Ana səhifə

İngilizce {0>Operating Instructions


Yüklə 1.31 Mb.
səhifə4/6
tarix26.06.2016
ölçüsü1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6

24

{0>5.2 Percent weighing<}100{>5.2 Yüzde tartımı<0}

{0>Requirement<}100{>Gereklilik<0}

{0>The function T 100 %” must be activated in the menu (Section 4).<}89{>Menüden (Bölüm 4) “F 100 % ” fonksiyonun aktive edilmiş olması gerekir.<0}
{0>Set target weight<}100{>Hedef ağırlığı ayarlayın<0}

{0>-> Target weight (Reference weight, which corresponds to 100 %) in centre of pan.<}99{>-> Hedef ağırlığı (% 100'e denk gelen Referans ağırlık) tavanın ortasına koyun.<0} Minimum ağırlık= 1 0d (d: ekran arttırma).

{0>-> Hold the «F» key down until "SEt 100 %” is displayed.<}99{>-> “Set 100 % ” Görüntüleninceye kadar “F” tuşuna basılı tutun.<0}

{0>-> Press the «“» key to select "SEt 100 %” or "SEt no %” (Percent weighing deactivated).<}91{>-> “SEt 100 %” yada "SEt no %” (yüzde tartımı fonksiyonu devre dışı bırakılmıştır) ayarlarını seçmek için tuşuna basın<0}

{0>-> The «±» key can be used briefly to confirm or automatic acceptance after 7 seconds.<}93{>-> Onaylamak için tuşuna yeniden basın yada otomatik kabul için 7 saniye bekleyin.<0}

{0>Switching between percent weighing and weight display<}72{>Parça sayım ve ağırlık görüntüleme arasında geçiş<0}

{0>-> Place weighing sample in centre of pan.<}97{>➞ Ağrılık numunesini tavanın ortasına koyun <0}

{0>The weight of the sample is displayed as a percentage of the target weight.<}100{>Numunenin ağırlığı hedef ağırlığın yüzdesi olarak görüntülenir.<0}

{0>Press the «“» key.<}96{>düğmesine basın.<0} {0>The weight is displayed (in unit 1, and if the key is pressed again, in unit 2, provided this function is activated).<}98{>Ağırlık görüntülenir (birim 1’de ve fonksiyonun aktive edilmiş olması halinde birim 2'de görüntülenir)<0}

{0>Return to display in percent:<}98{>Yeniden düğmesine basarak yüzde görüntüsüne geri dönün.<0}

{0>5.3 Plus-minus weighing<}82{>5.3 Artı- eksi tartma<0}

{0>The plus-minus weighing function enables the parts or quantities dispensed on the weighing pan to be compared with a target weight and tolerances set by the user.<}0{>Artı- eksik tartma fonksiyonu tartma tavası üzerindeki parça yada miktarların kullanıcı tarafından belirlenen hedef ağırlık ve toleranslarla karşılaştırılabilmesine olanak sağlar. <0} {0>Symbols in the display (ÇokÉ) help the operator to assess the weighing result quickly.<}0{>Ekranda görülen semboller kullanıcının tartma sonucunu hızlı biçimde değerlendirmesine yardımcı olur.<0}

{0>Requirement:<}89{>Gereklilik<0} {0>The function “F PM” must be activated in the menu (Section 4).<}93{>Menüden (Bölüm 4) “F PM” fonksiyonun aktive edilmiş olması gerekir.<0}

{0>Setting target weight and tolerances (+/-)<}0{>Hedef ağrılık ve toleransın belirlenmesi (+/-) <0}

{0>-> Place the target weight on the weighing pan.<}0{>-> hedef ağırlığı tartı tavası üzerine yerleştirin.<0} {0>Minimum weight = 1 0d (display increment) <}0{>Minimu ağırlık = 1.0 d (ekran değer artışı)<0}

{0>-> Hold down the «F» key until "tArGEt” appears.<}79{>-> “tArGEt” görüntüleninceye kadar “F” tuşuna basılı tutun.<0}

{0>-» Press the «“» key to select "tArGEt” and "notArGEt” (Plus-minus weighing deactivated).<}0{>-» "tArGEt” ve "notArGEt” (Atrı-eksi tartma devre dışı bırakılmıştır) tuşuna basınız. <0}

{0>-> Confirm this with the «±» key; the target weight is adopted automatically after 7 seconds if no action is taken.<}0{>-> tuşuna basarak onaylayın, hedef ağırlık hiçbir işlem yapılmazsa 7 saniye içinde otomatik olarak kabul edilecektir.<0} {0>The target weight is displayed again for a further two seconds, following which the display changes (“toL="), prompting you to enter the tolerances as a percentage of the target weight.<}0{>Sizin toleransları hedef ağırlığın yüzdesi olarak girmenizi isteyen ("toL=") komutunun görüntülenmesinin ardından hedef ağırlık birkaç saniye daha görüntülenir.<0} {0>The displayed default value can be changed<}0{>Görüntülenen varsayılan değer değiştirilebilir. <0}

: {0>-» Pressing the «“» key increases the tolerance.<}74{>-> düğmesine basarak toleransı arttırabilirsiniz.<0}{0>-> Pressing the «1/10d» reduces the tolerance.<}72{>-> «1/10d» düğmesine basarak toleransı azaltabilirsiniz.<0} {0>Pressing the key once changes the value by one increment.<}0{>Düğmeye bir kere basılarak değer bir sayı üste değiştirilir.<0} {0>If the key is held down, the value changes increasingly rapidly.<}0{>Eğer düğme basılı tutulursa, değer artacak biçimde hızlı şekilde değişir.<0}

{0>-> Confirm the selected tolerance with the «±» key; it is adopted automatically after 7 seconds if no action is taken.<}78{>-> tuşuna basarak onaylayın, hedef ağırlık hiçbir işlem yapılmazsa 7 saniye içinde otomatik olarak kabul edilecektir.<0} {0>The target weight and the tolerances have now been set.<}0{>Hedef ağırlık ve toleranslar ayarlanmıştır.<0}

{0>Displayed weighing results<}0{>Görüntülenen tartım sonuçları<0}

{0>The display indicates the weighing status as follows:<}0{>Ekran tartma durumunu aşağıdaki gibi gösterir:<0}

"{0>” lights up:<}0{>Yanar:<0} {0>The weight on the pan is less than the set lower tolerance.<}0{>Tava üzerindeki ağırlık belirlenen alt toleranstan daha azdır.<0}"” ve "OK” yanar: {0>The weight on the pan is within the set tolerances, but below target weight.<}0{>Tava üzerindeki yük belirlenen toleranslar arasındadır fakat hedef yükün altındadır.<0}

{0>"ok” lights up:<}80{>“OK” yanar:<0} {0>The weight on the pan is exactly equal to the target weight.<}0{>Tava üzerindeki ağırlık tamamen hedef ağrılığa eşittir.<0}

{0>"ok” and “É” light up:<}71{>“OK” ve “ yanar:<0} {0>The weight on the pan is within the set tolerances but greater than the target weight.<}81{>Tava üzerindeki yük belirlenen toleranslar arasındadır fakat hedef yükün üzerindedir.<0}

{0>É lights up:<}80{>yanar:<0} {0>The weight on the pan is greater than the set upper tolerance.<}85{>Tava üzerindeki ağırlık belirlenen alt toleranstan daha fazladır.<0}

{0>Toggling between plus-minus weighing with weight display and percent display<}0{>Ağırlık gösterimli Artı-eksi ağırlık eve yüzde gösterimi arasında değişiklik yapma<0}

{0>-» Place the sample on the weighing pan.<}77{>-> Numuneyi tartı tavası üzerine yerleştirin.<0} {0>Its weight is shown in unit 1.<}0{>Bunun ağırlığı birim 1 cinsinden görünür.<0}

{0>-> Press the «“» key.<}97{>-> düğmesine basın.<0} {0>The weight is then displayed as a percentage (provided the balance is activated for unit 2 and the key is pressed again)<}0{>Ağırlık yüzde olarak görüntülenir (tartının birim 2 için aktive edilmesi ve düğmenin tekrar basılması halinde)<0}

{0>-> To return to the plus-minus weighing display:<}0{>-> artı-eki tartma ekranına dönmek için tekrar tuşuna basın <0}

25

26

{0>5.4 Switching weight units<}100{>5,4 Ağırlık birimleri değiştirme<0}

{0>Requirement<}100{>Gereklilik<0}

{0>Different weight units must be activated in the menu for unit 1 and unit 2 (Section 4).<}100{>Birim 1 ve Birim 2 için menüden (Bölüm 4) farklı ağırlık birimlerinin aktive edilmesi gerekir.<0}

{0>-» The «“» key can be used at any time to toggle between the two weighing units selected in the menu (“UNIT 1” and “UNIT 2”).<}85{> tuşuna basarak menüden seçilen iki ayrı ağırlık birimi (UNIT 1* ve "UNIT 2") arasında istenildiği zaman geçiş yapılabilir.<0}

{0>Notes<}100{>Notlar<0}

{0>• Switching between weight units may be blocked with certified balances, depending on national weights and measures legislation.<}96{>• Ulusal ağırlık ve ölçüm mevzuatına göre sertifikalı tartılarda ağırlık birimleri arasında geçiş bloke edilebilir.<0}

{0>5.5 Weighing with free factor and/or selectable display increments<}93{>5.5 Serbest faktörle ve/veya seçilebilir ekran büyüklüğüyle tartma<0}

{0>In this menu option a custom "free factor" can be defined at will.<}0{>Bu menü seçeneğinde isteğe bağlı olarak özel "serbest faktör" tanımlanabilir. <0}

{0>This value is then either multiplied (“F FAC M") by the weighing result (in grams), i.e. reading = factor * weight, or it is divided (“F FAC d") by the weight, i.e. reading = factor / weight.<}0{>Bu değer tartma sonuçlarıyla (gram olarak) çarpılabilir (“F FAC M”) . örn; okuma = faktörü* ağırlığı yada ağırlığa bölünebilir (“F FAC d"), örneğin, okuma = faktör/ağırlık.<0} {0>The range over which this factor can be selected depends on the weighing range and the readability of the model concerned.<}0{>Bu faktörün seçilebileceği aralık ilgili modelin tartma aralığına ve tartma hassaslığına bağlııdr.<0}

{0>The "free factor" (FAC M) function can, for example, be used to calculate the price of the material weighed directly or to calculate the weight per defined unit of surface area.<}0{>Örneğin, "serbest faktörü" (FACM) fonksiyonu doğrudan tartılan maddenin fiyatını yada belirlenen alana göre tanımlanan birime göre ağırlık hesaplamak için kullanılabilir.<0} {0>It can also be used to convert the weight into any desired alternative unit.<}0{>Aynı zamanda, ağırlığın istenilen alternatif birime çevrilmesi için kullanılabilir.<0} {0>This facility for dividing the factor by the weight (FAC d) is required for instance in the textile industry to determine yarn count.<}0{>Faktörün ağırlığa bölünmesi (FAC d) seçeneği tekstil sektöründe pamuk ipliği hesaplarında gerekir.<0}

{0>The ability to select the display increments makes it possible to specify how the weighing result is to be presented, the choice of display increments being limited by the set factor and the resolution of the balance model itself.<}0{>Ekran artma biçiminin seçilebilmesi tartma sonuçlarının nasıl gösterileceğini, ayar faktörüyle sınırlanan ekran görüntü artışı seçenekleri ve tartı modelinin kendisinin kararlılığını belirleyebilmesine olanak sağlar.<0}

{0>Requirement<}100{>Gereklilik<0}

{0>The function T FAC M” or T FAC d” must be activated in the menu (Section 4).<}72{>Menüden (Bölüm 4) “F FAC M ” yada “FAC d” fonksiyonun aktive edilmiş olması gerekir.<0}


{
Serbest faktör ve/veya ekran büyüklüğü
0>
-> Hold the «F» key down until "F FAC M” or "F FAC d” appears in the display.<}0{>-> Ekranda "F FAC M” yada "F FAC d” belirinceye kadar «F» tuşuna basılı tutun.<0}

{0>-> Press the «“» key to select “FAC M” / “FAC d” or "noFAC M” / "noFAC d” (Function deactivated).<}0{>“FAC M” / “FAC d” yada "noFAC M” / "noFAC d” (Fonksiyon devre dışı bırakıldı) seçeneklerinden birini seçmek için tuşuna basınız.<0}

{0>-> Release the key.<}94{>-> Düğmeyi bırakın.<0} {0>Either the factor 1 appears as default value or the factor that was saved most recently.<}0{>Faktör 1 yada en yeni olarak kaydedilen faktör varsayılan değer olarak görülür.<0}

{0>This value can now be changed:<}0{>Şimdi bu değer değiştirilebilir.<0}

{0>-> Pressing the «“» key increases the factor.<}89{>-> düğmesine basarak toleransı arttırabilirsiniz.<0}

{0>-> Pressing the «1/10d» key reduces the factor.<}82{>-> «1/10d» düğmesine basarak toleransı azaltabilirsiniz.<0}

{0>Pressing the key once changes the value by one increment.<}100{>Düğmeye bir kere basılarak değer bir sayı üste değiştirilir.<0} {0>If the key is held down, the value changes<}79{>Eğer düğme basılı tutulursa, değer artacak biçimde hızlı şekilde değişir.<0}

{0>-> Confirm the selected factor with the «±» key (it will not be saved automatically).<}0{> tuşuyla seçilen faktörü onaylayınız (otomatik olarak kaydedilmeyecektir).<0} {0>“StEP=” appears in the display, and the program changes auto-matically to allow the display increments to be entered.<}0{>Ekranda “StEP=” mesajı görünür ve program otomatik olarak görüntü artışının girişmesine olanak verir.<0} {0>The smallest possible display increment appears as default value, or the last value that was saved.<}0{>En küçük olası ekran değeri artışı varsayılan değer yada en son kaydedilen değer olarak görüntülenir <0}

{0>-» This value can be changed in the same way as for the free factor (see above).<}0{>-» Bu değer serbest faktör gibi aynı yolla değiştirilebilir (yukarıda).<0}

{0>-» Confirm the selected display increment with the «±» key (it will not be saved automatically).<}90{>tuşuyla seçilen faktörü onaylayınız (otomatik olarak kaydedilmeyecektir).<0}

{0>The appropriate calculation is then made using the weight on the pan in grams and the selected factor, the<}0{>Uygun hesaplama tava üzerindeki ağırlığın gram cinsinden değeri ve seçilen faktör kullanılarak yapılır,<0}

{0>result being displayed with the selected display increment.<}0{>sonuç seçilen ekran artışıyla görüntülenir.<0} {0>No units are displayed, the symbol “# being<}0{>Hiçbir birim görüntülenmez, onun yerine "#” sembolü görüntülenir. <0} {0>The calculation is always based on the weight in grams.<}0{>Hesaplama her zaman gram cinsinden ifade edilen ağırlığa göre yapılır.<0}

{0>Note<}100{>Not:<0}

{0>• If you only want to change the display increments, set the free factorat exactly 1.<}0{>• Ekran büyüklüklerini değiştirmek istemeniz halinde, 1'de serbest faktörü ayarlayın.<0}

{0>Toggling between displaying the calculated value and the measured weight<}0{>Hesaplanan değer ile ölçülen ağırlık arasında değişiklik yapma<0}

{0>-> Place the sample on the weighing pan.<}97{>-> Numuneyi tartı tavası üzerine yerleştirin.<0} {0>The appropriate calculation is then made using the weight of the sample and the selected factor, the result being displayed with the selected display increment.<}0{>Uygun hesaplama numunenin ağırlığı ve seçilen faktör kullanılarak yapılır, sonuç seçilen ekran büyüklüğüyle gösterilir. <0}

{0>-> Press the «“» key.<}100{>-> düğmesine basın.<0} {0>The weight is displayed (in unit 1, and if the key is pressed again in unit 2, provided that this option is activated).<}93{>Ağırlık görüntülenir (birim 1’de ve fonksiyonun aktive edilmiş olması halinde birim 2'de görüntülenir)<0}

{0>-> Press the «“» key again to return to the calculated value.<}0{>Hesaplanan değere dönmek için düğmesine yeniden basın.<0}


27

28

{0>6 Technical data, options, optional equipment<}89{>6. Teknik veriler, opsiyonlar, isteğe bağlı ekipmanlar<0}

{0>6.1 Technical data<}100{>6.1 Teknik veriler<0}

{0>Standard equipment of JL balances<}80{>JB tartıları Standart ekipmanları<0}

 • {0>Protective cover, transparent, made from Barex<}98{>Koruyucu kapak, şeffaf, Bareksten imal<0}

 • {0>AC adapter to national codes as per list in section 6.4<}0{>Bölüm 6.4’te verilen listeye göre ulusal kodlara uygun AC adaptör<0}

{0>Balance power input:<}0{>Balans enerji girişi:<0} 6-14.5 VAC, 50/60Hz, 4 VA or 7-20VDC, 4W

 • {0>All models can weigh below balance.<}100{>Tüm modeller balans altı tartım yapabilir.<0}

 • {0>Display with backlight<}100{>Arka ışıklı ekran<0}

{0>Materials<}100{>Malzemeler<0}

 • {0>Top housing:<}0{>Üst yuva<0} {0>ABS plastic, PC blended<}0{>ABS plastik, PC karışık<0}

 • {0>Bottom housing:<}0{>Alt yuva<0}
 • JLxx3-C: {0>die-cast aluminum, painted<}100{>Döküm alüminyum, boyalı <0}

 • {0>all other JL-C/JL-G:<}0{>Tüm dier JL-C/JL-G: <0} {0>ABS plastic, PC blended<}100{>ABS plastik, PC karışık<0}
 • {0>Auxiliary Display:<}0{>Yardımcı ekran:<0} {0>PMMA (Acrylic glass)<}0{>PMMA (akrilik cam)<0}

 • {0>Weighing pan:<}100{>Tartım tavası<0} {0>Chromium-nickel steel, 18/10<}0{>Krom nikel çelik, 18/10<0}

 • {0>In-use cover:<}97{>Kullanımda kapağı<0} PET

 • {0>Carat pan (12102593):<}0{>Kırat tavası (12102593):<0} AlMg3

{0>Batteries, disposable and rechargeable<}0{>Piller, tek kullanımlık ve şarj edilebilir<0}

{0>Note:<}100{>Not:<0} {0>All JLxx3-C models have no battery function<}0{>Hiçbir JLxx3-C modelinde pille çalışma özelliği yoktur. <0}

 • {0>Disposable:<}0{>Tek kullanımlık:<0} 4 x AA (LR6) 1.5  {} V alkali-manganez,
  özel 20 h (with 2.9 Ah capacity, without backlight)

 • {0>Internal battery charger AccuModule (optional):<}0{>Dahili pil şarj aleti “AccuModule” (isteğe bağlı)<0}

4 NiMH, tipik 11 h şarj süresi 5 h (1.5 Ah kapasiteli, arka ışıksız)

{0>Protection<}100{>Koruma<0}

 • {0>Protected against dust and water<}100{>Toz ve suya karşı korunmuştur<0}

 • {0>Pollution degree:<}100{>Kirlik derecesi:<0} 2

 • {0>Overvoltage category:<}0{>Yüksek Voltaj kategorisi:<0} {0>class II<}100{>Sınıf II<0}

 • {0>EMC:<}0{>EMC:<0} {0>see declaration of conformity<}0{>Uygunluk Beyannamesini inceleyiniz<0}

{0>Ambient conditions<}100{>Ortam koşulları<0}

{0>The technical data are valid unter the following ambient conditions:<}98{>Teknik veriler aşağıdaki ortam koşullarında geçerlidir:<0}

 • {0>Ambient temperature 10 °C…..<}95{>Ortam sıcaklığı 10 °C ...<0} 30 °C

{0>Relative humidity<}100{>Nispi Nem<0} 31 °C sıcaklıkta 10 % … 80 % , 40 ºC'de doğrusal olarak 50%’ye düşüyor.

{0>Technical data carat balances<}100{>Teknik veriler kırat tartıları <0}

JL203-CMR

JL603-C

JL1503-C

JL203-C5 »

JL502-C

Tartı hassaslığı

0.001 ct/0.001 g2) 0.01 ct/0.01 g

0.001 ct/0.001 g

0.001 ct / 0.0002 g

0.005 ct/0.001 g

0.001 ct/0.001 g

Maksimum yük

210ct/42g2) 610ct/122g

610ct/122g

1510ct/302g

255ct/51 g

510ct/102g

Dara aralığı

0...610ct 0... 122 g

0...610ct 0... 122g

0... 1510ct 0 ... 302 g

0...255ct 0...51 g

0...1510ct 0... 122 g

Tekrarlanabilirlik (sd)

0.001 ct/0.001 g2) 0.008 ct/0.008 g

0.001 ct/0.001 g

0.001 ct/0.0004 g

0.005 ct/0.001 g

0.01 ct/0.01 g

Doğrusallık

0.001 ct/0.001 g2) 0.01 ct/0.01 g

0.001 ct/0.001 g

0.002 ct/0.0008 g

0.01 Ct / 0.0008 g

0.01 ct/0.002 g

Hassaslık sıcaklık cereyanı (10°C…30°C)

10ppm/°C

10ppm/°C

10ppm/°C

50 ppm/ °C

20 ppm/°C

Genel stabilizasyon süresi

3s

3s

4s

2.5 s

2s

Harici ayarlama ağırlığı

100 g

100g

200 g

50 g

100 g

Seviye göstergesi

evet

evet

evet

evet

evet

Seviyeleme vida sayısı

2

2

2

2

2

Tartma tavası

0 80 mm

0 80 mm

0 80 mm

0 100 mm

0 100 mm

Hava cereyan kalkanı kullanılabilir yüksekliği

95 mm

95 mm

95 mm

95 mm

95 mm

Tartı dış ebatları (W/D/H)

194/225/174 mm

194/225/174 mm

194/225/174 mm

194/225/166 mm

194/225/166 mm

Yardımcı ekranla birlikte tartı dış ebatları (W/D/H)

194/286/174 mm

194/286/174 mm

194/286/174 mm

194/286/174 mm

194/286/174 mm

Ambalaj dış ebatları (W/D/H)

220/370/260 mm (0.0212 m3)

220/370/260 mm (0.0212 m3)

220/370/260 mm (0.0212 m3)

395/307/335 mm (0.0406 m3)

395/307/335 mm (0.0406 m3)

Net ağırlık (ambalajıyla)

2.4 kg (4.1 kg)

2.4 kg (4.1 kg)

2.5 kg (4.2 kg)

1.7 kg (2.8 kg)

1.7 kg (2.8 kg)

Yardımcı ekranla birlikte net ağırlık (ambalajlı)

2.7 kg (4.4 kg)

2.7 kg (4.4 kg)

2.8 kg (4.5 kg)

2.0 kg (3.1 kg)

2.0 kg (3.1 kg)
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət