Ana səhifə

İKTİsadi DÜŞÜnceler tariHİ dersi sinavlarinda daha önce çikmiş bazi sorular


Yüklə 55 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü55 Kb.
İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ DERSİ SINAVLARINDA DAHA ÖNCE ÇIKMIŞ BAZI SORULAR

 1. Malthus’un nüfus teorisi Ricardo’nun bölüşüm teorisine uygulanabilir mi? Her iki teoriyi bütünleştirerek grafik yöntem yardımıyla açıklayınız.

 2. A. Smith’e göre zenginliğin kaynağı nedir kısaca açıklayınız.

 3. Adil fiyat oluşumunu Saint Thomas d’Aquinas ve Dımeşki açısından karşılaştırınız.

 4. Adil ücret kavramı ile J.S. Mill’in ücret kavramı arasında ne fark var? Ücretin oluşumu ve kaynağını bir örnek ile açıklayınız.

 5. Alfred Marshall’ın iktisat bilimine getirdiği başlıca 5 yeniliği yazınız.

 6. Aristo, Platon’un amacı olan devletin mutlak birliği idealini eleştirirken üç temel ilkeden hareket eder. Bunları kısaca açıklayınız

 7. Aristo’ya göre krematistik faaliyetin ana kaynaklarını sıralayınız ve birer cümle ile açıklayınız.

 8. Bilimsel iktisat öncesi dönemde “para”nın fonksiyonları konusunda ortaya atılmış düşünceleri, karşılaştırmalı bir yaklaşımla açıklayınız.

 9. Böhm-Bawerk’e göre faizin üç temel nedenini kısaca açıklayınız.

 10. Böhm-Bawerk’e göre sermaye faktörü neden bağımsız bir üretim faktörüdür? Ödünç verilebilir fonlar neden pozitif eğimlidir? Kısaca açıklayınız.

 11. Bölüşüm teorisinin iktisat öncesi evrimini fizyokratik görüşleri de kapsayacak şekilde anlatınız.

 12. Cantillon ve Boisguillebert hangi nedenlerle merkantilizme eleştiriler yöneltmişlerdir? J.M. Keynes ile ilişkilendirilebilecek görüşleri de var mıdır? Kısaca açıklayınız.

 13. Clark’a göre üretim faktörlerinden emek payının oluşum sürecini şekil yardımıyla açıklayınız.

 14. Clark’ın mikro düzeyde bölüşüm analizinden yararlanarak emeğin payının ne olması gerektiğini ve kapitalist büyüme sürecinde ortaya çıkan durgunluk aşamasının nedenini grafik üzerinde gösteriniz.

 15. Değer kavramına ilişkin açık kalan sorunu, Klasik ve Neo-Klasik paradigmanın temel kriterlerinden hareketle açıklayınız ve nedenini belirtiniz.

 16. Değer kavramını iktisat öncesi dönem ve ortodoks (klasik ve neoklasik) gelenek yaklaşımları ile açıklayınız

 17. Demokratik siyasal sistemle Keynesyen ekonomik paradigmayı dikkate alarak, bütçe açıklarının doğurduğu ekonomik sonuçları kısaca açıklayınız.

 18. Doğal ücret, geçimlik ücret ve günümüzdeki asgari ücret arasında bir fark var mı? Kısaca açıklayınız ve ücret fonu doktrinine göre oluşturulan fonun kaynağını belirtiniz.

 19. Dr. Quesnay’in bölüşüm modeli ile İbn Haldun’un bölüşüm yaklaşımı arasında bir ilişki kurulabilir mi? Kısaca açıklayınız.

 20. Ekonomi-politik süreçte, demokratik teorinin günümüze kadar gelen yanlış kavramlaştırılmasını, temel ilkeler açısından açıklayınız.

 21. Feodalizme ve skolastisizme yol açan düşünce kaynaklarını kısaca açıklayınız .

 22. Feodalizmin yıkılmasında rol oynayan belli başlı faktörleri maddeler halinde yazınız.

 23. Fisher ve Marshall denklemlerini karşılaştırmalı olarak anlatınız.

 24. Fizyokrat düşünceye göre ele alınan bölüşüm süreci ile Marks’ın basit üretim tarzı arasında ne fark var? Analiz ediniz.

 25. Fizyokratlar ile merkantilistlerin nüfusa bakış açısını nedensellik yönüyle açıklayınız.

 26. Fizyokratlar’ın bölüşüm teorisini kısaca açıklayınız.

 27. Fransız merkantilizminin temel özelliklerini kısaca açıklayınız.

 28. Gazali’nin görüşleriyle günümüzdeki verimlilik anlayışını ilişkilendirerek kısaca açıklayınız.

 29. Gossen kanunları ile Democritus’un düşüncesi arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız .

 30. Günümüzdeki küreselleşme süreci ile İbn Haldun’un görüşlerini ilişkilendirerek kısaca açıklayınız.

 31. İbn Haldun’un ekonomik görüşlerini kısaca özetleyiniz

 32. İbn Haldun’un medeniyetler tarihi anlayışı ve Osmanlı İmparatorluğu örneği ile Arz İktisatçıları’nın vergi anlayışını karşılaştırınız .

 33. İbn Haldun’un vergi anlayışı ile Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış nedenlerinden biri olan son vergi uygulamaları arasında nasıl bir ilişki kurabilirsiniz? Kısaca açıklayınız.

 34. İbn Haldun’un bölüşüm konusundaki görüşlerini kısaca açıklayınız.

 35. İbn Haldun’un talep yönlü piyasa yaklaşımını açıklayınız.

 36. İbn Teymiye’nin arz ve talep yasasına yaklaşımını açıklayınız.

 37. İbn Teymiye’nin açık ve kapalı ekonomiler hakkındaki görüşlerini kısaca açıklayınız.

 38. İktisadın doğuşu ve gelişmesindeki yöntem tartışmasını sınıflandırarak bir iki cümle ile açıklayınız.

 39. İktisadi büyüme olgusundaki Hegel ve Marks’ın düşünce yapısını karşılaştırınız.

 40. İktisat öncesi bölüşüm teorisi ve bilimsel iktisadın Klasik-Neoklasik görüşleri arasında kurabileceğiniz ilişkiyi (gerekli gördükleriniz için şekillerden yararlanarak) kısaca açıklayınız .

 41. İmparatorluklardan ulus devlete geçiş sürecinde toprağın kullanım biçimi, ne tür sonuçlar doğurmuştur? Örnek göstererek açıklayınız

 42. J.M. Keynes’in Say Kanunu hakkındaki düşüncelerini kısaca açıklayınız.

 43. J.S.Mill’in liberal görüşlerini açıklayan teorileri birer cümle ile açıklayınız.

 44. Karl Marx, iktisat felsefesi görüşlerinde Frederic Hegel’den nasıl ve ne ölçüde etkilenmiştir. Açıklayınız.

 45. Keynes ile Bousguilbert’in düşüncesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız ve paradigmal kaynaklarını belirtiniz.

 46. Keynes’in para hakkındaki görüşleri ile İlkçağ ve Ortaçağ anlayışını karşılaştırınız.

 47. Klasik doktrine yöneltilen tepkileri sınıflandırınız ve bunlardan birinin temel argümanlarını kısaca belirtiniz

 48. Klasik ve Neo-Klasik iktisadın temel çerçevesini, hangi dinamik oluşturmaktadır? Bu oluşumu açıklayan belirleyici faktör nedir? Kısaca açıklayınız.

 49. Liberalizm ile demokrasi arasındaki temel farkları Hayek’çi yaklaşımla kısaca açıklayınız.

 50. List ile Carey’in tepkisel yaklaşımlarının kaynağı nedir?.

 51. List’in milli üretim güçleri ile klasiklerin otomatik mekanizmalar anlayışı arasında ne fark var kısaca açıklayınız.

 52. Luther ve Calvin doktrinleri arasındaki temel benzerlik ve farkı bir kısaca açıklayınız.

 53. Makrizi’nin görüşleriyle ile Gresham Kanunu arasındaki ilişkiyi anlatınız.

 54. Marjinalizm ile neo-marjinalizm arasındaki farkları maddeler halinde yazınız.

 55. Marshall’ın Neoklasik iktisada katkılarını kısaca belirtiniz.

 56. Marx, kapitalist ekonomiden bilimsel sosyalizme geçişi hangi temel varsayım altında ele alınmıştır? Bu geçişliliği zorlayan temel dinamik nedir? Kısaca açıklayınız.

 57. Merkantilizme eleştiri yönelten Boisguilbert, Keynes düşüncesinin öncüsü sayılabilir mi? Neden?

 58. Neoklasik piyasalarda fiyat oluşumu ve rant bölüşümü ile iktisat öncesi dönemin fiyat oluşumu arasında bir ilişki kurulabilir mi? Orta çağ düşünürlerinin yaklaşımları çerçevesinde açıklayınız

 59. Neoklasik piyasalarda fiyat oluşumu ve rant bölüşümü ile iktisat öncesi dönemin fiyat oluşumu arasında bir ilişki kurulabilir mi? Evrimsel etkileşim sürecini anlatınız.

 60. Neo-Klasiklere karşı kurumcuların tepkisini maddeler halinde yazınız.

 61. Nüfus üzerine geliştirilen düşünce ve doktriner yaklaşımları ilkçağdan günümüze ulaşan temel ilkeler ve stratejik oluşumlar açısından kısaca açıklayınız

 62. Ortaçağ Avrupası’nda feodalizmin doğuş nedenlerini açıklayınız.

 63. Ortodoks iktisatçıların değer kavramına yaklaşımlarını açıklayınız.

 64. Öncü Marjinalistlerden von Thünen ile verimlilik teorisine katkı sağlayan J.B. Clark arasında bir ilişki kurulabilir mi? Marjinalizme yaptıkları katkıları kısaca açıklayınız .

 65. Para kavramının analitik evrimini iktisat öncesi düşünürler ve dönemler itibariyle açıklayınız.

 66. Parasal ve reel faiz teorisi hakkında argümanlar geliştiren paradigmal bakış açılarını (son merkantilist- klasik ve modern makro düşüncesini esas alarak) karşılaştırmalı bir şekilde kısaca açıklayınız.

 67. Rant kavramını klasik düşünürlerin bakış açılarına göre açıklayınız.

 68. Skolastik doktorların para hakkındaki görüşlerini kısaca anlatınız.

 69. Smith, Ricardo ve Thünen ‘in rant konusundaki görüşlerini kısaca açıklayınız .

 70. Smith’in görünmeyen - el mekanizması ile Köşeli ekonomiler analizimizdeki aktörleri karşılaştırınız ve piyasa oluşumuna etkilerini bir iki cümle ile açıklayını

z.

 1. Son merkantilistlerden W. Petty nin görüşleri ile “Doğal Yasa” arasında nasıl bir ilişki kurabilirsiniz. Kısaca açıklayınız.

 2. Son merkantilistlerden W. Petty’nin görüşleri ile Neo-Klasikler arasında bir ilişki kurulabilir mi? Aralarındaki benzerlik ve farkları kısaca anlatınız.

 3. St. Thomas’a göre ticaretten sağlanan kazancın ahlaki olabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? İbn Teymiye ve Makrizi’nin görüşleri ile de ilişkilendirilebilir mi? Kısaca açıklayınız.

 4. Stuart Mill’in ücret hakkındaki görüşlerini açıklayınız.

 5. Şehir devletinin ortaya çıkışı ve gelişmesine katkı sağlayan önemli olayları maddeler halinde yazınız.

 6. Von Thünen’in iki sektörlü analitik modeli ile Fizyokrat doktrinin üretim bölüşüm modeli arasında bir fark var mı? Kısaca açıklayınız).

 7. W.Petty’nin fizyokrat ve merkantilist düşünceye ilişkin görüşlerini kısaca açıklayınız.

 8. W.Petty’nin merkantilizme yönelttiği eleştirileri kısaca açıklayınız.

 9. Klasik paradigma bağlamında geçimlik ücret ile doğal ücret arasındaki farkı düşünürlerin görüşleri çerçevesinde açıklayınız.

 10. Torrens, Malthus ve Ricardo’nun düşündüğü azalan verimlilik ile West’in prensibiyle açıklanan fiili azalan getiri arasındaki farkı kısaca açıklayınız.

 11. Klasik Paradigmanın geçimlik ücret teorisini açıklayan temel analiz aracı

nedir?

 1. Klasiklere göre altın ya da herhangi bir meta neden değişmez bir değer ölçüsü değildir?

 2. Say’e göre iktisat teorisi ile iktisat politikası arasındaki fark nedir?

 3. Say’in kaynakların dağılımını açıklamaya yönelik geliştirdiği temel ilke ile Smith ve Ricardo’nun görüşleri arasındaki temel farklar nedir?

 4. A. Smith ile J.S.Mill’in değer konusundaki anlayış farkları hangi ilkelerle açıklanabilir?

 5. Geçimlik ücret teorisi ile ücret fonu doktrini arasındaki temel farkı açıklayınız.

 6. Menger’in klasik paradigmaya katkısını kısaca açıklayınız.

 7. Von Böhm Bawerk’ e göre sermaye neden türev bir faktör değildir?

 8. Von Böhm Bawerk’ e göre faizin üç temel nedeni nedir? Kısaca açıklayınız.

 9. Tasarruf eğrisinin pozitif eğimli olma nedenini Von Böhm Bawerk’in yaklaşımı ile açıklayınız.

 10. L.Walras’ın Neoklasik paradigmaya temel katkısını kısaca açıklayınız.

 11. Marshall’ın Neoklasik paradigmaya temel katkısını kısaca açıklayınız.

 12. Antik (Eski Yunan) Çağ düşünürlerinden Aristoteles ve Orta Çağ düşünürlerinden Dımeşki ve St. Thomas'ın ticaret hakkındaki görüşlerini ve tacir hakkına ilişkin yorumlarını mukayeseli bir şekilde açıklayınız.

 13. Paranın değerindeki değişmenin fonksiyon bozukluğuna yol açacağı görüşünü Makrizi ve Oresme bağlamında değerlendiriniz. Paranın değerdeki sapmanın nedenlerini maddeler halinde belirtiniz.

 14. Makyevelli nin görüşleri ile Merkantilizmi hazırlayan temel faktörlerden birisi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Daha sonra gelenlerden W. Petty'nin Merkantilistlere yönelttiği eleştiriyi servetin (zenginliğin) kaynağı düşüncesinden hareketle açıklayınız.

 15. Quesnay'nin sermaye tanımı ile Smith'in sermaye tanımlamaları arasında ne fark var? Sermaye teorisinin tamamlanamamasının nedeni nasıl açıklanabilir?

 16. Refah ya da bolluğun pahalılıkla mı yoksa ucuzlukla mı elde edileceği tartışmalarında Boisguillebert'in yaklaşımına kaynaklık eden düşünceyi Quesnay'ın de savunması ve tasarrufu halkın aleyhine bir bir durum olarak görme nedenini kısaca açıklayınız.

 17. Skolastik doktorların refah ekonomisi hakkındaki görüşlerini kısaca açıklayınız.

 18. Fizyokratik paradigmanın üretim teorisini kısaca açıklayınız.

 19. Parasal analize bilimsel yaklaşım sürecini (1600-1760) kısaca açıklayınız.

 20. Neoklasik ve Keynesyen iktisat politikalarının temel özelliklerini belirterek, iktisat politikası uygulamalarındaki farkı kısaca anlatınız

 21. Platon ve Aristoteles'in temel görüşleri arasındaki farkı iktisadi hayatın ahengi açısından açıklayınız.

 22. Skolâstik düşüncenin geçirdiği safhaları dikkate alarak her bir dönemin ana özelliğini kısaca açıklayınız.

 23. Aristoteles'e göre köleliği haklı kılan temel gerekçeler nedir? Kısaca belirtiniz.

 24. Emek ile sermaye arasındaki teknik ilişkiyi A. Smith'in yaklaşımıyla açıklayınız.

 25. A. Smith'e göre, "fiyat" neden büsbütün arz yönlü bir olgudur. Analitik yaklaşım çerçevesinde açıklayınız.

 26. Skolâstik düşüncenin geçirdiği safhaları dikkate alarak her bir dönemin ana özelliğini kısaca açıklayınız.

 27. Aristoteles ile St. Thomas'ın ekonomik faaliyete yaklaşımları arasında ne fark vardır? Kısaca belirtiniz.

 28. Eski Yunan öncesi iktisadi hayatın düzenlenmesindeki devletin rolünü, farklı uygarlıklar temelinde açıklayınız.

 29. Malthus’un nüfus teorisine karşı çıkan Karl Marx’ın temel argümanları nelerdir? Kısaca açıklayınız.

 30. A. Smith’in maliyet teorisi ile A. Marshall’ın maliyet teorisi arasındaki farkı kısaca belirtiniz.

 31. Ricardo’ya göre basit emek teorisinin nispi fiyatlardaki değişmeyi açıklayamamasının temel nedenini kısaca açıklayınız.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət