Ana səhifə

İNÖNÜ ÜNİversitesi fen–edebiyat faküLtesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Planları ve akts kredileri Amaç


Yüklə 4.63 Mb.
səhifə49/54
tarix24.06.2016
ölçüsü4.63 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir. 14 x Toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf dışı Ders çalışma süresi (Ön çalışma-Pekiştirme)

14

2

28

Ödevler

10

3

30

Sunum-Seminer Hazırlama

-

-

-

Ara Sınavlar

1

2

2

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

2

2

Toplam İş yükü

90

Toplam İş yükü / 30 (s)

90/30

Dersin AKTS Kredisi

3Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konuları
Temel Tanım ve Kavramlar

1.
Mantık terimi ve anlamı, mantıksal düşünme, Formel ve informel mantık, mantık ilminin faydaları.
2

Mantığın konusu. Mantık ilminin kavramları. Tasavvurat ve tasdikat.

3

Akıl yürütme ve akıl yürütme türleri: dedüksiyon, endüksiyon analoji.


4

Aklın ilkeleri: özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı ilkesi. Yeter sebep ilkesi.

5

Kavram ve kavram çeşitleri. Kavram-imge- tasavvur

6

Kavramın mahiyeti . Kavram önerme ilişkisi. Kavramın delaleti konusu: Mahiyet, hakikat, hüviyet; Mutabakat, tazammun, iltizam, mantıksal delalet.

7

Kavram çeşitleri: genel ve tekil kavramlar, genellik-tümellik. Soyut-somut kavramlar. Kolektif-distribütif kavramlar.

8

Kavramlar arası ilişkiler, İçlem-kaplam, beş tümel, kategoriler, tanım ve çeşitleri, bölme,

9

Önermeler, önerme çeşitleri, basit, bileşik önermeler, bitişik şartlı-ayrık şartlı önermeler.

10

Kiplik yönünden önermeler, bağıntı yönünden önermeler, nitelikleri yönünden önermeler, önermelerde dağıtıcılık, önermeler arası ilişkiler,

11

Çıkarım mantığı, çıkarım çeşitleri, dolaylı çıkarım, tümdengelim, dedüksiyon, kıyas, kıyasın yapısı, kıyas çeşitleri, yüklemli kesin kıyasın kuralları.

12

Kıyasın mod ve şekilleri,

13

Bileşik kıyaslar: zincirleme-hulfi-ikilem- kıyaslar. Düzensiz kıyaslar. Entimem- epikreme.

14

Kategorik olmayan kıyas: hipotetik, disjunktif, kıyasların çeşitleri ve imkanları

15

Kıyasın değeri: Tasdik türleri ve beş sanat


Dersin Bölüm Çıktıları ile İlişkisi


Program Kazanımları

Dersin Katkısı

1

2

3

4

5

1

Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek.

x

2

Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.x3

Türkçeyi güzel ve doğru bir şekilde kullanmak ve kendini ifade edebilme yeteneğine sahip olmakx4

Dil ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlık ve zevke sahip olmak.

x

5

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuma,yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olmak.x6

Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini temel seviyede bilmek.

x

7

Türkiye Türkçesi ağızlarının temel gramer özelliklerini bilmek ve bu alanda araştırma yapabilmek.

x

8

Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilmek.

x

9

Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.x10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek.
x


11

Alana ilişkin bilgileri teknik imkanlarla (bilgisayar, projeksiyon) sunma becerisine sahip olmak.

x

12

Dil ve edebiyat alanındaki, çağın getirdiği güncel problemleri tanıyabilmek ve çözüm üretebilmek.


x
13

Alan bilgilerini eğitim öğretim amacına yönelik olarak kullanabilmek.x


Dersin Kodu ve Adı:

00426 EDEBİYAT FELSEFESİBÖLÜMÜ/Anabilim Dalı:

Türk Dili ve EdebiyatıÖğretim Yılı: 2010-2011

Düzenlenme Tarihi: 27.09.2010

Yarıyıl


Teorik Saati

Uygulama Saati

Toplam Saati

Kredisi

ECTS

Öğretim Dili

Türü: Zorunlu/ Seçmeli

VIII
2
2

3

Türkçe

Seçmeli


Ön Koşul(lar)

YokÖğretim Elemanı

Doç.Dr. Hüseyin Subhi Erdem
Mail: serdem46@hotmail.com

Web:

Görüşme Gün ve Saatleri:

Pazartesi: 10.00-12.00 arası

Ders Yardımcısı

Arş.Gör. Buket KayışlıMail:

Web:

Görüşme Gün ve Saatleri:


Gruplar/Sınıf

Tek Grup

Dersin Amacı

Felsefe ve edebiyat ilişkisini aydınlatmak, Felsefede edebiyatın işlevini, ortaya koymak. Söylem-metin ve estetik biçimin anlamı güçlendirme ve zenginleştirmesinin imkanını serdetmek. Edebiyat teorilerinin felsefi ve estetik kurucuları ve bunların teorilerini incelemek. Buradan hareketle bir edebiyat eleştirisi teorisine yol açan tartışmaları incelemek. Edebiyat üzerine yetkinlik kazanmak.

.


Dersin Hedefleri

Edebiyat ve felsefe bağlamında hem felsefeciler hem de edebiyatçılar bakımından interdisipliner bağlamı ortaya koymak.

Felsefenin sağladığı kavram hakimiyetinin yanında edebiyatın sağladığı estetik formu birlikte gerçekleştirmek ve anlam evrenini zenginleştirme becerisi kazanmak.

Dersin öğrenme çiktilari ve yeterlilikleri

Yazı ve sözsellik; edebiyatta yaratım, edebiyatın yaratıcı evreninde tarihsel durum; geleneksel edebiyat teorisi, insan, toplum ve sanat, yaratma işlemi; sanat eseri ve sanat eserinin maksadı, felsefe ve edebiyat; edebiyat ve devrim, Nietzsche ve edebi söylem, modern edebiyat teorilerinin felsefesi


Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları
 • Hans Georg Gadamer- Helmut Kuhn- F. Nietzsche, Edebiyat Nedir? Çev., Şehbender Çoraklı vd, Babil yay., 2002.

 • Peter V. Zıma, The Philosophy of Modern Literary Theory, Athlone Press, 2005.

 • Julie Rıvkın; Literary Theory: An Antology, Blackwell Publishers, 2004.

 • Rolnad Barthes, Yazı Nedir? Yayına haz., Enis Batur, Hil Yayın, İstanbul, 1987.

 • Hüseyin Subhi Erdem, Nietzsche’de Perspektivizm Anlam ve Yorum, Bilge Adam, İstanbul, 2007.

 • Ray Livinston, Geleneksel Edebiyat Teorisi, Çev., Nejat özdemiroğlu, İnsan Yay., İstanbul,1998.

 • G. Lanson, Edebiyat tarihi, Çev., Yusuf şerif, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1937.

 • Theodor W. Adorno; Edebiyat Yazıları, çev., Sabir Yücesoy, Orhan Koçak, Metis yay., İstanbul, 2008.

Bearice Lenoır, Sanat Yapıtı, çev., Aykut Derman, YKY, 4. Bsk. 2005.

Dersin İşleniş Yöntemleri

Anlatım, tartışma, ödev

Değerlendirme Ölçütleri
Varsa (x) Olarak İşaretleyiniz

Genel Ortalamaya Yüzde (%) Katkı

 1. Ara Sınavı

X

40

 1. Ara Sınavı 1. Ara Sınavı 1. Ara Sınavı 1. Ara SınavıSözlü SınavıUygulama Sınavı (Lab., Proje vb.)Yarıyıl Sonu Sınavı

X

60

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir. 14 x Toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf dışı Ders çalışma süresi (Ön çalışma-Pekiştirme)

14

2

28

Ödevler

10

3

30

Sunum-Seminer Hazırlama

-

-

-

Ara Sınavlar

1

2

2

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

2

2

Toplam İş yükü

90

Toplam İş yükü / 30 (s)

90/30

Dersin AKTS Kredisi

3


Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konuları
Temel Tanım ve Kavramlar

1

Edebiyat tarihi: Edebi yaratının Mahiyeti ve tarihsel süreçte bunun örneklerle serimlenmesi
2

Geleneksel edebiyat Teorileri: İnsan-Toplum-sanat ; Yaratma İşlemi; Sanat eseri;

3

Sanat eserinin maksadı

4

Felsefe ve Edebiyat

5

Edebiyat ve Devrim: 1. Kitabı Mukaddes ve Kutsal Edebiyat

6

2. Antik Edebiyatın Varoluş Tarihi,

7

Devrim Ruhundan Modern Edebiyatın Doğuşu

8

Metin Arayışı Içinde Olan Okuyucu; Metni Değerlendirme ve Yorumlama

9

Edebiyat Teorilerinin Felsefi ve Estetik Kurucuları: 1. Kant, Hegel ve Edebiyat Teorisi; 2. Romantizm ve Yeni Hegelcilikten Nietzsche’ye Edebiyatın Felsefi Bağlamı.

10

Ara Sınav

11

3. Yeni eleştiride Kant ve Croce; 4. Kantçılık ve Avangard Anlayışı; Çek Yapısalcılığı

12

Hermenötik’ten Fenomenolojiye Metin-Okur bağlamı ve Karşıtlığı; Okur Tepkisi;

13

Marksizimden Eleştirel Teoriye ve Postmodernizme Edebiyat Estetiği: Marks, Lucaks, Goldmann, Benjamin ve Adorno’da Avangard, Belirsizlik, Hakikat.

14

Semiotik Estetik: Greimas, Eco, Barthes; Yapısökücü Estetik: Nietzsche

15

Lyotard ve Postmodern Estetik; eleştirel Edebiyat Teorisi.

16

Sene Sonu Sınavı
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət