Ana səhifə

II. cy gç lín, gç d¸n l¹ng Cy mì


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə4/14
tarix24.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Tµi liÖu tham kh¶o


 1. NguyÔn B¸ ChÊt, 1984: Kü thuËt trång giæi xanh. TCLN sè 4/1984.

 2. NguyÔn TiÕn Nghªnh, 1980: C©y giæi xanh. Kû yÕu NCKH §HLN.

 3. Ph¹m Hoµng Hé, 1993: C©y cá ViÖt Nam. NXB.

 4. Lecomte, 1904 -1940: Thùc vËt §«ng D­¬ng.

C©y th«ng ®u«i ngùa

Tªn kh¸c: Th«ng m· vÜ, th«ng tÇu

Tªn khoa häc: Pinus massoniana Lamb.

Hä: Th«ng - Pinaceae.1. M« t¶ h×nh th¸i

Lµ c©y gç lín, cã th©n trßn, th¼ng, cao tõ 20-25m, n¬i ®Êt tèt cã thÓ ®¹t chiÒu cao 30m, ®­êng kÝnh ®¹t tíi 0,5-0,6m. C¸c bé phËn non cña th©n vµ cµnh cã mµu n©u nh¹t, vá máng vµ bong thµnh m¶ng ®©y chÝnh lµ ®Æc ®iÓm bÒ ngoµi ®Ó ph©n biÖt víi th«ng nhùa. Vá c©y mµu n©u sÉm, nøt däc thµnh c¸c khe. TØa cµnh vµ tØa th­a tù nhiªn sím nªn c©y tõ 5-6 tuæi trë ®i trªn th©n ®Ó l¹i nhiÒu vÕt sÑo cña c¸c vßng cµnh. Cµnh nh¸nh cong queo t¹o nªn t¸n c©y x¬ x¸c khi c©y tr­ëng thµnh tõ 20 tuæi trë ®i.

L¸ c©y cã 2 d¹ng h×nh tuyÕn vµ h×nh kim, l¸ h×nh tuyÕn chØ tån t¹i ë c©y con d­íi 1 tuæi, chóng mäc xo¾n trªn th©n c©y non cã mµu xanh l¸ m¹ víi chiÒu dµi 2-4cm. C¸c l¸ nµy dÇn kh« vµ rông ®i thay vµo ®ã lµ c¸c bã l¸ kim chiÒu dµi l¸ kim t¨ng dÇn theo tuæi c©y vµ ®¹t tèi ®a 15-20 cm ë c©y tr­ëng thµnh. T¸n l¸ ë 5-10 tuæi lµ h×nh th¸p sau ®ã chuyÓn thµnh h×nh trøng vµ h×nh läng ë tuæi giµ.

Th«ng ®u«i ngùa ë 6-7 tuæi ®· b¾t ®Çu ra hoa kÕt qu¶. Hoa ®¬n tÝnh cïng gèc, hoa ®ùc ra hoa vµo th¸ng 3-4, qu¶ chÝn vµo th¸ng 11-12 n¨m sau. H¹t cã h×nh tr¸i xoan dÑt, khi chÝn cã mµu n©u sÉm, träng l­îng trung b×nh 1000 h¹t lµ 10-14g. Tû lÖ chÕ biÕn 40-50 kg qu¶ ®­îc 1 kg h¹t. Tû lÖ nÈy mÇm cña h¹t míi thu ho¹ch ®¹t trªn 90%.2. §Æc ®iÓm sinh th¸i

Th«ng ®u«i ngùa cã nguån gèc ®Þa lý ë vïng «n ®íi Trung Quèc, tËp trung nhÊt lµ vïng §«ng Nam cña lôc ®Þa Trung Quèc, ®¶o §µi Loan vµ c¸c tØnh biªn giíi ViÖt Nam. chóng ph©n bè liªn tôc trªn ph¹m vi réng tõ kho¶ng 21-36o ®é B¾c.

ë ViÖt Nam th«ng ®u«i ngùa ®­îc trång r¶i r¸c ë mét sè tØnh miÒn B¾c nh­ §¸ Ch«ng-Hµ T©y, Phó §iÒn-Thanh Ho¸, Yªn LËp-Qu¶ng Ninh nh­ng giíi h¹n chñ yÕu còng tõ 20o vÜ ®é B¾c trë lªn. Lµ c©y ­a s¸ng nh­ng chÞu bãng lóc nhá. Yªu cÇu nhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m cña kh«ng khÝ tõ 13-20oC hoÆc nhiÖt ®é b×nh qu©n cña c¸c th¸ng trong n¨m 18oC. Nã cã thÓ chÞu rÐt víi nhiÖt ®é thÊp -15oC. L­îng m­a biÕn ®éng tõ 1.500-2.000mm. §é cao ph©n bè chñ yÕu tõ 600-800m. Ngoµi giíi h¹n nµy tïy theo ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai mµ th«ng ®u«i ngùa cã thÓ ph¸t triÓn ë vïng thÊp h¬n hoÆc cao h¬n giíi h¹n trªn. §· cã nh÷ng vïng th«ng réng lín ®­îc trång ë c¸c vïng cã ®é cao 300-1500 mÐt t¹i mét sè tØnh miÒn nói phÝa B¾c, c©y th«ng ®u«i ngùa vÉn sinh tr­ëng tèt vµ cã n¨ng suÊt kh¸ cao. Th«ng ®u«i ngùa thÝch nghi víi nhiÒu lo¹i ®Êt kh¸c nhau nh­ c¸c lo¹i ®Êt ph¸t triÓn trªn macma axit vµ ®¸ c¸t, ®Êt ®åi ph¸t triÓn trªn phiÕn sÐt vµ ®¸ biÕn chÊt, dèc m¹nh vµ võa. Nh×n chung loµi sinh tr­ëng tèt trªn d¹ng ®Êt t¬i, xèp, tho¸t n­íc, cã ®é dµy tÇng ®Êt trªn 40cm, pH 4,5-5,5. Do ®· ®­îc g©y trång l©u ®êi vµ thÝch nghi réng ë ViÖt Nam nªn th«ng ®u«i ngùa ®­îc coi nh­ lµ loµi c©y “b¶n ®Þa ho¸”.

3. C«ng dông

Gç th«ng ®u«i ngùa cã mµu vµng nh¹t, lâi cã v©n ®á, gi¸c mµu tr¾ng h¬n, sîi gç dµi, th¼ng, mÆt gç mÞn, cã mïi dÇu. Hµm l­îng xenlulo cao 62,1% v× vËy gç th«ng ®u«i ngùa ®­îc dïng lµm nguyªn liÖu giÊy, lµm trô má v× cã søc bÒn vµ Ýt bÞ mèi mät, lµm ®å gia dông v× dÔ bµo, ¨n s¬n vµ dÇu bãng. Ngoµi ra c©y th«ng ®u«i ngùa cßn cung cÊp nhùa th«ng dïng trong c«ng nghiÖp. Gç cã gi¸c vµ lâi ph©n biÖt, gi¸c mµu vµng nh¹t, lâi mµu vµng, cã mïi th¬m. Vßng sinh tr­ëng râ vµ døt kho¸t, réng 3-6mm. Gç sím vµ muén ph©n biÖt râ, gç muén Ýt, th­êng chØ chiÕm 1/5 bÒ réng cña vßng sinh tr­ëng. D­íi lóp X10 cã thÓ thÊy râ qu¶n bµo. Tia gç cã hai ®é réng kh¸c biÖt, tia b×nh th­êng nhá vµ hÑp, tia cã chøa èng dÉn nhùa ngang th× ph×nh to ë chç cã èng dÉn nhùa, th­êng chØ cã 1 èng dÉn nhùa trong mçi tia. Cã èng dÉn nhùa däc ph©n t¸n trong ®¸m qu¶n bµo gâ xu©n vµ gç thu. Sîi qu¶n bµo dµi trung b×nh 1,7mm. Gç cøng trung b×nh vµ nÆng trung b×nh, khèi l­îng thÓ tÝch gç kh« 640kg/m3. HÖ sè co rót thÓ tÝch 0,55. §iÓm b·o hoµ thí gç 26%. Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí 500kg/cm2, uèn tÜnh 780kg/cm2. Søc chèng t¸ch7kg/cm. HÖ sè uèn va ®Ëp 0,48. Gç th«ng ®u«i ngùa cã thÓ sö dông trong x©y dùng th«ng th­êng, dïng vµo nh÷ng cÊu tróc bªn trong, ®ãng hßm vµ bao b×. Còng cã thÓ sö dông gç th«ng ®u«i ngùa vµo cÊu kiÖn ®å méc, lµm bét giÊy.


4. §¸nh gi¸ rõng trång

Th«ng ®u«i ngùa ®· ®­îc trång ë nhiÒu n¬i trªn miÒn B¾c n­íc ta mµ chñ yÕu lµ ë vïng §«ng B¾c nh­ c¸c tØnh Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, Th¸i Nguyªn vµ T©y B¾c nh­ Hßa B×nh, S¬n La, vïng trung t©m nh­ Yªn B¸i, Lµo Cai vµ ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh c«ng rÊt lín. NhiÒu vïng cã diÖn tÝch tËp trung hµng ngµn hecta vµ ®· ®Õn tuæi khai th¸c lµm nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp vµ cung cÊp gç trô má. Kü thuËt gieo trång ®¬n gi¶n ®· ®­îc ®óc kÕt qua nhiÒu n¨m, cã c¸c quy tr×nh cô thÓ ¸p dông cho c¸c vïng sinh th¸i kh¸c nhau. Th«ng ®u«i ngùa thÝch nghi víi rÊt nhiÒu lo¹i ®Êt kh¸c nhau tõ c¸c lo¹i ®Êt ph¸t triÓn trªn macma axit vµ ®¸ c¸t, ®Êt ®åi ph¸t triÓn trªn phiÕn sÐt vµ ®¸ biÕn chÊt dèc m¹nh vµ võa. Nh×n chung nã sinh tr­ëng tèt trªn d¹ng ®Êt t¬i, xèp, tho¸t n­íc cã ®é dÇy tÇng ®Êt trªn 40cm, ®é pH 4,5-5,5. Tïy tõng vïng cã thÓ trång thµnh c«ng b»ng c©y con cã bÇu hoÆc rÔ trÇn. Th«ng th­êng trång víi c©y con 6-8 th¸ng tuæi, chiÒu cao 18-25 cm, ®­êng kÝnh cæ rÔ 4-5mm. • Mét sè vïng trång chñ yÕu víi diÖn tÝch lín ®· ®¹t kÕt qu¶ nh­ sau:

* T¹i B¾c C¹n vµ Th¸i Nguyªn: Th«ng ®u«i ngùa ®­îc trång nhiÒu ë vïng ®åi thÊp vµ trung b×nh víi lo¹i ®Êt feralit ph¸t triÓn trªn nói thÊp vµ ®Êt ®åi trªn macma axit vµ ®¸ c¸t, ®Êt ®åi trªn phiÕn th¹ch sÐt vµ biÕn chÊt ®Êt gß ®åi bËc thÒm phï sa cæ thuéc c¸c huyÖn Phó B×nh, §ång Hû, Phó L­¬ng. Cã nhiÒu diÖn tÝch rõng trång ë tuæi 10-20 n¨m. Tïy theo tuæi c©y mµ c¸c l©m phÇn ®¹t tr÷ l­îng kho¶ng 50 m3 ®Õn 200 m3/ha. Cã mét sè diÖn tÝch trªn ®¸ sÐt vµ ®¸ biÕn chÊt tÇng dÇy ®é dèc nhá (15-25o) th«ng 14 tuæi ®¹t tr÷ l­îng tíi 246 m3/ha.
Tr÷ l­îng th«ng ®u«i ngùa ë mét sè l©m phÇn thuéc Th¸i Nguyªn nh­ sau:
§Þa ®iÓm

D¹ng ®Êt

§é dèc

(®é)


Tuæi

(n¨m)


MËt ®é

(c©y/ha)


T¨ng tr­ëng V m3/ha/n¨m

Tr÷ l­îng

(m3/ha)§¹i Tõ

Nói thÊp trªn m¸c ma axit vµ ®¸ c¸t

15

25


25

15


2.174

1.500


11,6

9,0


174

135


§ång Hû, Nam Phó L­¬ng

§Êt ®åi trªn phiÕn sÐt vµ biÕn chÊt

15-25

14

1.100

17,6

246,4

Nam §ång Hû, Phó B×nh

§Êt ®åi trªn phiÕn sÐt vµ ®¸ biÕn chÊt

25

35

2515

15

9

715

1.425

1.724


2.512

2.165


7,5

5,0


4,7

14,1


112,5

45,00


32,90

211,5


Cã thÓ thÊy th«ng ®u«i ngùa thÝch nghi rÊt tèt vïng ®Êt nói thÊp vµ ®åi thÊp ®é dèc võa. Tr÷ l­îng ë rõng 15 tuæi cã thÓ ®¹t 174-264 m3/ha. Nh×n chung c©y th«ng ®u«i ngùa ë c¸c vïng nµy ph¸t triÓn xanh tèt kh«ng thua kÐm mét sè loµi c©y trång kh¸c vµ h¬n th«ng nhùa ë cïng ®é tuæi.

* T¹i mét sè vïng trång kh¸c thuéc L¹ng S¬n nh­ rõng trång t¹i c¸c vïng Long §Çu, Tó MÞch vµ Lîi B¸c, ®Êt nói thÊp vµ trung b×nh trªn phiÕn th¹ch th«ng m· vÜ còng ®¹t t¨ng tr­ëng 10-15 m3/ha/n¨m. T¹i ®©y cã nh÷ng diÖn tÝch trång ë tuæi 30-40 cã tr÷ l­îng trªn 250 m3 ®· ®­îc chuyÓn ®æi thµnh rõng gièng cung cÊp cho c¸c ch­¬ng tr×nh trång rõng trong c¶ n­íc. ë c¸c vïng nµy t¸i sinh tù nhiªn th«ng ®u«i ngùa rÊt m¹nh, nh÷ng l©m phÇn th­a sè l­îng c©y t¸i sinh cã triÓn väng ®¹t 600-1.000 c©y/ha. Mét sè diÖn tÝch th«ng ®u«i ngùa t¸i sinh tù nhiªn ®· thµnh rõng.

* Mét vïng trång th«ng ®u«i ngùa tËp trung thµnh c«ng t¹i miÒn B¾c lµ vïng th«ng Mï C¨ng Ch¶i -Yªn B¸i. §· cã trªn 10.000 ha ®­îc trång trªn ®Þa bµn huyÖn vµ ®· t¹o ra mét vïng th«ng lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn sinh th¸i cña mét vïng vèn tr­íc kia lµ ®Êt trèng ®åi nói träc. Riªng diÖn tÝch tËp trung ë mét sè x· Póng Lu«ng, Na P¸n TÈn, ZÕ Xu Ph×nh, NËm Kh¾t do l©m tr­êng Póng Lu«ng trång ®· cã trªn 3.173 ha ®­îc trång thµnh c«ng. Toµn bé l©m tr­êng n»m trªn vïng cã tæng diÖn tÝch tù nhiªn 16.702 ha. §©y lµ vïng nói cao ®å sé trªn s­ên t©y cña dÉy Hoµng Liªn S¬n víi ®Þa h×nh chia c¾t, ®é dèc 20-40o cao trung b×nh 1.500 m. N¬i thÊp nhÊt 1.300 m cao nhÊt 2.498 m. Vïng trång th«ng chñ yÕu ë ®é cao 1.300-1.500 m. NhiÖt ®é b×nh qu©n n¨m 18,7oC, l­îng m­a 1.813 mm/n¨m. H¬n 3.000 ha th«ng ®u«i ngùa ë ®©y sinh tr­ëng rÊt tèt. L­îng t¨ng tr­ëng b×nh qu©n n¨m vÒ ®­êng kÝnh lµ 1,1 cm vµ t¨ng tr­ëng vÒ chiÒu cao lµ 1 m. T¨ng tr­ëng thÓ tÝch 12-17 m3/ha/n¨m.

Mét l©m phÇn th«ng ®u«i ngùa 20 tuæi t¹i Póng Lu«ng cã tèc ®é sinh tr­ëng vµ líp c©y t¸i sinh d­íi t¸n nh­ sau (L©m Phóc Cè, 1976).TT

Loµi

Ch©n

S­ên

§Ønh

D(cm)

H(m)

§é tµn che

D(cm)

H(m)

§é tµn che

D(cm)

H(m)

§é tµn che

1


Th«ng ®u«i ngùa

30,13

24,27

0,41

18,13

20,28

0,4

18,12

19,21

0,42

2


C©y b¶n ®Þa kh¸c

t¸i sinh


2,66

2,97

0,2

3,08


6,81

0,2

2,35

2,47

0,2

Trong c¸c l©m phÇn kh«ng ®­îc tØa th­a ®é tµn che kho¶ng 0,6-0,7 trë lªn th× hÇu nh­ kh«ng cã loµi c©y gç b¶n ®Þa t¸i sinh d­íi t¸n. Nh­ng ë nh÷ng l« th«ng ®u«i ngùa trång gÇn rõng thø sinh vµ ®­îc tØa th­a hîp lý gi¶m ®é tµn che xuèng cßn 0,4 sÏ xuÊt hiÖn mét sè c©y b¶n ®Þa t¸i sinh d­íi t¸n. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng cña rõng trång th«ng ®u«i ngùa. Nã hÐ më kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi c¸c rõng th«ng thuÇn lo¹i thµnh c¸c rõng hçn giao víi c©y l¸ réng nh»m c¶i thiÖn hoµn c¶nh sinh th¸i cña khu vùc nhÊt lµ mét khu vùc trång víi môc tiªu phßng hé nh­ Mï C¨ng Ch¶i. Tuy vËy cÇn nghiªn cøu t×m hiÓu thªm c©y l¸ réng cã kh¶ n¨ng t¸i sinh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo, tØa th­a nh­ thÕ nµo ®Ó cã thÓ thóc ®Èy tèt nhÊt viÖc t¸i sinh c¸c loµi c©y l¸ réng vµ ch¨m sãc nu«i d­ìng c©y t¸i sinh nh­ thÕ nµo ®Ó chóng cã thÓ nhanh chãng v­¬n lªn cïng víi tÇng c©y chÝnh.

 • Mét sè nhËn xÐt

+ Tuy th«ng m· vÜ cã ph©n bè tù nhiªn trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sinh th¸i nhÊt ®Þnh nh­ng khi ph¸t triÓn g©y trång nã tá ra thÝch nghi víi biªn ®é sinh th¸i kh¸ réng. Tõ nh÷ng vïng ®èi thÊp ®Õn vïng nói cao ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c n­íc ta ®Òu cã thÓ trång th«ng ®u«i ngùa ®¹t kÕt qu¶ kh¸.

+ C©y th«ng ®u«i ngùa cã kh¶ n¨ng t¸i sinh tù nhiªn kh¸ m¹nh. Quanh c¸c khu vùc rõng trång th«ng t¸i sinh lan dÇn vµ tù më réng diÖn tÝch nÕu kh«ng bÞ c¸c t¸c nh©n ph¸ ho¹i cña ng­êi vµ gia sóc. Nã t¸i sinh c¶ trªn c¸c v¸ch ®Êt, s­ên ®¸ cheo leo t¹o nªn ®é che phñ, b¶o vÖ ®Êt kh¸ tèt.

+ T¸c dông phßng hé b¶o vÖ ®Êt vµ n­íc cña rõng th«ng ®u«i ngùa kh«ng b»ng rõng c©y l¸ réng. Tuy nhiªn c©y l¸ réng cã kh¶ n¨ng t¸i sinh ®­îc d­íi t¸n rõng th«ng ®u«i ngùa nÕu rõng ®­îc tØa th­a, ®iÒu tiÕt ®é tµn che phï hîp. C©y th«ng ®u«i ngùa l¹i cã kh¶ n¨ng chÞu ®­îc ®Êt nghÌo xÊu nªn còng cã thÓ sö dông nã nh­ mét c©y ®Ó c¶i thiÖn mét phÇn m«i tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mét sè loµi c©y l¸ réng kh¸c t¸i sinh.

+ T¹i c¸c vïng nói cao, cã khÝ hËu m¸t mÎ rÊt phï hîp cho viÖc ph¸t triÓn g©y trång th«ng ®u«i ngùa. T¹i ®ã s©u bÖnh còng Ýt xÈy ra thµnh dÞch lín.5. KhuyÕn nghÞ

 • §Èy m¹nh viÖc g©y trång loµi c©y nµy kÓ c¶ trªn nói thÊp vµ nói cao ë miÒn B¾c n­íc ta cho c¸c vïng nguyªn liÖu. T¹i vïng cao nªn quy ho¹ch theo h­íng sö dông nhùa vµ trång rõng phßng hé cho c¸c vïng ®Êt xÊu.

 • Sö dông hçn hîp bÇu víi ®Êt mïn th«ng ®Ó t¹o ra nÊm céng sinh gióp cho c©y sinh tr­ëng tèt vµ gi¶m bít nÊm bÖnh.

 • Chó ý ®Ò phßng bÖnh r¬m l¸ vµ dÞch s©u rãm th«ng.

 • Víi vïng phßng hé sau khi ®· trång thµnh rõng, cÇn thiÕt nghiªn cøu chuyÓn hãa dÇn thµnh rõng hçn giao nhiÒu loµi víi c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn t¸i sinh hoÆc tra dÆm thªm c¸c c©y b¶n ®Þa l¸ réng ®Ó cÊu tróc thµnh rõng cã kh¶ n¨ng phßng hé tèt vµ bÒn v÷ng h¬n.

Tµi liÖu tham kh¶o

 1. L©m Phóc Cè 1996. Nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p x©y dùng rõng phßng hé ®Çu nguån s«ng §µ t¹i L©m tr­êng Póng Lu«ng, Mï C¨ng Ch¶i, Yªn B¸i (LuËn v¨n TiÕn sü).

 2. NguyÔn Xu©n Qu¸t, TrÞnh Kh¾c M­êi, Viªn Ngäc Hïng, TrÇn Quang ViÖt, Cao Thä øng 1996. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña c¸c lo¹i ®Êt ®ai vµ t¨ng tr­ëng cña c¸c loµi c©y trång rõng vµ c¸c m« h×nh canh t¸c ®Êt dèc cña B¾c Th¸i.

 3. Kü thuËt h¹t gièng vµ gieo ­¬m mét sè loµi c©y rõng. NXB N«ng nghiÖp, 1995.

 4. Vô Khoa häc, Bé L©m nghiÖp 1994. Kü thuËt trång mét sè loµi c©y rõng. Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp, Hµ Néi.

dÇu n­íc

Tªn kh¸c : DÇu con r¸i

Tªn khoa häc: Dipterocarpus alatus Roxb.

Hä: DÇu - Dipterocarpaceae1. M« t¶ thùc vËt

C©y gç lín cao tíi 40 m. Th©n th¼ng, h×nh trô ph©n cµnh cao. §­êng kÝnh ngang ngùc cã thÓ ®¹t tíi 2m. Vá x¸m, dµy, khi giµ nøt theo c¸c r·nh s©u vµ réng, biÓu b× bong tõng m¶ng lín.

L¸ ®¬n mäc c¸ch, cã l¸ kÌm sím rông, phiÕn l¸ h×nh tr¸i xoan, h×nh trøng ng­îc, mÆt trªn nh½n bãng, mÆt d­íi xanh nh¹t cã l«ng mÞn. L¸ cã chiÒu dµi tõ 16- 20cm, réng tõ 8- 10cm. Hoa tù chïm mäc ë n¸ch l¸ ®Çu cµnh, ®µi tån t¹i t¹o thµnh 2 c¸nh dµi 12- 15cm, réng 3- 5cm, cã 3 g©n gèc. Qu¶ h×nh cÇu, ®­êng kÝnh 2- 3cm, khi non mµu xanh, khi chÝn chuyÓn sang mµu ®á n©u.

Mïa hoa: Vµo th¸ng 11- 12, mïa qu¶ vµo th¸ng 4- 5.2. §Æc ®iÓm sinh th¸i

 • §iÒu kiÖn khÝ hËu

- L­îng m­a b×nh qu©n n¨m tõ 1500 – 2200mm.

- NhiÖt ®é b×nh qu©n n¨m: 25- 270C.

- Èm ®é t­¬ng ®èi trung b×nh n¨m: 75- 85%.

- Mïa kh« kÐo dµi 4- 6 th¸ng. • §iÒu kiÖn thæ nh­ìng

¦a ®Êt Èm, s©u, tho¸t n­íc, thµnh phÇn c¬ giíi tõ thÞt nhÑ ®Õn trung b×nh. Còng nh­ vªn vªn, sao ®en, dÇu n­íc thÝch hîp víi c¸c lo¹i ®Êt x¸m trªn phï sa cæ vµ ®Êt feralit ph¸t triÓn trªn phiÕn th¹ch sÐt hoÆc granit, ®Êt t­¬ng ®èi nghÌo mïn, pHH2O: 5- 6, ®Þa h×nh b»ng ph¼ng.

 • QuÇn x· thùc vËt

DÇu n­íc th­êng n»m trong c¸c ®ai chuyÓn tiÕp tõ kiÓu rõng kÝn Èm, l¸ réng th­êng xanh sang rõng kh« rông l¸ m­a mïa. Trong rõng dÇu n­íc cïng sao ®en, vªn vªn, dÇu l«ng,... t¹o thµnh mét “nhãm sinh th¸i” c©y hä DÇu. §«i khi chóng mäc thuÇn loµi t¹o thµnh c¸c “l¸n” dÇu (T©n Phó- §ång Nai). T¸n dÇu n­íc th­êng h×nh thµnh mét tÇng riªng biÖt (tÇng ­u thÕ sinh th¸i hay tÇng nh«).

 • Vïng ph©n bè

+ Trªn thÕ giíi: C¸c n­íc vïng §«ng Nam ¸: Philippine, Indonesia, Malaysia,...

+ ë ViÖt Nam: Ph©n bè kh¸ réng tõ Qu¶ng B×nh vµo ®Õn T©y Ninh, B×nh D­¬ng B×nh Ph­íc, kÓ c¶ c¸c tØnh ë T©y Nguyªn nh­ Gia Lai- Kon Tum- §¾k L¾k- L©m §ång nh­ng ph©n bè tËp trung nhÊt vÉn lµ ë vïng §«ng Nam Bé.3. C«ng dông

Gç mµu s¸ng tr¾ng, gi¸c lâi kh«ng ph©n biÖt, ®­îc dïng lµm gç d¸n l¹ng vµ x©y dùng. Nhùa tr¾ng chøa 50 - 70% resquitepire cã thÓ thay thÕ c«-l«-phan trong c«ng nghÖ chÕ t¹o s¬n, vÐc ni, mùc in. Gi¸ thÞ tr­êng thÕ giíi hiÖn nay tõ 1500- 2000 USD/m3 gç trßn. Gç cã gi¸c vµ lâi ph©n biÖt, gi¸c mÇu x¸m hång, lâi mÇu hång. Vßng sinh tr­ëng kh«ng râ. M¹ch ®¬n ph©n t¸n, ®­êng kÝnh m¹ch lín, sè l­îng m¹ch trªn 1mm2 Ýt, trong m¹ch th­êng cã chÊt chøa mÇu n©u hång hoÆc tr¾ng. Tia gç cã 2 ®é réng kh¸c biÖt. M« mÒm ph©n t¸n vµ tô hîp ph¸t triÓn thµnh nh÷ng gi¶i hÑp gi¸n ®o¹n, c¸c m« mÒm dÝnh m¹ch kh«ng ®Òu. Sîi gç d¹ng qu¶n bµo, dµi 1,1-1,4mm, v¸ch sîi dÇy. Cã èng dÉn nhùa dÇu ph©n t¸n. Gç cøng trung b×nh vµ nÆng trung b×nh, khèi l­îng thÓ tÝch tia gç kh« 780kg/m3. HÖ sè co rót thÓ tÝch 0.51. §iÓm b·o hoµ thí gç 26%. Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí 586kg/cm2. HÖ sè uèn va ®Ëp 0,60. Gç cã kh¶ n¨ng dïng trong nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc, chñ yÕu lµ trong x©y dùng vµ giao th«ng vËn t¶i.4. §¸nh gi¸ rõng trång

* NhËn xÐt chung.

KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh t¹i mét sè vïng sinh th¸i

Ph­¬ng thøc trång

N«ng l©m kÕt hîp

(hçn giao víi cµ phª)

N«ng l©m kÕt hîp

(hçn giao víi quýt)

Trång thuÇn loµi
Trång thuÇn loµi

Th«ng tin

Chung


*§Þa ®iÓm thu thËp.

*DiÖn tÝch m« h×nh.

*ThiÕt kÕ kü thuËt.


LT4 La Ngµ (§N)

4 ha


N/ha = 600c©y (4 x 4m)

LT3 La Ngµ (§N)

3 ha


400 c©y/ha (5 x 5m)

D­¬ng Minh Ch©u (TN)

15 ha


1000C (3 x 3m)

Tr¶ng Bom (§ång Nai)

1 ha


600C (4 x 4m)

LËp

§Þa


*KhÝ hËu:

- L­îng m­a b×nh qu©n n¨m

- T0 b×nh qu©n n¨m.

*Thæ nh­ìng:

- Lo¹i ®Êt

- §é s©u tÇng ®Êt (cm)

- pH

- Hµm l­îng mïn (%)* Thùc b× tr­íc khi trång

2000 mm

270C

Tuf Bazan

30- 50


4,5- 5,5

1,2- 1,8


Tr¶ng cá + c©y bôi

2000 mm

270C

Tuf Bazan

30- 50


4,5- 5,5

1,2- 1,8


Rõng thø sinh nghÌo kiÖt

1800 mm

260C

X¸m trªn phï sa cæ

> 100


4,5- 6

2- 2,5


b¹ch ®µn + keo

2000 mm

270C

X¸m trªn phï sa cæ

> 100


4,5- 5,5

2- 3


tr¶ng cá + c©y bôi

T¨ng

tr­ëng


* Tuæi

*

*H (m)

**D(cm)

10

14,11


1,41

18,4


1,8

9

14,45


1,61

18,7


2,1

16

16,62


1,04

219,2


1,2

20

19,21


0,96

32,96


1,60

NhËn

XÐt vÒ

Kh¶ n¨ng vµ triÓn väng


Khã thµnh rõng v× t¸n c©y bÞ tØa dÇn ®Ó lÊy ¸nh s¸ng cho cµ phª.

Khã thµnh rõng v× t¸n vµ cµnh bÞ chÆt nhiÒu ®Ó më t¸n cho c©y ¨n qu¶

§· thµnh rõng, c©y sinh tr­ëng b×nh th­êng vµ ph©n cÊp kh«ng ®Òu.

C©y sinh tr­ëng rÊt tèt, cã thÓ khai th¸c ë tuæi thµnh thôc c«ng nghÖ.Ph­¬ng thøc trång

Trång xen víi keo l¸ trµm

Trång xen cµ phª

Trång thuÇn loµi
Treång xen keo l¸ trµm

Th«ng tin

Chung


*§Þa ®iÓm thu thËp.

*DiÖn tÝch m« h×nh.

*ThiÕt kÕ kü thuËt.


LT M· §µ, §N

400 c/ha (5x5m)Xu©n Léc, §N

280 c/ha (5x7m)Xuyªn Méc, BRVT

31 ha


1100 c/ha (3x3,5m)

Léc Ninh, BP

58 ha


400 c/ha (5x5m)

LËp

§Þa


*KhÝ hËu:

- L­îng m­a b×nh qu©n n¨m

- T0 b×nh qu©n n¨m.

*Thæ nh­ìng:

- Lo¹i ®Êt

- §é s©u tÇng ®Êt (cm)

- pH

- Hµm l­îng mïn (%)* Thùc b× tr­íc khi trång

2000 mm

27 0C

X¸m b¹c mµu


 • 100

4,5 – 5,5

2 –3


tr¶ng cá + c©y bôi

2000 mm

27 0C

X¸m trªn phï sa cæ


 • 100

4,5 – 5,5

2 –3


tr¶ng cá + c©y bôi

1800 mm

27 0C

X¸m trªn phï sa cæ


 • 100

4,5 – 5,5

2 – 3


keo l¸ trµm ®· khai th¸c

1800 mm

26 0C

X¸m trªn phï sa cæ


 • 100

4,5 – 5,5

2 – 3


tr¶ng cá + c©y bôi

T¨ng

tr­ëng


* Tuæi

*

*H (m)

**D(cm)

15

3,67


0,24

5,94


0,37

16

17,34


1,02

30,20


1,88

13

11,67


0,83

19,93


1,42

11

8,43


0,77

14,66


1,33

NhËn

XÐt vÒ

Kh¶ n¨ng vµ triÓn väng


Kh«ng cã triÓn väng thµnh rõng, c©y sinh tr­ëng rÊt kÐm

NhiÒu kh¶ n¨ng thµnh rõng, c©y sinh tr­ëng b×nh th­êng

NhiÒu kh¶ n¨ng thµnh rõng, c©y sinh tr­ëng trung b×nh

NhiÒu kh¶ n¨ng thµnh rõng, c©y sinh tr­ëng trung b×nh

Do khai th¸c l¹m dông qu¸ møc mµ hiÖn nay hÖ sinh th¸i cña c©y hä DÇu ë §«ng Nam Bé gÇn nh­ bÞ hñy diÖt. Tr­íc 1975 ng­êi ta cã ý ®Þnh trång l¹i 6000 ha dÇu n­íc vµ tr¾c nghÖ nh­ng do chiÕn tranh nªn kh«ng thùc hiÖn ®­îc. Sau 1975 ®· trång ®­îc hµng ngµn ha rõng dÇu n­íc t¹i l©m tr­êng D­¬ng Minh Ch©u (T©y Ninh), M· §µ, La Ngµ, v.v... víi c¸c ph­¬ng thøc trång kh¸c nhau nh­ trång rõng c«ng nghiÖp, c¶i t¹o, lµm giµu rõng, n«ng l©m kÕt hîp, v.v... NhiÒu m« h×nh ®· ®­îc coi lµ thµnh c«ng trªn quy m« lín nh­ rõng trång trªn 300 ha ë Xu©n S¬n - Ch©u §øc (Bµ RÞa – Vòng Tµu). Riªng §ång Nai cã kho¶ng trªn 1200 ha rõng trång.

Nªn trång dÇu n­íc trªn ®Êt x¸m phï sa cæ theo ph­¬ng thøc trång thuÇn lo¹i trªn diÖn réng hoÆc theo c¸c d¶i b¨ng lín 15m – 30m. Kh«ng nªn trång dÇu n­íc theo ph­¬ng thøc n«ng l©m kÕt hîp.

5. KhuyÕn nghÞ

Gièng


 • KÕt qu¶ cña nh©n hom sinh d­ìng cho thÊy dÇu n­íc cã tû lÖ ra rÔ rÊt cao > 75% nªn cã thÓ s¶n xuÊt ®¹i trµ c©y hom phôc vô cho kÕ ho¹ch trång rõng.

 • §©y lµ c©y hä DÇu ra hoa kÕt qu¶ hµng n¨m song ch­a cã nhiÒu nguån gièng mµ nguån cung cÊp gièng chñ yÕu lµ tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh.

 • H¹t gièng mÊt søc n¶y mÇm rÊt nhanh (sau 10- 15 ngµy tû lÖ nµy mÇm cã thÓ gi¶m 50%) v× vËy ph¶i gieo ngay sau khi thu h¸i.

LËp ®Þa trång

ThÝch hîp nhÊt lµ lo¹i ®Êt x¸m trªn phï sa cæ, ®Þa h×nh b»ng ph¼ng, trªn c¸c d¹ng thùc b× lóp xóp c©y bôi + cá hoÆc rõng thø sinh nghÌo kiÖt.Kü thuËt trång rõng

a)Mïa vô thu h¸i qu¶

Th¸ng 3- 4, khi vá qu¶ chuyÓn tõ mµu xanh sang mµu c¸nh d¸n. Cã thÓ thu h¸i qu¶ ngay trªn c©y hoÆc sau khi qu¶ r¬i xuèng ®Êt, ph¶i thu h¸i ngay v× h¹t dÔ bÞ háng vµ c«n trïng ph¸ ho¹i.b) T¹o c©y con

Qu¶ thu h¸i vÒ ph¶i xö lý c¾t bá c¸nh ®µi, ng©m n­íc Êm kho¶ng 6- 8 giê, sau ®ã röa s¹ch, dïng r¬m r¹ ñ cho h¹t nøt nanh råi cÊy th¼ng vµo bÇu P.E (15- 20cm) víi thµnh phÇn ruét bÇu 80- 85% ®Êt v­ên ­¬m, 15- 20% ph©n chuång hoai.

Tiªu chuÈn c©y con ®em trång: 12- 14 th¸ng tuæi, chiÒu cao b×nh qu©n 0,6- 0,8m.

c) Kü thuËt trång

DÇu n­íc cã thÓ trång thuÇn loµi d­íi t¸n c©y ®Ëu trµm (Indigofera teysmanii) víi mËt ®é ban ®Çu 1000 c©y/ha (3 x 3m) hoÆc 600 c©y/ha (4 x 4m) ®Ó sau 7- 10 n¨m sÏ tiÕn hµnh tØa th­a vµ gi÷ l¹i mËt ®é cuèi cïng kho¶ng 280- 300 c©y/ha (4 x 8m) hoÆc (6x 6m). DÇu n­íc cÇn ®­îc che bãng nhÑ trong giai ®o¹n ®Çu cña rõng trång, nªn dïng c©y muång ®en hoÆc c©y ®Ëu trµm lµm c©y phï trî rÊt thÝch hîp. CÇn tiÕn hµnh trång rõng ngay sau nh÷ng c¬n m­a mïa ®Çu tiªn (th¸ng 6 - 7) ®èi víi c¸c khu vùc phÝa Nam.d) Kü thuËt ch¨m sãc

Ch¨m sãc liªn tôc trong 7 n¨m.

- N¨m thø 1 ®Õn n¨m thø 3 (2 lÇn trong n¨m vµo tr­íc vµ cuèi mïa m­a). Néi dung chñ yÕu lµ lµm cá, xíi v¸ng, ph¸t d©y leo.

- N¨m thø 4- 5: TØa chåi t¹o h×nh th©n.

- N¨m thø 6- 7: TØa th­a, më t¸n ®iÒu tiÕt mËt ®é (mËt ®é cuèi cïng kho¶ng 280- 300 c©y/ha).

- Ngoµi ra cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p phßng chèng ch¸y rõng trong mïa kh«.Tµi liÖu tham kh¶o

 1. Vò BiÖt Linh- Bïi §oµn. Th©m canh rõng tù nhiªn. §Ò tµi cÊp nhµ n­íc KHCN 03- 02 (1990- 1995).

 2. Ph­¬ng ph¸p trång sao- dÇu- vªn vªn- Th«ng tin KHKT l©m nghiÖp- Ph©n viÖn phÝa Nam (1983).

 3. Vô KHCN- Bé L©m NghiÖp 1994. Kü thuËt trång mét sè loµi c©y rõng.

 4. ViÖn §iÒu tra Quy ho¹ch rõng 1980. C©y gç rõng ViÖt Nam. Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp.

sao ®en

Tªn khoa häc: Hopea odorata Roxb.

Hä: DÇu - Dipterocarpaceae

1. M« t¶ h×nh th¸i

C©y gç lín, cao tíi 30- 40m. Th©n h×nh trô th¼ng, kh«ng cã b¹nh vÌ. §­êng kÝnh ngang ngùc cã thÓ ®¹t tíi 80cm. Vá c©y mµu ®en, nøt däc khi thµnh thôc, biÓu b× bong tõng m¶ng lín. C©y ph©n cµnh kh«ng cao nh­ dÇu n­íc. §¬n mäc c¸ch, h×nh thu«n hay mòi gi¸o, réng tõ 3- 6cm, dµi tõ 8- 14cm, phiÕn mµu xanh thÉm, g©n l¸ næi râ ë phÝa d­íi, hai mÆt phiÕn l¸ cã l«ng nhá h×nh sao. Hoa tù h×nh chïy mang nhiÒu b«ng ë n¸ch l¸ hay ®Çu cµnh, mµu tr¾ng. Hoa l­ìng tÝnh gåm 15- 19 nhÞ ®ùc, ®µi 5 nh­ng cã 2 ph¸t triÓn thµnh c¸nh. Mïa hoa: th¸ng 2- 3, mïa qu¶ th¸ng 4- 5.2. §Æc ®iÓm sinh th¸i

 • §iÒu kiÖn khÝ hËu

- L­îng m­a b×nh qu©n n¨m tõ 1500- 2000 mm.

- NhiÖt ®é b×nh qu©n n¨m: 250C- 270C.

- Èm ®é t­¬ng ®èi trung b×nh n¨m: 75- 85%.

- Mïa kh« kÐo dµi 4- 6 th¸ng. • §iÒu kiÖn thæ nh­ìng

Sinh tr­ëng tèt trªn ®Êt x¸m phï sa cæ, ®Êt feralit ph¸t triÓn trªn phiÕn th¹ch sÐt, granit hoÆc trªn ®Êt ®á Bazan. §Êt cã ph©n bè sao ®en th­êng s©u, tèt, tho¸t n­íc, hµm l­îng mïn tõ 2- 3%, pHH2O tõ 5,5- 6,5.

 • QuÇn x· thùc vËt

Sao ®en th­êng mäc thµnh tõng ®¸m hçn giao víi c¸c loµi c©y hä DÇu: dÇu n­íc, vªn vªn, dÇu l«ng vµ mét sè loµi c©y hä §Ëu nh­ gi¸ng h­¬ng, cÈm xe, tr¾c nghÖ. Chóng th­êng tËp trung ë nh÷ng n¬i thÊp, ven khe suèi.

 • Vïng ph©n bè

+ Trªn thÕ giíi: Hä DÇu lµ mét hä ®Æc h÷u vïng §«ng Nam ¸: Philippine, Indonesia, Malaysia, Lµo, C¨mpuchia.

+ ë ViÖt Nam chñ yÕu ph©n bè ë c¸c vïng phÝa Nam ®Æc biÖt lµ vïng §«ng Nam Bé.3. C«ng dông

Gç cã gi¸c vµ lâi ph©n biÖt, gi¸c mµu vµng nh¹t, lâi mµu vµng n©u nh¹t. Vßng sinh tr­ëng cã thÓ thÊy ®­îc, th­êng réng 3-6mm, cã khi réng tíi 10mm. M¹ch ®¬n ®éc ph©n t¸n, Ýt khi gÆp m¹ch kÐp ng¾n, ®­êng kÝnh m¹ch réng trung b×nh, sè l­îng m¹ch trªn 1mm2 trung b×nh. Trong m¹ch th­êng cã thÓ nót hoÆc chÊt chøa cã mµu. Tia gç nhá vµ hÑp. M« mÒm ph©n t¸n vµ tô hîp, cã khi ph¸t triÓn thµnh h×nh gi¶i hÑp gi¸n ®o¹n, cã mo mÒm dÝnh m¹ch kh«ng ®Òu. Sîi gç d¹ng qu¶n bµo, dµi 1,3-1,8mm. Cã èng dÉn nhùa dÇu ph©n t¸n hoÆc tËp hîp thµnh ®­êng tiÕp tuyÕn gi¸n ®o¹n. Gç cøng trung b×nh vµ nÆng trung b×nh, khèi l­îng thÓ tÝch gç kh« 740kg/m3. HÖ sè co rót thÓ tÝch 0,45. §iÓm b·o hoµ thí gç 18%. Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí 647kg/cm2, uèn tÜnh 1635kg/cm2. Søc chèng t¸ch 16kg/cm. HÖ sè uèn va ®Ëp 0,97. Gç sao ®en cã ®ñ nh÷ng ­u ®iÓm tháa m·n cho yªu cÇu dïng ®Ó ®ãng tµu thuyÒn ®i biÓn, dïng trong nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc, chñ yÕu trong x©y dù ng vµ giao th«ng vËn t¶i.


4. §¸nh gi¸ rõng trång
NhËn xÐt chung

Tr­íc n¨m 1975 sao ®en còng lµ mét trong nh÷ng c©y hä DÇu ®­îc ­a chuéng ë trong n­íc còng nh­ trªn thÕ giíi. §Çu thÕ kû 20 sao ®en ®­îc trång thö nghiÖm ë Hµ Néi (hiÖn nay ë phè Lß §óc vÉn cßn). Sao ®en ®· ®­îc trång ë Ekm¸t (§¾k L¾k).

Sau n¨m 1975 chñ tr­¬ng trång rõng sao ®en ®· ®­îc thùc hiÖn trªn quy m« lín. Sao ®en ®· ®­îc trång réng r·i ë c¸c l©m tr­êng nh­ M· §µ, La Ngµ, Xuyªn Méc, T©n Phó, v.v... Nh­ng cho ®Õn nay chØ cßn m« h×nh ë Ekm¸t hoÆc ë Xu©n S¬n (Bµ RÞa- Vòng Tµu) lµ thµnh c«ng h¬n c¶, cßn l¹i chóng sinh tr­ëng chËm, thËm chÝ cã n¬i sinh tr­ëng cßn rÊt chËm vµ bÞ s©u bÖnh h¹i nh­ ë l©m tr­êng 4 La Ngµ (§ång Nai). Toµn tØnh §ång Nai cã kho¶ng trªn 2.700 ha vµ Bµ RÞa - Vòng Tµu cã 350 ha rõng trång.

KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh t¹i mét sè vïng sinh th¸i

Ph­¬ng thøc trång

N«ng l©m kÕt hîp

Trång rõng thuÇn loµi

Trång rõng thuÇn loµi

Trång rõng thuÇn loµi

Th«ng tin

Chung


*§Þa ®iÓm thu thËp.

*DiÖn tÝch ®¸nh gi¸

*ThiÕt kÕ kü thuËt.


PT4 La Ngµ (§N)

2 ha, hçn giao cµ phª

N/ha = 280C (6 x 6m)


PT3 La Ngµ (§N)

3 ha


1000 c©y/ha, (3 x 3m)

LT M· §µ (§N)

3 ha


N/ha = 600C (4 x 4m)

Tr¶ng Bom (§ång Nai)

1 ha


N/ha = 2500C (2 x 2m)

LËp

§Þa


*KhÝ hËu:

- L­îng m­a b×nh qu©n n¨m

- T0 b×nh qu©n n¨m.

*Thæ nh­ìng:

- Lo¹i ®Êt.

- §é s©u tÇng ®Êt (cm).

- §é chua.

- Hµm l­îng mïn (%).

*Rõng tr­íc khi t¸c ®éng.


2000 mm

270C

Feralit n©u ®á trªn Ba zan

70- 100


4,5- 5,5

 3%


§Êt bá hãa sau khi khai th¸c b¹ch ®µn

2000 mm

270C

Feralit n©u ®á trªn Ba zan

70

4,5- 5,52- 3%

§Êt trång + tr¶ng cá + c©y bôi2000 mm

270C

X¸m trªn phï sa cæ

70

4,5- 5,52- 3%

Rõng thø sinh nghÌo kiÖt2000 mm

270C

X¸m trªn phï sa cæ

100


4,5- 5,5

2- 3%


§Êt hoang hãa + Tr¶ng cá + c©y bôi

T¨ng

tr­ëng


*Tuæi.

*.

*H (m).

*.

*D(cm).


15

14,13


0,94

15,45


1,03

15

14,82


0,99

15,49


1,03

14

14,52


1,01

14,56


1,04

15

15,14


1,01

14,85


0,99

NhËn

XÐt vÒ


KÕt qu¶ vµ triÓn väng

Kh«ng thµnh rõng v× tØa cµnh qu¸ m¹nh ®Ó më t¸n cho cµ phª sinh tr­ëng

Sinh tr­ëng chËm do thiÕu ch¨m sãc vµ tØa th­a (v× ®­a sao ®en ra ®åi träc qu¸ sím)

Sinh tr­ëng trung b×nh, rõng non ®· khÐp t¸n, cÇn tØa th­a kÞp thêi

Sinh tr­ëng kÐm do kh«ng tØa th­a vµ mËt ®é trång kh«ng hîp lý (v× trång qu¸ dµy)Ph­¬ng thøc trång

Hçn giao víi keo l¸ trµm

Hçn giao víi keo l¸ trµm

Hçn giao víi keo l¸ trµm

ThuÇn lo¹i

Th«ng tin

Chung


*§Þa ®iÓm thu thËp.

*DiÖn tÝch m« h×nh.

*ThiÕt kÕ kü thuËt.


T©n Uyªn, BD

400 c/ha (5x5m)D­¬ng Minh Ch©u, TN

400 c/ha (5x5m)Ch©u §øc, BRVT

500 c/ha (4x5m)Xuyªn Méc, BRVT

2000 c/ha (2x2,5m)LËp

§Þa


*KhÝ hËu:

- L­îng m­a b×nh qu©n n¨m

- T0 b×nh qu©n n¨m.

*Thæ nh­ìng:

- Lo¹i ®Êt.

- §é s©u tÇng ®Êt (cm).

- §é chua.

- Hµm l­îng mïn (%).

*Rõng tr­íc khi t¸c ®éng.


1800 mm

26 0C

feralit trªn phiÕn th¹ch

70

4 - 5,52 - 3

trång keo l¸ trµm1800 mm

26 0C

x¸m trªn phï sa cæ

100


4,5 - 5,5

2 - 3


®Êt trèng, tr¶ng cá, c©y bôi

1350 mm

27,2 0C

phï sa cæ

100


4,5 - 5,5

2 - 3


®Êt trèng, tr¶ng cá, c©y bôi

1350 mm

27,2 0C

phï sa cæ

100


4,5 - 5,5

2 - 3


®Êt trèng, tr¶ng cá, c©y bôi

T¨ng

tr­ëng


*Tuæi.

*.

*H (m).

*.

*D(cm).


18

11,34


0,63

24,17


1,34

6

3,0


0,50

9,36


1,56

19

20,54


1,08

24,82


1,30

17

19,12


1,12

19,28


1,13

NhËn

XÐt vÒ


KÕt qu¶ vµ triÓn väng

T¨ng tr­ëng m¹nh vÒ ®­êng kÝnh, chËm vÒ chiÒu cao. C©y b×nh th­êng

Sinh tr­ëng b×nh th­êng, rõng non ®ang khÐp t¸n

Sinh tr­ëng tèt, ®· thµnh rõng (rõng sµo)

Sinh tr­ëng tèt, rõng non ®· khÐp t¸n

Nªn trång sao ®en trªn ®Êt x¸m, phï sa cæ hoÆc ®Êt rõng thø sinh vÉn tån t¹i líp th¶m rõng che phñ, theo ph­¬ng thøc trång thuÇn lo¹i hoÆc hçn giao víi dÇu n­íc d­íi t¸n c©y ®Ëu trµm. Kh«ng nªn trång theo ph­¬ng thøc n«ng l©m kÕt hîp.

5. KhuyÕn nghÞ

 • Gièng

 • Sao ®en lµ mét c©y hä DÇu ra hoa kÕt qu¶ hµng n¨m nªn nguån cung cÊp cho kÕ ho¹ch trång t­¬ng ®èi æn ®Þnh.

 • H¹t sao ®en mÊt søc n¶y mÇm rÊt nhanh (sau thu h¸i 10- 15 nµy, tû lÖ n¶y mÇm cã thÓ gi¶m 50%) nªn h¹t thu h¸i vÒ ph¶i xö lý ng©m cho h¹t nøt nanh gieo ngay trªn luèng. Sau ®ã ®em cÊy vµo bÇu P.E (15 x 20cm). Ruét bÇu gåm hçn hîp 75- 80% líp ®Êt mÆt vµ 15- 20% ph©n chuång ®· ñ hoai.

 • Sao ®en lµ mét trong nh÷ng c©y hä DÇu cã tû lÖ ra rÔ cao (70- 85%) khi nh©n hom sinh d­ìng. ChÝnh v× vËy cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy t¹o nguån gièng cho trång rõng.

 • LËp ®Þa trång

Sao ®en sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn thuËn lîi trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu nhiÖt ®íi cã 2 mïa kh« vµ m­a râ rÖt, trªn c¸c lo¹i ®Êt x¸m phï sa cæ vµ ®Êt ®á n©u Ba zan trªn d¹ng thùc b× lµ rõng thø sinh nghÌo kiÖt ë ®é cao 800m trë xuèng, nªn trång Sao ®en ë nh÷ng n¬i ®Êt Èm, s©u, tèt, tho¸t n­íc.

 • Kü thuËt trång

- Mïa vô thu h¸i

Th¸ng 4- 5 khi vá qu¶ tõ mµu xanh chuyÓn sang mµu vµng, tèt nhÊt nªn thu h¸i vµo thêi gian gi÷a mïa qu¶ rông (giai ®o¹n nµy qu¶ th­êng mÈy vµ chÝn ®Òu).

- T¹o c©y con

Sao ®en còng nh­ dÇu n­íc vµ vªn vªn nÕu nh­ thu h¸i vµ gieo trång ngay th× c©y con qu¸ nhá yÕu (thu h¸i vµo th¸ng 4- 5, mïa trång vµo th¸ng 7- 8). V× thÕ nhÊt thiÕt ph¶i nu«i c©y con trong v­ên ­¬m Ýt nhÊt lµ 12 th¸ng tuæi (chiÒu cao c©y con ®¹t tiªu chuÈn tõ 0,8- 1m).

- Ph­¬ng ph¸p trång

ë sao ®en cã thÓ trång toµn diÖn (kiÓu trång rõng c«ng nghiÖp) nh­ng ph¶i trªn nÒn ®Êt tèt, Èm (b·i båi ven s«ng hoÆc ®Êt b»ng d­íi ch©n nói, thung lòng), ngoµi ra Sao ®en cßn cã thÓ trång theo ®¸m hoÆc theo c¸c b¨ng réng 15- 30m. Víi mËt ®é trung b×nh lµ 600 c©y/ha (4 x 4m) ®Õn 1000 c©y/ha (3 x 3m) ®Ó sau khi tØa th­a, mËt ®é cuèi cïng sÏ cßn tõ 300- 400 c©y/ha.

Giai ®o¹n ®Çu tiªn trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng sao ®en cÇn mét ®é tµn che nhÑ. Bëi vËy dïng ®Ëu trµm hoÆc muång ®en lµm c©y phï trî lµ rÊt thÝch hîp (th«ng th­êng sö dông c©y phï trî tõ 2- 3 n¨m ®Çu cña rõng trång).

- Ch¨m sãc, b¶o vÖ

Ch¨m sãc liªn tôc trong 7 n¨m liÒn cho ®Õn khi rõng non khÐp t¸n:

+ Trong 3 n¨m ®Çu (ch¨m sãc rõng 2 lÇn trong n¨m vµo ®Çu vµ cuèi mïa m­a), c«ng viÖc chñ yÕu lµ lµm cá, vun gèc, xíi v¸ng, c¾t d©y leo.

+ N¨m thø 4- 5: TØa chåi, t¹o h×nh th©n, më t¸n thóc ®Èy giai ®o¹n sinh tr­ëng.

+ N¨m thø 7- 8: TiÕn hµnh tØa th­a, t¹o kh«ng gian dinh d­ìng cho c©y trång.

+ Ngoµi ra còng cÇn cã biÖn ph¸p phßng chèng ch¸y rõng trong mïa kh«.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət