Ana səhifə

Input by the Sri Lanka Tripitaka Project Released by Dhammavassarama 法雨道場


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə11/39
tarix26.06.2016
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39

Tettimsatimo paricchedo


1.
Mitta’nujam bhupatino suta’ssa
Tayo ca’macca yatayo ca sabbe
Mahadipadassa tu rohanasmim
hitassa ‘narociya raja nasam

2.
Savgamma mantetva’tha lavka rajje’


Bhisevana’ndum yuvarajino te
Adamsu manabharanu’parajjam
Tayo sagabbha jayabahuna’ma
3.
Pulatthi nama nagara sasena
Ganhama tam vikkamabahu khattam
Vinikkhamum so puna tam sunitva
Pura viniggamma saka’tivego

4.
Pitussa alahanathana’matta


Disva vinodessa’miti’ti sokamva
Gaccham pulatthim nagaram saseno
Pathantarale bala’ma gatam so

5.
Disve’kaviro kata sampaharo


Palapayitvana diso disam te
Parajite sodariye tayo’pi
Lavajjayo yava chavara’matta

6.
Samaccajivo sa’pulatthi sabbam


Pura’vgami tata susana bhumim
Passam daram cetayi samjahitva
hanantaram’da sacivesu samma

7.
Bhatuhi manabharanavhayo so


Sarohanam dakkhinapassa’masum
Sahatthaga’vkatvi’ti virabahu
Suto’vakittissirimeghadhise

8.
Rattham sahassassa ca dvadasa’tta


Datva taham tam vasitum niyujja
So kho mahanaga kula ppurasmim
Vasi sirivallabha namadheyye

[SL Page 071] [\x 71/]

9.
So bahujo’da’tthasahassa rattham
Sa’uddhanadvara bhidhana gamam
Katva vasi tamhi tu rajadhanim
Mata ca mitta jayabahuraja

10.
Kittissiri megha sakasakamhi


Vasimsu te sodariya’parajju
Issa para vikkamabahu rabba
Vinikkhamum vahiniya hi yoddhum

11.
Batvana tam vikka bahu bhupo


Gamittha tesam ‘bhimukam saseno
So dakkhinasmim pana bodhisena-
Valavha game samare jinittha

12.
Pabca yojanavhayamhi ratthake


Te palayu’masu duggamam tato
Sattavo’nubandhi ganhitu’mpi te
Ariyo tu viradeva pakato

13.
Sahatthaga’vkattu’masesa lavkam


Mahaditittham ‘vatari sacakko
Kalyanito ta’bca sunitva raja
Pavekkhi mannarama namagamam

14.
Maresi yuddhe patu viradevam


Pahaya chandam samare sagabbha
Vasimsu ratthesu sakesu eka-
Cchattam pabhu no caturo’pi katum

15.
Pavaddhitam tam vijayadibahu


Rajena lokam pana sasana’bca
Dubbuddhayo hapayu’matra dipe
Buddhadibhoge api’hacca’nagghe

16.
Pada’nujivisu ca vikkamadi


Bhujo pajeso hi pulatthi sabbe
Pure videsina’mada bhatanam
Bhuri vihare’pi sadhatuka’gge

[SL Page 072] [\x 72/]

17.
Sa’pattadhatussa ca dantadhatu
Varassa dinne manimuttake’pi
Sovannabimbe ca vichejja kamam
Vayam nayi titthakaro’va tuccho

18.
Disva yati sasanaloka’mevam


Nattham vinibbinnamana’ggapattam
Dathabhadanta’bca samadiyitva
Lahu’vgamum rohana’ma ggabuddhiva

19.
Mitta ca devi jayabahu raja


Kala’vkarum rohanake tadani
Devi ca manabharanassa mitta
Pabhavati dve ratanavali sa

20.
Sutam pasuta’mita pubba lakkham


Settham kumara’mpi satejakittim
hapetva lavkam’khila jambu dipam
Sameka chatta’vkaritum samattham

21.
Tassa’risammaddana dipabaha-


Yoga parakkantibhujo’ti sabba
Anvattha’ma si’tha param ‘satato
Mato’si manabharano narindo

22.
Kittissiri megha samabba bhupo


Jetthassa rattham pana adiyitva
Tam rohanam’da sirivallabhassa
Dve dhitaro’daya piyam kumaram

23.
Gantva sirivallabha santikamhi


Vasi mahesi ratanavali sa
Tato parakkantibhujo kumaro
Sajatabhumi’vgatava vasittha

24.
Rajjam vicaretva samekavisa


Vassani so vikkamabahu raja
Param yathakamma ‘maga’ssa putto
Asi’bhabahu dutiyo narindo

[SL Page 073] [\x 73/]

25.
Ittham hi tasmim gajabahu rabbe
Pulatthi sabbe nagare vasante
Dve bhataro yujjhiya tena saddhim
Gamum parajitva sayam purani

26.
Tato sirivallabha mandaleso


Loka’mpara’vgabchi sake purasmim
Kittissiri megha naresa batte
Dhabbo parakkantibhujo kumaro

27.
Pavaddhayam sikkhita sippa sattha’


Gatagamo cheka taro nayamhi
Mahosadhadibbhuta suravira-
Setthapadanani sunitva tehi

28.
Samo na hessam mama jatiya’la


Ma’tra tthito ce’pi manorathassa
Na hehiti siddhi’ti rajarattha-
Ppayana’masum pavara’ntya’vecca

29.
Ghara’bhinikkhamma sa’jati rattim


Raho kumaro badalatthalavham
Pato’va gama’vgami dighamaggam
Khepetva senapati savkhasabbo

30.
Rajjassa simacarime vasanto


Paccuggamitva sahasa’darena
Patiggahesi puna tappayanam
Rajassa’narociya icca’vecca

31.
Pahesi dute mahipassa tena


Kata’mpi tam vabcana’masu batva
Ghatapayi nikapatim ‘sa vitta-
Rasim niyojesi bhate gahetum

32.
Kittissirimegha vasundharindo


Tam ganhitum pesayi cakkajatam
Palapayitvana sukhena senam
Tato kumaro siriyalagamamva

[SL Page 074] [\x 74/]

33.
Atikkamitva siriyalasela-
Sanne’ti sannaddharanayudho’va
Buddhavhagamam samupagamitva
Taham vasi kabci dinam vidhibbu

34.
hitassa kalassarake ‘bhabahu-


Rajassa senapatino’saya’mpi
Pesesi batum manujam salekham
Senapati’gamma mahipasunum

35.
Samadaro passi paticca pannam


Mam passitu’bca’gamanam vara’nti
Savganhi tam sadhu sudhi pasanno
Upagami so gajabahubhupam
36.
Paccuggamitva mahipo kumara’
Maropayitva sathitam mahebham
Pamodava pavisi rajageham
Vasam taham so caturo upaye

37.
Pesetva lekham janikaya tunnam


Nijanujam bhaddavatim kumarim
Anapayitva gajabahu rabbo
Samappaya’ttham nijahatthaga’vka

38.
So kabcikalam nivasam bahiddha


Tammandaliyesu vipakkhapakkhe
Batu’bcinitva nijasamibhatti
Purassare keca’higunthike’va

39.
Samuddikabbu viya keci vejja


Nibhe’va madi purise pavine
Abbatavesena taham taha’mpi
Pesesi vuttanta ‘mavedayum te

40.
Kumarasetthassa tu vikkamadi


Gunassilagham kathitam janehi
Sutva narindo gajabahusavkam
Janesi tasmim puriso maha’yam

[SL Page 075] [\x 75/]

41
Batvana dussavka ‘mimam pahaya payana’magga’nti vicintayitva
Pure taram sassa balam janadi-
Padavhathanam pahinitva bhupam

42.
Upagamitva sajane’pi datthum


Gacche’ti vatva yuvarajarattham
Rattim’bhinikkhamma pura saravha-
Gama’vgato vahiniya samam’va

43.
Kittissiri megha pabhu pavina


Kumarapattim pana sutva rabbo
Gharam sametu’ti kumarabattam
Pahesi dute’mhi vilambamane

44.
Upagamitva ratanavali tam


Adaya dassesi mahipatissa
Samekkhiya’modamano kumara’
Mavoca’maccabhimukhamhi’yittham

45.
Tumhe kumaram anuvattathe’ti


Tesam hi niyyatayi tam tato hi
Kittissirimeghanarissaro so
Mato sikhikicca ‘maka’ssa dehe

46.
Tato kumaro sivasamsini’va


Nakkhattayogamhi mahadipadam
Patva padam tam gajabahurabbo
Bapesi manabharanassa ca’pi

47.
Savghayha’macce padavippadana


Rajjassa simaya samantakuta
Asagarappattanato sasenam
Nivesayi tatra ca tatra yoggam
48.
Samattalavka’vkira chatta’me kam
Kattu’mpi’dhitthaya sadhabbake hi
Sabbadi’middham vijitam sakassa
Katum viditva la’miti’dipado

[SL Page 076] [\x 76/]

49
Ahuya’macce sarakhatakadim
Bandhapiya’sum kasi kamma vuddhim
Kattum niyojesi vana’mpi vutthi
Jatam vina lokahitam parittam

50.
Ma gabchi sindhum manihemajata-


thanam thapetva aparatra khette
Karapitum vedayi te sajiva’
Rabhimsu vaddhetu ‘mato saloka

51.
Setummukha jajjaranamanajja’


Rattakkaravha sutakotthabaddham
Bandhapayitva suthiram gabhiram
Sumatika’vkarayi setumaggam

52.
Ubhosu passesu mahatavim’sa


Chedapiyabbihi sahassavahe
Khette pavattapayi’dani so kho
Deso kasiya vidito ‘si kamme

53.
Parakkama ssindhu mahasaradi


Ekuna talisa pamana vapi
Bandhapayitva patisavkharitva
Samvaddhayi dhabba sirim vara’mpi

54
Mutta manibhadi vanijjadabbe


Tarihi desantarakesu’neke
Pesetva vittam pacuram cinitva
Ranatthiko’nekavidhayudha’mpi

55.
Kannata cola di padesa vasi


Rane pavine ci’dha anayitva
Senaninam cheka sahassa savkhe
Cakke padatva’bhavasabcaye’pi

56.
Paccadiyitva malayadiraja


Senanino’nekasahassasena
Datvana ratta kkura vaka ratthe
Nivesayi tam damilana ‘misam

[SL Page 077] [\x 77/]

57
Lavka mahalana di lamba kanna
Vamsubbhave pabca kumara setthe
Sahassa savkhe ‘jibhate pavine
Visum visum moriyaratthato hi

58.
Anapayitve’kapadesakamhi


Nivesayi tappamukhe vidhibbu
Abbhantare barasa mandaliye
Katve’ka’me kassa hi suravire

59.
Bhate sahassani duve duve’da


Nisarane jekasahassa’mekam
Sajjetva canda tapa capa dhari
Sa’camma vamma di’madasi tesam

60.
Karetva kammappatavo’va vyadha


Sahassasavkhe’pi yathanurupam
Satyadikam tesa’mada’dipado
Pacceka’mattha’bca bala’mpi dvejjham.

61.
Katva’ggamaccesu thapesi dvisu


Vibhajja sabbam vijita’mpi rattham
Samam thapesi ganakesu dvisu
Kamagatesu sacivesu khatto

62.
Samuddarodhe ratanakaramhi


Ratthe mahamalayike’taramhi
Visu’vkaritva’khilasarathanam
So’vantaravgam padavi’mpi katva

63.
hapesi’yekam sacivam matima


Sa’dandanatham gajabahurabbo
Ahuya rakkham malayam gahetva
Datum niyojesa’tha savgahetva

64.
Mahadipadassa vaco’tigalham


Rakkho patiggayha sa’yujjhiya’sum
Nihacca veri atha dumbaradi
Ratthani ganhi sacive ca sure

[SL Page 078] [\x 78/]

65
Tasmim pasanno’ca ta ‘ma nayitva
Sa’kesadhatvisapadam padatva
Pesesi rabbo gahitu’bca rattham
Jayam labhi majjhima vaggayuddhe

66
Sa’lokajitvana suto ca rakkha-


Lavkadhineta bala’madiyitva
Hukittilavkapabhuna sahe’va
Yujjhitva tam ghatiya rerupallim

67.
Rattham’gahesum sa’mahadipado


Samantamallam savasam’va sama
Netvana datva mahatim siri’mpi
Ta’vganhitum yojayi kosavaggam

68.
So cu’tturamallaka vissutadi


Mahahavam katva ripu nihacca
Ta’madiyimsu malayam samattam
Nirakula’vkarayi sutthira’bca

69.
Sa’rajarattham gajabahuraja


Sakantaka’vka puna adipado
Niyojayi dandapati sametum
Likhitvu’payam samarassa samam

70.
Samantakanam pana dapayitva


Lavghetu ma rekhalava’mpi jatu
Niyojayi ta’bca paticchayum’te
Camupati malayarayarakhyo

71.
Tammalla valana thita’mpi komba-


Bhibbam ranesam gajabahurabbo
Tam chattagahadhipatim sasenam
Palapayi yujjhiya ganhi duggam

72.
Tato vikikkhamma savabhini so


Navahi mutta kara santikattham
Savkamma tatra tthitakena danda-
Dhipena yujjhitva jale vijesi

[SL Page 079] [\x 79/]


73.
Atho parakkantibhujassa tassa
So rakkhadivanabhidho sajivo
Gokannamaccam asakim sacakkam
Ranatisuram samare vijesi

74.
So adipado kira lavkanatha


Senaninam janapadavharattham
Pesesi so sajipavinako’va
Mahabhavam katva taham taha’mpi

75.
Gantva’ggahi tam gajabahuraja


Devadilavkadhipati’bca’maccam
Veri nisedhaya’pi dathabhara
Macca’bca pesesi bala’bca datva

76
Lavkadhinatho samaram hi tehi vattetva tejetva yagallathanam


Ganhi tato so gajabahubhupo’
Payena tam sassa vasa’mpi kattum

77.
Pahenake tassa mahagghikani


Accantabhatya pahini sajivo
So tani pesesi sasamino’tha
Disvana tuttho’ssa hi peseyi te

78.
Niyoga’magamma parakkamadi


Bhujassa devo sacivo’tisuro
Kalassarorusaritaya hari’
Mayama hatthadvisata’ntisattim

79.
Tam vitthata bbisati hattha matta


Mahodalabaddha’managgha setum
Katthammaya’bca’pi catubbidhena
Balena gantabba’makarayittha

80.
Samantake keci taham thapetva


Nikkhamma senapati tattha tattha
Mahahavam vattaya ‘maggadugge
Gahesi duggani nava’bca’kasi

[SL Page 080] [\x 80/]

81
Raja sasamantaka ramanila-
Girim pamokkhe api ta’nnihantum
Pesesi teri nikatam ubho’tra
Pavattayimsu dhajini mahajim

82.
Samantakam nilagirim sayodham


Maretva yuddhamhi kadakkudavham
Yodha’bca abbe ca hi jivagaham
Gahetva pesesi sasamino te

83.
Mahinda macco sacivana’mesam


Pavikkamam sutva’bhijatamano
Puram’nuradham panagayha demi
Datva patibbam bala’madiyitva

84.
Gantva’nuradhakhyapuravidure


Vattetva yuddham ripavo vijitva
Ganhi puram rohanakadhipaccam
Gato sa’manabharano hi rabbo

85.
Samantakehi bahuso tadani


Yujjhitva sampatta parajayo’ca
Rane manam chaddhiya rajina’ma
Sandhi’vkaritva vasi kabci kalam

86.
Tato parakkantibhujassa thamam


Sutvana sandhim gajabahurabbo
Pahaya sandhana’maka dipada-
Varena vasa’vkatava tathe’va

87
Lavkadhinathappamukha camisa


Pavattayum te gajabahuna’jim
Puram palata’bca pulatthisabbam
Bhupam’gahesum atha jivagaham

88.
Jayaddhata mandalika sayodha


Gehesu dvarani ca bhindiya’sum
Vasum vilumpum pana nagara te
Macca ca sambhuya bhusam paruddha

[SL Page 081] [\x 81/]

89
Gantvana manabharanopakattham
Nivedayitvana’tha tam pavattim
Ayatu amhehi pagayha rajjam
Dema’ti sahayya’mayacayimsu

90.
Sutvana’maccehi ca mantiya’sum


Rajam pamocetu’miva’gamitva
Vattetva yuddham katthina’mpi senam
Nasetva ganhittha puram manubbam

91.
Vitikkamitva katipaha’mittham


Samantake so gajabahurabbo
Hantva mahipam pana karabharam
Pavesayitva’ggahi vittarasim

92.
Karaggata’vkatva thira’nti rajja’


Mabbaya sigham dasanaggadhatum
Sa’pattadhatu’bca samatara’bca
Sarodha’manapayi rohanasma

93.
Hantum mahipam sakamatuya’ma


Raho sa’mantetva upakkamittha
Upadduto so gajabahuraja
Satana’mayaciya adipadam

94
Pesesi guyham’nucare’tikhinna mano vinatthesu balesu yuddhe


Mocetu’metam kasiru’ttari’mpi
Modetva’macce padavippadana

95
Savahini pesayi te pura’mpi


Rodhetva yujjhitvi’bhabahuraja
Pamocito tehi sajivakehi
Palatava’si sa’hi kotthasaram

96
Pavattayanto samaram mahantam


Rane mate cakkapatimhi tatra
Asakkunanto vasitu’mpi datha
Dhatu’bca pattam sakamatara’bca

[SL Page 082] [\x 82/]

97
Suddhantaka’bca’diya rohanamhi
Gato’si manabharano sa’rattim
Mahahavam katva’sakim sahattha
Gata’vkata’bca’ggapuram’nukampo

98
Savghassa’nubbaya mahadipado


Datvana dantibbhujarajino’tha
Saka’bca rattham’pagato’si dhima
Dayaparattam’chariyam pabhussa
99
Gavgatatam katva’tha rajadhanim
Sukham vasi so gajabahu bhupo
Tato’pi manabharanadipado
Rajena sandhim pana kattukamo

100
Pahesu’do’payana’massa sandhi’


Maniccha’magabchiya mandaliddim
Viharaka’mme pana rajarattham
Dinnam parakkantibhujadhipassa

101
Pasana pitthamhi likhapayitva


Gavgatatake nivasam tadani
Nipilite’kayarujaya raja
Bavisavassani mato vasitva

102
Sambhuya’macca gajabahurabbo


Athe’tumanabharano’ssa dute
Sampesayum so matasasanam hi
Sutva parakkantibhujo bala’mpi

103
Sannayhu’pagabchi pulatthisabbam


Puram tato’maccagana sabhatta
Rajjibhisekam’suvidhatu’meva’
Yacimsu’nekabbidha dassanena

104
Patiggahetva subhasucake tam


Nakkhattayoge makutam sirasmim
Dharetva rajabharanabhibhusi
Padakkhina’vkasi puram viyi’ndo

[SL Page 083] [\x 83/]

105
Tato’pi manabharanadipado
Rajjatthiko’nekabalam gahetva
Sa rajaratthabhimukho payato
Rabba parakkantibhujena vassam

106
Taham taham vattayi samyugattha-


Pabbasamatta’mpi ca tatra tatra
Ranesu sampattaparajayo’va
Manam jahasi samare’yatim so

107
Tato parakkantibhuja pajesa


Mahabbhaya jatamayena phuttho
Maccantikasmim nijasunu’magga’
Mahuya kittissirimeghanamam

108
Sada parakkantibhujena vutta


Kkamena vatta’ssa’nukulako’va
Vatvana evam’sa’saham’vatejam
Para’vgami loka’mimam jahitva

109
Nisammatassaccayatam sa’sigham


Bhupo parakkantibhujo vidhibbu
Kittissirimeghakumarahari’
Manapayi sannikatam yasassi

110.
Atha saciva samuho savgamitva namitva


Naravativaram tam yaci molisiva’mpi
Vihitu’subhamuhutte lavka’mekatapattam
Kariya dutiyavasse’ka dutiyabhisekam

Bhanavaram tettimsatimam


----------------
Iti sajjanananda samvega janake dipavamse pabcaraja dipano nama
Tettimsatimo paricchedo.

[SL Page 084] [\x 84/]
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət