Ana səhifə

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2015 рік 2016 зміст


Yüklə 0.81 Mb.
səhifə1/4
tarix24.06.2016
ölçüsü0.81 Mb.
  1   2   3   4


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ЗНУ
_________________М. О. Фролов
«____» _________________2016 р.

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЗА 2015 РІК

2016

ЗМІСТ

 1. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності

Запорізького національного університету за 2015 рік…………………..………...

 1. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня..............................................................................................................................

 2. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки…………………………………………………………….

 1. Розробки, які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ…………………………..

 2. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок…………………………………………………………………..

 3. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор……..........................

 4. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених………………………………………………………………………

 5. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками………............

 6. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями…………………………………………………………………............

 7. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук……………………………………………..

 8. Заходи, здійснені спільно з Запорізькою облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб…………………………...…………………………………….

 9. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність……………………………………………………………………………..

 10. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів……………………………………………............

 11. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень…………………………............

 12. Заключна частина…………………………………………………………………….

Додатки: 1. Показники наукової та науково-технічної діяльності Запорізького національного університету за 2012-2015 рр.

 2. Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації прикладних науково-технічних розробок/технологій Запорізького національного університету.

 3. Описи найбільш ефективних розробок Запорізького національного університету.

 4. Анкетні дані про Запорізький національний університет.

 5. Презентація наукової та науково-технічної діяльності Запорізького національного університету за 2015 рік.

3

59

13
18


19
24

26
27

34

35


36
38

40

42І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної

діяльності ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2015 РІК
а) коротка довідка про вищий навчальний заклад

Запорізький національний університет - ВНЗ IV рівня акредитації, до структури якого входять 13 факультетів, що забезпечують здобуття якісної вищої освіти за 36 напрямами підготовки, 40 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» і 46 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється в аспірантурі за 47, у докторантурі - за 20 спеціальностями.

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності університету

1.4.2. Фізика твердого тіла; 2.1.4. Біологічно активні речовини і матеріали; 2.2.1. Фізико-хімічні основи організації біологічних систем; 3.2 Інформаційні та комунікаційні технології; 3.4. Раціональне природокористування; 3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; 4.2.18. Історичний досвід українського народу і розв’язання проблем сучасного суспільного розвитку.в) науково-педагогічні кадри

У 2015 році науково-дослідну роботу в університеті виконували 629 штатних науково-педагогічних працівників (у 2014 р. – 663, у 2013 р. – 651, у 2012 р. – 626), з них 81 доктор наук (у 2014 р. – 77, у 2013 р. – 73, у 2012 р. – 65), 434 кандидати наук (у 2014 р. – 444, у 2013 р. – 438, у 2012 р. – 432). Порівняно з минулим роком, кількість докторів наук зросла на 4 особи, що складає 5 %.г) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки

Категорії

робіт


2012

2013

2014

2015

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

6

424,3

4

284,2

4

259,9

3

292,6

Прикладні

10

700,8

7

489,0

4

362,7

4

363,7

Госпдоговірні

18

101,7

29

118,6

18

82,0

10

177,2


д) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій

У звітному році перереєстровано три спеціалізованих вчених ради, у тому числі одну докторську; подано на перереєстрацію ще дві спеціалізованих вчених ради – обидві на отримання статусу докторської. Усього в університеті діють 7 спеціалізованих вчених рад із 10 спеціальностей, у яких захищено 64 кандидатські дисертації. Університетом підготовлено 5 докторів та 51 кандидат наук, з яких співробітниками університету є 5 та 26 осіб відповідно.ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок

НДР «Світові проблеми диверсифікації джерел генерації та постачання енергетичних ресурсів».

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Д.І. Бабміндра

У роботі удосконалено науково-методичні підходи до диверсифікації джерел генерації та постачання енергетичних ресурсів з метою мінімізації залежності певного процесу, або ж всього підприємства від конкретного енергоресурсу чи джерела енергії, що дозволяє зменшити ризики маніпулювання з боку країн-постачальників енергоресурсів, які мають монополію на природний газ, нафту, вугілля тощо. Окрім того, заміна невідновлюваних енергоресурсів відновлюваними є важливим напрямком сталого інноваційного розвитку як для окремих економічних суб’єктів, так і країни загалом, в умовах вичерпання невідновлюваних енергоресурсів.НДР «Розробка програмно-методичного забезпечення для визначення руйнівних навантажень оболонок тришарової стільникової конструкції із композиційного матеріалу в умовах комплексного експлуатаційного навантаження».

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Грищак В.З.

За результатами роботи створено 3 методики, які реалізовано у програмних комплексах MIRELA+, CAПP «gzCAD», САПР QFEM для дослідження і визначення напружено-деформованого стану та руйнівних навантажень оболонок тришарової стільникової конструкції із композиційного матеріалу в умовах комплексного експлуатаційного навантаження. Розроблено нові та розвинуто існуючі методи обчислення напружено-деформованого стану, міцності та стійкості багатошарових оболонкових конструкцій із композиційного матеріалу, а також нові методи побудови дискретних моделей складних оболонкових конструкцій, які впроваджено у КБ "Південне".з) найбільш актуальні події

перереєстровано три спеціалізованих вчених ради, у тому числі одна докторська; наукове фахове видання «Наукові записки історичного факультету Запорізького національного університету» включено до міжнародної наукометричної бази даних Copernicus; підготовлено і захищено 5 докторських і 51 кандидатську дисертації; проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми механіки та міцності конструкцій» із фінансуванням із загального фонду державного бюджету України; 9 науковців ЗНУ увійшло до складу експертів Наукової ради МОН України; відкрито 1 нову спеціальність у докторантурі; забезпечено подальшу участь ЗНУ у виконанні міжнародних проектів «Електра» та «Гумерія», які реалізуються за програмою Еразмус Мундус та проекту Сьомої рамкової програми «Pyrses SemData»; виконано 7 держбюджетних та 10 госпдоговірних НДР, одна з яких на суму 150 тис. грн на замовлення КБ «Південне»; на XXVII Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар'єра» отримано Гран Прі в номінації «Інформаційні ІТ-технології в освіті», 44 студенти стали переможцями Міжнародних та Всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад; створено перший у Запорізькій області бізнес-інкубатор.ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету немає
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.НДР «Світові проблеми диверсифікації джерел генерації та постачання енергетичних ресурсів».

Науковий керівник: д-р екон. наук, проф. Бабміндра Д.І.

Робота виконана в межах основного робочого часу викладачів.

У роботі удосконалено науково-методичні підходи до диверсифікації джерел генерації та постачання енергетичних ресурсів у довгостроковій перспективі з метою мінімізації залежності певного процесу, або всього підприємства від конкретного енергоресурсу чи джерела енергії, що дозволяє зменшити ризики маніпулювання з боку країн-постачальників енергоресурсів, які мають монополію на природний газ, нафту, вугілля тощо. Заміна невідновлюваних енергоресурсів відновлюваними є важливим напрямком сталого інноваційного розвитку як окремих економічних суб’єктів, так і країни загалом в умовах вичерпання невідновлюваних енергоресурсів.

За тематикою НДР захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук; опубліковано 12 наукових праць, у тому числі: 1 колективну монографію, 5 статей у фахових виданнях, 1 навчальний посібник, 1 методичні рекомендації,

Здійснено апробацію результатів роботи в АТ “Запорізький механічний завод», АТ “Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», взято участь у роботі 15 конференцій та 4 круглих столів.

Результати НДР впроваджені в навчальний процес ЗНУ при викладанні дисципліни «Модернізація та диверсифікація енергоресурсів» – розроблені курси лекцій та розділи до курсів лекцій з дисциплін «Міжнародна торгівля», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств», «Міжнародна економіка», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Модернізація економіки» тощо.


б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук.НДР «Фізико-хімічні властивості графену, поверхні та приповерхневих шарів алмазу, алмазних та металевих наноструктурованих плівок».

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Яновський О.С.

Обсяг фінансування – 98,415 тис. грн. (з них у 2015 р. – 98,415 тис. грн.).

У роботі наведено результати квантово-хімічного моделювання графенів різної форми, розміру і типу кромки. Описані геометричні та електронні характеристики фторографенів та оксидів графенів. Установлені умови, необхідні для фторування графену із розчину плавикової кислоти. Представлені результати удосконалення лабораторного устаткування для модернізації методу «тонкої заслінки», а також результати експериментальних досліджень з отримання та дослідження електрофізичних властивостей лабораторних зразків наноострівцевих та наноструктурованих плівок Ti та Pt. Показано, що за допомогою вдосконаленого методу «тонкої заслінки» можливе отримання зразків наноострівцевих та наноструктурованих металевих плівок на неметалевих підкладках.

Одержані дані про динаміку зміни електрофізичних властивостей наноострівцевих та наноструктурованих плівок Ti та Pt безпосередньо в процесі їх осадження.

За результатами роботи опубліковано статті, з них у міжнародних виданнях - 2, у журналах з імпакт-фактором – 2, включених до наукометричної бази даних Scopus – 1, підготовлено до друку 1 навчальний посібник; взято участь у роботі 6 міжнародних конференцій; захищено магістерських робіт та дипломних проекти спеціалістів.

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Запорізького національного університету, зокрема розроблено новий спецкурс для студентів фізичного факультету «Основи квантово-хімічного моделювання», до складу якого входять лабораторні роботи: «Моделювання молекул та кластерів», «Моделювання фізико-хімічних процесів на поверхні твердих тіл», а також розділи курсу лекцій «Оптичні властивості твердих тіл».


Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій.НДР «Створення біологічно активних речовин на основі S-заміщених ендогенних сульфуровмісних сполук».

Науковий керівник: д-р фарм. наук, проф. Омельянчик Л.О.

Обсяг фінансування – 103,810 тис. грн. (з них у 2015 р. – 103,810 тис. грн.).

Здійснено прогноз біологічної активності нових похідних хіноліну за допомогою комп’ютерної програми PASS. Розроблено віртуальну комбінаторну бібліотеку та проведено прогнозування біологічної активності близько 120 похідних (2-метил(феніл)хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот. За допомогою віртуального скринінгу визначено найбільш перспективні напрями дослідження біологічної активності та обрано найбільш перспективні сполуки для синтезу. Проаналізовано залежність змін прогнозованих біологічних ефектів та ймовірностей їх прояву від різної модифікації структур (2-метил(феніл)хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот.

Уперше розроблено методику проведення QSAR аналізу для побудови математичної моделі «структура-токсичність». Визначено фактори молекулярної будови похідних S-заміщених ендогенних сульфуровмісних сполук, які впливають на величину їх напівлетальної дози, побудувано відповідні QSAR-моделі «структура-токсичність».

Уперше розроблено оптимальний підхід до синтезу синтонів на основі реакціії нуклеофільного заміщення 2-метил-6-R-4-хлоро-(феніл)хіноліну з меркаптокислотами (L цистеїн, N-ацетил-L-цистеїн, 3-меркаптопропіонова, 2-меркаптобурштинова, тіомолочна, тіоглеколева кислоти).

Уперше синтезовано 13 нових похідних 2-метил(феніл)заміщених (хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот, встановлена їх будова й вивчені фізико-хімічні властивості.

За результатами віртуального скринінгу та квантово-хімічних розрахунків визначено потенційні сфери використання отриманих сполук та створено нові комбінаторні бібліотеки і поповнено банк пам'яті комп’ютерних програм новими дескрипторними центрами. Проведений QSAR-аналіз дасть можливість у майбутньому отримувати практично нетоксичні нові біологічно активні сполуки.

Побудовані та апробовані нові математичні моделі «структура-токсичність» для прогнозування значень величини напівлетальної дози для мишей при внутрішньочеревному способі введення. Визначено, що найперспективнішим молекулярним каркасом для дизайну потенційних антиоксидантів є похідні, що містять залишок бурштинової кислоти.

За результатами НДР опубліковано: 1 монографію; 9 фахових статей, з них 2 статті в міжнародній наукометричній базі даних Scopus, 1 - в Copernicus, 3 - в інших наукометричних базах; взято участь у 18 конференціях, з яких 17 - міжнародних; видано 2 навчальних посібники, 1 лабораторний практикум; одержано 1 патент, подано 1 заявку на корисну модель. За результатами НДР захищено 5 магістерських та 3 дипломних роботи.

Результати наукових досліджень впроваджено в науковий та навчальний процес кафедр імунології та біохімії, хімії Запорізького національного університету; неорганічної і токсикологічної хімії, органічної та біоорганічної хімії Запорізького державного медичного університету, зокрема розроблено курс лекцій «Загальна характеристика, методи синтезу та фізико-хімічні властивості гетероциклічних сполук» для студентів напряму підготовки «Біологія» денної та заочної форм навчання; розділ «Гетероциклічні сполуки. Загальна характеристика та методи синтезу» спецкурсу «Біологічно активні сполуки» для студентів напряму підготовки «Хімія» денної форми навчання; курс лекцій «Загальна характеристика, методи синтезу та фізико-хімічні властивості гетероциклічних сполук» для студентів спеціальностей «Хімія», «Біологія», «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання.


Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.НДР «Динаміка афіксальної словотвірної системи українського іменника (суфікси жіночого роду)».

Науковий керівник: д-р філол. наук, проф. Білоусенко П.І.

Обсяг фінансування – 90,378 тис. грн. (з них у 2015 р. – 90,378 тис. грн.).

Описано динаміку суфіксальних словотвірних типів праслов’янської мови. Встановлено, що основні функції згаданих формантів були сформовані ще в праслов’янську добу, коли ці суфікси приєднувалися до іменних та дієслівних основ і брали участь у творенні особових, предметних, абстрактних (nomina actionis, назви станів) найменувань. Рідше згадані афікси брали участь у творенні назв із речовинним значенням. Модифікати з деякими афіксами можуть мати аугментативне та пейоративне значення. Високопродуктивними у праслов’янську добу були суфікси -ja, -ica, -ina, меншу продуктивність демонстрували форманти -ха, -ostь, -ota,.

Результати проведеного дослідження можуть бути також використані в процесі вивчення у вищій школі курсів морфеміки, історичної граматики та історії української літературної мови, для розробки спецкурсів з теоретичної та історичної дериватології, морфонології, ономастики.

За результатами роботи опубліковано статей у наукових фахових виданнях, підготовлено до друку навчально-методичний посібник з історичної дериватології для студентів філологічних спеціальностей, взято участь у 2 міжнародних конференціях.

Результати дослідження використані в навчальному процесі кафедри української мови Запорізького національного університету під час викладання таких курсів: «Історична граматика» (тема – «Українські іменникові словотворчі суфікси»), «Історія української мови» (тема – «Шляхи збагачення української літературної мови»), «Сучасна українська літературна мова» (тема – «Словотвірні категорії», «Українські іменникові словотворчі суфікси»), в авторському курсі проф. П.І. Білоусенка «Історична дериватологія української мови» (розділ «Історичний словотвір іменника»).


ІІІ. НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІ ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ
а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету

немає
Раціональне природокористування

Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття.

Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища.

НДР «Дослідження особливостей агрегації паразитів інтродукованої та нативної популяцій кефалі Атлантики та Пацифіки».

Науковий керівник: канд. біол. наук, доц. Сарабєєв В. Л.

Обсяг фінансування – 300 тис. грн. (у рамках виконання міжнародного проекту «Електра» Еразмус Мундус).

Досліджено особливості чисельності та агрегації гельмінтів у інтродукованій кефалі- піленгас та порівняно їх із показниками нативних кефалей; показники кількості паразитів та індекси агрегації. Встановлено, що чисельність гельмінтів та їх рівень агрегації у інтродукованого хазяїна менший порівняно з нативними хазяїнами, що цілком узгоджується з гіпотезою уникнення інтродуцентом ворогів. Важливим висновком дослідження є те, що особливості агрегації паразитів відкривають можливість використання інвазивних видів в екосистемах. Відомо, що перебіг інфекційного захворювання та смертність хазяїв залежить від дози або кількості паразитів інфікованого хазяїна. Частка заражених індивідуумів очікувано буде нижчою в інтродукованого хазяїна, ніж у нативного, оскільки розподіл гельмінтів у інтродукованої кефалі-піленгас характеризувався більшим відсотком неінфікованих риб та меншим відсотком високоінфікованих риб, або більш коротким «хвостом» розподілу порівняно з нативною популяцією цього виду та популяціями лобаня.

Ця робота є новим внеском у дослідження симбіотичних взаємовідносин інтродукованого хазяїна у нових умовах існування. За матеріалами дослідження опубліковано 1 статтю у зарубіжному виданні та прийнято до друку 1 статтю у міжнародний рецензований журнал Biological Invasions (рівень Q1).

Результати роботи можуть бути використані Управліннями водними ресурсами Азовського та Чорного морів, що дозволить підвищити якість рибної продукції.
б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт
Інформаційні та комунікаційні технології.

Технології та засоби математичного моделювання, оптимізації та системного аналізу розв'язання надскладних завдань державного значення.НДР «Математичне моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних інформаційних технологій».

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Грищак В. З.

Обсяг фінансування – 95,654 тис. грн. (з них у 2015 р. – 95,654 тис. грн.).

Отримано наближений аналітичний розв’язок задачі про вимушені коливання геометрично нелінійних функціонально-градієнтних матеріалів недосконалих пологих оболонок з товщиною, залежною від часу, на основі методу збурень за параметром нелінійності та ВКБ-апроксимації у двох наближеннях. Запропоновано ефективний наближений підхід до дослідження нелінійної динаміки супутника в площині еліптичної орбіти. Наведено співвідношення для ефективних механічних характеристик односпрямованих композитів з урахуванням реологічних характеристик його складових (матриці і волокна) та об’ємної долі волокна в композиційному матеріалі. Описано метод побудови дискретних моделей з використанням технологій паралельних обчислень для функціональних моделей геометричних об’єктів на базі фонової сітки.

За результатами роботи опубліковано 5 наукових фахових статей, одна з яких – у міжнародній наукометричній базі даних Copernicus; зроблено 7 доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Наукові результати прикладного дослідження покладено в основу виконання госпдоговору з КБ «Південне» на суму 150,000 тис. грн. Крім того, за цією тематикою була проведена V Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки і міцності конструкцій», під час якої здійснено апробацію та презентацію найважливіших результатів дослідження.

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя.

НДР «Професійно-комунікативний підхід у системі вищої іншомовної освіти».

Науковий керівник: д-р пед. наук, проф. Пахомова Т.О.

Обсяг фінансування – 90,195 тис. грн. (з них у 2015 р. – 90,195 тис. грн.).

Розроблено концепцію професійно-комунікативного підходу до системи вищої іншомовної освіти; визначено теоретичні основи професійно-комунікативного підходу до навчання мов міжнародного спілкування; виділено технології і стратегії професійно-комунікативного підходу до навчання студентів; обґрунтовано компоненти досліджуваної компетентності та відповідні їм навички і вміння, окреслено предметний та процесуальний аспекти змісту навчання майбутніх фахівців.

Теоретична значимість та практична цінність результатів дослідження полягає в розробці моделі навчання іноземних мов для професійної комунікації у вищих навчальних закладах.

За результатами роботи опубліковано: 3 монографії; 2 навчальних посібники; 3 методичні розробки; 32 статей у фахових виданнях (з них 4 - у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Copernicus); 34 тез конференцій. Подано 1 заявку про реєстрацію авторського права на навчальну комп’ютерну програму. Захищено 1 кандидатську дисертацію.

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Запорізького національного університету, а також у діяльність ТОВ «АІСС ГРУП» та ДОЗ «Весна, з якими укладено господарські договори на суму на 2,000 тис. грн і 6,000 тис. грн відповідно.


Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя.НДР «Розробка сучасних підходів щодо вдосконалення системи відновлювальних заходів серед спортсменів».

Науковий керівник: д-р біол. наук, проф. Богдановська Н. В.

Обсяг фінансування – 82,600 тис. грн. (з них у 2015 р. – 82,600 тис. грн.).Досліджено особливості функціональної підготовленості та її роль у забезпеченні фізичної працездатності у спортсменів високої кваліфікації, а також функціонального стану серцево-судинної системи і стану антиоксидантної системи у спортсменів високої кваліфікації 18-22 років; встановлено ступінь функціональної залежності рівня функціональної підготовленості з параметрами антиоксидантної системи; здійснено оцінку ефективності використання відновлювальних заходів антиоксидантної спрямованості при корекції рівня функціональної підготовленості у спортсменів високої кваліфікації.

Отримані результати дозволяють оптимізувати процес медико-біологічного супроводження тренувального процесу спортсменів вищої кваліфікації на різних етапах тренувальної та змагальної діяльності, зокрема, сприяють суттєвому підвищенню: функціональної підготовленості спортсменів у період підготовки до змагань та підтримці рівня цього інтегрального показника, ступеня загальної тренованості організму безпосередньо в процесі змагальної діяльності (функціональна діагностика, спортивна медицина).

Розроблено алгоритм медико-біологічного супроводження для оптимізації тренувального процесу спортсменів вищої кваліфікації із застосуванням відновлювальних засобів.

За результатами роботи підготовлено підручник, 1 навчально-методичний посібник; подано 1 заявку на одержання патенту; опубліковано 15 статей у наукових фахових виданнях, з них 9 – включено до міжнародних наукометричних баз даних), 5 тез Міжнародних конгресів та науково-практичних конференцій, захищено 6 магістерських та 7 дипломних робіт.

Заплановано впровадження алгоритму медико-біологічного супроводження для оптимізації тренувального процесу спортсменів вищої кваліфікації в спортивних клубах ЦСК «Авіатор», «ЗТР» (гандбол), «Мотор-ЗНТУ-ЗАС» (гандбол), «Орбіта-Університет» (волейбол), «Будівельник-Бровари» (гандбол), результати дослідження також планується впровадити в навчальний процес Херсонського державного університету, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту, Запорізького національного університету.
Нові речовини і матеріали.

Цільові дослідження щодо отримання нових матеріалів, їх з'єднання і оброблення.Комплексна НДР «Розробка технології формування властивостей поверхні деталей газотурбінних двигунів з жароміцних титанових сплавів методом лазерної обробки».

Науковий керівник: канд. фіз.-мат. наук, доц. Смоляков О. В.

Обсяг фінансування – 95,216 тис. грн. (з них у 2015 р. – 95,216 тис. грн.).

У роботі досліджено зміни структурно–фазового стану поверхневих шарів титанових сплавів у процесі їх лазерної обробки. Встановлені закономірності структурних перетворень та особливості морфології структурних складових поверхневих шарів зразків титанових сплавів. Показано, що лазерна обробка зразків титанових сплавів викликає зростання мікротвердості та зменшення пористості їх поверхневих шарів.

За результатами роботи опубліковано 1 навчальний посібник, 4 статті в журналах, що входять до наукометричної бази даних Scopus. Подано 2 заявки на винаходи, взято участь у 4 наукових конференціях. Захищено 1 кандидатську дисертацію. У рамках НДР виконано 3 магістерських та 4 дипломних роботи. На основі результатів НДР розроблені нові розділи спецкурсу “Фізичні основи технології лазерної обробки матеріалів”.

Одержані результати можуть бути використані в металургії, авіабудуванні, машинобудуванні, наприклад, при розробці технологій підвищення зносостійкості деталей газотурбінних двигунів. Планується здійснити апробацію та впровадити результати в АТ «Мотор-Січ».

IV. РОЗРОБКИ, ЯКІ ВПРОВАДЖЕНО У 2015 РОЦІ ЗА МЕЖАМИ ВНЗ


№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впро-вадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)1

2

3

4

5

6

1

Розробка програмно-методичного забезпечення для визначення руйнівних навантажень оболонок тришарової стільникової конструкції із композиційного матеріалу в умовах комплексного експлуатаційного навантаження.

Автори:


Грищак В.З., Гоменюк С.І., Гребенюк С.М., Чопоров С.В. та ін. (НДР № 0115U00761 «Математичне моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних інформаційних технологій»)

Розроблено три методики, які реалізовано у програмних комплексах MIRELA+,САПР «gzCAD», САПР QFEM для дослідження і визначення напружено-деформованого стану та руйнівних навантажень оболонок тришарової стільникової конструкції із композиційного матеріалу в умовах комплексного експлуатаційного навантаження. Здійснено розрахунки головного обтічника ракетиносія та напружено-деформованого стану паливних баків із урахуванням пластичних деформацій матеріалу.

ДП «Конструктор-ське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля», Національне космічне агентство України, вул. Криворізька, 3,

м. Дніпропет-ровськ, 4900828.09.

2015 р.


150,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 1/15.

2

Методика проведення QSAR аналізу для побудови математичної моделі «структура-токсичність».
Автори: Омельянчик Л.О. Завгородній М.П., Бражко О.А.,

Бражко О.О. та ін.

(НДР № 0115U000763

«Створення біологічно активних речовин на основі

S-заміщених ендогенних сульфуровмісних сполук»)


Розроблено алгоритм для квантово-хімічних розрахунків та QSAR-аналізу біологічно активних речовин. Побудовані 3D моделі сполук-лідерів. Визначено найменш токсичні сполуки з ростостимулюючою активністю. Розробка дозволяє скоротити час і витрати при розробці нових речовин, потенційних лікарських засобів, а також поглибити знання студентів про сульфуровмісні та нітрогеновмісні гетероцикли, та підвищити навички з комп’ютерної хімії.

Запорізький державний медичний університет (кафедра токсикологічної та неорганічної хімії), Міністерство охорони здоров'я України, пл. Маяковсь-кого, 26, м. Запоріжжя, 69035


06.10.

2015 р.


проведено експеримент, здійснено апробацію результатів кандидатської дисертації. Опубліковано спільну статтю в журналі, що входить до наукометричної бази даних Scopus.

Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький медичний коледж», Запорізька обласна рада, вул. Оріхівське шосе, 14, м. Запоріжжя, 69600

23.11.

2015 р.


здійснено спільні аналітичні та фізико-хімічні дослідження.


Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія», Запорізька обласна рада, вул. Наукового містечка, 59, о. Хортиця, м. Запоріжжя, 69017

23.11.

2015 р.


Проведено експеримент з пошуку ростостимуля-торів. Опубліковано спільну статтю в журналі, що входить до наукометричної бази даних.

3

Методики вивчення іноземних мов за технологією професійно спрямованої іншомовної освіти Автори: Пахомова Т.О., Гальченко О.Ю.

(НДР № 0115U000762 «Професійно-комунікативний підхід у системі вищої іншомовної освіти»)Розроблено дві ефективні методики вивчення іноземних мов за технологією професійно спрямованої іншомовної освіти

ТОВ «АІСС ГРУП», вул. 40 років Радянської України, 45, м. Запоріжжя, 69037

24.06.

2015 р.


2,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 3/15.

Дитячий оздоровчий заклад «Весна», вул. Піонерська, 16,

с. Новопетрівка, Бердянський р-н, Запорізька область, 7116231.07. 2015 р.

6,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 5/15.

4

Проект організації та розвитку мисливського господарства. Автори: Домніч В.І., Петриченко В.В., Карташова Я.М., Петриченко С.В., Тесля О.В.

Розроблено проект організації території мисливського господарства Дочірнього підприємства «Бонус». Визначені науково - обґрунтовані напрямки ведення мисливського господарства, шляхи і засоби, що забезпечують вирішення завдань з раціонального використання мисливських угідь, охорони, використання та відтворення мисливського фонду, оптимізації пропускної спроможності господарства та підвищення якості надання послуг споживачам.

ДП «Бонус», вул. Стогнія, 39, с. Княжичі, Броварський р-н, Київська обл., 07455

31.03.

2015 р.


5,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми №14/14.

5

Наукове обґрунтування доцільності регулювання чисельності дикого кабана в мисливських угіддях.

Автори: Домніч В.І. та ін.Розроблено наукове обґрунтування доцільності регулювання чисельності дикого кабана в мисливських угіддях ТОВ «Зарічненське мисливське господарство «Марал» Рівненської області, що сприяє більш раціональному господарюванню.

ТОВ «Зарічненське мисливське господарство «Марал», вул. Фестивальна, 11, смт. Зарічне, Зарічненський р н, Рівненська обл., 34000

05.03.

2015 р.


2,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 2/15.

6

Розробка методичних рекомендації щодо статистичного аналізу ринку вантажних перевезень: загальнодержав-ний і регіональний аспекти.

Автори: Шмиголь Н.М., Гончарова В.Г.Розроблено методичні рекомендації щодо статистичного аналізу ринку вантажних перевезень у загальнодержавному та регіональному аспектах


ФОП Мізіна К.В., вул. Ковпака, 5, м. Запоріжжя, 69089

13.03.

2015 р.


3,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 15/14.

7

Розробка, тестування та модифікація версій програмного комплексу «Преса».
Автори:
Козін І.В., Максишко Н.К., Баштанник О.І. та ін.

Модифіковано версії прикладних програм для управління технологічними процесами обробки заявок, формування звітів та розміщення рекламних оголошень

ПП
«Ін-Про», вул. Горького, буд. 165, к. 28, м. Запоріжжя, 69095

20.11.

2015 р.


5,100 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 4/15.

8

Надання науково-технічних послуг щодо захисту плодово-ягідних культур від шкідливих організмів.
Автори: Дударєва Г.Ф., Лашко Н.П.,

Ткачук О.В.Надано науково-методичні рекомендації щодо захисту плодово-ягідних культур від шкідливих організмів.

Фермерське господарство «Витязь», вул. Степова, 5, с. Мирне, Оріхівський р-н, Запорізька область, 70560

30.09.

2015 р.


1,120 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 6/15.

9

Аналіз якості води ставка парку «Перемоги» за гідробіологічними та токсикологічними показниками та надання наукових рекомендацій щодо її підвищення. Автори:

Дударєва Г.Ф.,

Домбровський К.О. та ін.


Проведено моніторинг вмісту нітратів, нітритів, азоту амонійного, хлоридів, сульфатів, розчинного кисню в ставку.

Розроблені наукові рекомендації щодо якості води та визначення її фізико-хімічних параметрів.ФОП Новойдарський І.Ю.,

вул. Правди, 55, к. 23,

м. Запоріжжя, 65005


30.11. 2015 р.

3,000 тис. грн. за виконання госпдоговірної теми № 7/15.

  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət