Ana səhifə

Imunológia testové otázky, šk r. 2014/2015


Yüklə 0.55 Mb.
səhifə5/10
tarix25.06.2016
ölçüsü0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

bunka prezentujúca antigén

  1. exprimuje väčšinou HLA-I aj HLA-II

  2. sa nachádza výlučne v periférnej krvi, nie v tkanivách, alebo lymf. uzlinách

  3. nie je Langerhansova bunka, ale len folikulárna dentritová bunka

  4. prezentuje antigén výlučne cytotoxickým T-lymfocytom

  5. môže byť B-lymfocyt aj makrofág

 • Exogénna prezentácia antigénu:

   1. prezentovaný peptid v žliabku CD1 rozpoznáva CD56+ NK-bunka

   2. prezentovaný peptid v žliabku HLA-II rozpoznáva CD8+ T-lymfocyt

   3. antigény baktérií sú väčšinou prezentované lymfocytom exogénnou prezentáciou antigénu

   4. prezentovaný peptid v žliabku HLA-II rozpoznáva CD4+ T-lymfocyt

   5. prezentovaný peptid v žliabku HLA-II rozpoznáva CD19+ B-lymfocyt

 • Endogénna prezentácia antigénu:

   1. nevyžaduje prítomnosť dentritových buniek

   2. vírusy väčšinou nie sú prezentované lymfocytom endogénnou prezentáciou antigénu

   3. fenomén imunologickej reštrikcie je závislý aj od interakcie kostimulačných molekúl (napr. CD28-CD80)

   4. Mykobaktérie a iné intracelulárne baktérie nie sú väčšinou prezentované lymfocytom endogénnou prezentáciou antigénu

 • Prezentácia lipidových antigénov:

   1. zúčastňujú sa na nej tie isté bunky ako pri exogénnej prezentácii antigénu

   2. je pre ňu nevyhnutná prítomnosť buniek prezentujúcich antigén

   3. je pre ňu potrebná prítomnosť NKT-buniek

   4. je pre ňu nevyhnutná expresia HLA-II

   5. ako bunkou prezentujúcou antigén je takmer vždy B-lymfocyt

 • Prezentácia glykolipidových antigénov:

   1. glykolipidové antigény rozpoznávajú iba T-regulačné lymfocyty

   2. nie pri nich nevyhnutná CD1 molekula

   3. z CD1-molekúl je najúčinnejša CD1e

   4. je zhodná s endogénnou prezentáciu, až na to, že lipidový antigén rozpoznáva NK-bunka

 • Ktoré tvrdenie o prezentácii antigénu neplatí:

   1. B-lymfocyt nedokáže prezentovať antigén

   2. cytotoxický T-lymfocyt rozpoznáva prezentovaný antigén naviazaný v žliabku HLA-I

   3. NK-bunky nerozpoznávajú antigén pomocou TCR, ale aktivačnými a inhibičnými receptormi

   4. superantigén, nemusí byť opracovaný v APC, aby sa naviazal na HLA

   5. T-lymfocyt nedokáže prezentovať antigén

 • CD4 antigén sa vyskytuje na:

   1. B-lymfocytoch

   2. pomocných T-lymfocytoch

   3. cytotoxických T-lymfocytoch

   4. NK-bunkách

   5. všetkých T-lymfocytoch

   6. na regulačných T-lymfocytoch

 • Bunky prezentujúce antigén (APC) prezentujú antigén:

   1. bunkám s diferenciačnými antigénmi CD16 a CD56

   2. pomocným T-lymfocytom

   3. cytotoxickým T-lymfocytom

   4. najmä dentritovým bunkám

   5. bunkám, ktoré exprimujú TCR

   6. v žliabku HLA-molekuly

   7. ak je daný antigén naviazaný na protilátke IgG

 • Pre antigénové receptory TCR platí:

   1. TCRγδ sa vyskytuje na väčšine periférnych T-lymfocytov.

   2. rozpoznávajú natívne proteínové antigény v solubilnej forme.

   3. rozoznávajú peptidy naviazané do žliabku molekuly HLA

   4. receptor TCRαβ sa vyskytuje aj na T aj na B-lymfocytoch

   5. sú to hlavné antigénové receptory NK-buniek.

   6. exprimujú sa aj na NKT-bunkách

   7. receptor TCRαβ má homodimérovú štruktúru

   8. patria do veľkej imunoglobulínovej rodiny.

 • Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé:

   1. antigénové receptory na povrchu B- a T-buniek patria k imunoglobulínovej veľkorodine

   2. T-bunkový antigénový receptor je heterodimér zložený z α a β reťazcov a/alebo γ a δ reťazcov

   3. B-bunkový antigénový receptor je komplex obsahujúci monomérny IgM a dva heterodiméry zložené z molekúl Ig-α a Ig-β

   4. B-bunkový antigénový receptor predstavuje len monomérny IgM a/alebo IgD

   5. B-bunkový antigénový receptor je často asociovacovaný s koreceptorom, ktorý je tvorený aj molekulami CD19, CD21, CD81 a CD225

 • Označte, ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé:

   1. T-bunkové antigénové receptory existujú ako TCR-CD3 komplex

   2. CD3 je potrebný na prenos signálu z TCR do vnútra bunky

   3. monoklonové protilátky sa môžu pripraviť hybridizáciou lymfocytov s myelómovými bunkami

   4. monoklonové protilátky proti CD3 sa môžu použiť ako imunosupresívum pri liečbe HvG (Host versus Graft)-reakcie

 • Ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé:

   1. lymfocyty exprimujúce TCRγδ rozpoznávajú antigén v žliabku HLA-molekúl

   2. antigénový receptor TCRγδ je na väčšine T-lymfocytov, kým asi 30% periférnych T-lymfocytov má ďalší typ receptoru známy ako TCRαβ

   3. IL-2 nie je len rastový faktor aktivovaných T-buniek, ale tiež zvyšuje cytotoxickú aktivitu B-lymfocytov

   4. IL-1, IL-6 a TNF sú cytokíny, ktoré produkujú najmä pomocné T-lymfocyty

   5. kostimulačnú molekulu CD28 exprimuje antigén prezentujúca bunka a CD80 T-lymfocyt
  1. Antigénový receptor T-lymfocytov:

    1. sa nachádza na aktivovaných makrofágoch prezentujúcich antigén

    2. je determinovaný génmi pre imunoglobulíny

    3. väzbové miesto tvoria variabilné domény reťazcov alfa a beta

    4. jeden T-receptor má vždy len jedno väzbové miesto

    5. nachádza sa na všetkých T-lymfocytoch

    6. komplex CD3 tvorí súčasť T-receptora (TCR)

    7. v membráne bunky je asociovaný s CD8, resp. CD4 znakom

    8. tvoria ho reťazce: α, β alebo κ, λ

  2. Extracelulárnu baktériu môžu spracovať a T-lymfocytom prezentovať:

    1. B-lymfocyty

    2. monocyty a tkanivové makrofágy

    3. Kupfferove bunky

    4. neutrofily

    5. Langerhansove bunky

    6. trombocyty prostredníctvom Fc-receptora

    7. erytrocyty prostredníctvom CR1 receptora

    8. dendritové bunky

  3. Antigénový receptor T-lymfocytov (TCR):

    1. TCRαβ aj TCRγδ nemôžu byť súčasne prítomné v membráne zrelej bunky

    2. TCRαβ je bivalentný

    3. je exprimovaný aj na NKT-bunkách

    4. TCRγδ je monovalentný

  4. Antigénový receptor T-lymfocytov (TCR):

    1. TCR je v membráne bunky asociovaný s diferenciačným antigénom CD2

    2. TCRαβ súčasne rozpoznáva HLA antigény a prezentovaný peptid

    3. TCRαβ rozpoznáva prezentovaný peptid, ale nie HLA-antigény

    4. pomer T-lymfocytov s TCRαβ k T-lymfocytom TCRγδ je 70% : 30%

    5. TCR je monovalentný

  5. Ktoré tvrdenie o antigénových receptoroch TCR a BCR je správne:

    1. v membráne bunky je BCR asociovaný s CD3

    2. BCR je monovalentný

    3. TCR je obmedzený (reštringovaný) HLA-molekulami

    4. do imunoglubulínovej veľkorodiny patrí len BCR, TCR nie

    5. koreceptor T-lymfocytov je antigén CD19

    6. BCR je v membráne bunky asociovaný s Igα a Igβ (CD79a a CD79a)

    7. TCR exprimujú T-lymfocyty, NKT-bunky a NK-bunky

  6. Bunky imunitného systému majú receptory pre:

    1. antigén

    2. neurotransmitery

    3. hormóny

    4. antibiotiká

    5. niektoré vírusy

    6. interleukíny

    7. lyzozým

  7. Lymfocyty rozpoznávajú antigén prostredníctvom:

    1. monomérneho membránového IgM

    2. membránového IgD

    3. TCR alfa/beta

    4. CR1

    5. CD8

    6. CD4

    7. TCR gama/delta

  8. Superantigén (SA):

    1. sa viaže na TCR

    2. sa viaže na Fc-reeceptory

    3. sa viaže na HLA-antigény triedy II

    4. predstaviteľom je napr. toxín toxického šoku stafylokokov

    5. do miesta viažúceho imunogénny peptid v HLA-molekulách triedy II

    6. jeho interakcia s antigénovým receptorom je nešpecifická

    7. sa viaže priamo na CD3

  9. Exogénna cesta prezentácie antigénov:

    1. prezentovaný antigén je takmer vždy polysacharidovej povahy

    2. antigén pri nej pohltia a ďalej spracovávajú najmä neutrofily

    3. vakuola, v ktorej dochádza k degradácii antigénu sa volá endozóm

    4. imunogénny peptid na viaže takmer vždy do žliabku HLA-molekúl triedy I

    5. prezentovaný antigén rozpoznávajú pomocné T-lymfocyty

    6. prezentovaný antigén T-lymfocyty rozpoznávajú pomocou IgM-receptora

    7. k degradácii antigénu dochádza v neskorom endozóme

    8. presun antigénu z extracelulárneho prostredia cez bunkovú membránu zabezpečujú TAP-molekuly

  10. Endogénna cesta prezentácie antigénov:

    1. prezentovaný antigén je exogénny proteín

    2. bunka prezentujúca antigén je môže byť akákoľvek bunka, ale najčastejšie makrofág

    3. prezentovaný imunogénny fragment môže pochádza z intracelulárnych zdrojov

    4. imunogénny peptid na viaže do žliabku HLA-molekúl triedy II

    5. prezentovaný antigén rozpoznávajú len pomocné T-lymfocyty

    6. LMP-molekuly sa podieľajú na degradácii antigénu

    7. k degradácii antigénu dochádza v proteazóme

    8. presun imunogénneho fragmentu cez endopl. retikulum zabezpečujú TAP-molekuly

  11. Dendritové bunky charakterizuje:

    1. prítomnosťou bázických proteínov (major basic proteins)

    2. schopnosť prezentovať antigén T-lymfocytom

    3. expresia IgM molekúl

    4. schopnosť po aktivácii uvolniť histamín

    5. schopnosť endocytózy

    6. účasť na patogenéze hereditárneho angioneuritického edému

    7. diferenciačný antigén DC-SIGN (CD209)


  11. Membránové antigény, integríny, adhezívne molekuly


  1. K membránovým antigénom patria

    1. integríny

    2. selektíny

    3. kadheríny

    4. laminín

    5. vitronektín

    6. transformujúce rastové faktory

    7. receptory pre udomácňovanie ("homing") lymfocytov

  1. Na všetkých zrelých T-lymfocytoch nachádzame znaky:

    1. CD1

    2. CD2

    3. CD3

    4. CD4

    5. CD8

    6. CD25

    7. CD45

    8. CD29

  2. Označte správne membránové antigény buniek:

    1. pluripotentné kmeňové bunky: CD117

    2. T-lymfocyty a ich subpopulácie: CD2, CD3, CD4 – Th, CD8 - Tc

    3. B-lymfocyty : CD19, CD20, CD21

    4. NK-bunky: CD16, CD56

    5. K-bunky : CD16, CD56

    6. naivné T-lymfocyty: CD45RA+, CCR7+, CD38+, CD62L

    7. pamäťové T-lymfocyty: CD45RO+

    8. pomocné T-lymfocyty: CD2, CD3, CD4

  3. LFA-1

    1. patrí k integrínom

    2. patrí k selektínom

    3. patrí ku kadherínom

    4. patrí k veľkej imunoglobulínovej rodine

    5. chýba pri LAD-syndróme

    6. chýba pri syndróme nahých leukocytov

    7. jeho prirodzeným ligandom je ICAM-1

    8. jeho prirodzeným ligandom je LFA-2

  4. Pre diferenciačné antigény platí:

    1. CD4 je znakom pomocných T-lymfocytov

    2. CD56 je typický znak pre B-lymfocyty

    3. medzi kostimulačné CD zaraďujeme aj CD3

    4. je možné ich na bunkách stanoviť metódou ELISA

  5. B-lymfocyt exprimuje:

    1. CD3

    2. CD56

    3. CD19

    4. CD8

    5. CD21

  6. T-lymfocyt neexprimuje:

    1. CD10

    2. CD4 alebo CD8

    3. CD3

    4. CD2

  7. CD56:

    1. je principiálnym diferenciačným antigénom neutrofilov

    2. je principiálnym diferenciačným antigénom NK-buniek

    3. je principiálnym diferenciačným antigénom myeloidných buniek

    4. je principiálnym diferenciačným antigénom T-lymfocytov

  8. Selektíny:

    1. zúčastňujú sa pri diapedéze neutrofilov

    2. patrí tam P-, E-, L-selektín

    3. zúčastňujú sa najmä pri prezentácii antigénu

    4. nepatria do veľkej imunoglobulínovej rodiny

  9. Kadheríny:

    1. nezúčastňujú sa medzibunkových interakcií

    2. význam majú aj pri metastazovaní nádorov

    3. patrí tam napr. ICAM-1

    4. sú exprimované iba na bunkách imunitného systému

  10. Diferenciačné antigény:

    1. majú oficiálnu medzinárodnú skratku CD

    2. zaraďujeme medzi ne aj HLA-molekuly druhej triedy

    3. sú znaky buniek, ale neplnia žiadne fyziologické funkcie

    4. môžeme ich na bunkách dokázať napríklad prietokovou cytometriou

    5. ak sa nachádza jeden diferenciačný antigén na bunke, už sa tam nemôže nachádzať iný

  11. CD4 a CD8:

    1. sú antigény typické pre B-lymfocyty

    2. sú nevyhnutné pri prezentácii antigénu

    3. v membránach sú asociované s CD3 a TCR

    4. nenachádzajú sa na T-lymfocytoch

    5. majú funkciu adhezívnych a signalizačných molekúl

    6. zabezpečujú transport antigénu do vnútra bunky

    7. podľa nich sa dajú odlíšiť pomocné od cytotoxických T-lymfocytov

    8. CD4 je receptor pre vírus HIV
  1. Membránové antigény:

    1. CD4 sa exprimuje najmä na NK-bunkách

    2. CD21 je aj receptor pre EBV na B-lymfocytoch

    3. CD3 exprimujú všetky T-lymfocyty

    4. CD80 a 86 nepatria medzi kostimulačné molekuly

    5. CD1 sa nepodieľa na prezentácii lipidových antigénov

    6. CD2 je adhezívna molekula T-lymfocytov

    7. CD16 (FcγRIII) je nízkoafinitný receptor pre IgG a exprimuje sa aj na NK-bunkách

    8. Pri aktivácii B-lymfocytov pri ich interakcii s Th-lymfocymi je najdôležitejšia interakcia medzi kostimulačnými molekulami CD40 a CD40L

  2. CD4

    1. je znakom cytotoxických T-lymfocytov

    2. je receptorom pre cytokín IL-16

    3. je receptorom pre vírus HIV

    4. pri prezentácii antigénu bunkou prezentujúcou antigén (APC) interaguje s HLA molekulami II. triedy

    5. nepodieľa sa na prenose signálu do vnútra aktivovaného lymfocytu

    6. okrem T-lymfocytov ho exprimujú aj iné bunky, najmä nTreg

    7. patrí do veľkej imunoglobulínovej rodiny

  3. Označte správne tvrdenie

    1. TCR je asociovaný s CD2

    2. Ig existuje vo forme naviazanej na membránu a v sekrečnej forme

    3. Ig obsahuje domény s beta-štruktúrami (štruktúrami skladaného listu)

    4. Funkcia Ig je obmedzená molekulami MHC
  1. K adhezívnym molekulám podieľajúcim sa na väzbe leukocytov na endotel postkapilárnych venúl patria:

    1. p150sLe (CD15)

    2. P-selektín (CD62P)

    3. M-selektín (CD62M)

    4. LFA-1 (CD11a/CD18)

    5. IL-1

    6. CRP

    7. ICAM-1 (CD54)

    8. PECAM-1 (CD31)

  2. Označte správne tvrdenia

    1. Existujú tri hlavné rodiny adhezívnych molekúl podieľajúcich sa na väzbe leukocytov ku cievnemu endotelu: 1) .integríny., 2) selektíny a 3) niektoré molekuly Ig veľkorodiny

    2. K členom triedy I interferónov patria: IFN-, , , 

    3. K triede II interferónov patrí IFN-

    4. K triede III interferónov patria: IFN-λ1, IFN-λ2, IFN-λ3  12. Cytokíny


  1. Interleukíny/cytokíny

    1. v terapii neutropénií sa používa cytokín adalizumab

    2. v terapii neutropénií sa používa G-CSF

    3. TH2 lymfocyty tvoria IL-2, IL-4, IL-6, IL-10

    4. môžu pôsobiť autokrinne, parakrinne a endokrinne

    5. IL-2 a IL-10 pôsobia autokrinne

    6. IL-4 a IFN-gama sa navzájom potencujú

    7. TH1 lymfocyty tvoria LT, IL-2 a IFN-gama

    8. TH1 lymfocyty tvoria LT, IL-2 a IL-4

  2. Zvýšenú produkciu cytokínov a prípadný septický šok vyvoláva:

    1. endotoxín

    2. superantigén

    3. LPS

    4. stena gram-pozitívnych baktérií

    5. stafylokokový enterotoxín

    6. TNF

    7. lymfotoxín

    8. IL-1

  3. Interleukín 1 (IL-1):

    1. pôsobí priamo na T-lymfocyty

    2. aktivuje makrofágy

    3. je produkovaný výhradne B-lymfocytmi

    4. je potrebný pre aktiváciu B-lymfocytov závislú od T-lymfocytov

    5. pôsobí na hypotalamus

    6. je endogénnym pyrogénom

    7. neovplyvňuje zápalovú reakciu

    8. nepôsobí na hepatocyty

  4. Ktoré z nasledovných tvrdení o IFN-alfa je správne

    1. je účinný pri chronickej hepatitíde B

    2. potláča aktivitu NK-buniek

    3. je účinný v liečbe hemangiómov

    4. patrí k tretej triede interferónov

    5. nemá nežiadúce účinky v liečbe

    6. pre terapeutické použitie je nevhodný

    7. používa sa na lokálnu terapiu niektorých vírusových ochorení

    8. pri liečbe nespôsobuje vedľajšie účinky

  5. Interferóny:

    1. IFN-gama sa používa v liečbe chronickej granulomatóznej choroby

    2. IFN-gama patrí k TH2-cytokínom

    3. IFN-gama aktivuje cytotoxické T bunky, makrofágy a NK bunky

    4. IFN-gama aktivuje cytotoxické T bunky a B-lymfocyty

    5. IFN-gama aktivuje eozinofily a zhoršuje alergickú reakciu

    6. IFN-gama aktivované makrofágy majú tumoricídnu schopnosť

    7. IFN-gama pôsobí protizápalovo

    8. IFN-beta sa používa v lieče sclerosis multiplex

  6. Interferóny:

    1. Interferóny prvej triedy majú antiproliferačné vlastnosti

    2. Zastavujú replikáciu vírusov v bunke

    3. Stimulujú tvorbu protilátok

    4. Sami osebe brzdia rast nádorov

    5. Aktivujú NK-bunky

    6. Pri infekcii sú produkované skôr než protilátky

    7. Liečba interferónmi má vážne nežiadúce účinky

    8. Pre ich značné nepriaznivé účinky sa v terapii nedajú využiť

  7. Cytokíny:

    1. K cytokínom, ktoré sprostredkúvajú prirodzenú imunitu patria: IL-10, IL-15, IL-1, IL-6, TNF-alfa

    2. K cytokínom, ktoré sprostredkúvajú prirodzenú imunitu patria: IL-1, IL-6, TNF-alfa, IL-8

    3. K cytokínom na pomedzí špecifickej a nešpecifickej imunity patria IL-15 a IL-16

    4. K cytokínom adaptívnej imunity patira IL-1, IL-2, IL-4, IL-6 a IL-10

    5. K cytokínom adaptívnej imunity patria IL-2, IL-4, IL-10, IFN-gama

    6. K cytokínom adaptívnej imunity patria IL-2, IL-4, IL-10, IFN-gama a IFN-alfa

    7. Cytokín, ktorý smeruje imunitu k TH1 je IL-10

    8. Cytokín, ktorý smeruje imunitu k TH1 je IFN-gama

  8. Faktory stimulujúce kolónie u človeka sú:

    1. MIF

    2. MAF

    3. G-CSF

    4. M-CSF

    5. GM-CSF

    6. L-CSF

    7. T-CSF

    8. B-CSF

  9. Označte správne odpovede:

    1. IL-1 je produkovaný najmä v hypotalame

    2. IFN-alfa je sekretovaný hlavne aktivovanými T- lymfocytmi

    3. IFN-gama je sekretovaný hlavne aktivovanými T- lymfocytmi

    4. IFN-gama je sekretovaný hlavne aktivovanými makrofágmi

    5. TGF- beta je skratka pre transformujúci rastový faktor

    6. TNF je skratka pre transfer faktor neutrofilov

    7. MIF je skratka pre makrofágy inhibujúci faktor

    8. MIF je skratka pre migráciu inhibujúci faktor  10. Označte, ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivé

    1. Cytokínový systém je veľmi účinný v obrane organizmu, keď aktivácia jeho siete je lokálna a prechodná

    2. Keď je produkcia cytokínov predĺžená (neustála) a/alebo systémová, cytokíny prispievajú k rozvoju nežiaducich príznakov a patológií infekčných, autoimunitných a nádorových chorôb

    3. MAF vyvoláva rôzne morfologické, biochemické a funkčné zmeny v makrofágoch, čo zvyšuje ich tumoricídnu aktivitu a intracelulárne usmrcovanie baktérií

    4. Kachektín je cytotoxín, ktorý sa podieľa na regresii nádorov, rozvoji septického šoku a kachexii

    5. Kachektín je vlastne TNF-alfa

    6. Kachektín je vlastne IFN-gama

    7. Prozápalové cytokíny môžu spôsobiť zlyhanie orgánov až smrť

    8. Prozápalové cytokíny sú IFN-gama, IL-1, IL-6 a IL-4

  11. Cytokíny

    1. patria k nim lymfokíny, interleukíny, interferóny, polypeptidové rastové faktory a proteíny teplotného šoku

    2. patria k nim lymfokíny, interleukíny, interferóny, faktory nekrotizujúce nádory, transformujúce rastové faktory a chemokíny

    3. IL-2 a IL-12 účinkujú ako endogénne pyrogény, ktoré pôsobia nezávisle od prostaglandínov

    4. Patria k nim aj epidermový rastový faktor (EGF), nervový rastový faktor (NGF) a rastový faktor cievneho endotelu (VEGF)

    5. Patria k nim aj chemokíny

    6. Chemokíny sú malé cytokíny

    7. Chemokíny sú chemicky vyrobené cytokíny

    8. Niektoré chemokíny sú chiméry

  12. Označte správne odpovede:

    1. IL-2 a IFN-gama pôsobia ako aktivátory NK- buniek

    2. Členovia malej cytokínovej veľkorodiny sa tiež nazývajú chemokíny, lebo majú schopnosť lákať bunky do zápalového ložiska

    3. NK bunky stimulované IL-1 sa menia na K-bunky

    4. K-bunky stimulované IL-2 sa menia na LAK-bunky

    5. Najznámejšia rodina stresových proteínov je rodina heat shock proteínov (HSP)

    6. Najznámejšia rodina stresových proteínov je rodina cold shock proteínov

    7. NK-bunky stimulované IL-2 sa menia na LAK bunky

    8. IL-8 patrí medzi chemokíny
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
  rəhbərliyinə müraciət