Ana səhifə

İngilizce {0>Operating Instructions


Yüklə 1.31 Mb.
səhifə3/6
tarix26.06.2016
ölçüsü1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6

'

15

16

{0>4.2 Menu operation<}0{>4.2 Menü Çalıştırma<0}
{0>Opening the menu<}100{>Menünün açılması<0}

{0>In weighing mode, press and hold down the «Menu» key until "MENU” appears in the display.<}93{>Tartma modunda, «Cal/Menu» düğmesine basın ve ekranda “MENU" yazısı çıkıncaya kadar basılı tutun.<0} {0>Release the key:<}99{>Düğmeyi bırakın.<0} {0>the 1st menu option is displayed.<}100{>1. menü seçeneği görüntülenir<0}

{0>Select menu options<}100{>Menü seçeneklerinin seçilmesi<0}

{0>The «±» key is used to select individual menu options with their current settings one after the other.<}94{> tuşu Mevcut ayarlarla birbiri ardına gelen menü seçeneklerini seçmek için tuşu kullanılır.<0}
{0>Change settings<}100{>Ayarların değiştirilmesi<0}

{0>Pressing the «“» key displays the next setting; pressing the «1/10d» key displays the previous one.<}0{> tuşu basılarak bir sonraki ayar görüntülenir, «1/10d» düğmesine basarsanız bir önceki ayar görüntüler. <0} {0>Once the desired setting appears in the display, the next menu option can be selected («±») or you can close the menu (see following Section).<}93{>İstenilen ayarlar ekranda görüntülendiği zaman, bir sonraki seçenek seçilebilir () yada menü kapatılabilir (aşağıdaki bölümleri inceleyiniz.<0}

{0>Saving settings and closing the menu<}100{>Ayarların kaydedilmesi ve menünün kapatılması<0}

{0>Hold the «Menu» key down until "StorEd” appears in the display.<}91{>«Cal/Menu» düğmesini ekranda "StorEd” yazısı çıkıncaya kadar basılı tutunuz.<0} {0>Release the key and the balance reverts to<}74{>Düğmeyi bırakın ve tartı tartma moduna geri döner.<0} {0>All changes are saved.<}100{>Tüm değişiklikler kaydedilmiştir.<0}

{0>Abort<}100{>İptal Etme<0}

{0>Press the «C» key briefly.<}100{>Hafifçe “C" düğmesine basın.<0} {0>The balance reverts to weighing mode.<}100{>Tartı tartma moduna döner.<0} {0>Changes are not saved.<}99{>Değişiklikler kaydedilmemiştir.<0}

{0>Note<}100{>Not:<0}

45 saniyenin içinde herhangi bir girişin yapılmaması halinde tartı otomatik olarak tartma moduna döner.<0} {0>Changes are not saved.<}100{>Değişiklikler kaydedilmemiştir
{0>4.3 Description of menu options<}100{>4.3 Menü seçenekleri tanımı<0}
{0>4.3.1 Reset or recording of balance settings (1st menu option "RESET")<}0{>4.3.1 Tartı atarlarının resetlenmesi yada kaydedilmesi (1. menü seçeneği “RESET”)<0}

{0>Reset balance settings<}0{>Tartı Ayarlarının resetlenmesi<0}

  • {0>Select "Reset", press and hold down the «Menu» key until the message "r donE" confirms that all menu settings have been reset.<}91{>“Reset” seçeneğini seçin ve «Cal/Menu» düğmesini “r done” mesajı çıkıncaya kadar basılı tutun bu mesaj tüm menu ayarlarının resetlendiğini gösterir.<0} {0>The balance then reverts to weighing mode and works with the factory settings (Section 4.1).<}95{>Tartı tartma moduna döner ve fabrika ayarlarıyla çalışır (bakınız bölüm 4.1)<0}

{0>Recording balance settings<}100{>Tartı ayarlarının kaydedilmesi<0}

  • {0>Select "List" and hold down the «Menu» key until the message "StorEd” is displayed.<}90{>“Edit" seçeneğini seçin ve «Cal/Menu» düğmesini “StorEd” mesajı çıkıncaya kadar basılı tutun.<0} {0>The current balance settings are transmitted to the peripheral device connected to the optional RS232C interface.<}95{>Tartı ayarları isteğe bağlı arayüze bağlı çevre cihaza aktarılır.<0} {0>To do this the setting "Printer" must always be selected at the 9th menu option (Peripheral unit).<}89{>Bunu yapmak için, 9. menü seçeneği (Peripheral unit)nde “Printer” ayarının her zaman seçili olması gerekir.<0} {0>The current balance settings are saved at the same time.<}98{>Mevcut tartı ayarları aynı zamanda saklanır.<0}{0>4.3.2 Functions (2nd menu option / see Section 5 for their use)<}0{>4.3.2 Fonksiyonlar (2. menü seçeneği/ kullanımı için bakınız Bölüm 5)<0}

{0>In addition to simple weighing, the following functions can be selected with the «“» key:<}82{> tuşuyla basit tartma işlemlerine ek olarak aşağıdaki fonksiyonlar da seçilebilir.<0}

F count {0>Piece counting<}100{>Parça hesaplama<0}

F100% {0>Percent weighing<}100{>Yüzde tartımı<0}

F PM {0>Plus-minus weighing<}100{>Artı- eksi tartma<0}

F FAC M {0>Multiply free factor value by weight, change size of display increment<}0{>Ağırlık, ekran artış değişiklik ebadıyla serbest faktörü çoklandır<0}

F FAC d {0>Divide free factor value by weight, change size of display increment<}92{>Ağırlık, ekran artış değişiklik ebadıyla serbest faktörü böl<0}

F none {0>No function, simple weighing<}0{>Fonksiyon yok, basit tartma<0}
17

18


{0>4.3.3 Weighing mode (3rd menu option)<}84{>4.3.3 Tartma Modu (3. menü seçeneği)<0}

{0>This setting allows you to adapt the balance to the weighing mode.<}100{>Bu ayar tartıyı tartma moduna uyarlamanızı sağlar.<0} {0>Select "Std” (standard) for all normal weighing processes.<}0{>Tüm normal tartma prosesleri için “Std” (standart) seçeneğini seçin.<0} {0>With "doS” (dosing) - for dispensing substances in liquid or powder form - the balance reacts very rapidly to the slightest changes of weight.<}0{>"doS” (dozlama) seçeneğiyle sıvı yada toz halindeki maddeler için- tartı en küçük ağırlık değişikliklerine tepki gösterir.<0} {0>With "robuSt” (absolute weighing) the balance only reacts to more significant changes in weight, so that the weighing result is very stable.<}0{>“robuSt” (mutlak tartma) seçeneğinde tartı sadece daha önemli ağırlık değişikliklerine tepki verir bu nedenle tartma sonuçları daha sabittir. <0}
{0>4.3.4 Weighing unit 1 (4th menu option "UNIT 1")<}90{>4.3.4 Tartma birimi 1 (4. menü seçeneği "UNIT 1")<0}

{0>Depending on requirements, the balance can operate with the following units (possible with certified balances only if permitted by national weights and measures legislation):<}98{>Gerekliliklere uygun olarak, tartı aşağıdaki birimlerde tartım yapabilir (sertifikalı tartılarda ancak ulusal ağırlık ve tartma mevzuatının izin vermesi halinde mümkündür)<0}

1000g 0.001 g 0.2 g

453.59237 g 28.349523125 g 31.1034768 g 0.06479891 g 1.555173843 g 3.749999953 g 4.6083162 g 37.42900g 37.799366256 g 37.499995313 g 16.3293 g 11.6638038 g 15.2 g0.1 mg ve 1 mg tartıları ile değil

0.1 mg ve 1 mg tartılarıyla1 g tartılarıyla değil

Malezya taeli aynı değere sahiptir

{0>Unit<}0{>Birim <0} {0>Conversion factor<}0{>Dönüştürme faktörü<0} {0>Comments<}100{>Yorumlar<0}

g

gramkg

kilogram

1

kg

mg

milligram

1

mg

ct

carat

1

ct

lb

pound

1

lb

oz

ounce

1

oz

ozt

troy ounce

1

ozt

GN

grain

1

GN

dwt

pennyweight

1

dwt

mo

momme

1

mo

m

Mesghal

1

m

Htl

Hong Kong tael

1

Htl

Stl

Singapore tael

1

Stl

ttl

Taiwan tael

1

ttl

cl

tical

1

cl

to

tola

1

to

bt

baht

1

bt


      1. {0>Weighing unit 2 (5th menu option "UNIT 2")<}80{>Tartma ünitesi 2 (5. menü seçeneği "UNIT 2")<0}
{0>If it is required to show the weighing result in weighing mode in an additional unit by pressing the «“» key, the desired second weighing unit can be selected in this menu option.<}96{>tuşuna basarak tartma modundaki tartma sonuçlarının başka bir birim olarak gösterilmesinin gerekmesi halinde, istenilen ikinci tartma birimi bu seçenekle seçilebilir.<0} {0>The same weighing units are available as under "UNIT 1, with the exception of the tael units (“H tl", "S tl” and “t tl").<}92{>Tael birimleri hariç (*H tl*, "S tl* ve *t tl*) “UNIT 1" de yer alan tüm tartma birimleri aynıdır.<0}
{0>4.3.6 Autozero (6th menu option / see overview and notes in Section 4.1)<}0{>4.3.6 Autozero (6. Menü seçeneği / bakınız Bölüm 4.1 genel bilgiler ve notlar)<0}

{0>This menu option allows you to switch the automatic zero correction on or off.<}100{>Bu menü seçeneği otomatik sıfır düzeltme fonksiyonu açık (ON) yada kapalı (OFF) olarak seçebilmenizi sağlar.<0}

{0>Autozero switched on<}100{>Autozero açık (ON)<0}

{0>The zero point is automatically corrected (e.g. if drift occurs or the weighing pan becomes dirty).<}0{>Sıfır noktası otomatik olarak düzeltilir (örn: hava cereyanının meydana gelmesi yada tartı tavasının kirlenmesi halinde)<0}

{0>Certified balances, however, have a fixed zero point.<}0{>Ancak, sertifikalı tartıların sıfır noktası sabittir.<0}

{0>Autozero switched off<}100{>Autozero kapalı (OFF)<0}

{0>The zero point is not automatically corrected.<}100{>Sıfır noktası otomatik olarak düzeltilmez.<0} {0>This setting is advantageous for special applications (e.g.<}78{>Bu ayar bazı uygulamalar için avantajlıdır (örneğin; buharlaşma ölçümleri)<0}

{0>4.3.7 Auto shut off (7th menu option)<}0{>4.3.7 Otomatik kapanma (7. menü seçeneği) <0}

{0>If the automatic shut off function is activated, the balance automatically switches itself off after a selected period of inactivity (i.e. with no key being pressed or changes of weight occurring):<}0{>Otomatik kapatma fonksiyonunun seçilmesi halinde, tartı belirli bir işlevsiz bekleme süresinin ardından kendini otomatik olarak kapatır (örneğin hiçbir tuşa basılmaması yada ağırlık değişimi olmaması halinde)<0}

A.OFF 10' {0>Automatic shutoff after 10 minutes inactivity<}0{>Otomatik kapatma 10 dakikalık bekleme süresinin ardından kapanır.<0}

A.OFF - {0>Automatic shutoff not activated<}0{>Otomatik kapatma aktif değildir.<0}

A.OFF 30{0>Automatic shutoff after 30 seconds inactivity<}78{>Otomatik kapatma 30 dakikalık bekleme süresinin ardından kapanır.<0}

A.OFF 2' {0>Automatic shutoff after 2 minutes inactivity<}100{>Otomatik kapatma 2 dakikalık bekleme süresinin ardından kapanır.<0}

A.OFF 5' {0>Automatic shutoff after 5 minutes inactivity<}100{>Otomatik kapatma 5 dakikalık bekleme süresinin ardından kapanır.<0}19

20
4.3.8 {0>Backlight (8th menu option)<}0{>Arka ışık (8. menü seçeneği)<0}

{0>Under this menu option, the backlight can be switched on or off.<}0{>Bu menü seçeneği altında arka ışık açılabilir ve kapatılabilir. <0} {0>If the automatic switch-off is activated, the backlight will turn off automatically after the selected period of inactivity has elapsed.<}0{>Otomatik kapatma seçeneğinin seçilmesi halinde, arka ışık belirlenen bekleme süresinin ardından otomatik olarak kapanacaktır.<0} {0>The backlight is reactivated when a key is pushed or the weight is changed.<}0{>Düğmesi basıldığında yada ağırlık değiştirildiğinde arka ışık yeniden yanar. <0}

{0>Note:<}100{>Not:<0} {0>The backlight of the PL-S auxiliary display is not affected by this function.<}0{>PL-S yardımcı ekranın arka ışığı için bu fonksiyon geçerli değildir.<0}

b.L 30{0>Automatic switch-off after 30 sec. inactivity<}0{>30 dakikalık bekleme süresinin ardından otomatik olarak kapanır<0}

b.L V {0>Automatic switch-off after 1 min. inactivity<}86{>1 dakikalık bekleme süresinin ardından otomatik olarak kapanır<0}

b.L 2' {0>Automatic switch-off after 2 min. inactivity<}100{>2 dakikalık bekleme süresinin ardından otomatik olarak kapanır<0}

b.L 5' {0>Automatic switch-off after 5 min. inactivity<}100{>5 dakikalık bekleme süresinin ardından otomatik olarak kapanır<0}

b.L On {0>Backlight is always on<}0{>Arka ışık her zaman açık<0}

b.L oFF {0>Backlight is switched off<}0{>Arka ışık her zaman kapalı<0}

4.3.9 {0>Peripheral unit (9th menu option / see overview and notes in Section 4.1)<}80{>Çevre birimi (9. Menü seçeneği / bakınız Bölüm 4.1 genel bilgiler ve notlar)<0}

{0>Peripheral devices can only be connected if the balance has been equipped with the optional RS232C interface.<}0{>Çevre birimleri ancak tartıda isteğe bağlı RS232C arayüzünün bulunması halinde takılabilir.<0} {0>The balance automatically saves the appropriate settings (Sections 4.3.10 - 4.3.14) for every peripheral device.<}93{>Tartı otomatik olarak her çevre cihazı için uygun ayarları kaydeder (Bölüm 4.3.10-4.30.14)<0}

Printer {0>Connected to a printer.<}100{>Yazıcıya bağlıdır.<0}

Host {0>Connection to any desired peripheral device.<}100{>İstenen çevre cihazına bağlıdır<0}

Aux. {0>display Connection of an optional auxiliary display unit (communications parameters cannot be<}82{>Yardımcı ekran isteğe bağlı yardımcı ekran birimine bağlantı (iletişim parametreleri seçilemez)<0}


{0>4.3.10 Send mode (10th menu option/see overview and notes in Section 4.1)<}74{>4.3.10 Gönderme modu (10. Menü seçeneği / bakınız Bölüm 4.1 genel bilgiler ve notlar)<0}


{0>Note:<}100{>Not:<0} {0>This menu option is only available if the "Host” setting was selected in the 8th menu option (Peripheral<}0{>Bu menü seçeneği ancak 8. menü seçeneğinde (Çevre birimi) “Host” seçeneğinin seçilmesi halinde kullanılabilir. <0}

{0>It specifies how a value is transferred to a peripheral device.<}0{>Bir değerin bir çevre birimine nasıl aktarıldığını gösterir.<0}

S.oFF {0>Send mode switched off.<}0{>Gönderme modu kapalıdır.<0}

S.Stb {0>The next possible stable value will be transferred after the «±» key has been pressed.<}79{> Bir olası sabit değer tuşuna basıldıktan sonra transfer edilecektir.<0}

S.Cont {0>All values are transferred automatically.<}83{> Tüm değerler otomatik olarak transfer edilir<0}

S.Auto {0>Only stable values are transferred automatically.<}72{> Tüm değerler otomatik olarak transfer edilir<0}

S.All {0>The current value is transferred after the «±» key has been pressed<}0{>Mevcut değer tuşuna basıldıktan sonra transfer edilebilir.<0}


.
{0>4.3.11 Send format (11th menu option / see overview and notes in Section 4.1)<}86{>4.3.11 Gönderme modu (11. Menü seçeneği / bakınız Bölüm 4.1 genel bilgiler ve notlar)<0}

{0>Note:<}100{>Not:<0} {0>This menu option is only available if the "S.oFF” setting was not selected in the 9th menu option ("Send<}79{>Bu menü seçeneği ancak 8. menü seçeneğinde (Çevre birimi) “SoFF” seçeneğinin seçilmemesi halinde kullanılabilir. <0} {0>It sets the data transfer format.<}0{>Bu seçenek veri transfer formatını ayarlar.<0}

“S. SICS": {0>The MT-SICS data transfer formats are used.<}100{>MT- SICS data transfer formatları kullanılır.<0} {0>Please refer to the "Reference Manual MT-SICS 11780447”, available from your METTLER TOLEDO dealer or downloaded from the Internet (www.mt.com/pl).<}73{>METTLER TOLEDO yetkili satıcınızdan yada internetten ( www.mt.com./AB-s )adresinden indirebileceğiniz "MT-SICS Referans Kılavuz Temel- S Tartıları 11780447* dokümanını inceleyeniz. <0} {0>More Information please find in the Section 6.3.<}100{>Daha fazla bilgi için Bölüm 6.3'ü inceleyiniz.<0}


“S. PM”*: {0>The following PM balance data transfer formats are used:<}100{>Aşağıdaki PM tartı veri transfer formatları kullanılmaktadır.<0}

S.Stb: 1.67890/g


S.Cont: S1.67890/g SD1 .39110/g
S.Auto: S1.67890/g
S.All: 1.67890/g

D1. 39110/g

{0>* unidirectional, no MT-SICS commands are accepted.<}100{>* tek yönlü, MT-SICS komutları kabul edilmez<0}

{0>4.3.12 Baud rate (12th menu option /see overview and notes in Section 4.1)<}80{>4.3.12 Baud hızı (12. Menü seçeneği / bakınız Bölüm 4.1 genel bilgiler ve notlar)<0}

{0>Note:<}100{>Not:<0} {0>This menu option is only available if the "Printer” or "Host” setting was selected in the 9th menu option<}78{>Bu menü seçeneği ancak 9. menü seçeneğinde (Çevre birimi) “Host” seçeneğinin seçilmesi halinde kullanılabilir. <0}

{0>The baud rate (data transfer rate) determines the speed of transmission via the serial interface.<}100{>Baud hızı (data transfer hızı) seri arayüzüyle veri iletişiminin hızını belirler.<0} {0>The unit is the baud (bd) = 1 bit/second.<}97{>Birimi baud (bd)'dir 0 1 bit/saniye.<0}

{0>The following settings are available:<}100{>Aşağıdaki ayarlar yapılabilir.<0} 600 bd, 1200 bd, 2400 bd, 4800 bd, 9600 bd ve 19200 bd.

{0>For problem-free data transmission the sending and receiving devices must be set at the same value.<}100{>Sorunsuz veri iletimi yapmak için, gönderim ve alım cihazlarının aynı değerde ayarlanması gerekir.<0}21

22
{0>4.3.13 Bit/Parity (13th menu option /see overview and notes in Section 4.1)<}77{>4.3.13 Bit/Parite (13. Menü seçeneği / bakınız Bölüm 4.1 genel bilgiler ve notlar)<0}

{0>Note:<}100{>Not:<0} {0>This menu option is only available if the "Printer” or "Host” setting was selected in the 9th menu option<}100{>Bu menü seçeneği ancak 9. menü seçeneğinde (Çevre birimi) “Host” seçeneğinin seçilmesi halinde kullanılabilir. <0}{0>(Peripheral unit)!<}100{>(Çevre birimi)<0}

{0>It sets the character format for the peripheral device connected to the balance.<}0{>Tartıya bağlanan çevre cihazı için karakter formatı atar.<0}

7b-E 7 data bit/ düz parite

7b-no 7 data bit/parite yok

8b-no 8 data bit/parite yok

7b-odd 7 data bit/tekli parite

{0>4.3.14 Handshake (14th menu option /see overview and notes in Section 4.1)<}80{>4.3.14 Handshake (14. Menü seçeneği / bakınız Bölüm 4.1 genel bilgiler ve notlar)<0}

{0>Note:<}100{>Not:<0} {0>This menu option is only available if the "Printer” or "Host” setting was selected in the 9th menu option (Peripheral unit)!<}92{>Bu menü seçeneği ancak 9. menü seçeneğinde (Çevre birimi) “Printer" yada “Host” seçeneğinin seçilmesi halinde kullanılabilir. <0}

{0>This function is used to select the data transfer mode to suit different serial devices.<}0{>Bu fonksiyon farklı seri cihazlara uymak için gerekli veri transfer modunun seçilmesi için kullanılır.<0}

HS oFF Handshake yok

HS SoFt Yazılım handshake (XON/XOFF)

HS HArd Donanım handshake (DTR/CTS){0>5 Functions<}100{>5 Fonksiyonlar<0}

{0>Settings and values saved under a given function are retained until they are replaced or another function is selected.<}0{>Belirli bir fonksiyon altında kaydedilen ayarlar ve değerler değiştirilene yada başka bir fonksiyon seçilinceye kadar saklanır.<0} {0>The «C» key can be used to cancel the procedure currently in progress.<}0{>Devam eden prosesi iptal etmek için «C» düğmesi kullanılabilir.<0}

{0>5.1 Piece counting<}99{>5.1 Parça sayma<0}

{0>Requirement<}100{>Gereklilik<0}

{0>The function "F count” must be activated in the menu (Section 4).<}97{>Menüden (Bölüm 4) “F count fonksiyonun aktive edilmiş olması gerekir.<0}
{0>-> Place empty container on the balance and tare by briefly pressing the «#» key.<}85{>-> Tartı üzerine boş bir kap yerleştirin ve «->0/T<- » tuşuna hafifçe basarak darasını alın<0}

{0>Setting the reference:<}100{>Referans ayarlama:<0} {0>a reference weight must first be entered for piece counting:<}100{>Parça hesaplama için ilk önce referans bir ağırlığın girilmesi gerekir:<0}

{0>-> Add a number of reference pieces to container.<}97{>-» Kabın içine belirli sayıda referans parka koyun.<0} {0>Possible numbers are 5, 10, 20, 50, 100 and "no” (piece counting deactivates).<}0{>Olası numaralar 5, 10, 20, 50, 100 ve "no” (parka sayım fonksiyonu dere dışı kalır)<0}

Minimum ağırlık = 1 0d (d: ekran artışı ), ve minimum birim ağırlığı = 1 d!


{0>-> Hold the «F» key down until "SEt...<}100{>-> Set…. PCS….” Görüntüleninceye kadar “F” tuşuna basılı tutun.<0}

{0>-> Repeatedly press the «“» key until the display equals the number of reference pieces entered.<}93{>-> Ekrandaki sayı girilen referans parka sayısına eşit oluncaya kadar tuşuna tekrar tekrar basın.<0}

{0>-* Confirm the number of reference pieces with the «±» key or automatic acceptance after 7 seconds.<}0{>tuşuna basarak yada 7 saniye otomatik kabul tuşuyla referans parça sayısını onaylayın.<0} {0>The current number of pieces (PCS = pieces) is displayed.<}100{>Mevcut parça sayısı (PCS = parça) görüntülenir.<0}

{0>Switching between piece count and weight display<}100{>Parça sayım ve ağırlık görüntüleme arasında geçiş<0}

{0>-> Place the items to be counted in the container.<}0{>-> Sayılacak olan parçaları kabın içine yerleştirin<0} {0>The number of pieces is displayed.<}0{>Parça sayısı görüntülenir.<0}

{0>-» Press the «“» key.<}81{>-> düğmesine basın.<0} {0>The weight is displayed (in unit 1, and if the key is pressed again, in unit 2, provided this function is activated).<}0{>Ağırlık görüntülenir (birim 1’de ve fonksiyonun aktive edilmiş olması halinde birim 2'de görüntülenir)<0}

{0>-> Return to the piece count display by pressing the «“» key again.<}86{>-> tuşuna tekrar basarak parça sayım ekranına geri dönün. <0}

23
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət