Ana səhifə

II. cy gç lín, gç d¸n l¹ng Cy mì


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə14/14
tarix24.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Tµi liÖu tham kh¶o


 1. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng (1996), S¸ch ®á ViÖt Nam, Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc vµ Kü thuËt.

 2. Vò V¨n cÇn (1981), “Mét sè c©y trång rõng cã triÓn väng ë T©y Nguyªn”, T¹p chÝ L©m nghiÖp, (10).

 3. Vò V¨n Dòng (1987), “Nh÷ng loµi thùc vËt quÝ hiÕm cÇn b¶o vÖ cña ViÖt Nam”, Th«ng tin chuyªn ®Ò, ViÖn §iÒu tra qui ho¹ch rõng.

 4. Chu Dòng, NguyÔn Ngäc ChÝnh, NguyÔn H÷u HiÕn (1994), “Ph¸t hiÖn loµi gi¸ng h­¬ng qu¶ to t¹i miÒn T©y NghÖ An”, Th«ng tin KHKT vµ KTLN, (3), Bé L©m nghiÖp.

 5. Hµ ThÞ Mõng (1999), “Mét vµi nhËn xÐt tõ kÕt qu¶ thö nghiÖm g©y trång c©y gi¸ng h­¬ng trong m« h×nh hçn giao víi c¸c loµi c©y b¶n ®Þa kh¸c ë Kon Tum”, Th«ng tin khoa häc kü thuËt L©m nghiÖp, ViÖn Khoa häc L©m nghiÖp ViÖt Nam.

 6. Hµ ThÞ Mõng (2000), “B­íc ®Çu nghiªn cøu mèi quan hÖ sinh th¸i loµi gi¸ng h­¬ng víi mét sè loµi c©y kh¸c ë rõng Khép”, T¹p chÝ L©m nghiÖp.

 7. Hµ ThÞ Mõng (2001), B­íc ®Çu nghiªn cøu ¶nh h­ëng cña tû lÖ che bãng ®Õn sinh tr­ëng c©y gi¸ng h­¬ng giai ®o¹n v­ên ­¬m”, T¹p san khoa häc §¹i häc T©y Nguyªn.

 8. NguyÔn Hoµng NghÜa (1998), “TriÓn väng g©y trång vµ phôc håi rõng gi¸ng h­¬ng”, Th«ng tin chuyªn ®Ò NN vµ PTNT, (2), Trung t©m th«ng tin NN vµ PTNT.

 9. Vò V¨n Dòng, NguyÔn Quèc Dùng (1998), Giíi thiÖu bèn loµi c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ë ViÖt Nam, ViÖn ®iÒu tra qui ho¹ch rõng.

c©y Xoan Méc
Tªn kh¸c: x­¬ng méc, l¸t khÐt, tr­¬ng v©n.

Tªn khoa häc: Toona sureni (Bl.) Moore hoÆc Toona febrifuga Roem.

Hä: Xoan- Meliaceae.
HiÖn nay vÊn ®Ò chän lo¹i c©y trång ®Ó phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc, lµm giµu rõng, kinh doanh rõng trång ®ang ®­îc ®Æt ra hÕt søc bøc thiÕt, ®Æc biÖt lµ phôc vô cho ch­¬ng tr×nh trång 5 triÖu ha rõng cña chÝnh phñ. Trong ®ã loµi c©y b¶n ®Þa ®­îc coi lµi quan träng bëi sö thÝch nghi cña chóng trong ®iÒu kiÖn sinh th¸i t¹i chç, dÔ thu h¸i h¹t gièng, c¶i t¹o vµ trång thµnh nh÷ng quÇn thô nh©n t¹o d­íi h×nh thøc m« pháng tù nhiªn, ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ViÖt Nam cã nh÷ng th¶m thùc vËt nhiÖt ®íi ®a d¹ng, víi tæ thµnh loµi hÕt søc phong phó, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ t×m hiÓu ®­îc ®Çy ®ñ c¸c ®Æc ®iÓm sinh vËt häc, sinh th¸i häc cña chóng ®Ó dÉn d¾t rõng ph¸t triÓn æn ®Þnh, còng nh­ tiÕn hµnh c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nu«i d­ìng, g©y trång ®¸p øng ®­îc c¸c môc ®Ých kh¸c nhau trong kinh doanh vµ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. ë T©y Nguyªn, mét trong nh÷ng loµi c©y b¶n ®Þa ®¸ng ®­îc quan t©m lµ xoan méc (Toona sureni (Bl.) Moore). §©y lµ loµi c©y kh¸ phæ biÕn trong c¸c kiÓu rõng th­êng xanh, c©y gç lín, sinh tr­ëng kh¸ nhanh, dÔ g©y trång, gç ®Ñp, dÔ gia c«ng nhiÒu mÆt hµng gia dông, hoÆc dïng trong x©y dùng, dÔ l¹ng, bãc, lµm gç d¸n.
1. M« t¶ h×nh th¸i


 • §Æc ®iÓm nhËn biÕt:

C©y gç lín, cao ®Õn 35m, ®­êng kÝnh ngang ngùc cã thÓ trªn 100cm.

Th©n trßn th¼ng, gèc cã b¹nh vÌ. Vá dµy x¸m n©u, nøt däc, sau bong m¶ng. Cµnh non mµu n©u sÉm.

L¸ kÐp l«ng chim mét lÇn ch½n, Ýt khi lÎ, mäc c¸ch. L¸ chÐt 7-14 ®«i, th­êng 8 ®«i, mäc gÇn ®èi, dµi 8-17cm, réng 2,5-7cm, h×nh tr¸i xoan dµi, ®Çu cã mòi nhän, ®u«i lÖch, mÐp nguyªn hoÆc gîn sãng. PhiÕn l¸ nh½n, n¸ch g©n l¸ phÝa sau cã tóm l«ng, g©n bªn 12-15 ®«i næi râ ë mÆt sau.

Côm hoa xim viªn chuú ®Çu cµnh, hoa l­ìng tÝnh, trµng hoa mµu tr¾ng mÐp c¸nh trµng cã l«ng t¬. NhÞ 5, rêi, dµi gÇn b»ng c¸nh trµng ®«i khi xen nhÞ lÐp. TriÒn hoa mËp, cã mói trßn, ®Çu nhuþ h×nh ®Üa cã 5 g©n. BÇu phñ l«ng, 5 «, mçi « 8-10 no·n.

Qu¶ nang h×nh tr¸i xoan dµi, dµi 3-3,5cm, ®­êng kÝnh 1cm, vá qu¶ nhiÒu ®èm tr¾ng. H¹t dÑp, n©u bãng, 2 ®Çu cã c¸nh máng kh«ng ®Òu. HÖ rÔ cäc.
2. §Æc ®iÓm sinh th¸i

Ph©n bè. Xoan méc ph©n bè réng ë óc, Malaixia, Indonesia, Trung Quèc, Ên §é, §«ng D­¬ng. ë ViÖt Nam th­êng gÆp trong rõng th­êng xanh, vïng miÒn nói th­êng ph©n bè ë ®é cao d­íi 700m víi yªu cÇu sinh th¸i sau:


 • §é cao thÝch hîp d­íi 750m so víi mÆt n­íc biÓn, cã thÓ mäc nhiÒu vÞ trÝ ®Þa h×nh kh¸c nhau: ch©n, s­ên, ®Ønh d«ng, thung lòng, ven s«ng suèi. §é dèc phæ biÕn<200.

 • KhÝ hËu: ¦a khÝ hËu nãng Èm, c¸c chØ tiªu thÝch hîp: l­îng m­a b×nh qu©n n¨m thÝch hîp dao ®éng lín: 1120-4000mm/n¨m. Cã mïa kh« kÐo dµi 3-4 th¸ng. NhiÖt ®é b×nh qu©n tèi thiÓu vµ tèi ®a: 8-360C. ChÞu ®­îc s­¬ng gi¸ trong thêi gian ng¾n.

 • ¦a ®Êt s©u, dµy, Èm, tho¸t n­íc. Sèng trªn ®Êt chua hoÆc kiÒm.

 • Th¶m thùc vËt: Xoan méc hçn giao víi nhiÒu loµi trong c¸c kiÓu rõng th­êng xanh vµ nöa rông l¸.

* §Æc ®iÓm sinh häc

 • Xoan méc lµ c©y mäc nhanh ­a s¸ng, ­a khÝ hËu nãng Èm.

 • Gç cã mµu x¸m vµng, lâi hång hoÆc n©u ®á, mÒm, nhÑ, dÔ biÕn d¹ng vµ nøt, dÔ lµm, ¨n s¬n vµ ®¸nh bãng ®Ñp cã thÓ ®ãng ®­îc nhiÒu lo¹i ®å gia dông, x©y dùng, dÔ l¹ng, bãc, lµm gç d¸n. RÔ vµ h¹t cã thÓ lµm thuèc. Vá chøa nhiÒu tanin.

 • Ra hoa: Th¸ng 1-2. Qu¶ chÝn (cã thÓ thu h¸i): Th¸ng 4-5. Khi qu¶ chÝn cã mµu ®en, tèt nhÊt nªn thu h¸i khi qu¶ võa chÝn tíi. Qu¶ h¸i xong ®­îc r¶i trong r©m, tr¸nh Èm mèc, mèi, kiÕn. Ph¬i ngoµi n¾ng nhÑ kho¶ng 1-2 giê ®Ó cho qu¶ bong t¸ch h¹t. B¶o qu¶n h¹t: R¶i h¹t trong r©m cho kh«, bá vµo hñ ®Ëy kÝn. H¹t cã søc n¶y mÇm tèt nhÊt trong vßng 2 th¸ng kÓ tõ ngµy thu h¸i.

Víi c¸c ®Æc ®iÓm sinh th¸i cho thÊy xoan méc cã vïng ph©n bè tù nhiªn réng, v× vËy cã thÓ g©y trång, ph¸t triÓn xoan méc nhiÒu n¬i ë T©y Nguyªn.

Mèi quan hÖ sinh th¸i gi÷a xoan méc víi c¸c loµi c©y kh¸c.

Trong tù nhiªn xoan méc mäc hçn giao víi nhiÒu loµi kh¸c, do ®ã ngoµi viÖc ph¸t triÓn g©y trång thµnh c¸c khu rõng tËp trung thuÇn lo¹i phôc vô cho c«ng nghiÖp, cÇn ®Þnh h­íng x©y dùng rõng hçn lo¹i ®¬n gi¶n, ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng, h¹n chÕ nh÷ng tån t¹i cña rõng thuÇn lo¹i. C¨n cø vµo mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a c¸c loµi vµ gi÷a chóng vµ víi m«i tr­êng vµ ®­a ra ®Ò xuÊt c¸c m« h×nh sau: • M« h×nh trång rõng hçn giao hai loµi: Xoan méc víi mét loµi kh¸c:

Xoan méc cã chiÒu h­íng quan hÖ cïng tån t¹i tèt víi 5 loµi lµ: dÎ, bêi lêi, v¹ng trøng, tr©m, x­¬ng c¸, do ®ã cã thÓ trång rõng hçn giao xoan méc víi mét trong 5 loµi ®ã, c¸c m« h×nh hçn giao:

+ Xoan méc + dÎ.

+ Xoan méc + bêi lêi.

+ Xoan méc + v¹ng trøng.

+ Xoan méc + tr©m.

+ Xoan méc + x­¬ng c¸. • M« h×nh trång rõng hçn giao 3 loµi: Xoan méc víi hai loµi kh¸c:

M« h×nh trång hçn giao 3 loµi (xoan méc víi hai loµi kh¸c lµ) lµ:

+ Xoan méc - dÎ - x­¬ng c¸

+ Xoan méc - bêi lêi - tr©m.

+ Xoan méc - bêi lêi - x­¬ng c¸


3. C«ng dông

Gç cã gi¸c vµ lâi ph©n biÖt, gi¸c mµu vµng nh¹t, lâi mµu hång n©u, cã mïi th¬m.Vßng sinh tr­ëng râ rµng vµ døt kho¸t, th­êng réng 5-7mm. M¹ch ®¬n vµ kÐp ng¾n, ph©n bè theo kiÓu vßng hoÆc nöa vßng, trong m¹ch th­êng cã chÊt chøa mµu n©u. Tia gç nhá vµ trung b×nh cã tÕ bµo tiÕt tinh dÇu th¬m. M« mÒm dÝnh m¹ch kh«ng ®Òu vµ tËp trung thµnh gi¶i tËn cïng,cã c¶ m« mÒm ph©n t¸n trong ®¸m sîi gç. Gç cøng trung b×nh vµ nÆng trung b×nh,khèi l­îng thÓ tÝch gç kh« 540kg/m3. HÖ sè co rót thÓ tÝch 0,53. §iÓm b·o hßa thí gç 23%. Gi¬Ý h¹n khi nÐn däc thí 507kg/cm2. Søc chèng t¸ch 12kg/cm. HÖ sè uèn va ®Ëp 0,52. Gç xoan méc thÝch hîp víi yªu cÇu cña gç dïng lµm ®å méc, kÓ c¶ dïng lµm v¸n phñ mÆt vµ dïng trong nh÷ng kÕt cÊu chÞu lùc cña ®å méc.


4. Sinh tr­ëng cña loµi xoan méc

Mét sè chØ tiªu sinh tr­ëng vµ t¨ng tr­ëng c¬ b¶n cña xoan méc nh­ sau: • L­îng t¨ng tr­ëng th­êng xuyªn ®¹t gi¸ trÞ max theo tõng chØ tiªu: Zh max = 1,0m/n¨m. Zdmax = 1,8cm/n¨m. Zvmax = 0,164m3/n¨m.

 • L­îng t¨ng tr­ëng b×nh qu©n ®¹t gi¸ trÞ max theo tõng chØ tiªu: h max = 0,9m/n¨m. dmax = 1,4cm/n¨m. vmax =0.111m3/n¨m.

 • Qua c¸c chØ tiªu t¨ng tr­ëng cho thÊy loµi xoan méc cã tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ nhanh, trong vßng 10 n¨m ®Çu c©y t¨ng tr­ëng m¹nh vÒ chiÒu cao, ®­êng kÝnh vµ thÓ tÝch t¨ng tr­ëng chËm. Sau giai ®o¹n nµy c©y cã tèc ®é t¨ng tr­ëng ®­êng kÝnh vµ thÓ tÝch m¹nh.

B¶ng 1. Sinh tr­ëng vµ t¨ng tr­ëng xoan méc
A


n¨m

H


m

Zh


m/

n¨m


h

m/

n¨m


Ph


%

D1,3

cm

Zd


cm/

n¨m


d

cm/


n¨m

Pd


%

V


m3

Zv


m3/

n¨m


v

m3/n¨m

Pv


%

10

9.4
0.9
6.7
0.7
0.005
0.001
15

13.5

0.8

0.9

7.22

15.0

1.7

1.0

15.26

0.092

0.017

0.006

35.48

20

16.7

0.7

0.8

4.33

23.9

1.8

1.2

9.18

0.375

0.057

0.019

24.27

25

19.4

0.5

0.8

2.96

32.7

1.8

1.3

6.22

0.872

0.099

0.035

15.95

30

21.7

0.4

0.7

2.18

41.0

1.7

1.4

4.54

1.532

0.132

0.051

10.97

35

23.6

0.4

0.7

1.69

48.9

1.6

1.4

3.49

2.290

0.152

0.065

7.94

40

25.2

0.3

0.6

1.36

56.2

1.5

1.4

2.79

3.060

0.161

0.077

5.99

45

26.7

0.3

0.6

1.13

63.0

1.4

1.4

2.29

3.914

0.164

0.087

4.67

50

28.0

0.3

0.6

0.95

69.4

1.3

1.4

1.92

4.722

0.162

0.094

3.74

55

29.2

0.2

0.5

0.82

75.4

1.2

1.4

1.64

5.506

0.157

0.100

3.06

60

30.2

0.2

0.5

0.72

80.9

1.1

1.3

1.43

6.257

0.150

0.104

2.56

65

31.2

0.2

0.5

0.63

86.2

1.0

1.3

1.25

6.973

0.143

0.107

2.16

B¶ng 2. Thêi ®iÓm ®¹t n¨ng suÊt tèi ®a vµ thµnh thôc sè l­îng c©y c¸ thÓ xoan méc

ChØ tiªu sinh tr­ëng

Tuæi n¨ng suÊt tèi ®a

Tuæi thµnh thôc sè l­îng

H

4

10

D1,3

18

41

V

42

84
 • HiÖn t¹i ch­a cã m« h×nh rõng trång xoan méc nµo thµnh c«ng. Míi cã mét sè thö nghiÖm trång xoan méc trong ph­¬ng th­c lµm giµu rõng theo b¨ng nh­ng ch­a ®¹t kÕt qu¶, tû lÖ sèng thÊp v× xoan méc dÔ bÞ s©u ®ôc nân g©y h¹i víi tû lÖ cao.

 • Víi c¸c ®Æc ®iÓm sinh th¸i cho thÊy xoan méc cã vïng ph©n bè tù nhiªn réng, v× vËy cã thÓ g©y trång, ph¸t triÓn xoan méc ë nhiÒu n¬i ë T©y Nguyªn. Víi tèc ®é sinh tr­ëng nhanh, n¨ng suÊt cao (t¨ng tr­ëng chiÒu cao ®¹t 0.9m/n¨m, ®­êng kÝnh 1,4cm/n¨m), gç ®­îc ­a chuéng, cã thÓ lµm nhiÒu mÆt hµng cã gi¸ trÞ, do ®ã cÇn cã tiÕp tôc thö nghiÖm trång rõng xoan méc víi c¸c môc tiªu kh¸c nhau, kiÓm nghiÖm c¸c m« h×nh hçn giao, më réng viÖc g©y trång loµi c©y b¶n ®Þa cã gi¸ trÞ nµy.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət