Ana səhifə

II. cy gç lín, gç d¸n l¹ng Cy mì


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə3/14
tarix24.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Tµi liÖu tham kh¶o


 1. NguyÔn B¸ ChÊt, 1989. C¶i t¹o rõng b»ng c©y l¸t hoa. Mét sè kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp 1976-1985. ViÖn L©m nghiÖp. NXB N«ng nghiÖp.

 2. NguyÔn B¸ ChÊt, 1993. BiÖn ph¸p kü thuËt nu«i d­ìng tØa th­a l¸t hoa ë NghÜa §µn. NghÖ An. KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc. ViÖn KHLN, NXB N«ng nghiÖp.

 3. Kalinganire and K Pinyopusarerk, 2000. Chukrasia: Biology, Cultivation and Utilisation. ACIAR technical Reports 49. kingston ACT 2604 Australia.

 4. Sè liÖu kiÓm kª rõng 1999. Ban kiÓm kª rõng Trung ­¬ng, 2001.

C©y giæi xanh

Tªn khoa häc: Michelia mediocris Dandy; (M. tonkinnensis A. Chev.)

Hä Méc lan - Magnoliaceae

1. M« t¶ h×nh th¸i

Giæi xanh lµ loµi gç lín, th©n th¼ng, chiÒu cao ®¹t tíi 35 -37 m, ®­êng kÝnh D1,3 ®¹t tíi 120 -150 cm. Gèc cã b¹nh vÌ thÊp, ph©n cµnh tù nhiªn tèt. Vá nh½n, mµu n©u nh¹t, cã ®iÓm c¸c vÖt tr¾ng quanh th©n. Líp vá trong cã mµu xanh nh¹t. Vá gißn cã mïi th¬m nhÑ.

L¸ ®¬n mäc c¸ch, h×nh thu«n dµi. ChiÒu dµi l¸ 12 -30 cm, chiÒu réng 6 -12 cm. G©n næi râ, mÆt trªn cña l¸ nh½n cã mµu xanh, mÆt d­íi xanh nh¹t. Cã l¸ kÌm sím rông, th­êng ®Ó l¹i vßng sÑo trªn cµnh non.

Hoa mäc n¸ch l¸, bao hoa mµu tr¾ng ®ôc. T©m b× rêi, xÕp xo¾n èc trªn ®Õ hoa. Giæi ra hoa vµo th¸ng 3 -4, qu¶ chÝn vµo th¸ng 9 -10.

Qu¶ cã 3-5 t©m b× rêi, mçi t©m b× cã tõ 3 -5 h¹t. Khi chÝn, qu¶ tù nøt. H¹t chÝn cã néi nhò mµu ®á, mÒm cã vÞ ngät. H¹t cã dÇu, th¬m, vÞ cay. H¹t cã thÓ lµm thuèc ®au bông, lµm gia vÞ.

2. §Æc ®iÓm sinh th¸i

Giæi xanh th­êng sèng hçn loµi víi c¸c loµi c©y l¸ réng kh¸c trong c¸c lo¹i rõng l¸ réng th­êng xanh. Giæi xanh cã trong rõng tù nhiªn hÇu kh¾p c¸c tØnh phÝa B¾c cho tíi c¸c tØnh ë T©y Nguyªn. ë Lµo Cai giæi xanh sèng hçn lo¹i víi kh¸o (Machilus sp) såi (Lithocarpus sp) chÑo (Engelhardtia chrysolepis). Th­êng gÆp giæi xanh sèng víi c¸c loµi kh¸c trong rõng l¸ réng th­êng xanh nh­ ë c¸c vïng sau:

Tuyªn Quang: Lithocarpus sp, Cinnamomum sp, Canrium album.

Ba V× (Hµ T©y): Michelia tonkinnensis, Machilus bonii, Amessiodendron chinensis, Symplocos cochinchinensis.

S«ng HiÕu (NghÖ An): Michelia tonkinnensis, Machilus sp, Aglgaia gigantea, Cinnamomum sp, Canarium album, Madhuca pasquieri.

Hµ TÜnh: Michelia tonkinensis, Vatica tonkinensis, Cinamomum sp, Schima wallichii.

Kon Hµ Nõng(Gia Lai): Michelia tonkinensis, Cinnamomum sp, Canarium allbum, Dialium cochinchinensis.


 • Nh÷ng n¬i cã giæi xanh ph©n bè th­êng cã l­îng m­a: 1500- 2500 mm/n¨m, cã 1-2 th¸ng kh«. §é Èm 85 -87%.

 • NhiÖt ®é: trung b×nh 20 -23o C.

Giæi th­êng ph©n bè trªn c¸c lo¹i ®Êt: ®Êt n©u vµng trªn phï sa cæ; ®Êt ®á trªn m¸c-ma trung tÝnh vµ bazic; ®Êt ®á vµng trªn ®¸ biÕn chÊt, ®¸ sÐt; ®Êt vµng ®á trªn ®¸ m¸c-ma axit; ®Êt vµng nh¹t trªn ®¸ c¸t.

C©y trung tÝnh lóc nhá, lín lªn ­a s¸ng, c©y chiÕm tÇng trªn cña rõng.

Giæi xanh lµ loµi c©y l¸ réng th­êng xanh quanh n¨m. Cã 2 mïa ra hoa. Mïa chÝnh ra hoa vµo th¸ng 2 -3 qu¶ chÝn vµo th¸ng 9 -10. Mïa phô ra hoa vµo th¸ng 7 -8, chÝn vµo th¸ng 3-4.

Giæi xanh th­êng ra hoa kÕt qu¶ hµng n¨m. N¨m sai qu¶ phô thuéc vµo thêi tiÕt vµ chu kú sai qu¶. Mïa qu¶ chÝn vµo th¸ng 9 -10. KÕt qu¶ ®iÒu tra t¸i sinh giæi xanh ë NghÖ An vµ Kon Hµ Nõng ®Òu cho thÊy t¸i sinh tù nhiªn Ýt (§iÒu tra trªn c¸c « trßn cã ®­êng kÝnh 40m, t©m lµ c¸c c©y giæi ®· cho qu¶).


B¶ng 1: T¸i sinh tù nhiªn cña giæi xanh

Vïng

§é tµn

che


C©y mÑ

ChiÒu cao c©y t¸i sinh (cm)

Tæng

N/ha

D1,3 cm

H m

< 50

50-100

>100NghÜa

§µn


NghÖ An

04-0,5

47

23

17

7

2

26

207

0,5-0,6

52

27

12

4

1

17

135

0,6

57

29

29

3

1

11

88

Kanak

Gia Lai0,4-0,5

62

31

15

4

1

20

160

0,5-0,6

71

32

11

3

0

14

112

> 0,6

69

28

12

2

1

15

120

B¶ng 1 cho thÊy, ®é tµn che t¨ng, t¸i sinh tù nhiªn cña giæi gi¶m. Sè l­îng c©y t¸i sinh cã triÓn väng (cao trªn 1m) th­êng thÊp d­íi 10 c©y/ha. Sù hao hôt rÊt lín vÒ sè l­îng c©y t¸i sinh tõ tr¹ng th¸i c©y m¹ sang c©y cã chiÒu cao trªn 1m. Tõ c©y m¹ tíi c©y con (12 th¸ng tuæi), bÞ lo¹i th¶i 50 -70% tæng sè c©y. §Õn tuæi 4 chØ cßn 2-3% sè c©y m¹ tån t¹i. §iÒu nµy cho thÊy trong c¸c tr¹ng th¸i rõng tù nhiªn giæi t¸i sinh Ýt, bÞ ®µo th¶i lín. Nh÷ng l©m phÇn cã ®é tµn che cao (>0,6), c©y giæi con t¸i sinh bÞ ®µo th¶i cµng lín.

3. C«ng dông

C¸c c©y cã tªn lµ giæi ë ViÖt Nam h¬n 30 loµi . giæi rÊt ®­îc nh©n d©n ­a chuéng sö dông ®Ó ®ãng ®å, lµm nhµ, ch¹m kh¾c. Gç Ýt bÞ mèi mät, Ýt cong vªnh, thí mÞn, bÒn. Giæi lµ mét trong nh÷ng loµi kh¸ phæ biÕn trong rõng l¸ réng th­êng xanh. Gç cã gi¸c lâi ph©n biÖt, gi¸c mÇu be vµng, lâi mÇu vµng n©u, cã mïi th¬m. Vßng sinh tr­ëng râ rµng, th­êng réng 3-5mm. M¹ch ®¬n vµ kÐp ng¾n ph©n t¸n, Ýt khi cã m¹ch kÐp dµi, sè l­îng m¹ch trªn 1mm2 nhiÒu ®­êng kÝnh m¹ch nhá, trong m¹ch th­êng cã thÓ nót. Tia gç nhá vµ hÑp, cã tÕ bµo chøa tinh dÇu th¬m. Cã m« mÒm h×nh gi¶i hÑp gian m¹ch vµ m« mÒm tËn cïng. Sîi gç d¹ng qu¶n bµo, dµi trung b×nh 1,2mm vµ cã v¸ch máng. Gç cøng trung b×nh vµ nÆng trung b×nh, khèi l­îng thÓ tÝch gç kh« 580kg/m3. HÖ sè co rót thÓ tÝch 0,46. §iÓm b·o hoµ thí gç 22%. Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí 605kg/cm2, uèn tÜnh 1345kg/cm2. Søc chèng t¸ch 13kg/cm. HÖ sè uèn va ®Ëp 1,03. Gç Giæi xanh cã ®ñ nh÷ng tiªu chuÈn tho¶ m·n cho môc ®Ých sö dông ®Ó lµm ®å méc, cã thÓ sö dông trong kÕt cÊu chÞu lùc trung b×nh, chñ yÕu trong x©y dùng vµ giao th«ng vËn t¶i. Dïng lµm kÕt cÊu, cÊu kiÖn cÇn chÞu ®ùng va ch¹m vµ rung ®Ëp.4. §¸nh gi¸ rõng trång

Tõ 1980 ®· cã mét sè c¬ së th¨m dß trång giæi, tõ n¨m 1983 trë ®i c¸c l©m tr­êng thuéc Liªn hiÖp L©m C«ng nghiÖp Kon Hµ Nõng ®· trång lµm giµu ­íc kho¶ng 400 ha (®Õn n¨m 1993). Trªn c¬ së thÝ nghiÖm th¨m dß ë NghÜa §µn, chóng t«i ®· s¬ kÕt kü thuËt trång giæi xanh, n¨m 1995 cã bæ sung thªm tµi liÖu thÝ nghiÖm thuéc ®Ò tµi KN0103. Tõ n¨m 1959 ®Õn 1963 Tr¹m l©m sinh §óng- Yªn C¸t, Thanh Hãa, trång giæi theo b¨ng, b¨ng réng 30 m, b¨ng chõa 15, trång c©y con cao 45 cm, tuæi 4, c©y cã chiÒu cao 4,5 m ®­êng kÝnh 9,5 cm (NguyÔn TiÕn Nghªnh, 1970).M« h×nh NghÖ An. Vµo n¨m 1980, l©m tr­êng NghÜa §µn trång giæi xanh theo b¨ng vµ theo r¹ch nh­ sau:

+ Trång theo r¹ch: më 5 m, trªn r¹ch trång c©y c¸ch c©y 3 m, b¨ng chõa 10 m.

+ Trång theo b¨ng: b¨ng trång giæi réng 20m, b¨ng rõng chõa l¹i réng 10m.

Tiªu chuÈn c©y con th«ng th­êng lµ c©y con cã bÇu, 7 -8 th¸ng tuæi, chiÒu cao 30-40 cm, ®­êng kÝnh gèc 0,3-0,4 cm.

Hè cuèc 40x40x30 cm. Kh«ng bãn ph©n. Ch¨m sãc 3 n¨m, mçi n¨m 3 lÇn.

B¶ng 2: Sinh tr­ëng giæi trång ë NghÜa §µn, NghÖ An

Ph­¬ng thøc

Trång 1980 ®o 1985

Trång 1980 ®o 2000

D1,3

(cm)


H

(m)


TLS

%


D1,3

(cm)


H

( m)


V/ha

(m3)TLS

%


Theo r¹ch

8,5

6,1

78

24,3

17,5

121,7

65

Theo b¨ng

11.1

6,7

81

22,1

15,7

90,33

62

L¸t hoa + giæi

12,3

8,3

83

23,1

16,2

119,3

61

R¹ch c¶i tiÕn

12,2

8,1

83

25,3

18,1

136,5

63

* TLS : tû lÖ sèng.

* R¹ch c¶i tiÕn: më réng 5 m, trong b¨ng chõa chÆt hÕt nh÷ng c©y cã t¸n xum xuª, chiÒu cao qu¸ 5 m.

Giæi trång ë NghÜa §µn, NghÖ An ë tuæi 20 ®¹t 90 -136 m3/ha, trung b×nh t¨ng tr­ëng 4,5 - 6,8 m3/ha/n¨m.

KÕt qu¶ trªn cho thÊy giæi trång theo r¹ch ë NghÜa §µn, nÕu xö lý thùc b× vµ ch¨m sãc nu«i d­ìng tèt, sÏ ®­îc 30 -40 % tæng sè c©y cã h×nh th©n ®Ñp, sinh tr­ëng kh¸. Giæi xanh trång 1980 ë L©m tr­êng K« Ba (trång theo hµng), hiÖn nay chØ cßn 19 c©y. C©y lín nhÊt cã D1,3 = 30 cm, H = 19 m, D1,3 bq = 21 cm, Hbq =17m (2000). Giæi trång ë Ngäc L¹c - Thanh Hãa (1980), ®o n¨m 2000, cã D1,3 = 35 cm, H= 23 m, cßn 7 c©y trång r¶i r¸c.


B¶ng 3: Sinh tr­ëng giæi xanh trång ë Kon Hµ Nõng vµ CÇu Hai

N¨m

b¨ng

trång/


chõa

chiÒu

cao (m)


N/ ha

Tû lÖ

Sèng


%

N¨m ®o 93

N¨m ®o 2000

D1,3

D


H

H


D1,3

D


H

H


Tû lÖ

sèng %


82

5/10

20

330

76

6,1

0,6


9,4

0,9


14,6

0,76


15,7

0,87


65

82

10/10

20

350

70

7,3

0,7


9,8

1,0


16,2

0,9


17,3

0.96


62

85

5/10

22

330

76

7,6

0,9


6,8

0,8


12,4

0,68


14,3

0,79


60

89

5/10

22

330

76

1,4

0,4


1,8

0,4


7,8

0,71


9,2

0,84

93

5/10

18

330

754,8

0,6


5,6

0,7


75

93*

3/7

6

330

789,7

1,2


10,2

1,2


78

Ghi chó: - Cét 2: 5/10, con sè trªn lµ b¨ng më ®Ó trång giæi (5 m), con sè d­íi lµ chiÒu réng b¨ng chõa( 10 m) ; 93* tµi liÖu ë CÇu Hai.

M« h×nh Kon Hµ Nõng. C¸c thÝ nghiÖm ë Kon Hµ Nõng tiÕn hµnh vµo c¸c n¨m 1982, 1985, 1989, trªn ®Êt rõng nghÌo, nh­ng chiÒu cao cña rõng cao 20 -22 m. Tuy r¹ch chÆt réng 5 m, sang n¨m thø 3, t¸n c©y trong b¨ng chõa che c¶ giæi trång trong r¹ch.

T¨ng tr­ëng ®­êng kÝnh cña giæi trång tr­íc n¨m 1992 ®¹t cao nhÊt 0,9 cm/n¨m, chiÒu cao ®¹t 1m/n¨m. Riªng ë CÇu Hai, Phó Thä sinh tr­ëng ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao ®Òu ®¹t trªn 1,2 cm/n¨m vµ 1,2 m/n¨m.

C©y trong b¨ng chõa ¶nh h­ëng rÊt lín tíi sinh tr­ëng cña giæi trång trong r¹ch. V× vËy viÖc xö lý b¨ng chõa cã ý nghÜa rÊt lín tíi qu¸ tr×nh sinh tr­ëng cña giæi trång trong r¹ch. Sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i phô thuéc vµo qu¸ tr×nh xö lý b¨ng chõa trong thêi kú ch¨m sãc nu«i d­ìng. Nh÷ng sè liÖu trªn cho thÊy tû lÖ c©y sèng, sinh tr­ëng chiÒu cao, ®­êng kÝnh cña giæi trång ®Òu ë møc b×nh th­êng. Sù ph¸t triÓn gi÷a chiÒu cao vµ ®­êng kÝnh mÊt c©n ®èi. C¸c c«ng thøc trång trong r¹ch më 5 m, chiÒu cao rõng 22 m, ®Õn giai ®o¹n hiÖn nay, sè l­îng c©y giæi bÞ t¸n c¸c loµi c©y trong b¨ng chõa che mÊt 50 - 60%. Giai ®o¹n nµy giæi cÇn ®­îc gi¶i phãng tÇng trªn. Nh­ng v× tµn che tÇng trªn cã sè l­îng lín nªn kh«ng thÓ gi¶i phãng ®­îc. §iÒu nµy cÇn xem l¹i viÖc chän ®èi t­îng ®Ó lµm giµu rõng b»ng c©y giæi, hoÆc ph¶i c¶i tiÕn ®é réng cña r¹ch hay h¹ thÊp chiÒu cao c©y trong b¨ng chõa.

5. KhuyÕn nghÞ


 • Sö dông c©y giæi ®Ó lµm giµu rõng nghÌo lµ mét viÖc lµm ®óng ®¾n bëi gç giæi lµ lo¹i gç cã gi¸ trÞ sö dông cao. C¸c kh©u kü thuËt ban ®Çu: thu h¸i gièng, t¹o c©y con rÊt thuËn lîi. C©y giæi trång dÔ sèng, cã trôc chÝnh, tèc ®é sinh tr­ëng trung b×nh, gç tèt, ph©n bè réng, s½n gièng. §ã lµ nh÷ng yÕu tè kh¸ thuËn lîi, cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®­a c©y giæi vµo trong nh÷ng c©y trång rõng gç lín cã gi¸ trÞ. CÇn chän ®èi t­îng lµm giµu cho phï hîp víi môc ®Ých g©y trång ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ c©y trång...

 • Gièng : HiÖn nay trong rõng tù nhiªn giæi bÞ chÆt h¹ hÇu hÕt. §©y lµ nguån cung cÊp h¹t gièng tõ tr­íc tíi nay, ®ang bÞ ®e do¹ nghiªm träng. CÇn thiÕt quy ho¹ch nh÷ng vïng cã giæi ph©n bè thµnh r­ng gièng. §ång thêi cÇn tuyÓn chän mét sè diÖn tÝch rõng giæi ®· trång ®Ó chuyÓn ho¸ thµnh rõng gièng. TiÕn tíi x©y dùng rõng gièng cã chÊt l­îng cao.

 • §Êt ®ai : giæi ph¶i ®­îc trång trªn c¸c d¹ng ®Êt cßn mang tÝnh chÊt ®Êt rõng

 • NÕu trång theo r¹ch ph¶i chän ®èi t­îng rõng cã chiÒu cao kh«ng qu¸ 10 m, trªn tÇng ®Êt s©u dµy. N¬i cã thùc b× dµy rËm, cÇn ph¶i xö lý.

 • Cã thÓ trång giæi ë nh÷ng vÞ trÝ c©y gç võa khai th¸c. Cã thÓ tra dÆm giæi sau khi khai th¸c, ch¨m sãc 5 -7 n¨m sau ®ã ®ãng cöa rõng. C©y con ®em trång cã thÓ nu«i ë v­ên ­¬m thêi gian dµi h¬n nh»m ®¹t chiÒu cao tõ 1m trë lªn sÏ thuËn lîi h¬n khi trång chóng trong c¸c th¶m rõng nghÌo.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət