Ana səhifə

II. cy gç lín, gç d¸n l¹ng Cy mì


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə2/14
tarix24.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Tµi liÖu tham kh¶o chÝnh


 1. Quy tr×nh trång mì; Kinh doanh rõng mì chåi; TØa th­a rõng mì. 1966.

 2. NguyÔn H÷u Th­íc vµ c¸c céng t¸c viªn,1964: Nhu cÇu ¸nh s¸ng c©y mì ë giai ®o¹n tuæi nhá. KQNCKH 1960-1985 cña TT L©m sinh CÇu Hai.

 3. TrÇn Nguyªn Gi¶ng, 1989: Ph­¬ng h­íng kinh doanh vµ sö dông c©y mì ®Ó phôc håi l¹i rõng thø sinh. TTKHKTLN sè1-2/1989.

 4. NguyÔn V¨n DiÖp, 1976: Kü thuËt tØa th­a rõng mì thuÇn lo¹i. KQNCKH 1960-1985 cña TT L©m sinh CÇu Hai.

 5. Vò §×nh Ph­¬ng vµ c¸c CTV, 1985: Quy luËt t¨ng tr­ëng cña mét sè nh©n tè ®iÒu tra cña c©y vµ l©m phÇn mì trång thuÇn lo¹i lµm c¬ së cho tØa th­a vµ ®iÒu chÕ rõng. KÕt qu¶ NCKH 1976-1985. NXB N«ng nghiÖp 1989.

 6. Lª §×nh Kh¶ vµ c¸c CTV, 1985: Chän läc c©y mì mäc nhanh cã h×nh d¹ng tèt cho vïng trung t©m. KÕt qu¶ NCKH 1976- 1985. NXB N«ng nghiÖp 1989.

 7. NguyÔn B¸ ChÊt, NguyÔn Danh Minh, 2000. §¸nh gi¸ rõng trång c¸c loµi c©y b¶n ®Þa ë c¸c tØnh phÝa B¾c.

 8. Vò TiÕn Hinh, 2001: LËp biÓu sinh tr­ëng vµ s¶n l­îng cho ba loµi c©y: sa méc, th«ng ®u«i ngùa, mì ë c¸c tØnh phÝa B¾c vµ §«ng B¾c ViÖt Nam. B¸o c¸o khoa häc; §Ò tµi cÊp ngµnh, Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT; 2001.

C¢Y LI M XANH

Tªn khoa häc: Erythrophloeum fordii Oliv

Hä Vang – Caesalpiniaceae.

1. M« t¶ h×nh th¸i

Theo Ganep (1908) chi Erythrophloeum cã 3 loµi: E. fordii Oliv; E. cambodianum Ganep; E. succirubrum Ganep. ViÖt Nam cã loµi E. fordii Oliv.

Lim xanh lµ loµi c©y gç lín, chiÒu cao ®¹t tíi 37 -45 m, ®­êng kÝnh ®¹t 200 -250 cm. Lóc non vá cã mµu x¸m b¹c víi c¸c vÖt mµu n©u nh¹t, khi giµ vá cã mµu n©u sÉm, nøt « vu«ng, bong v¶y, cã nhiÒu b× khæng næi râ. Gèc cã b¹nh vÌ nhá. T¸n l¸ ph¸t triÓn, xanh rËm quanh n¨m. Cµnh nh¸nh cong queo, cã nhiÒu mÊu m¾t.

L¸ lim xanh cã 3 giai ®o¹n biÕn ®æi h×nh th¸i :

+ Lóc 1 -2 th¸ng tuæi l¸ ®¬n mäc c¸ch (3 -5 l¸).

+ Khi c©y 3 -5 th¸ng tuæi, cã l¸ kÐp l«ng chim 1 lÇn.

+ C©y tõ 6 th¸ng tuæi trë lªn cã l¸ kÐp l«ng chim 2 lÇn víi 3 -5 cÆp cuèng l¸ thø cÊp, mçi cuèng cã 3 ®Õn 17 l¸ chÐt mäc c¸ch, h×nh tr¸i xoan, ®u«i l¸ trßn, ®Çu l¸ d¹ng mòi nhän. MÆt trªn phiÕn l¸ mµu xanh sÉm vµ nh½n bãng, mÆt d­íi phiÕn l¸ mµu xanh nh¹t cã g©n næi râ.

Hoa tù mäc thµnh chïm ®Çu cµnh, d¹ng h×nh b«ng dµi 20 -30 cm, hoa nhá, mµu tr¾ng. §µi hoa hîp h×nh èng dµi, cã 5 thïy xÕp liÒn vµ b»ng nhau. Trµng hoa cã 5 c¸nh rêi. NhÞ cã 10 c¸i kh«ng ®Òu nhau, bao phÊn quay vµo trong vµ nøt theo kÏ. Vßi nhôy ng¾n, ®Çu nhôy kh«ng râ. Hoa në vµo th¸ng 3-4.

Qu¶ gi¸p thu«n dµi 15 - 30 cm, réng 3-4 cm, cã 6 -12 h¹t. H¹t lín dÑt, h×nh vu«ng, gãc tï cã ®Çu nhän. Träng l­îng 100 h¹t kho¶ng 100 -110 gr. H¹t cã vá cøng mµu ®en bao bäc, xÕp lîp lªn nhau. Qu¶ chÝn th¸ng 12 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau.

Lim xanh lµ loµi c©y l¸ réng th­êng xanh. Mïa ra hoa th¸ng 3 -4 hµng n¨m. Mïa qu¶ chÝn; th¸ng 12 -1 hµng n¨m.2 . §Æc ®iÓm sinh th¸i

Lim xanh ph©n bè tõ 10,47 vÜ ®é B¾c (Hµm T©n, B×nh ThuËn) ®Õn 23 vÜ ®é B¾c vµ 102 o ®Õn 108 o kinh §«ng. Nh­ng chñ yÕu tËp trung tõ 17 ®Õn 23 vÜ ®é B¾c. C¸c tØnh cã lim xanh ph©n bè tù nhiªn: Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, B¾c Giang, Phó Thä, Th¸i Nguyªn, VÜnh Phóc, Yªn B¸i, Tuyªn Quang, Hßa B×nh, Hµ T©y, Ninh B×nh, Thanh Hãa, NghÖ An, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Qu¶ng Nam, §µ N½ng. Lim xanh ph¸t hiÖn thÊy ë Hµm T©n (B×nh ThuËn). Lim xanh cã ë c¸c tØnh Qu¶ng T©y, Qu¶ng §«ng, Phóc KiÕn, TriÕt Giang, ven phÝa ®«ng §µi Loan, Trung Quèc (Trung Quèc Thô méc chÝ, 1976).

Lim xanh ph©n bè ë ®é cao tõ 300 -400 m trë xuèng. Song ë ®é cao 800-900 m còng cßn gÆp Lim xanh (Bï Mïn, Thanh Hãa -TrÇn Ngò Ph­¬ng, 1970).

- ChÕ ®é m­a: Lim xanh ph©n bè tù nhiªn ë c¸c vïng cã tæng l­îng m­a hµng n¨m 1488 -3840 mm, cã 2 -3 th¸ng kh« víi ®é Èm trung b×nh hµng n¨m 80 -86%.

- ChÕ ®é nhiÖt: NhiÖt ®é trung b×nh n¨m tõ 22,70C ®Õn 24,80C, nhiÖt ®é tèi cao 42,30C, nhiÖt ®é tèi thÊp tuyÖt ®èi 1,40C.

- Lim xanh cã nhu cÇu ¸nh s¸ng kh¸c nhau theo giai ®o¹n tuæi:

+ Giai ®o¹n 4 -5 th¸ng tuæi lim xanh lµ c©y chÞu bãng, sinh tr­ëng b×nh th­êng ë ®é tµn che 25 -75%, ®Æc biÖt ë ®é tµn che 50%. Trong ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng hoµn toµn (kh«ng che) hoÆc che tèi 100 % lim xanh con sinh tr­ëng kÐm.

+ Cµng lín tuæi ( tõ 5 tuæi trë lªn) lim xanh sinh tr­ëng b×nh th­êng ë ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng hoµn toµn. Tuæi lín, lim xanh lu«n chiÕm tÇng trªn cña rõng.

Lim xanh sèng vµ sinh tr­ëng b×nh th­êng trªn nhiÒu lo¹i ®Êt cã nguån gèc ®¸ mÑ kh¸c nhau nh­ sa th¹ch, phiÕn sÐt, gnai, mica sit, pooc pia, phón xuÊt cã thµnh phÇn c¬ giíi tõ c¸t pha, sÐt nhÑ, sÐt trung b×nh ®Õn sÐt nÆng. Lim xanh sinh tr­ëng tèt trªn nh÷ng lËp ®Þa cã tÇng ®Êt s©u Èm, song còng cã thÓ sèng ë nh÷ng n¬i cã tÇng ®Êt n«ng máng, ®é Èm kh«ng cao nh­ vïng H÷u Lòng (L¹ng S¬n) vµ Nh­ Xu©n (Thanh Hãa). Nh÷ng n¬i cã lim xanh cho thÊy ®Êt kh¸ chua, Cation Al +++ t­¬ng ®èi nhiÒu, Ca++ vµ Mg ++ ®é b·o hßa ba z¬ thÊp. PhÇn lín ®Êt d­íi rõng lim cã tÇng A1 dµy. §Êt ®á vµng hoÆc vµng ®á ®é Èm cao, ®é chua tõ trung b×nh ®Õn chua. Hµm l­îng mïn, ®¹m tæng sè cao, hµm l­îng Ca, Mg kh«ng lín, ®é b·o hßa ba z¬ thÊp.

Lim xanh th­êng sèng hçn lo¹i víi nhiÒu loµi c©y l¸ réng kh¸c. Rõng cã nhiÒu tÇng. HÖ thùc vËt kh¸ phong phó. Nh­ng l©m phÇn cã Lim xanh, th­êng cã tæ thµnh c¸c loµi kh¸ phong phó, tïy thuéc vïng sinh th¸i vµ c¸c giai ®o¹n diÖn thÕ.

- Vïng §«ng B¾c (Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, B¾c Giang, Th¸i Nguyªn), trong c¸c l©m phÇn cã lim xanh th­êng cã Castanopsis tribuloides, Eugenia sp, Ormosia balancae, Liquidambar formosana, Canarium album. Tæ thµnh 1,1 lim xanh 2 t¸u mËt 1,4 såi 1,4 chÑo1,1 tr¸m 1,7 loµi kh¸c (lim xanh chiÕm tõ 10 -33% sè c©y trong l©m phÇn).

- Vïng trung du phÝa B¾c (Tuyªn Quang, Yªn B¸i, Hßa B×nh). Tæ thµnh : 0,6 lim xanh 3,3 ng¸t 1 tr¸m 0,9 tr©m 1 nh·n rõng 0,7 giÎ 2,5 loµi kh¸c.

- Vïng khu 4. Tæ thµnh 1im xanh 1,5 tr¸m 1,5 tr©m 1,7 ng¸t 1,3 dÎ 3 loµi kh¸c. Trong lo¹i h×nh rõng l¸ réng th­êng xanh ®ai thÊp tû lÖ lim xanh trong c¸c l©m phÇn th­êng d­íi 15% tæng sè c©y thuéc c¸c cÊp tuæi.

C¸c l©m phÇn cã lim xanh, th­êng cã c©y con lim xanh thuéc c¸c cÊp chiÒu cao. Nh­ng sè l­îng vµ chÊt l­îng kh¸c nhau trong c¸c tr¹ng th¸i rõng. Rõng lim xanh thø sinh cã sè l­îng c©y t¸i sinh nhiÒu nhÊt so víi c¸c tr¹ng th¸i rõng kh¸c. Rõng nghÌo cã sè l­îng lim xanh t¸i sinh nhiÒu h¬n rõng phôc håi. Nh­ng kh¶ n¨ng ph©n hãa l¹i lín h¬n. Lim xanh t¸i sinh cã chiÒu cao trªn 3m lµ nh÷ng c©y cã triÓn väng tham gia tÇng rõng chÝnh, sè liÖu b¶ng 1 cho thÊy c¸c tr¹ng th¸i rõng lim xanh thø sinh, rõng phôc håi, rõng thø sinh cã ®iÒu kiÖn sinh th¸i phï hîp cho lim xanh t¸i sinh. Cã sù t­¬ng quan gi÷a ®é tµn che vµ sù tån t¹i, sinh tr­ëng lim xanh t¸i sinh ë c¸c cÊp tuæi. KÕt qu¶ ®iÒu tra t¸i sinh tù nhiªn ë vïng S«ng HiÕu cho thÊy lim xanh t¸i sinh vµ t¨ng tr­ëng tèt ë c¸c tr¹ng th¸i rõng thø sinh cã ®é tµn che 0,5-0,6.B¶ng 1: T¸i sinh lim xanh ë mét sè tr¹ng th¸i rõng vïng S«ng HiÕu (sè c©y/ha)

Lo¹i rõng

Loµi

chiÒu cao

Tæng

sè c©y


tû lÖ

(%)


< 1m

1m

>3m

Phôc håi


Lim xanh

c¸c loµi kh¸c103

3457


57

1217


24

515


184

5189


3.54

Lim xanh

thø sinh


Lim xanh

c¸c loµi kh¸c342

2342


137

347


74

138


553

2827


19.56

Hçn loµi

trung b×nhLim xanh

c¸c loµi kh¸c153

1987


39

463


17

85


209

2535


8.24

Hçn loµi

giµu


Lim xanh

c¸c loµi kh¸c112

2135


32

356


9

123


153

2614


5.85

Hçn loµi

nghÌo


Lim xanh

c¸c loµi kh¸c143

1752


32

527


12

35


187

2304


8.11

T¸i sinh tù nhiªn cña lim xanh bÞ chi phèi bëi ®Æc tÝnh sinh th¸i cña loµi vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Vïng H­¬ng S¬n (Hµ TÜnh), lim xanh cã tr÷ l­îng lín trong c¸c lo¹i rõng, nh­ng "t¸i sinh chØ gÆp víi c¸c tÇn suÊt vµ sè l­îng thÊp trong giai ®o¹n rõng IIIA2 vµ IIIA3. Lim xanh t¸i sinh trong c¸c tr¹ng th¸i rõng kh«ng cã sù t­¬ng quan gi÷a tû lÖ c©y mÑ trong tæ thµnh rõng vµ lim xanh t¸i sinh" (TrÇn Xu©n ThiÖp, 1996). KÕt qu¶ ®iÒu tra t¸i sinh lim xanh ë vïng kh¸c (Hµm ThuËn) còng cho thÊy ®iÒu ®ã.
B¶ng 2: TÇn suÊt vµ mËt ®é b×nh qu©n c©y t¸i sinh ë rõng H­¬ng S¬n

Loµi c©y

IV IIIB

III A3

III A2

III A1

%

C©y/ha

%

C©y/ha

%

C©y/ha

%

C©y/ha

T¸u mËt

12.8

931

7.2

883

5.3

599

4.5

388

GiÎ

8.5

620

5.5

674

4.6

519

2.1

181

Re

2.6

190

1.1

135

0.5

57

0.1

9

Cµ æi

2.9

211

1.8

220

1.3

148

1.2

103

Lim xanh

1.2

87

0.7

86

Vµng t©m

1.3

95

0.8

98

0.3

34Xoay

2.9

211

0.5

61

0.3

34SÕn

0.3

22

0.5

61

Giæi

3.1

227

1.1

135

0.8

90

0.8

69

Trong mét « tiªu chuÈn rõng tù nhiªn ë H­¬ng S¬n (Hµ TÜnh) cã mËt ®é 490 c©y/ha, lim xanh chiÕm 7,3% tæ thµnh, nh­ng l¹i kh«ng cã lim xanh t¸i sinh. §iÒu ®ã cho thÊy kh«ng ph¶i c¸c l©m phÇn cã lim xanh ë tÇng trªn lµ cã lim xanh t¸i sinh. T¸i sinh tù nhiªn ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh diÔn thÕ thø sinh. Mçi vïng, lim xanh ph©n bè cã qu¸ tr×nh diÔn thÕ kh¸c nhau, bÞ chi phèi bëi ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ c¸c t¸c ®éng cña con ng­êi.

DiÔn thÕ lim xanh - sau sau: ë Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n.

Rõng lim xanh bÞ khai th¸c, ®èt n­¬ng lµm rÉy, th­êng xuÊt hiÖn rõng sau sau. Rõng bÞ tiÕp tôc ®èt n­¬ng rÉy sÏ chuyÓn thµnh tr¶ng c©y gç, c©y bôi vµ tr¶ng cá.

Tõ tr¶ng cá kh«ng bÞ ®èt, ®Êt dÇn kh«i phôc, c¸c loµi c©y bôi thay thÕ nh­ sim (Rhodomyrtus tomentosa), thao kÐn (Helicteres angutifia). Sau sau dÇn xuÊt hiÖn t¹o nªn ­u thÕ cã chiÒu cao 8-12m. TÇng c©y nhì cã läng bµng (Dillenia heterocephala), thÈu tÊu (Aporosa mircalix), me rõng (Phylanthus emblica). Khi sau sau lín, ®é tµn che t¨ng, m«i tr­êng rõng ®­îc c¶i thiÖn, c¸c loµi cá vµ c©y bôi ­a s¸ng tµn lôi, lim xanh xuÊt hiÖn d­íi t¸n sau sau. Giai ®o¹n nµy mÊt tõ 15-20 n¨m. Khi tÇng lim xanh h×nh thµnh cã chiÒu cao 5-7m ­íc kho¶ng 10-15 n¨m.

DiÔn thÕ lim xanh – s¨ng lÎ: ë c¸c d¹ng rõng cã lim xanh trong tæ thµnh, tïy møc ®é hçn loµi víi c¸c loµi c©y vµ c¸c møc ®é t¸c ®éng sÏ cã chiÒu h­íng diÔn thÕ kh¸c nhau. Trong vïng cã l­îng m­a thÊp, sè th¸ng kh« h¹n lín h¬n 3 th¸ng. Khi rõng tù nhiªn bÞ mÊt, c¸c loµi c©y ­a s¸ng cïng víi sang lÎ phôc håi trë l¹i, ®Õn giai ®o¹n 10-15 tuæi lim xanh xuÊt hiÖn. Lim xanh cïng sang lÎ chiÕm tÇng ­u thÕ. Qu¸ tr×nh ng­îc l¹i ­u hîp lim xanh -sang lÎ sÏ bÞ thay thÕ bëi th¶m c©y bôi vµ th¶m cá.

Trong tù nhiªn c¸c qu¸ tr×nh diÔn thÕ lu«n diÔn ra, nh­ng diÔn thÕ ®i xuèng do t¸c ®éng cña con ng­êi cã tèc ®é nhanh h¬n 10-15 lÇn so víi diÔn thÕ ®i lªn. Th«ng qua qu¸ tr×nh diÔn thÕ cã ®iÒu khiÓn sÏ t¹o lËp ®­îc nh÷ng l©m phÇn cã cÊu tróc mong muèn. ViÖc qu¶n lý vµ møc ®é ®Çu t­ cã ý nghÜa quan träng tíi chÊt l­îng rõng t­¬ng lai. Khoanh nu«i, phôc håi rõng dùa trªn quy luËt diÔn thÕ thø sinh nÕu ®­îc ®Çu t­ ®ñ, qu¶n lý tèt sÏ nhanh chãng ®¹t hiÖu qu¶ mong muèn.

Qu¸ tr×nh t¸i sinh tù nhiªn lim xanh, ®Òu cho thÊy kh¶ n¨ng t¹o lËp c¸c l©m phÇn cã lim xanh nh­ng kh«ng ®¬n gi¶n. Do t¸c ®éng cña con ng­êi vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Æc biÖt ë nh÷ng n¬i ®Êt bÞ tho¸i hãa, ®iÒu kiÖn sinh th¸i ®· thay ®æi Ýt phï hîp cho lim xanh phôc håi. §iÒu ®ã cho thÊy: muèn kh«i phôc c¸c rõng lim xanh nh»m c¸c môc tiªu x¸c ®Þnh, kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i sö dông c¸c biÖn ph¸p t¸c ®éng tÝch cùc cña con ng­êi. Mét vµi thö nghiÖm g©y trång lim xanh cho thÊy: Lim xanh trong tù nhiªn sinh tr­ëng chËm, nh­ng khi g©y trång kh¶ n¨ng sinh tr­ëng tá ra cã nhiÒu triÓn väng.

3. C«ng dông

Gç lim xanh, bÒn, ch¾c, ®­îc dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kiªn cè. Lim xanh ®­îc trång thµnh rõng lÊy gç, trång rõng phßng hé, c¶i t¹o phôc håi ®Êt. Hµng tr¨m n¨m tr­íc ®©y lim xanh ®· ®­îc xem lµ mét trong nh÷ng loµi gç quý, cøng ch¾c, cã v©n ®Ñp vµ ®é bÒn lín. Gç lim ®­îc xÕp vµo nhãm tø thiÕt (®inh lim sÕn t¸u). C¸c ®×nh chïa ë ViÖt Nam ®Òu sö dông gç lim ®Ó lµm cét, xµ. Gç cã gi¸c vµ lâi ph©n biÖt, gi¸c mµu vµng nh¹t, lâi mµu vµng n©u ®Õn n©u ®á. Vßng sinh tr­ëng râ rµng, réng 3-6mm. M¹ch ®¬n vµ kÐp ng¾n ph©n t¸n, ®­êng kÝnh m¹ch réng trung b×nh, sè l­îng m¹ch trªn 1mm2 Ýt, trong m¹ch th­êng cã thÓ nót hoÆc chÊt chøa cã mµu n©u ®á vµ tr¾ng. Tia gç nhá vµ hÑp, th­êng cã cÊu t¹o thµnh tÇng so le. M« mÒm dÝnh m¹ch h×nh thoi, h×nh c¸nh vµ h×nh c¸nh nèi tiÕp liªn kÕt nh÷ng m¹ch l©n cËn theo h­íng tiÕp tuyÕn hoÆc lÖch. Sîi gç cã v¸ch dµy tíi møc khoang cña sîi rÊt hÑp gÇn nh­ kh«ng cã ®é rçng. Gç cøng vµ nÆng, khèi l­îng thÓ tÝch gç kh« 930kg/m3. HÖ sè co rót thÓ tÝch 0,48. §iÓm b·o hßa thí gç 20%. Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí 765kg/cm2, uèn tÜnh 1710kg/cm2. Søc chèng t¸ch 19,5kg/cm. HÖ sè uèn va ®Ëp 0,45. Gç lim xanh cã ®ñ nh÷ng tiªu chuÈn tháa m·n víi yªu cÇu dïng cho kÕt cÊu chÞu lùc, chñ yÕu lµ trong x©y dùng vµ giao th«ng vËn t¶i cã yªu cÇu vÒ ®é bÒn l©u dµi.4 . §¸nh gi¸ rõng trång

Tr­íc n¨m 1945 lim xanh ®­îc trång thö ë vµi n¬i. N¨m 1960 mét sè thÝ nghiÖm g©y trång lim xanh ®· ®­îc tiÕn hµnh, song ch­a ®­îc tæng kÕt, ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ.

Khi nghiªn cøu th¶m thùc vËt rõng, Th¸i V¨n Trõng nhËn xÐt:"ë miÒn B¾c ViÖt Nam ®· cã nhiÒu ®¸m lim trång thÝ nghiÖm ë B¸i Th­îng, Nh­ Xu©n - Thanh Hãa; Tr¹i L¹t, T©n Kú - NghÖ An; Linh C¶m-Hµ TÜnh; Trung M«n-Tuyªn Quang,... Nh÷ng c©y lim trång nµy kh«ng ®­îc ®Ñp l¾m, th©n thÊp ®· chÜa n¹ng, cµnh nh¸nh nhiÒu vµ cong queo th­êng hay bÞ nÊm xïi x©m nhËp ë nh÷ng vÕt th­¬ng ph¸ ho¹i tíi lâi lµm cho rçng ruét. V× thÕ ®Õn nay, viÖc thÝ nghiÖm dÆm lim d­íi rõng vµ trång lim trªn kho¶ng ®Êt trèng ®Òu kh«ng thu ®­îc kÕt qu¶ mü m·n...

N¨m 1961 lim xanh ®­îc trång thÝ nghiÖm ë CÇu Hai ( Phó Thä) theo c¸c ph­¬ng thøc:

- Trång lim xanh trªn b¨ng chÆt réng 20,30,40 m; b¨ng chõa 20 m. Khi míi trång gieo cèt khÝ hç trî.

- Trång lim trªn ®Êt chÆt tr¾ng ®èt dän s¹ch, gieo th¼ng, gi÷ l¹i c©y cá phôc håi.

- Trång lim trong líp c©y tiªn phong phôc håi: tr¹ng th¸i c©y tiªn phong phôc håi c©y cao 3-4 m, më r¹ch réng 1,5 m, hµng c¸ch nhau 4 m, c©y c¸ch c©y 2 m, gieo th¼ng b»ng h¹t.

TrÇn Nguyªn Gi¶ng (1985) nhËn xÐt: "kÕt qu¶ c«ng thøc 1, 2 râ nhÊt, cã c©y phï trî cïng lªn víi c©y trång, c«ng thøc 3 trång d­íi t¸n rõng c©y bÞ che cím, kÐm nhÊt. C©y trång theo b¨ng cho chÊt l­îng tèt nhÊt...

C©y lim lµ lo¹i c©y kh«ng cã trôc chÝnh, th­êng ra cµnh sím ®­îc sù hç trî cña b¨ng chõa thu hÑp ¸nh s¸ng cña b¨ng trång, ®· h¹n chÕ ®­îc cµnh ngang, lµm cho ®o¹n th©n d­íi cµnh cã chiÒu dµi 5-7m, cã c©y trªn 10m, kh«ng s©u nÊm.

C©y lim xanh trång trªn ®Êt chÆt tr¾ng, mÆc dï cã dïng c©y che phñ lóc nhá, thiÕu c©y phï trî ë tÇng cao, ®Òu trë nªn rõng thuÇn loµi vµ lé râ nh­îc ®iÓm: th©n ng¾n, cong queo, s©u nÊm kh«ng kh¸c g× rõng lim do ng­êi Ph¸p ®· trång ë c¸c n¬i".

N¨m 1974 thÝ nghiÖm trång rõng lim xanh trªn ®Êt rõng nghÌo cã tre rãc, xö lý theo r¹ch ë H÷u Lòng (L¹ng S¬n). Lim xanh trång tá ra cã triÓn väng. C©y lim xanh ®· ®­îc trång r¶i r¸c mét sè n¬i, song c¸c biÖn ph¸p kü thuËt hÕt søc t¶n m¹n. Do môc tiªu g©y trång vµ ®èi t­îng ®Êt trång cã sù kh¸c biÖt lín nªn khã ®Ò ra ®­îc nh÷ng chØ tiªu kü thuËt chung. Do vËy cÇn hÖ thèng, ®¸nh gi¸, bæ sung hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó g©y trång, phôc håi vµ ph¸t triÓn loµi c©y gç cã gi¸ trÞ nµy cña ViÖt Nam.


  • Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý vÒ kü thuËt g©y trång lim xanh

Tµi liÖu c©y lim xanh (ViÖn NCLN, 1983) cho biÕt: “cã thÓ dïng lim xanh ®Ó trång thµnh rõng thuÇn loµi hoÆc tra dÆm trong rõng gç thø sinh nghÌo kiÖt ®Ó t¹o nªn rõng hçn giao lim xanh vµ mét loµi c©y s½n cã cña ®Þa ph­¬ng. Trªn ®Êt c¶i t¹o gieo trång mËt ®é 2500 hè/ha. Trªn ®Êt xÊu lµ 3.000 hè/ha. Rõng thø sinh dÆm ë nh÷ng kho¶ng rõng trèng”.

Kü thuËt trång mét sè loµi c©y rõng 1994: “Trång trªn ®Êt rõng nghÌo c©y bôi, ph¸t r¹ch réng 2 -3 m, chõa 5-10 m. Cù ly c©y 3 m, hµng 7 -12 m. MËt ®é trång 280-500 c©y/ha“.

Dù th¶o h­íng dÉn trång lim xanh cho Dù ¸n 327 n¨m1999: “Lim xanh trång hçn loµi theo r¹ch, b¨ng, n«ng l©m kÕt hîp. Trång theo r¹ch: c©y trªn r¹ch lµ lim xanh, r¹ch chõa lµ c¸c c©y gç tù nhiªn hçn loµi víi lim xanh. Trång n¬i cã th¶m che nh©n t¹o: lim xanh hçn lo¹i víi re gõng, tr¸m tr¾ng. Trong r¹ch trång cù ly 3 m, r¹ch c¸ch nhau 5 -7 m. Trång trong th¶m che phñ nh©n t¹o, c©y c¸ch c©y 3 m, hµng c¸ch hµng 6m. Cã thÓ trång 1 hµng lim xanh vµ 1 hµng re gõng hoÆc tr¸m tr¾ng”.

HiÖn nay nh÷ng n¬i ng­êi Ph¸p trång lim xanh: Phñ Quú, NghÖ An; Nh­ Xu©n, Thanh Hãa; Trung M«n, Tuyªn Quang; Tr¹i L¹t - T©n Kú, NghÖ An, Linh C¶m, Hµ TÜnh, chØ cßn l¹i r¶i r¸c mét sè c©y. C¸c ghi chÐp kü thuËt kh«ng cßn l­u l¹i.B¶ng 3: Sinh tr­ëng lim xanh trång ë CÇu Hai (Phó Thä)

(Trång theo b¨ng 1963 ®o 1987)

Tuæi

D1.3 (cm)

ZD (cm)

D (cm)

H (m)

H (m)

ZH (m)

V (m3)

2

0.9

0.5
1.7

0.94

2.2

0.6

0.55

4

1.2

1
6

3.35

0.6

0.55

5.3

0.6

0.88

0.00726

8

4.9

0.8

0.61

8

2

1

0.00416

10

6.7

0.9

0.67

10.9

1.3

1.09

0.00919

12

8.4

0.9

0.7

14

1.0

1.16

0.01197

14

10.75

1.2

0.76

16.3

1.1

1.16

0.03826

16

12.9

1.2

0.8

17.9

0.8

1.11

0.06795

18

14.8

0.9

0.82

20.7

1.4

1.15

0.11162

20

17

1.2

0.85

22.1

0.7

1.1

0.17572

22

19.85

1.4

0.9

22.7

0.3

1.03

0.27583

24

23.35

1.4

0.9

25.5

0.4

0.97

0.40398

N¨m 1961-1963 ë Tr¹m thÝ nghiÖm L©m Sinh CÇu Hai (Phó Thä) ®· thÝ nghiÖm g©y trång lim xanh. Khi ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh sinh tr­ëng, thÊy r»ng lim xanh trång cã nhiÒu triÓn väng. Tõ tuæi 10 trë ®i sinh tr­ëng ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao cña lim xanh trång nhanh h¬n c¸c giai ®o¹n tuæi nhá. §iÒu nµy phï hîp víi sinh tr­ëng cña loµi.

ZD: L­îng t¨ng tr­ëng hµng n¨m.

D: L­îng t¨ng tr­ëng b×nh qu©n.

V: ThÓ tÝch c©y.

Tuæi 20, rõng lim trång ë CÇu Hai ®¹t tr÷ l­îng 121,2 m3/ha (mËt ®é 300 c©y/ha). L­îng t¨ng tr­ëng b×nh qu©n n¨m ®¹t 5,05 m3/ha. §èi víi loµi c©y sinh tr­ëng chËm, gç cã gi¸ trÞ cao, trång rõng víi kü thuËt phæ th«ng còng ®¹t 5 m3/ha/n¨m rÊt cã ý nghÜa.

Thùc tÕ l­îng t¨ng tr­ëng th­êng xuyªn ®Õn tuæi 24 lim xanh vÉn xÊp xØ 1,4 cm/n¨m vÒ ®­êng kÝnh. Tèc ®é t¨ng tr­ëng nµy cña rõng lim xanh trång kh«ng thÓ gäi lµ chËm. Tõ tuæi 8, l­îng t¨ng tr­ëng vÒ D1.3, H cña lim xanh xÊp xØ hoÆc lín h¬n 1cm vµ 1m/n¨m. So víi lim xanh tù nhiªn, lim xanh trång t¨ng tr­ëng v­ît 50-70%.

Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c ®Æc ®iÓm sinh th¸i, t¸i sinh, t¨ng tr­ëng lim xanh tù nhiªn cã thÓ ®Ò xuÊt x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt phôc håi, ph¸t triÓn c¸c l©m phÇn tù nhiªn vµ nh©n t¹o cã lim xanh tham gia trong tæ thµnh ®¹t kÕt qu¶.

Rõng lim xanh 35 tuæi trång t¹i Trung t©m l©m sinh CÇu Hai, Phó Thä n¨m 1961 nay cã chiÒu cao b×nh qu©n 15m, D1,3 b×nh qu©n 39,5 cm (mËt ®é ban ®Çu 1100 c©y/ha qua nhiÒu lÇn chÆt tØa nay cßn 100 c©y/ha) (NguyÔn Hoµng NghÜa, 1999).

HiÖn nay diÖn tÝch lim xanh trång ë mét sè n¬i: ë Tam §¶o gÇn 1ha, D©n Chñ Hßa B×nh 2 ha gÇn 200 c©y/2 ha, CÇu Hai , Phó Thä 1 ha (100 c©y). Cßn l¹i trång r¶i r¸c kh«ng theo hÖ thèng kü thuËt nµo. Mét sè n¬i trång trong v­ên thùc vËt, hoÆc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh 327 cã trång, nh­ng diÖn tÝch nhá.

Theo tµi liÖu kiÓm kª rõng 1999, Phó Thä cã 6 ha cÊp tuæi 6 tr÷ l­îng 55 m3/ha vµ 111ha rõng hçn loµi gi÷a keo vµ lim xanh. Thanh Hãa cã 48 ha trong ®ã cã 25 ha cÊp tuæi 6, tr÷ l­îng 76 m3/ha vµ 12 ha rõng hçn loµi gi÷a lim vµ xµ cõ; Qu¶ng Nam cã 9 ha cÊp tuæi 1, §µ N½ng cã 42 ha cÊp tuæi 1. Tæng sè 309 ha rõng lim trång cã nhiÒu cÊp tuæi kh¸c nhau.

Lim xanh cã thÓ trång ë c¸c vïng ®Êt cßn tÝnh chÊt ®Êt rõng tõ Qu¶ng Ninh ®Õn Qu¶ng Nam, d­íi ®é cao 300m, trªn c¸c lo¹i ®Êt rõng nghÌo, ®Êt lïm c©y bôi ph¸t triÓn trªn c¸c lo¹i ®¸: sa phiÕn th¹ch, filit,... tÇng ®Êt cµng s©u cµng tèt.

Lim xanh cã thÓ sèng ®­îc trªn ®Êt xÊu. Tïy theo môc tiªu g©y trång: phßng hé, c¶i t¹o ®Êt, lÊy gç ®Ó lùa chän h¹ng ®Êt vµ hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt phï hîp.

C¨n cø trªn nh÷ng diÖn tÝch lim xanh ®· trång, rót ra nhËn xÐt sau:


 • C©y lim xanh t¸i sinh tù nhiªn rÊt m¹nh, cã kh¶ n¨ng dïng kü thuËt khoanh nu«i ®Ó phôc håi lim xanh.

 • Kü thuËt t¹o c©y con, trång lim xanh, ch¨m sãc ë giai ®o¹n ®Çu ®· x¸c ®Þnh.

 • HiÖn nay ch­a cã m« h×nh g©y trång lim xanh ®Ó s¶n xuÊt gç lín còng nh­ lµm chøc n¨ng phßng hé cã tÝnh thuyÕt phôc.

 • Nh÷ng diÖn tÝch trång lim xanh ë c¸c vïng ®Òu nhá bÐ, ch­a thÓ hiÖn tÝnh ®Þnh h­íng kü thuËt, kinh doanh.

5. KhuyÕn nghÞ

§Ó b¶o tån vµ ph¸t triÓn g©y trång rõng lim xanh ë ViÖt Nam cã hiÖu qu¶, cÇn thiÕt b¶o vÖ nh÷ng l©m phÇn tù nhiªn vµ l©m phÇn trång lim xanh hiÖn cã ®Ó chän läc nh÷ng c©y mÑ ®¹t tiªu chuÈn nh»m cung cÊp nguån gièng cã chÊt l­îng.

Lim xanh cã thÓ trång réng r·i trªn c¸c lo¹i ®Êt cßn tÝnh chÊt ®Êt rõng tõ vïng §«ng B¾c cho tíi vïng B¾c khu 4 cò.

Trång lim xanh cÇn x¸c ®Þnh môc tiªu cô thÓ cho tõng vïng

+ ThiÕt kÕ m« h×nh trång lim xanh ®Ó s¶n xuÊt gç cã chÊt l­îng.

+ ThiÕt kÕ m« h×nh trång lim xanh ®Ó phßng hé m«i tr­êng vµ nguån n­íc.

(nh÷ng m« h×nh nµy thÓ hiÖn tÝnh bÒn v÷ng, n¨ng suÊt vµ h÷u hiÖu).

+ Cho x©y dùng m« h×nh víi quy m« tèi thiÓu 10 -15 ha.Tµi liÖu tham kh¶o

 1. Lª Méng Ch©n, §ång Sü HiÒn, Lª Nguyªn (1967): C©y rõng ViÖt Nam. NXB Gi¸o dôc Hµ Néi.

 2. NguyÔn B¸ ChÊt (1994) Kü thuËt trång c©y lim xanh. Trång rõng mét loµi c©y gç. NXB N«ng nghiÖp.

 3. NguyÔn B¸ ChÊt (1995): Sinh tr­ëng lim xanh trång ë CÇu Hai – Phó Thä TTKH ViÖn KHLN.

 4. NguyÔn B¸ ChÊt, 1996: Lim xanh loµi gç quý cña ViÖt Nam. TTGCR- SAREC

 5. TrÇn Nguyªn Gi¶ng (1985): 25 n¨m nghiªn cøu l©m sinh CÇu Hai - Phó Thä.

 6. Phïng Ngäc Lan (1985): Nghiªn cøu mét sè ®Æc tÝnh sinh th¸i c©y lim xanh. KÕt qu¶ nghiªn cøu - Tr­êng §¹i häc L©m nghiÖp 1985.

 7. NguyÔn Hoµng NghÜa (1999): Mét sè loµi c©y bÞ ®e däa ë ViÖt Nam. NXB N«ng nghiÖp, Hµ Néi.

 8. NguyÔn H÷u Th­íc, NguyÔn LiÔn, §Æng Xu©n D­¬ng (1963): S¬ bé nghiªn cøu yªu cÇu ¸nh s¸ng cña c©y lim xanh d­íi 1 tuæi. TËp san L©m ghiÖp- sè 8-1963.

 9. Th¸i V¨n Trõng (1978): Th¶m thùc vËt rõng ViÖt Nam. NXB Khoa Häc, 1978.

 10. TrÇn Ngò Ph­¬ng(1970): B­íc ®Çu nghiªn cøu rõng miÒn B¾c ViÖt Nam. NXB khoa häc kü thuËt.

C©y l¸t hoa

Tªn kh¸c: l¸t l«ng, l¸t chun, l¸t da ®ång.

Tªn khoa häc: Chukrasia tabularis A.Juss

Hä Xoan - Meliacae.1. M« t¶ h×nh th¸i

L¸t hoa lµ loµi gç lín, chiÒu cao ®¹t ®Õn 35 -40 m, ®­êng kÝnh ngang ngùc ®¹t tíi 210 cm. Gèc cã b¹nh vÌ, th©n th¼ng. Trong rõng c©y ph©n cµnh cao, ngoµi rõng ph©n cµnh thÊp. Vá dµy nøt däc, cã r·nh s©u, mµu n©u nh¹t, cã nhiÒu b× khæng næi râ. Líp vá trong cã mµu ®á t­¬i, cã mïi chua nhÑ.

L¸ kÐp l«ng chim 1 lÇn, khi c©y non (d­íi 4 tuæi) cã l¸ kÐp gi¶ 2 lÇn. L¸ cã cuèng h×nh trô dµi 30 -50 cm, gèc l¸ ph×nh. Mçi l¸ kÐp cã tõ 7 -20 ®«i l¸ chÐt, cuèng l¸ nhá dµi 5 -10 mm. L¸ chÐt so le, ®«i khi mäc gÇn ®èi xøng, phiÕn l¸ dµi 9 -12 cm, réng 5-6 cm. L¸ h×nh l­ìi m¸c dµi, thon nhän, hÑp ë ®Ønh, trßn ë ®¸y, hai mÐp lÖch nhau. N¸ch l¸ cã l«ng. Khi non, l¸ cã mµu tÝm nh¹t.

Hoa tù chïm ®Çu cµnh, h­íng th¼ng ®øng, cã nhiÒu nh¸nh, cã l«ng mÞn. Bao hoa thu«n trßn, dµi 14-16 mm, cuèng ng¾n 6 -10 mm. Hoa 5 c¸nh, në thµnh h×nh ng«i sao, c¸nh hoa gÇn h×nh ch÷ nhËt cã mµu vµng nh¹t, c¸nh hoa dµi 15 - 20 mm, réng 5 -7 mm, ®Ønh c¸nh hoa gÇn trßn. Khi cßn nô, d¹ng hoa h×nh èng. NhÞ ®ùc 10, nh½n, bÇu quay vÒ phÝa ®¸y, cã 10 bao phÊn h×nh elÝp quay vµo trong, hîp víi nhau phÇn ®¸y mÐp èng. §Çu nhÞ c¸i h×nh trßn, mµu xanh nh¹t nh« lªn ngang víi bao phÊn. BÇu cã 3- 4 ng¨n, mçi ng¨n cã 25 -50 no·n, nhËp thµnh 2 hµng.

Qu¶ thu«n dµi, ®­êng kÝnh 2-2,5 cm dµi 3-3,5 cm. Khi qu¶ cßn non cã mµu n©u nh¹t, b× kh«ng næi râ. Qu¶ cã 3-4 «, khi nøt thµnh 3-4 m¶nh. H¹t xÕp ngang thµnh 2 hµng, so le. H¹t nhá, ph¼ng h×nh elip, cã c¸nh máng lÖch 1 ®Çu. H¹t dµi 10 -12 cm, réng 4 mm. H¹t kh«ng cã néi nhô.

2. §Æc ®iÓm sinh th¸i

L¸t hoa cã trong rõng tù nhiªn ë c¸c tØnh: S¬n La, Hßa B×nh, Lai Ch©u, Phó Thä, Tuyªn Quang, Yªn B¸i, Th¸i Nguyªn, NghÖ An, Thanh Hãa, Gia Lai, §ång Nai, B¾c Giang, tõ ®é cao 20 m tíi 1450 m so víi mÆt biÓn. L¸t hoa ph©n bè tù nhiªn tõ Sri Lanka, India, Bangladesh, Myanmar, Lµo, Thailand, Campuchia, Malaysia, Qu¶ng §«ng, Qu¶ng T©y (Trung Quèc). (VÜ ®é 1 vµ 25 o N, Kinh ®é 73 o tíi 123 oE).

Nh÷ng n¬i l¸t hoa ph©n bè th­êng cã l­îng m­a tõ 1185,5 mm/n¨m (S«ng M·, S¬n La) tíi 1941,5 mm/n¨m (§Þnh Hãa, Th¸i Nguyªn), mét n¨m cã 1-2 th¸ng kh« h¹n.

NhiÖt ®é: trong ph¹m vi nhiÖt ®é b×nh qu©n n¨m 14 -27 o C, ®é Èm t­¬ng ®èi 78-85%, ®é Èm thÊp tuyÖt ®èi d­íi 20% xuÊt hiÖn vµo th¸ng 12 vµ 1 hµng n¨m.

L¸t hoa lµ loµi ­a s¸ng. Khi cßn nhá chÞu bãng nhÑ. Lín lªn hoµn toµn ­a s¸ng, chóng th­êng chiÕm tÇng trªn cña rõng.

Nh÷ng n¬i cã l¸t hoa ph©n bè th­êng lµ c¸c lo¹i ®Êt nh­ sau: §Êt Feralit ®á vµng trªn ®¸ sÐt vµ ®¸ biÕn chÊt; ®Êt Feralit vµng ®á trªn ®¸ m¸c ma a xit; ®Êt mïn ®á n©u trªn ®¸ m¸c ma trung tÝnh vµ a xÝt; ®Êt mïn ®á trªn ®¸ v«i; ®Êt mïn ®á vµng trªn ®¸ sÐt vµ ®¸ biÕn chÊt. L¸t hoa sinh tr­ëng b×nh th­êng ë n¬i ®Êt cã ®é chua 4,5 -5,5 (pH H2O); cã hµm l­îng mïn 3 - 5% ë tÇng ®Êt mÆt, 0,1 - 0,3% ®¹m, l­îng l©n vµ kali dÔ tiªu ho¸ nghÌo.

Trong rõng tù nhiªn l¸t hoa th­êng sèng chung víi c¸c loµi: Aglaia, Artocarpus, Cinnamomum, Dillenia, Elaeocarpus, Erythrophloeum, Garcinia, Gironniera, Knema, Litsea, Markhamia, Pasania, Vatica... L¸t hoa th­êng mäc r¶i r¸c trong c¸c rõng c©y l¸ réng.

L¸t hoa rông l¸ vÒ mïa ®«ng. Tõ 20/11 b¾t ®Çu rông l¸ ®Õn 25/12 rông hÕt l¸. Tõ 15/2 b¾t ®Çu ra l¸. Ra hoa tõ 1/5 trë ®i. Qu¶ chÝn tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau.3. C«ng dông

Gç cã gi¸c vµ lâi ph©n biÖt, gi¸c mµu hång nh¹t, lâi mµu hång n©u.Vßng sinh tr­ëng râ rµng, th­êng réng tõ 4-6mm. M¹ch ®¬n vµ kÐp ng¾n ph©n t¸n, sè l­îng m¹ch trªn 1mm2 trung b×nh, ®­êng kÝnh m¹ch trung b×nh trªn 1mm, trong m¹ch th­êng cã chÊt chøa mµu n©u vµ tr¾ng. Tia gç nhá vµ hÑp, m« mÒm tËn cïng cã h×nh gi¶i hÑp. Sîi gç dµi trung b×nh 1mm, cã v¸ch sîi dµy. Gç cøng trung b×nh vµ nÆng trung b×nh, khèi l­îng thÓ tÝch gç kh« 680kg/m3. HÖ sè co rót thÓ tÝch 0,38. Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí 540kg/cm2, uèn tÜnh 1050kg/cm2, søc chèng t¸ch 11kg/cm. HÖ sè uèn va ®Ëp 0,90. Gç l¸t hoa cã ®ñ nh÷ng tiªu chuÈn tháa m·n cho môc ®Ých sö dông ®Ó lµm ®å méc cao cÊp, kÓ c¶ dïng lµm v¸n phñ mÆt vµ dïng trong nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc cña ®å méc. Cã thÓ dïng l¸t hoa trong c«ng nghiÖp gç l¹ng. L¸t hoa ®­îc trång thµnh rõng cung cÊp gç vµ sö dông chóng trong c¸c rõng phßng hé. Lµ loµi c©y ®­îc trång ph©n t¸n kh¸ réng r·i.4. §¸nh gi¸ rõng trång

Tuy diÖn tÝch rõng l¸t hoa thuÇn loµi ®· cã 9.044 ha vµ nhiÒu diÖn tÝch l¸t hoa trång hçn loµi nh­ng ch­a cã quy tr×nh kü thuËt g©y trång. Trong ®ã c¸c tØnh trång l¸t hoa t­¬ng ®èi nhiÒu nh­ : Lai Ch©u 1.315 ha; S¬n La 349 ha; NghÖ An 850 ha.

L¸t hoa ®­îc trång tËp trung ë mét vµi l©m tr­êng ë S¬n La (Méc Ch©u I, Méc Ch©u II) vµ trång víi c¸c diÖn tÝch nhá ë c¸c tØnh kh¸c.

Giai ®o¹n tr­íc n¨m 1995, hÇu hÕt lµ trång rõng thuÇn lo¹i theo ®¸m, hoÆc trång theo b¨ng. B¨ng trång réng 30m. MËt ®é trång trªn b¨ng biÕn ®éng tõ 1100 c©y- ®Õn 3300 c©y/ha. HoÆc cã n¬i trång r¶i r¸c.

Së L©m nghiÖp S¬n La trång rõng l¸t hoa thuÇn loµi víi mËt ®é 2500 c©y/ha. C«ng ty L©m nghiÖp S«ng HiÕu trång rõng l¸t hoa thuÇn loµi theo b¨ng (réng 30 m), trång mËt ®é 1600 c©y/ha (trªn b¨ng trång).

KÕt qu¶ nghiªn cøu cña NguyÔn B¸ ChÊt (1985) b­íc ®Çu kÕt luËn: trång rõng l¸t hoa thuÇn loµi theo b¨ng lµ phï hîp. B¨ng trång réng 20 -30m, b¨ng chõa 10 -20m, trªn b¨ng trång theo mËt ®é 1100 c©y/ha.

Cã mét vµi dù th¶o quy tr×nh trång rõng l¸t hoa còng ®Ò nghÞ trång mËt ®é 1100 c©y/ha. GÇn 40 n¨m trång rõng l¸t hoa, cã 2 lÇn so¹n th¶o quy tr×nh, song ®Õn nay ch­a ®­îc ban hµnh. Thùc tÕ trªn 12 tØnh ®· trång l¸t hoa, trong ®ã S¬n La, NghÖ An, Lai Ch©u cã diÖn tÝch trång nhiÒu nhÊt vµ cã tuæi rõng cao nhÊt (trªn 30 n¨m- trång 1967).

Víi hÖ thèng kü thuËt ch­a æn ®Þnh, mçi n¬i mçi thêi kú chØ ®¹o vµ tæ chøc trång l¸t hoa theo sù hiÓu biÕt cña c¬ së. Nh÷ng diÖn tÝch l¸t hoa thuÇn lo¹i, theo ®¸m, theo b¨ng, theo r¹ch, trång r¶i r¸c ë c¸c n¬i, rÊt khã ®¸nh gi¸.

V× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc g©y trång rõng l¸t hoa ë ViÖt Nam mét c¸ch s¸t thùc ph¶i bao qu¸t ®­îc thùc tÕ g©y trång l¸t hoa ë c¸c vïng sinh th¸i kh¸c nhau.

B¶ng 1: T×nh h×nh trång rõng l¸t hoa ë c¸c tØnh

( KiÓm kª rõng 1999)

TØnh

Tæng

Ph­¬ng thøc

CÊp tuæi ( 15 n¨m)


I

II

III

S¬n La ( ha)

M (m3)

m3/ha


349

ThuÇn loµi

Hçn loµi


273

2284


64

5.861

92.08

12

893

74,41

Lai Ch©u

M (m3)

(m3/ha)


1315

ThuÇn loµi

L¸t + trÈu1273

913


42

553

13.16
NghÖ An

M(m3)

(m3/ha)


850

ThuÇn loµi

Hçn loµi


651

631


170

11.706

68,86

17


29

3.382

116,62

Sè liÖu trªn cho thÊy n¨ng suÊt rõng l¸t hoa rÊt thÊp. Tuæi 30, rõng l¸t hoa ë S¬n La chØ ®¹t b×nh qu©n 92,08 m3/ha.
B¶ng 2: T×nh h×nh sinh tr­ëng l¸t hoa ë mét sè n¬i

Tuæi

§Þa ®iÓm

Ph­¬ngthøc

§Êt

Sinh

D cm


tr­ëng

H m


V/ha

m3Ph©n

hãa D%


NhËn xÐt

4

NghÜa §µn

Toµn diÖn

Rõng

nghÌo


7,2

6,3

29,4

30

tû lÖ sèng 90%, ph©n cµnh thÊp . MËt ®é 1600 c/ha

4
b¨ng

Rõng

nghÌo


7,3

6,5
25-27

sèng 90%. MËt ®é 1100c/ha

20
Toµn diÖn

Rõng

nghÌo


17,2

15,4

142,2

35%

tØa th­a 30 % lóc 10 tuæi

20
b¨ng
21,4

17,4

117,8

20%

tØa th­a 30%lóc 10 tuæi

4

Quú

Ch©u


Toµn diÖn

Rõng

NghÌo


5,2

4,3
25-35%

mËt ®é 2000 c/ha

20

Quú Ch©u

Toµn diÖn

Rõng

nghÌo


13,5

10,7
30-35%

tØa th­a lóc 10 tuæi

10

S«ng §µ

Toµn diÖn

NR

7,5

6,3
27-30%

mËt ®é 1600 c/ha, ch­a tØa

5

S«ng §µ

hµng

NR

3,5

2,7
30%

trång víi keo tai t­îng 1600

5

S«ng §µ

hµng

NR

3,9

3,2
27%

trång víi keo l¸ trµm 1600

5

S¬n D­¬ng

hµng

NR

3,7

3,2
29%

trång víi keo tai t­îng 1600

5

S¬n D­¬ng

hµng

NR

4,1

3,5
28%

trång víi keo l¸ trµm 1600

4

NghÜa §µn

Ph©n t¸n
8,7

7,6
10%

ph©n t¸n cù ly 5 m

20

NghÜa §µn

Ph©n t¸n
32,5

23,7
cù ly 5 m

C¸c ph­¬ng thøc trång kh¸c nhau: b¨ng, toµn diÖn, ph©n t¸n, hçn lo¹i theo hµng cho thÊy sù sinh tr­ëng ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao cña l¸t hoa rÊt kh¸c nhau.

C«ng thøc trång theo b¨ng trªn ®Êt rõng nghÌo cña l©m tr­êng NghÜa §µn sinh tr­ëng vÒ ®­êng kÝnh vµ chiÒu cao lín nhÊt, dï trång theo b¨ng, chØ tÝnh cho mét nöa hÐc ta còng ®¹t 117,8 m3 hay 235,6 m3/ha sinh tr­ëng b×nh qu©n n¨m ®¹t 11,78 m3/ha/n¨m.

§iÒu nµy cho thÊy, nÕu trång l¸t hoa theo b¨ng, trªn ®Êt trung b×nh, cã sù ch¨m sãc b×nh th­êng, tØa th­a 30% theo sè c©y ë tuæi 10, l­îng sinh tr­ëng ®¹t ®­îc trªn 10 m3/ha ®ã lµ con sè kh¸ hÊp dÉn khi trång l¸t hoa ®Ó lÊy gç.

§Æc biÖt trång ph©n t¸n ®Òu cã trÞ sè sinh tr­ëng tèt nhÊt. Sù ph©n hãa vÒ ®­êng kÝnh khi trång thuÇn loµi víi mËt ®é 1600 c©y/ha ®Òu lín. Sù ph©n cµnh cña l¸t hoa ë c¸c n¬i ®Òu thÊp. §o¹n th©n d­íi cµnh ng¾n.

L¸t hoa trång ë NghÖ An, Tuyªn Quang, Hßa B×nh ®Òu cã tû lÖ sèng cao (>90%). Tû lÖ ph©n hãa vÒ ®­êng kÝnh ®Òu cao 20 -35% theo sè c©y. Ph©n cµnh thÊp, h×nh th©n kh«ng ®Ñp. Trång toµn diÖn, sinh tr­ëng D, H kÐm. Trång hçn giao theo hµng víi keo tai t­îng vµ keo l¸ trµm l¸t hoa bÞ keo lÊn ¸t, sinh tr­ëng kÐm.

Trång theo b¨ng, tØa th­a gi÷a kú (10 tuæi), l¸t hoa víi líp c©y gç phôc håi ®· t¹o thµnh rõng hçn loµi l¸t hoa víi c¸c loµi c©y kh¸c. L¸t hoa sinh tr­ëng kh¸, rÊt cã triÓn väng trong viÖc t¹o c¸c l©m phÇn cung cÊp gç l¸t hoa.

5. KhuyÕn nghÞ

HiÖn nay ch­a cã quy ph¹m trång l¸t hoa. Trång rõng l¸t hoa ®Ó cung cÊp gç cã chÊt l­îng vµ t¹o c¸c l©m phÇn phßng hé, song ph¶i x©y dùng cÊu tróc l©m phÇn phï hîp míi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Phßng hé hay s¶n xuÊt gç, c¸c l©m phÇn cã l¸t hoa kh«ng qu¸ 100 c©y/ha ë cuèi kú.

Nh»m ®¶m g©y trång rõng l¸t hoa ®¹t c¸c môc ®Ých, cÇn chó ý c¸c kh©u sau :

Gièng

L¸t hoa trång 7 - 8 tuæi ®· cã hoa vµ qu¶. Nh­ng chØ lÊy h¹t ë nh÷ng c©y 15 tuæi trë lªn. Th¸ng 11-1 lµ thêi kú thu h¸i h¹t, 1 kg h¹t cã 60.000 ®Õn 62.000 h¹t, tû lÖ n¶y mÇm 70 -80%, 14 -16 kg qu¶ cho 1 kg/h¹t, 1 kg h¹t cho 20.000 -25.000 c©y con ®¹t tiªu chuÈn.

Tiªu chuÈn c©y con: trång l¸t hoa b»ng c©y con cã bÇu hoÆc rÔ trÇn, cã c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: Tuæi: 7 -8 th¸ng, chiÒu cao 0,6 - 0,7 m, Do = 0,5 - 0,6 cm. C©y ph¸t triÓn c©n ®èi, b×nh th­êng.

§Êt trång :

§Êt trång rõng: ®Êt rõng nghÌo, ®Êt sau n­¬ng rÉy, ®Êt cßn tèt, cßn ®¶m b¶o ®é Èm vµ c¸c thµnh phÇn dinh d­ìng. Kh«ng trång trªn ®Êt qu¸ chua, ®Êt thÞt nÆng.

Vïng trång: vïng cã l¸t hoa ph©n bè tù nhiªn.

Kü thuËt :

C¸c kh©u kü thuËt tõ thu h¸i h¹t gièng, xö lý gieo ­¬m, t¹o c©y con, trång, ch¨m sãc thêi kú ®Çu ®· ®­îc x©y dùng cã c¬ së khoa häc. VÊn ®Ò quan träng nhÊt lµ t¹o ®­îc h×nh d¹ng cÊu tróc l©m phÇn rõng trång l¸t hoa hîp lý. Tõ ®Æc ®iÓm l¸t hoa ph©n bè r¶i r¸c trong rõng tù nhiªn, lµ loµi c©y cã chu kú kinh doanh dµi (trªn 30 n¨m), trång thuÇn loµi tá ra cã nhiÒu bÊt lîi. V× thÕ cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh ph­¬ng thøc trång hçn loµi vµ ph­¬ng ph¸p trång hçn loµi (c¸ch tæ, theo «, theo côm).

V× vËy cã thÓ trång l¸t hoa theo côm 3 -5 c©y víi cù ly c¸c c©y 3-5 m khi trång víi c¸c loµi c©y kh¸c hay trong th¶m rõng phôc håi, nh­ng lu«n ®¶m b¶o l¸t hoa cã ®ñ ¸nh s¸ng ®Ó sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn. Chó ý t¹o h×nh th©n khi trång th­a hoÆc thuÇn lo¹i.

HiÖn nay ®ang cã c¸c diÖn tÝch trång l¸t hoa ë c¸c tØnh víi c¸c cì tuæi kh¸c nhau, cÇn tiÕn hµnh nu«i d­ìng. Nh­ng c¸c h­íng dÉn kü thuËt tØa th­a nu«i d­ìng ch­a cã, v× vËy viÖc nu«i d­ìng c¸c diÖn tÝch rõng l¸t hoa nµy theo c¸c môc tiªu x¸c ®Þnh (phßng hé hoÆc cung cÊp gç lín) gÆp lóng tóng trong xö lý kü thuËt. NÕu kh«ng t¸c ®éng, nh÷ng diÖn tÝch l¸t hoa ®· cã kh«ng ph¸t huy ®­îc t¸c dông vÒ mÆt kinh tÕ còng nh­ m«i tr­êng. C©y l¸t hoa gç cã gi¸ trÞ cao, trång ph©n t¸n ®¹t hiÖu qu¶ cao. V× vËy trång l¸t hoa ph©n t¸n lµ ph­¬ng thøc cÇn ph¸t triÓn. CÇn chó ý bÖnh chÕt hÐo c©y con ë v­ên ­¬m, s©u h¹i l¸ rõng trång vµ s©u ®ôc th©n.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət