Ana səhifə

Input by the Sri Lanka Tripitaka Project Released by Dhammavassarama 法雨道場


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə22/39
tarix26.06.2016
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39

Catucattalisatimo paricchedo


1
Tadaccayasmim dutiyo’trajo’ssa
Rane pavino sutarajasiho
Sevkhandaselavhapure varasmim
Raja’si rabjesi jane sa’dana

2
Te bhagiya rajasuta mahipa


Yathavidhippattadisasu tasu
Payambutulya satatam samagga
Tebhatika vasa’makappayimsu

3
Samaggi’missam bhavi ce pavatta’


Param paravgi manujo’nukampo
Sevkhandaselavhapure naresam
Tam rajasiham samupagamitva

4
Sugandhi nira’mpi ca gandhasara


Saram haya’bca’dadi bhupatissa
Pito mahipo’pi pavecchi dantim
Sa’tam gahetva’ga kadambatittham

5
Bhupa suladdham dviradam diguda


MṚll̥ paravgi dhipati pahasi
So vanijo sassi’bha ganhitatta’
Macikkhi rabbo’bhimukhamhi thitva

6
Sa’vimbhito tam sutava narindo


Pavuddharoso dviradam para’mpi
Datva’ssarakkheni’tarena saddhim
Dayodasamputamano nayittha

7
Tato’parasmim samaye diguda-


MṚll̥pabhu vikkinitum haye dve
Mahapuram nesi pura kata’mpi
Sara’mpahari turage sa’bhupo

[SL Page 154] [\x 154/]

8
Dvipe vare teni’dha pesite no
Dassa’nti vahe vadatha’didesa
Te vanija sappabhuno varassa
Vibbapayum tam nikhilam pavattim

9
Pavattijata’bca sunitva sadhum


DigudamṚll̥ patikal patindo
Padittaghato’rabhi rajina’tho
Jayatthiko so tumulam hi yuddham

10
Sadesadesantarikatthavisa


Sahassamattam bala’madiyitva
Sevkhandasela ppura sannikattham
Payasa’bhito’va dhatayudho so

11
Tada paviro vijayadipala-


Khatto’dhipo matularatthakamhi
Samadiyitva mahati’bca sena’
Mupagami patthivapakkhiko’va

12
Patte patikalanike videsi


Bhayavahantam balanavhaduggam
Paticca lesam patigham visala
Senavinasaya ranam rabheyya

13
Ta’mirayitvana na yuttaka’nti


Parakkamo bhupati rajasiho
Tappujakam nesi digudamṚla-
Pabhussa battam patiyatu’metto

14
Lava’mpa’sallakkhiya tam diguda


MṚlavhayo’paharitum narindam
Kharaya senaya samam puraggam
Pavekkhi naddakkhi puramhi kabci

15
Disampati so tadahe’rinasa


Kirayavidhanam’viratam karano
Nilambuthanamhi vasi’va siho
Tada paravgi jana sabcayasmim

[SL Page 155] [\x 155/]

16
Pura’mpi jhapetva parikkamante
Gannl̥ruvavhe’ribale samanta
Bhupabbhata rundhiya sampaharam
Datum’rabhimsu satatam ripunam

17
Samuddhato so patikalpatindo


Vinibbidho pakkhahato’va pakkhi
Kharam ranam tatra ‘saham mahipam
Yacittha samam pamukham panetva

18
Dutthassa manammanaso kathabci


Giram’ganetvana’nivattayitva
Yoddhum nivedesi savahininam
Pavattayum bhimsanaka’mpi yuddham

19
Sayambhave’smim dvisahassake’he


Satekasitisarade pabhate
Sanetara’ma patikalpajayo
Hanimsu tettimsajane vihaya

20
Sajivagaham gahite paravgi


Jane samatte vijayadipale
Bhupe nivattapayi guttiya te
Tato param mocayi mandaleso

21
So rajasiho kupito tato tam


Khatta’vgahetum vijayadipalam
Senam niyojesa’tha tam viditva
Paravgibatta’vgami so’tivegova

22
Tada paravgihi’pi vitachando


Govavhayam mandaliko sarattham
Nito’pi kittussamaya’mpi gayha
Mato taham maccadhipo’sa’kama

23
Gannl̥ru savgama pura kumara-


Siho sa’uvadhipati mato’si
Tato’ddharatthe kasine’kasami’
Bhavi viraji sirirajasiho

[SL Page 156] [\x 156/]

24
Paravgipanina’bhave’ha vaso
Samaggi no hehiti tava sadhum
Tiretva ittha’mpi saritva etto
Palapitum te sari rajasiho

25
Manoratham purayitu’mpi kamam


Sute betavivhapuramhi’dhisam
Sohajja’molandajanana’maggam
Yacitva dute’nayi rajasiho

26
Atho betavipuradhissaro so


Pahesi senadhipatim idhe’sam
Tam seniyo gammi’ha passi tena
Patissava’bca’kari rajasiho

27
Lavkaya te niharitum paravgi


Jane’tra rabbo gahite ca kotthe
Datum mahipo samaramhi vitha
Bbaya’bca kattum sirirajasihova

28
Landesikanam satatam vanijjam


Lavkaya sabbattha payojitu’bca
Ubbahitum romanupujake’ta
Bhavum patibba ca thira dvipakkhe

29
Yathapatibbam dhajinihi vèstar-


Voldsavhayo cakkapati ranasmim
Supesale’so dvisahassakamhi
Sate dvyasitimmitahayanasmim

30
Lavkavatinno sabalo’va paci


Disaya kotthe patikal pajanam
Yujjhitva sabbe’ggahi’to parasmim
Tathe’va vasse madhugamakottham

31
Paravgi landesi videsikanam


Samaggi mattam ci’dha kibcikalam
Pavatta’masi dvisahassakamhi
Satasmi’mekunasatamhi vasse

[SL Page 157] [\x 157/]

32
Sasihalo landa sakha ji sena
Visam sahassam thala nirato’pi
Parikkhipitva’va kadamba kottham
Paravginam’damsu pahara’masum

33
Veri bha dappa ssira pinda bhedi


Miginda tulyo siri rajasiho
Game vasam raggahavattaname
Bhate payojesi rane’tisuro

34
Vattetva yuddham tumulam bala’mpiva


Hanitva sesa’bca palapayitva
Kolambakottham suthiram visalam
Hatham mahehaya sudam’gahesum

35
Samvacchare’to dutiye paravgi


Janehu’dagga puthulam kata’mpi
Kottham’gahum yapanika’ntimam hi
Vasavasanam’bhavi’tro’tra tesam

36
Atho rane paggahite’ggakotthe


Landesika bhupatino padaye
Yathapatibbam nikata na dajjum
Tato’bhavum te ripavo’bbamabbam

37
Avgirasasmim dvisahassake dvi-


Satamhi vasse tatiye robatnl̥ks
Namivgirisinvayiko satato
Sakattarim pakatikam pabhaggam

38
Kattu’mpi lavkayi’dha kottiyara


Titthavatinno bhami’to ci’toca
Puravidesina’miha’gatanam
Sasamsayo nekatikehi bhupo

39
Pagganhitum te tuvatam niyogam


Nayi tato nl̥ks pamukhe gahetva
Disapati majjhadisam pavesi
Nivattayi sorasa’kekagame

[SL Page 158] [\x 158/]

40
Yuvassa nl̥ksnamavarassa tato
Tato mato’si dutiyamhi vasse
Suto robatnl̥kssusu visavassam
Vasitvi dha’ga niliye’vgalantam

41
Mahasayo nl̥ks vidito tahim so


Bhupassa bhavam atha tassa rajje
Pakasakam gantha’makasi tassa’
Nusasako bhupatino sira’nti

42
Tassu’ddhatam mana’matikkama’nti


Tato bhuvi dalhataro’pi koci
Disampati no’ti siya sa’gatthe
Nidassita tena’vicarakena

43
Tatha’pi vutto sirirajasiho


Raja kururo na bhave kathabci
Kathibba joti ca videsikanam
Pajjalito cetasi bhupatissa

44
Etto purane dvisahassakasmimva


Satamhi tettimsatimamhi vasse
Rèl[f]pic samabbo pathamagato’tra
Mahasayo imgirisi’ti mabbum

45
Nekacca’molandapajaya tibbam


Saram’sahanto’vanipo sakiyam
Janaccayam datthu’makamakamo
Viya’tidalha kiraya tapparo’si

46
So rajadhanim pavaram pahaya


Parissamam vissamitum mahipo
Nilambuke samvasathe manubbo
Satam vasittho’hitabharako’va

47
Taham vasam so dvisahassake dvi


Sate’tthamasmim munihayanamhi
Pure’nuvassam’va kata’mpi salha
Mahussava’vkattu’nadajji bhupo

[SL Page 159] [\x 159/]

48
Tam’rabbha jiva mahipe tadani
Puradhivasi kupita’timattam
Bhupam nihantu’bca kumantayitva
Nilambuke rajagaham’varundhum

49
Tato palayato jagatipati so


Siluddhasabbam balakottha’maggam
Duggam satanam pihayam rayena
Pavekkhi dhiro tuvatam nilino

50
Rajaddubhi te kalahe pamokkha


Sigham puram’gamma mahipasunum
Sukhedhitam putayasam kumaram’
Bhisibcitum tam yatayimsu rajje

51
Tatha’pi so rajasuto vidura


Dassi patikkhippa mahipabattam
Gato niliya’si tato’pi bhita’
Tivimbhita medhagika palata

52
Tasmim vivade samite narindo


Te rajadohi kalahe padhane
Jane ca bhuri yatayo ca keci
Gahetva ghatapayi savkite te

53
Tato’param rajasuto cirassam


Kuhim gato’ti na ca koci macco
Abbasi bhupam’va vina pane’ke
Marapito’ti vanipena mabbum

54
Tato parasmim sarade’tthamamhi


Pransanvaye’ko dhajinipatindo
Lavkavatinno’bhavi monsiyarda
Lahe’ti khyato samare pavino

55
Pahesi rabbo nikatam’padaya


Samam sadute tuvatam satima
l̥landiyanam disata’mpi tesam
Saritva sammapatiganhi te tu

[SL Page 160] [\x 160/]

56
So seniyo setthakulam lenl̥rl̥l
Mahasayam pesiya bhupabattam
Kirayaparo kicca’midha bbidhaya
Sigham pune’tu’vgamisindhudesam

57
Mahipatim so’pagato’pi tassa


Tarubbamanuddhatamussitatta
Bhupam ca’nandim nigale sahatthe
Papesa’pubbam’carimam hate’ha

58
Kadaci laddha mahipa mohottal-


Padam sadesim pariniya kantam
Duve labhi sunuvare’parasmim
Sagottika’jja’pi padissare’tra

59
Munindavasse dvisahassake dvi


Satamhi tevisatime tato’pi
Virodha’molandajane pavattam
Sametukamo samupaya’maggam

60
Vimamsayitva sutatappati vènva-


Joyinsamabbo pabhu bhupatissa
Pahenake pesayi’nagghike ca
Rajappacarehi pathe thitehi

61
Tassu’pada ta paharitva duta


Palapita paranadim pasayha
Tena’pi landesipatissa ceto
Ratho nahosi saphalo kathabci

62
Assa’vani’landapati vènadi


Joyinssamabbo rayiklopvènadi
Joyinssuvikhyatabhidho loranspil
Namo’ti’ha’sum vidita tayo’me

63
Tade’va bhupassa nuti’bca tanvam


Sandesa’maggam subhatambaculam
So’laggiyabbannamukhadi vatti
Mahasayo’kasi sabhasato’va

[SL Page 161] [\x 161/]

64
Bhuri vihare varacetiye ca
Vijjanikaye patisavkharitva
So sasanam paggahakam vidhaya
Lokatthasiddhi’vkari bhumipalo

65
Sayam kumaram carime muhutte


Guttam padassesi pajapamoda
Savimhaya tam makutassa samim
Kumarasettham patiganhi samma

66
Thama rati maha mahiruha cayam ummulayanto bhusam


Verabbo pavano’va virapavaro yuddhe’tisuro sada
Bhutva rajja’mimam sirim sitayasopabbasamedvadhike
Vasse savhayasesata’vgami suto so rajasiho dayo

Bhanavaram catutalisatimam


----------------
Iti sajjanananda samvegajanake dipavamse putugisi vasavasanadi dipano nama
Catucattalisatimo paricchedo.

[SL Page 162] [\x 162/]
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət