta,]
[Panadura.]

Vibbatti


Dipassa dipasmim va vamso paveni pavatti (sadassiyate ethati) dipavamso tyevam sam
lakkhiyamana vakyathavasena pabbayamanoyam gathavaro poranikese sihalika naridesu
kassa naridassa rajjasamaye kena panditena viracitoti nakkhayateveminagathena sabbaso.

Apicetha sadassiyamana sambuddhagamana sasanappavatyadinica sirilavkissaranam


rajarajamahamaccadinam rajjasamayappavatyadini ca samupaparikkhiva samlakkhiyamane
kho sammasambuddhaparinibbanato catupabbasadhike navasata me vasse siri
lavkarajjasirimanuppattassa mahanamarabbo rajjasamaye sirijambudipa gatenayasmatanu
Buddha Buddhaghosabhidhanena tepitakatthakathacariyena mahapanditavarena
samantapasadikaya nama vinayatthakathaya katipayatthanesu nidassanavasena
dipavamsassapi namam sadasseva tathagatanam gathanampi sadassitatta tato pubbe
poranikena yena kenaci panditacariyena yassakassaci sihalikassa lavkissarassa rajjasamaye
dipavamso viracito’ti karanapariyayeneva gamyate

Tadeva maha’tthakathacariyo nubuddha Buddhaghosabhidhano maha panditatherapado


samantapasadikaya vinayatthakathaya bahira nidanavannanaya-

Tena ca samayena devanampiyatissa maharajaca asoka dhammaraja ca adittha sahayaka


honti devanampiyatissa maharajassa ca pubbanubhavena chataka pabbatapade ekamhi
venugumbe tisso venuyatthiyo rathayatthippamana uppajjimsu ekalatayatthi nama eka
pupphayatthinama eka sakunayatthi nama tasulatayatthi sayam rajatavanna hoti.
Tamalavkariva uppannalata kabcanavanna khayati. Pupphayatthiyam pana nilapita lohito
datakalavannani. Pupphani suvibhattavanta pattakibjakkhani huva khayanti,
sakunayatthiyam hamsakukkutam jivam jivakadayo sakuna-pe-khayanti.

Vuttampicetam dipavamse-

Chata pabbata padamhi venuyatthitayo ahu
Seta rajja yatthica latakabcana sannibha.
Niladi yadisam pubbam pupphayatthimhi tadisam
Sakuna sakuna yatthimhi sarupeneva santhita tica

Tathevabbesupi gacesu poranikanamacariyanam nana nidassanasadassanavasenapi nidassita


gathayo bahuso cetha dissante-

Sirighana sugata tathagata saririka paribhogikadi dhatuhi samalavkate sirilavkadipe


rajappavattyadi sadipakani mahavamsa rajaratanakaradini pasathataretihasiya gathavarani
yavajjatana samvijjanti - tathapi porana kataretihasiya gatho nama dipavamsotyetihasiya
kathappasutehi pandita varehi batapubbovahoti - mahatam vamso pavenitiladdhaname
mahavamse dipavamsassapinamam sadassitameva, mahavamsopana sambuddhacaritappakaya
pubbavgamo dipuppatyadyanekavidhappavatti visayanuyayini pavattiyo kathaci
vitharatoca kathaci samkkhittatoca pakasento tabbatukamanam manoratham purento vattati.

Ayamihasadassiyamano dipavamsopana sirighana sakya munino tilokanathassa


sirilavkadipagamanadihi sambuddha sasanappavatti sadipakehi bahuhikaranehi
samalavkatoti vibbayate.

Sambuddhagamanappavatyadi sadassana.

hanam pallavka masabham patto purisuttamo viddhastamaraseno samano sammasambodhim
samadhigato sabbabbètabanappattiya navamemase(phussamasa) pannarasiyam
dipametamagato- mayhavganacetiyatthane samitisamagata yakkharakkhasadinam
dhammam desento te dameva giridipe panitthapeva tathagata paribhogena samarakkham
kurumano dipametam nirupaddavatta mupanesi.

Tato pabcamevasse amavasiyam culodara mahodaranamikanam dvinnamnagarajunam


manipallavka marabbhasabjata mahanasevattamane sammasambuddho sirilavkadipa
magamma (mani) nagadipe akasakucchiyam sanni sinno samano nanavidha patihariyam
sadassanaya ceva, saddhammadesanayaca te, samaggiyam suppatitthapesi.

Athatehi dinne’ manipallavkavare sannisinno chabbanna Buddharamsiyo niccharento


sappatihariyo dhammamuttamam catusacca pariyosanam visesato samaggirasanisam
samcaparidipayam deseva tenagekho saranesuca silesuca patitthapeva jetavana
mahaviharameva magamasi.

Vuttam hetam vedehatherenapi.

Athamuni gaganambho ruyha bhumippadesam
Taruna ravivatasmim asane asibhasam
Athabhujaga ganate dibba khajja dikehi
Parivisiya munidam sadhudhammam sunimsu.
Athajala thala janam tatha yuddhagatanam
Aganita bhujaganam sitikoti bhujavga
Vimala sarana sile suppatittha sututtha
Akarumuni mularam sathupuja vidhananti.

Apicasamma sambodhito atthamevasse vesakha punnamaya majdhesanampati


manyakkhikassa nagarabbo dipametamagatokila sammasambuddho-kalyani
mahacetiyatthanemanimandapasmim nanaratanalavkate sannisinno samano ratanaghareva
devehi sunimmite bahunnam naganam saddhammamadesesi, tato tesu nagesu saranasilesu
patitthitesu sumanadyadhi vasina sumanabhidhanena devena sumana rabjita garava
bhattiya samaradhito satha sumanaddikuta mupaganava tasmimpabbata mathake
vamapadalabchanam kava tasmim bbevamhapabbata passe divaguhayam divaviha renabhi
vihasi athanuradhapuram sampatto sammasambuddho tatha tatha
cetiyadippatitthanatthanesu dhanasamapattiyaca nisidiva paribhogikatthanakaranena tano
pasoheva jambudipameva magamasi.

Honticetha.

Tato karuniko natho bodhito atthamesame
Vesakha punnamasimhi sannipatiya savake

Ethajjahikkhavolavkam naganam nuggahaya bho


Maniakkhi ko nimantesi pasanno Buddhasasane
Desesevam jinodhamma manila sanakadinam
Pitipamojja jananam nibbana matamavaham

Nagadhiraje sumanabhidhane


Vasamsumedho sumanabhidhano
Devo tadagamma suparisajjo
Kalyaniyam tatha phanihi saddhi,nti.
Poranika vasumatippaveni-pubba samgitittaya sadassana athaca panimasmim
mahabhaddakappe jambudipikanam maha rajunam pavatya panimasmim mahabhaddakappe
jambudipikanam maha rajunam pavatya dyatisavkhepato vagantabbocetha hoti kathanti?

Suphullitaneka nagapunnagadi tarusanda mandite aramaramaneyyake nana paduma


sabchanna pokkharanisata savkule jambudipe kappassadimhi mahajana sammatatta
mahasammato’ti laddhanamo dhabba pubbopasobhi to maharaja rajjamakaresi.

Tatoppabhuti mahasammata rajavamsagatehi rojavararojadihi asavkhyayukehi dhabba


pubbopasobhitehi mahatejavanta naridehi sakarajavamso sanathikato ca hosi tathapi
kapilassesino nivasabhutatta kapilavathuti laddhavohare anekassiri sara virajite
kapilavathusmim nagare jayasenappabhutinopi rajano dhammena samena rajjamakaresum.

Tato’tiparisuddha mahasammata rajavamsabhijatassa suddhodanassa maharabbo tanujavaro


siddhathappadanato siddhathoti patitavathanamo pacchimabhaviko mahasatto’bhijato
samano yatharaham sabbathabhivuddhippatto ututtayanucchavikesu rammadisu tisu
pasadavaresu sakko’va devaraja nekassiri vibhavamanubhavanto yathakkakamam
mahabhinikkhamanadim kava anuttaram sammasambodhi manuppatto dhammiko dhamma
raja samkhyapathatikkanta veneyya janabadhavana mamata mahanibbanappadanena
savgahamakasi.

Sabbathevam parinitthapita sakala Buddhakicce pana Bhagavati samma sambuddhe


parinibbute pathamavasseva-ajatasattuna maharajenaradhitehi mahakassapathera
pamukhehi sampatta jalabhibbehi pabhinna patisambhidehi pabcasata mahakhinasavehi
pathama mahasamgiti samgita, pasamsiyehi theravadehi samullasitacahosi,
Evam kale gacchente vajjiputtakehi papabhikkhuhi simgilonakappadisu dasasu
adhammavathu su samutthapitesu sirijambudipe kalasokassa maharabbo
samupathamhampaticca yasathera pamukhehi samadhigata chalabhibbehi sampatta
catupatisambhidehi satta sata maha khina savatherehi sambuddha paribba nato vassa sata
tikkante dutiya samgiti samvgitaca hosi tesamadhammikanam papa bhikkhunam niggaha
pubbavgamam

Tatheva sambuddha parinibbana attharasadhike dvisata mitevasse dhammasokamaharaja


jambudipe rajjabhisekasampatto sambuddha sa netivappasanno moggali putta tissathera
santike attano piyatanu javaram mahida kumaram pabbajesi, socakcayasmamahido sampatta
jalabhibbe catupati sambhido katakicco samano maha khinasavocahosi

Tasmimkhopana samaye theravadato nikkaddhitanam papabhikkhunam balamativa


vadidhitabcahosi tadakhopana moggaliputtatissatherena nagate
sambuddhasasanappatitthanatthananamdibbena cakkhuna suditthatta so
tadathappasutocahosi, tatoparamteneva dhammasoka maha naride no pathambhita samana
teca kho moggaliputta tissa thereppamukha sahassa matta maharahanto dhamma sokassa
rajja vassato satta rasa mevasse tatiya samgiti makamsu.

Athaso moggali putta tissa thero panatesu tesu dipesu sasanassa patitthapanatham bhikkhu


niyo je si, tato tatha pakkantesu, theresva yasma maha mahidathero lavkadipamapapuni,
itthiyuttiya sambala bhaddasala samkhatehi saddhiviharikehi ceva bhanduka namikeno
pasakena casaddhim tena khopana samayena lavkaya manuradhapure devanampiya tissa
maharaja rajjamakaresi tepana dipappa sadaka mahida therappamukha bhikkhavo tamenam
rajanam sathu sasane tivappasannam ratanattaya parayanabcakaresum, tatha nekasahasseca
mahajane saddhamma desanadina suppa sadeva saranasilamagga phalesuca suppa
titthapayimsu, thanamkho panetam khalitam vedani katipayeti bhasiya gathesu, dissate
samantapasadikaya vinayattha kathaya mahavamsa dipavamsesva gatanayeca
samlakkhiyamane-samma sambuddha parinibbanato dvipabbasadhike dvisata mitevasse
tatiya savgiti savgitati pabbayateva-tatovuttam-tatha asoka dhamma rajassa sattarasa
mevasse idhamutasiva raja kalamakasi-devanampiya tisso rajja mapapuni-parinibbuteca
pana sambuddhe ajata sattu catuvisativassani rajjamkaresi-udaya bhaddo solasa,
anuruddhoca mundo ca atha-nagadasakocatuvisati su sunago attharasa tasseva putta
asoko atthavisati, asokassa putta dasabhatuka rajano dvevisativassani rajjamkaresum,
tesampacchato nada dvevisati meva, cada gutto-catuvisati-bidusaro
atthavisam-tassavasane-asoko rajjam papuni-

(Abhisekato pubbe cattari rajjavassani cethamilitabbani) (dhamma sokassa) abhisekato


attharasa mevasse imasmimdipe mahida thero patitthito

Samma sambuddhassa parinibbanato dvinnam vassasatana


muparijattimsatimevasse(mahidathero) imasmim dipe patitthitoti (thanam panetam panditehi
samupa parikkhaniya meva hoti)

Ganthasabhava sadassana.

Dipavamso panayam jarmani tikkhyata rattha samubbhavena harmènl̥ldanbag namikena
panditena, sadesiya videsiyanam maha panditavara namupadesa manugamma
kirastutikkhyata vassato sahassadhikattha sata navasattatimṚ vasse, avgalikakkharehi
mudda peva pakasitocahosi,

Tathapyanekesu thanesu nanappakara punaruttadika dosa bahu so dissante’ tathapi tassa


ganthassa mahapanditavarehi patigga hitatta cevetarahi sabbesamsihalikanam
panditavaranam hathappatta kale tassa samupa parikkhani yattaca pathama muddapane
panimasmim tedose sabbasomayam nanirakarimha, athacapana mhehi dutiyavare tedose
bahusocapaniya sabbapitthesu gathahetthato sihaliyanu vadamca yojeva
muddapanathamaraddhovattateva,

Tato cetha gatabhi nava suddhimpati masmim pathama varepi sihaliyanu vado likhite ti


datthabbo, pathamavare mudda pitassimassa ganthassa suddhipannampi tadantogadham
karissama,

Imasmim khopana pathama vare mudda pitasmim dipavamse gatha hetthato


avkitatthanesu, ṚṚ, l̥ti, iminalakkhanena l̥ldanbag namikena muddapita dipavamse
aganayamca-pa,du,ta cetimehi lakkhane nimassa patisavkharanasso pakarabhutesu pathama
dutiyatatiya catutha pothakesva gatanayabca, si, pa iccanena, sihala pali
ganthosvagatanayabca nidassetiti, visesate batabbam
Saddhammakara parivenedani padhanacariya dhuradharo vihavi bi. Aggasirithero ceva
tathevo’pacariya bhuto’kṚ. Banavimalatheroca imassa sihaliyanu vadassa nipphadanatham
panamhakam bahupakarabhuta hesum, tatotesampilokasasanabhivuddhi
hetussimassagathassa patisavkharanatham pothakanuppadane nambhaka manuggahita nam
hitesinampi katabbuta gunasamanussaram visesato pasamsami

Kolambanagare dirastirakkl̥t namikayadhikarana salaya lekhaka dhuradharena,


egodauyane tikkhyata gama jena sirimata èm. Nl̥man piris namikena loka
sasanabhivuddhimicchante muddapitoyam dipa vamso,

Acariya dippa samsa

1
Suramanuja ganehi santatam pujaniyam
Jagatitaya mularam kittiya vipphurantam
Gunamani nikaranam sidhu tulyam atulyam
Ratanataya manavgham santidamtam nameham
2
Yatigana mahito yo santavutti sukitti
Sujana mudita saddha silava sodayalu
Pathama midha vihare khettarame patite
Abhavi jayatu palathera pado nametam
3
Tassa’tinimma la yasassa yatissa sisso
Thero bhavi guna dhano viditagamoyo
Pacera bhavamu pagam sumanadi tissa
Theram sarami satatam abhivuddhi yaham
4
Janagana mahitatto dhammavutya pareto
Suhita nirata vitto cittavakyo rutejo
Abhavi vidita dhammakkhadha namagga thero
Tamaha miha sarami ramaneyyam gunehi
5
Neruttika cariya raja garuvihavi
Savghehidatta garunama varoti pujjo
Sathagamadi nipuno viduro si settho
Theram subhuti viditam tamaham sarami
6
Sadesa desantara vissute sad
Dhammakarakhye pariveni masmim
Padhanabhuto yati savghanatho
Piteva mam pa vacane vinesi
7
Vibudha jananisevi saddasathappa vino
Gunamani nikarehi sajjito vajjabhiru
Thiramati sirisila nadana mosithero
Satata tamabhi vade cerapadam subhatya
8
Vidita pavara vijja madiram sudaram mam
Dhavala vimala kitya lamkariyo sudhima
Suhita vimala kitti namavasanta vutti
Sugata samayavedi saggagam tam sarami
9
Sathanta resu nipuno suhadoya èm èn-
Piris itivhayayuto saparatha kamo
Muddapayiva panimam varadipa vam sam
Khyatam akasi matima satatam vibhatam
10
Saddhammakara vikkhyata parivenadhi povasam
Sirivisuddha cariyo bananadoti vissuto
11
Theroham akarim samma lokasasana vuddhiya
Parisavkharanam etam dipavamsassa sudaranti

[P. Nanananda]

Namo tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassa.


1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət