Ana səhifə

İhaleye konu taşinmaz biLGİ ve dokümanlari mevkiİ ve çevresi


Yüklə 2.36 Mb.
tarix27.06.2016
ölçüsü2.36 Mb.
İHALEYE KONU TAŞINMAZ BİLGİ VE DOKÜMANLARI


MEVKİİ VE ÇEVRESİ: Taşınmaz, İstanbul İli, Kadıköy İlçesinde, Merdivenköy Mahallesinde, E-5 Karayoluna paralel olan Buhur Baba Yoluna cephelidir. E-5 Karayoluna çok yakın konumda olup, yakın çevresinde, Özel Medikal Park Göztepe Hastanesi, Kireçhane camii, Teknosa ve Toyota İş Merkezleri ve Optimum Outlet Alışveriş Merkezi bulunmaktadır.

Söz konusu imar adasında ve çevresinde genellikle H=serbest irtifalı konut olarak kullanılan betonarme yapılar mevcuttur. Her türlü Kamu Kurum ve Kuruluşlarından iyi derecede faydalanabilen bir mevkide bulunmaktadır. Ulaşımı E-5 Karayolu yakın olmasından dolayı oldukça kolaydır.


HÂLİHAZIR DURUMU: Taşınmaz, halihazırda boş arsa konumda, olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

KİRA DURUMU: Kiralama Müdürlüğünden söz konusu taşınmazın boş olduğu şifahen öğrenilmiştir.

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, tapunun 192 pafta, 727 ada, 7 parselinde kayıtlı, 970,00 m2 sahalı tarla vasıflı taşınmazın tamamı Fidan: Doce kızı adına kayıtlı iken Mahkeme Kararı ile satış (Şufa gibi) işleminden 21.10.2010 tarih ve 19265 yevmiye nosu ile Mihrimah Sultan Vakfı adına tescil edildiği taşınmazın dosyasında mevcut aynı tarih ve yevmiye nolu tapu senedi tetkikinden anlaşılmaktadır.
İMAR DURUMU: Taşınmazın dosyasında mevcut, Kadıköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.11.2010 tarih ve 466750 sayılı çaplı imar durumunda;

Kadıköy-Sahrayıcedit mah. 192 pafta, 727 ada, 7 parsel sayılı yer, 11.05.2006 t.t.li 1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planına göre; Hmax:Serbest, maxTAKS:0.35, maxKAKS:2.07, ayrık nizam konut alanında kalmaktadır.Yapılanma şartlarında ise; Bina genişliği:min 6m, Ön bahçe: 5m, Yan ve Arka bahçe: 4m. olarak belirtilmektedir.
(BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ)  EK-1

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

Bölge Müdürlüğünüzce, ......./....../2011, ........................günü saat:.......'de ihalesi yapılacak olan;………………………………………………………………………… ………… …………..……………….. işinin ihalesine katılmak istiyorum.    Gerekli bilgi ve belgeler aşağıdaki sıralamaya uygun olarak ekte sunulmuştur.

    Gereğini arz ederim.

......../....../2011

Unvan/İsim-İmza

Tebligat Adresi:

…………………………………………………………

Telefon Numarası :

Faks Numarası :

E-Posta adresi :

EKLER   :

1-…….


2-…….

3-……..


………

……….


……….

……….


EK-2


TEKLİF MEKTUBU

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜİHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adına İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce ihaleye çıkartılan, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, Buhur Baba Yoluna cephesi bulunan ve tapunun (192) Pafta, (727) Ada, (7) Parselinde kayıtlı, 970,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Mihrimah Sultan Vakfına ait “Tarla” vasıflı taşınmazın, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisinin 23.08.2011 tarih ve 623/496 sayılı Kararına istinaden, İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama Modeli işi ile ilgili ihaleye ait tüm şartnameleri, sözleşme tasarısını ve diğer bütün evrakları okudum, tüm şartları kabul ettim. Yapılacak işin yeri ve özelliklerini gördüm ve öğrendim.

Bu koşullarda …./…./2011 Saat ….:….'de kapalı teklif usulü ile ihaleye konulan iş ile ilgili teklifimin aşağıda yazılı bulunduğunu ve teklif ettiğim kira bedelini ihale üzerimde kaldığı takdirde, bu teklifte ve ihale şartnamesi sözleşme ve eklerindeki esaslar dahilinde yapacağıma ilişkin İdareniz ile sözleşme yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

……./……./……. (Tarih)

Kaşe, İsim ve Soyadı,

İmza
İDARECE ASGARİ İSTENEN KİRA BEDELLERİ :

Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere ihaleye esas aylık kira bedelleri;

a) İlk 3 (Üç) yılın aylık 5.000,00- TL (BeşbinTürkLirası),

b) 4. yılın aylık kirasının 10.000,00 TL (Onbintürklirası) olması

c) 5.yıldan işin (25.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) eklenerek bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması

TEKLİF KİRA BEDELİ:

İdarenizce istenilen yukarıda belirtilen ilk 4 yılın aylık asgari kira bedellerine ilaveten, sözleşme tarihinden itibaren ilk 4 yıla (4. yıl dahil) şamil olmak üzere aylık %.............(rakamla ve yazıyla) (………………………….) kira artışı yapmayı, 5. yıldan işin (25. yılın sonuna kadar) süresinin her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında kira artışı eklenerek bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederim. ……./……./2011


Kaşe, İsim ve

Soyadı,

İmza


TEBLİGAT A D R E S İ :
EK-3

ADRES BEYANI ÖRNEĞİ

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Bilumum resmi idareler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz.

......../....../2011

Unvan/İsim-İmza

TEBLİGAT ADRESİMİZ:

.............................................

..............................................
Telefon Numarası :

Faks Numarası :

E-Posta adresi :

EK-4


İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ

T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adına İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan , İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, Buhur Baba Yoluna cephesi bulunan ve tapunun (192) Pafta, (727) Ada, (7) Parselinde kayıtlı, 970,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Mihrimah Sultan Vakfına ait “Tarla” vasıflı taşınmazın, İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama Modeli ihalesi işine müşterek teklif vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. Bahse konu yerin ihalesi için vermiş olduğunuz iş bu “iş ortaklığı beyannamesini” ihalenin üzerimizde kalması halinde sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar ………………[pilot ortağın adı]’ dır.


Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü yetkili olacağını, idarece pilot firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz.


Sıra no

İş Ortaklığı ortağının adı

Ortaklık oranı

Tebligat adresi

1)


2)


3)


...)


n)
PİLOT ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

ÖZEL ORTAK

İmza

İmza

İmza

İmza

İmza


ek-5

BANKA REFERANS MEKTUBU ÖRNEĞİAdayın/İsteklinin [adı/ticaret unvanı]

:
Serbest MevduatKrediler

Kullanılmamış

Nakit Kredisi

Teminat Mektubu Kredisi

Yukarıdaki bilgileri müşterimizin isteği üzerine arz ederiz.


_ _/_ _/ _ _ _ _

[banka adı]

Yetkililerin isim, unvan ve imzalarıAçıklama:

1- Para birimi belirtilecektir.

2- İdarece gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir.

(ÖRNEK)


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

........................... Vergi Dairesi Başkanlığı

………….Vergi Dairesi Müdürlüğü

 SAYI   : .............................................

TARİH:………….

   SAYIN

                                                        ...............................

                                                        ...............................

                                                        ...............................

                                                        ...............................

  

         İlgi: ..../..../ ……. tarihli dilekçenize istinaden  Aşağıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğruluğunu ve bu mükellefin …../……/2011 tarihi itibarı ile vergi borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.

          Bilgilerinize arz olunur.TASDİK EDEN MÜKELLEFİYETE BAŞLAMA TARİHİ MÜKELLEFİYET TERK TARİHİ

……..Vergi Dairesi …./…./20…. …./…./20….

……..Vergi Dairesi …./…./20…. …./…./20….

……..Vergi Dairesi …./…./20…. …./…./20….

  

Adı Soyadı/Ünvanı : ……………….Şahıs/Koll./Ltd/A.Ş.Vergi Kimlik Numarası :………

İşyeri Adresi :……..

Dilekçe Talep tarihi :

Dilekçe Numarası :(*) Bu yazıyı işleme alacak olan kurumun www.gib.gov.tr adresinden sorgulama

Yapması mümkündür.

(ÖRNEK)

T.C.


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  ........................... SİGORTA/İL MÜDÜRLÜĞÜ

 SAYI   : .............................................

KONU : Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu.

 

SAYIN


                                                        ...............................

                                                        ...............................

                                                        ...............................

                                                        ...............................

 

         İlgi: ..../..../ ……..   tarihli dilekçeniz/yazınız. 

         Yukarıda kayıtlı dilekçeniz/yazınız incelenmiş olup, Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucunda ..../..../……….   tarihi itibariyle Kurumumuza kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı anlaşılmıştır.

          İş bu yazımız, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 83 üncü maddesi gereğince çıkarılmış olan “Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik” in 6 ncı maddesi uyarınca düzenlenen ilişiksizlik belgesi niteliğinde bulunmamaktadır. Bu nedenle ibra anlamına gelmemektedir.

          Bilgi edinilmesini rica ederiz.

  

 

                                                       Şef                    Müdür/ Yardımcısı 

EK-6

İHALE KONUSU TAŞINMAZIN YERİNDE GÖRÜLDÜĞÜNE DAİR BEYAN

(ÖRNEK FORM)


Bölge Müdürlüğünüzce, ......./....../2011 tarih, ........................günü saat:.......'de İnşaat Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama işi ihalesi yapılacak olan ;………………İli, …………………ilçesi, …………………mahallesi, ……………… sokağında bulunan tapunun,……… pafta, ………….ada, …………………parselinde kayıtlı taşınmazın mahalline giderek yerinde gördüğümüze dair yazılı beyanımızdır.

......../....../2011

Unvan/İsim- İmza(*)

Not: * Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad soyad/ unvan yazılarak imzalanacaktır. Ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, beyanı bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.


EK-7


GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU (ÖRNEĞİ)

 

Tarih :No :
VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL


 
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, Buhur Baba Yoluna cephesi bulunan ve tapunun (192) Pafta, (727) Ada, (7) Parselinde kayıtlı, 970,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Mihrimah Sultan Vakfına ait “Tarla” vasıflı taşınmazın, İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama Modeli işine istekli sıfatıyla katılacak olan ......................................’nın bu ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan ..................TL (.................) lirayı Bankamız (*) garanti ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığı usulüne uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediği ve sözleşme yapmadığı ve ilgili kanun ile işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın (*) imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka (*) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

  İş bu teminat mektubu limit içi ve süresiz olup,

 

-Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizceverilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans

teminat mektupları toplamı :...........................TL ..................Şubesi

 

-Şubemiz limiti :...........................TL Banka (*) Yetkililerinin/Yetkilisinin İsim,

-Genel Md.lük ihtiyat fonun- ünvan ve İmzası

dan alınan limit :........................... TL

 

-Şubemiz toplam limiti :............................TL 

 
NOT:Teminat Mektubunun Eki Teyit Yazısı olacak.

Yabancı bankaların veya katılım bankalarının ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak banka veya katılım bankalarının verecekleri teminat mektupları, yukarıda ki miktarlara dahil değildir.
TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ EK-8

"TEKNİK PERSONEL TAAHHÜTNAMESİ"

İSTANBUL VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

 

    ....../........../ 2011 gününde ……:…… saatte ihalesi yapılacak olan;…………… İli…………………lçesi…………… … Mahallesi, ………………… caddesi, ………. Pafta ………. Ada ………… Parselde yapılacak İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama Modeli işi sözleşmesinin (11.) maddesinde İdarenizce istenilen Teknik Personeli, sözleşme hükümleri çerçevesinde bulundurmayı kabul ve taahhüt ediyorum. 

UNVAN/İSİM - İMZA

 

 

NOT :Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından imzalanması veya taahhütte bulunan özel ortaklar tarafından imzalanması yeterlidir.

EK-9


ALT YÜKLENİCİ TAAHHÜTNAMESİ

    ....../........../ 2011 gününde ……:…… saatte ihalesi olan;…………… İli………… ………ilçesi…………… … Mahallesi, ………………… sokak, ………. Pafta ………. Ada ………… Parselde yapılacak İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama Modeli işine ait ihale şartnamesi, teknik şartnameler ve sözleşme hükümlerine göre tüm sorumluluk ve yükümlülükler üzerimizde olmak kaydıyla alt yüklenici bulunduracağımızı / bulundurmayacağımızı taahhüt ederiz.

UNVAN/İSİM - İMZA

NOT :

Teklif sahibi veya teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından imzalanması veya taahhütte bulunan özel ortaklar tarafından imzalanması yeterlidir.


KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

  (İNŞAAT İŞİ İÇİN)

 

Tarih :


No :
VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL
 

İdarenizce ihaleye çıkarılan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, Buhur Baba Yoluna cephesi bulunan ve tapunun (192) Pafta, (727) Ada, (7) Parselinde kayıtlı, 970,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Mihrimah Sultan Vakfına ait “Tarla” vasıflı taşınmazın, İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama Modeli işini taahhüt eden müteahhit/ müşteri............................’nın ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerine göre vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan..................TL (.................) lirayı Bankamız (*) garanti ettiğinden, adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın (*) imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka(*) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

  İş bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 


 

-Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizce

verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans

teminat mektupları toplamı :...........................TL ..................Şubesi

 

-Şubemiz limiti :.........................TL Banka (*) Yetkililerinin/Yetkilisinin İsim

-Genel Md.lük ihtiyat fonun- ünvan ve İmzası

dan alınan limit :..........................TL

-Şubemiz toplam limiti :...........................TL

 
NOT:

Teminat Mektubunun Eki Teyit Yazısı olacak.

Yabancı bankaların veya katılım bankalarının ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak banka veya katılım bankalarının verecekleri teminat mektupları, yukarıda ki miktarlara dahil değildir.


KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

(İŞLETME İŞİ İÇİN)

 

Tarih :No :
VAKIFLAR 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL
 

İdarenizce ihaleye çıkarılan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, Buhur Baba Yoluna cephesi bulunan ve tapunun (192) Pafta, (727) Ada, (7) Parselinde kayıtlı, 970,00 m2 yüzölçümlü mülkiyeti Mihrimah Sultan Vakfına ait “Tarla” vasıflı taşınmazın, İnşaat Yapım Karşılığı Kiralama Modeli işini taahhüt eden müteahhit/ müşteri............................’nın ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerine göre vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan..................TL (.................) lirayı Bankamız (*) garanti ettiğinden, adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın (*) imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka(*) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

  İş bu teminat mektubu kesin ve süresizdir. 


 

-Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizce

verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans

teminat mektupları toplamı :...........................TL ..................Şubesi

 

-Şubemiz limiti :.........................TL Banka (*) Yetkililerinin/Yetkilisinin İsim

-Genel Md.lük ihtiyat fonun- ünvan ve İmzası

dan alınan limit :..........................TL

-Şubemiz toplam limiti :...........................TL

 
NOT:

Teminat Mektubunun Eki Teyit Yazısı olacak.

Yabancı bankaların veya katılım bankalarının ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak banka veya katılım bankalarının verecekleri teminat mektupları, yukarıda ki miktarlara dahil değildir.


İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ

KİRALAMA İŞİNE AİT İHALE ŞARTNAMESİ

MADDE 1- TANIMLAR:

İşbu Şartnamede;
İdare

T.C Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adına İSTANBUL

VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’ nü,Taşınmaz

İşbu şartnamenin konusunu oluşturan ve 2. maddede özellikleri belirtilen gayrimenkulü,

İstekli

İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişileri,


Yüklenici

İhale üzerine kalan ve kendisi ile sözleşme yapılan gerçek ve tüzel kişi ve/veya kuruluşları,

İnşaat Yapım Süresi

İşbu şartname ve eki sözleşme gereğince, sözleşmenin noterce onaylandığı tarihte başlayacak olan ve ihaleye konu taşınmaz üzerine yapılacak inşaatın tamamlanması için öngörülen süreyi, (ön görülen bu süre her türlü projelendirme ve ilgili yerlere onaylatılması, ruhsat, inşaatın yapımı ve binanın faaliyete geçirilmesi vb. işlemleri de kapsamaktadır.

İşletme Süresi

İşbu şartname ve eki sözleşme örneği gereğince öngörülen İnşaat Yapım Süresinin bitiminden itibaren başlayan ve sözleşme bitim tarihi ile sınırlı olan süreyi,

Tesis

İşbu şartname ve eki sözleşme gereğince taşınmaza yapılacak olan binayı ve oluşabilecek eklerini,İfade eder.
MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ NEV’İ VE MİKTARI:
TAŞINMAZIN;

İLİ

İstanbul

İLÇESİ

Kadıköy

MAHALLESİ

Merdivenköy

MEVKİİ

--

CADDESİ

--

SOKAĞI

Buhur Baba Yolu

CİNSİ

Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ

970,00 m²

PAFTA NO

192

ADA NO

727

PARSEL NO

7

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIFLAR

MECLİSİ KARAR TARİH VE SAYISI23.08.2011 – 623/496

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğünce, yukarıda özellikleri ile işin konusu ve şartlarında belirtilen hükümlere göre vakıf taşınmaz üzerine, en son güncelleşmiş imar planları ve durumu dikkate alınarak hazırlanacak ve İdarenin uygun görüşünü müteakip ilgili Kamu Kurum, Kurul ve Kuruluşlarına onaylatılacak uygulama projelerine ve işbu şartname eki 25 (Yirmibeş) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatın yapılması dahil tüm maliyetlerin işin yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) bina inşa edilerek kiracı sıfatı ile kullanılması işi ihalesidir.

Bu şartnamede belirtilen işin inşaat yapımına ilişkin muhammen bedel, 2011 yılı fiyatlarıyla 1.963.575,00 TL. (Birmilyondokuzyüzaltmışüçbinbeşyüzyetmişbeştürklirası)’ dır.


Asgari İstenenler :

Mülkiyeti Mihrimah Sultan Vakfına ait olan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, Buhur Baba Yoluna cephesi bulunan ve tapunun (192) Pafta, (727) Ada, (7) Parselinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 23.08.2011 tarih ve 623/496 sayılı kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (Yirmibeş) yıl süreyle İnşaat Yapım Karşılığı kira ihalesi işinde;1- İşin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren başlatılması,

2- Sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere kira bedelleri;

(Aşağıda belirtilen bu bedeller ihaleye esas aylık kira bedelleridir. Sözleşme tarihinden itibaren yapılacak olan asıl aylık kira ödemeleri, bahse konu işin ihalesinin sonucunda oluşan yeni aylık kira bedelleri üzerinden alınacaktır.)

a) İlk 3 (Üç) yılın aylık 5.000,00- TL (BeşbinTürkLirası),

b) 4.yılın aylık 10.000,00 TL. (OnbinTürkLirası) olması,

c) 5.yıldan işin süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı)) eklenerek bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınması,

3- İlk 3 (üç) yıl içerisinde, yüklenici tarafından tüm masrafların karşılanarak, binanın gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlanması ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarından onaylatılması, işe ait inşaat ruhsatının alınması, inşaat imalatlarının tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına müteakip binanın faaliyete geçirilmesi, aksi halde sözleşmenin fesh edilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların İdareye terk ve teberru edilmesi, ödenen kiraların ve yatırılan teminatın İdaremize irat kaydedilmesi,

4- Sözleşme süresi sonunda (25.yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi,

5- 3194 Sayılı Kanununa göre İdaremize ait parselden kamuya terk edilmesi gereken kısım var ise bedelsiz terk edilmesi,

6- Ekspertiz raporunda belirtilen kriterler dışında büyüme ve/veya küçülme olması durumunda buna göre yeniden değerlendirme yapılması, projelerinin brüt kullanım alanlarında büyüme ve/veya küçülme olması durumunda kullanım alanlarına ve kullanım fonksiyonlarına göre sözleşmede belirlenen m2 bazındaki aylık kira bedeli esas alınarak taşınmazdan alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı oranda arttırılması veya aynı oranda eksiltilmesi,

7- İşin süresinin inşaat öncesi iş ve işlemlerle inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 25 (Yirmibeş) yıl olması,

8- İlgili Belediyesinden onaylatılan 1/50 ölçekli mimari avan projesinin bedelinin, sözleşme aşamasında, Mimarlar Odası asgari birim fiyatlarından, işin yüklenicisi tarafından proje müellifine ödenmesi,

9- İlgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın ve tesisin (işletmenin) tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların talep edilmemesi ve yapılan imalatların İdareye terk ve teberru edilmesi.
MADDE 3 -İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI VE

İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ :İhale …../…/2011 günü, Saat …… 'da İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

MADDE 4- İHALE DOKÜMANIN GÖRÜLMESİ, TEMİNİ VE İHALEYE

GİREBİLME ŞARTLARI:
- İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30 - 12:30 ve 13.00 - 17:00 saatleri arasında Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No.2 Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 5.katındaki 2.Bölge Müdürlüğü Elektrik ve Tesisat Bürosunda görülebilir ve 100,00 TL. (Yüztürklirası) karşılığı (TR370001500158007293547034) no lu Vakıflar Bankası İstanbul Finans Market Şubesi hesabına ihale dosya bedeli olarak yatırılarak ve Banka dekontu İdareye ibraz edilerek) aynı adresten temin edilebilir.

- İhaleye katılabilmek için; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5. katında bulunan 2. Bölge Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.


Dış zarfa konulması gereken evraklar :
Teklifi ihtiva eden (Ek-2 örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile Ek-1 örnek başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Türkiye’de tebligat için (Ek-3) örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi.

(Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi;.(aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

         c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesinin noter tasdikli sureti,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun (Ek-4) örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) Muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) (Banka Teyit yazılı) (Ek-5 örneğe uygun)  

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
h)  İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. (Ek-6 örnek forma göre)

i) İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına, Vakıflar Bankası İstanbul Finans Market Şubesinin   (TR370001500158007293547034) no lu  hesabına geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü adına (Ek-7 örnek forma) göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h,ı) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) İstekli, inşaat ruhsatını aldığı tarihten itibaren, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı sözleşme taslağının 11.maddesinde belirtilen teknik elemanları bulunduracağına dair (Ek-8) örnek forma göre düzenlenmiş teknik personel taahhütnamesini vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)                           
l) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Vakıflar Bankası İstanbul Finans Market Şubesi TR370001500158007293547034 no lu hesabına yatırılabilir.)

m) Bahse konu işin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt yüklenici bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname vermesi. (Ek-9 örnek forma göre)


MADDE 5- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
İhaleye Katılamayacak Olanlar ve İhale Süresince Yasak Fiil ve Davranışlar:
1- Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz özel ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar:

a) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Daha önce İdaremize kat karşılığı, /yap işlet devret (İnşaat Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama) Modeline göre, yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı işi feshedilerek teminatı gelir kaydedilmiş olanlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. maddesine göre yasak fiil ve davranışlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile ihale üzerine kalıp da İdaremizle sözleşme yapmayan istekliler bu ihaleye giremeyecektir.

b) Bu ihaleye katılan şirketlerde ve ortak girişimlerde yer alan ortak kişi ve şirketler ile ortak olan şirketlerin yönetiminde yetkili kişiler her ne şekilde olursa olsun aynı ihaleye ayrıca münferiden veya başka bir ortaklık halinde katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Şayet bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle üzerine ihale yapılmış ise ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir, sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir ve o ana kadar sözleşme konusu iş ile ilgili yaptığı tüm masraf ve imalat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır.


2- İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

a) Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) İhale sırasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak yasaktır.

Bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri uygulanır.

Bu yasağa uymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale iptal edilir ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca sözleşme yapılmış ise sözleşmesi feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.
MADDE 6- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:
Teklifler, aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır;

I-) İç zarf: İç zarf aşağıdaki belgeyi içerecektir.- Teklif mektubu (Ek-2 örneğe göre),

Teklif mektuplarında şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiği yazılacaktır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda belirtilen rakamın yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Ortak girişim tarafından verilen teklif mektuplarının, ortakların tamamı veya vekil tayin etmişlerse vekilleri tarafından imzalanması gerekir.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılacaktır.

Teklif mektubu iç zarfın içersine konulduktan sonra, iç zarf kapatılacak ve iç zarfın üzerine, isteklinin, adı soyadı/ticari unvanı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

II-) Dış zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. • İç zarf. (İç zarf kapatıldıktan sonra dışı istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır.)

 • 4. maddede belirtilen diğer belgeler.

Tüm belgeler istenilen şekilde hazırlanıp dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı-soyadı/ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

MADDE 7- TEKLİFLERİN VERİLMESİ:


İstekli, ihale konusu iş ve taşınmaz hakkında tam bilgi sahibi olduğunu ve teklifini bu doğrultuda verdiğini kabul eder. Gerek ihale aşamasında ve gerekse üzerine yapılan ihalenin sözleşme aşamasında, ihale konusu iş veya taşınmazla ilgili açık veya gizli ayıp iddiası ile İdareden herhangi bir hak ve bedel talep edemez.

Teklifler, ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Alındı numarası dış zarfın üzerine yazılacaktır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyonu Başkanlığının adresi de yazılacaktır.

Telgraf, faks veya internet yoluyla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı İhale Komisyonunca bir tutanakla tespit edilir. Komisyonu Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.


MADDE 8- TEKLİFLERİN AÇILMASI:
Dış Zarfların Açılması:

İlanda belirtilen ihale saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirlendikten sonra dış zarflar, hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı tespit edilir.

Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası, iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işlem yapılmadan diğer belgeler ile birlikte, bir tutanak düzenlenerek kendilerine veya vekillerine iade edilir, bunlar ihaleye katılamazlar ve ihale odasından çıkarılırlar. İhale odasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması:
Teklif mektubu ihtiva eden iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılması kararlaştırılanların dışındakiler, ihale odasından çıkarılır.

Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak teklifler İhale Komisyon Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir liste yapılır. Bu liste İhale Komisyonu Başkan ve Üyeleri tarafından imzalanır. Şartnamelere uygun olmayan veya başkaca şartlar taşıyan veya 2886 Sayılı Kanunun 37.maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan ve teklifleri geçerli isteklilerden sözlü teklif alınmak suretiyle Komisyonun uygun gördüğü aşama kadar pey sürme işlemine devam edilir ve bu işlem bir tutanakla tespit edilir. Ancak geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle yapılır. Bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler de dahil edilir.

İhale Komisyonu pey sürme aşamasından sonra oturumda hazır bulunan isteklilerden kapalı yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırır, bu husus ikinci bir tutanakla tespit edilir.Yazılı son tekliflerin eşit olması halinde, eşit teklif veren isteklilerden tekrar kapalı yazılı son teklif istenerek ihale sonuçlandırılır.

İhalede artırım teklifleri; kira bedelinin ilk 2 veya 3 yıl veya daha fazlası olan yıllarda sabit TL. olarak, diğer yıllarda ÜFE veya Genel Müdürlüğün artış oranı baz alınarak belirlendiği kiralarda aylık kira, asgari kira bedeli üzerine TL (TürkLirası) bazında artırım yapılması suretiyle alınacak, ancak kira bedellerinin farklı yıllarda farklı kira bedeli olarak, diğer yıllarda ÜFE veya Genel Müdürlüğün artış oranı baz alınarak belirlendiği kiralarda ise, aylık asgari kira bedeli üzerine % (yüzde) oran olarak artırım yapılması suretiyle alınacak ve bu suretle sözleşmeye esas aylık kira bedelleri bulunacaktır.

Yukarıda belirtilen kıstaslar haricinde, isteklilerin başkaca teklifler içeren artırım talepleri kabul edilmeyecektir.

İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecektir.


MADDE 9 -İHALE KARARI:
İhale Komisyon Başkanı;

 1. İhalenin yapıldığı, ancak ita amirinin onayına bağlı kaldığı,

 2. Tekliflerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için 5 (beş) takvim günü süreye ihtiyaç duyulduğu ve ihalenin bu sürenin sonuna ertelendiği,

 3. İhalenin yapılmadığı,

Hususlarından birine karar verir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti halinde yazılarak komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve hazır bulunanlara bildirilir.

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilir ise ihale hükümsüz sayılır.


MADDE 10- KESİNLEŞEN İHALE KARARININ TEBLİĞİ:
İta amirince onaylanan ihale kararı, onay gününden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana ya da vekiline imza karşılığı bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
MADDE 11- İHALE KOMİSYONUNUN İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA SERBEST

OLMASI:
İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.MADDE 12- VERGİ, RESİM, HARÇLAR, SİGORTA VE SÖZLEŞME

GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN KARŞILANACAĞI:


5737 sayılı Vakıflar Kanunun 78/a maddesine istinaden “5737 sayılı Vakıflar Kanununun “Muafiyetler ve İstisnalar” kenar başlıklı 77. maddesi gereği Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar Devlet Malı imtiyazından yararlanır, haczedilemez, rehnedilemez. Tüm iş ve işlemleri vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 25.12.2003 tarihli ve 5035 sayılı kanunla değişik 94/5-b maddesine göre mazbut vakıflara ait taşınmazlar için ödenecek kiralar gelir vergisi stopajından muaftır.

Ancak “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Ücrete Tabi İşler” kenar başlıklı 97. maddesinde (Değişik: 04/12/1985-3239/125 md.) yer alan “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclisinde düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.” hükmü gereği ilgili Belediyelerce talep edilebilecek tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanır.

Yüklenici tarafından ödenmesi gereken bedellerin ödenmemesinden doğacak aksaklıklardan ve gecikmelerden dolayı İdareden süre uzatımı talep edilemeyeceği gibi, bir bedel de istenmeyecektir.

Yüklenici; İnşaat başlangıcından, iskan müsaadesi alınıncaya kadar inşaatı; depreme, yangına, sabotaja vs. tehlikelere karşı Allrisk sigorta ettirecektir. Sigorta poliçesi idareye ibraz edilmediği takdirde, inşaata başlanılmayacaktır. Şayet inşaat ruhsatı daha önce İdare tarafından alınmış ise, bunun için yapılmış olan tüm masrafları (otopark ücreti ve sair ücretler dahil) yüklenici İdareye sözleşme imzalarken defaten ve peşin ödeyecektir. Bu işe ait ihale kararlarının damga vergisi, ihale ilan bedelleri ile sözleşme yapılması ilgili Noter giderleri de yükleniciye ait olacak olup, bu hususları yüklenici peşinen kabul eder.

MADDE 13- İŞİN SÜRESİ:

İşbu İnşaat Yapım Şartlı Kiralama işinin süresi, sözleşmenin noterce onaylandığı tarihten başlamak üzere toplam 25 (Yirmibeş) yıldır.
Bu sürenin ilk 3 (üç) yılı her türlü projelerin hazırlanması, İdaremize ve ilgili yerlere onaylatılması, inşaat ruhsatının alınması ve inşaatın tamamlanarak binanın faaliyete geçirilmesi süresi olup, geriye kalan 22 (yirmiiki) yılda işletme süresidir.

MADDE 14- TEMİNAT MİKTARLARI VE ŞARTLARI:

Teminat olarak kabul edilecek değerler:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit içi banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonoları (nominal değerleri üzerinden)

Bankalarca verilen süresiz ve limit içi teminat mektupları dışındaki teminatların, istekliler tarafından İdarenin göstereceği banka hesabına yatırılması zorunlu olup, bunlar İdarece veya İhale Komisyonunca teslim alınamazlar.

Üzerine ihale yapılanların geçici teminat mektupları, ihaleden sonra İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü veznesine teslim edilir.

İdarece alınan teminatlar, her ne surette olur ise olsun haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
İNŞAAT TEMİNATI:
a) Geçici Teminat :
Bu işin inşaata ilişkin geçici teminatı, bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelin % 3'ü olan 58.907,30 TL. (Ellisekizbindokuzyüzyeditürklirasıotuz kuruş)’ dur. Üzerlerine ihale yapılamayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri verilir.

b) Kesin Teminat:İnşaata ilişkin kesin teminat, işbu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen bedelin % 6'sıdır.

Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatın tamamını işbu şartnamede belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler dikkate alınarak İdareye verecek veya İdarenin göstereceği banka hesabına yatıracaktır.

Taşınmazın imar durumunda veya uygulamaya esas projelerinde meydana gelebilecek kayda değer bir değişiklik olması halinde, (ihaleye esas ekspertiz raporlarında belirtilen toplam inşaat alanının m2 bazında büyümesi durumun da) toplam m2 artış maliyeti, uygulama yılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın inşaat m2 birim fiyatı esas alınarak hesaplanır ve bu miktarın %6’sı tutarında ilave kati teminat alınır.

Yüklenicinin ortak girişim olması halinde kesin teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

İnşaatın sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği İdare tarafından anlaşıldıktan ve Yüklenicinin bu inşaattan dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten, Yüklenicinin vergi ve harçları ile S.G.K. primlerini ödendiğine dair ilgili makamlardan İdareye muhatap belgeyi İdareye teslim etmesi sonra, işin Geçici Kabul tutanağının yapılmasından, kira teminatını yatırması ve geçici kabul tutanağının İdarece onaylanmasını müteakip kesin teminatın yarısı, kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinin tamamlanması ve kesin kabul tutanaklarının İdarece onaylanmasını müteakip kalanı geri verilir.

Kesin kabul işlemleri geçici kabul onay tarihinden en az 1 (bir) yıl sonra Yüklenicinin yazılı isteği üzerine yapılır.


İŞLETME TEMİNATI:
İşletme teminatı, ihalede oluşan ve işbu şartname eki sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen aylık kira bedeli üzerinden, işletme süresinin ilk yılına ait 3 (üç) aylık kira bedeli tutarıdır.

Yüklenici, geçici kabul tutanağı imzalanmadan önce belirtilen tutardaki İşletme teminatını İdareye verecek veya İdarenin göstereceği banka hesabına yatıracaktır.

Bu teminat miktarı işletme teminatının alındığı yıldan itibaren işletme yılı sonuna kadar her yıl bir önceki yılın yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında güncellenerek işin yüklenicisinden alınacaktır.

İlk alınacak olan İşletme teminatı işlemi İdarenin kontrollük teşkilatınca yürütülecek olup, müteakip alınacak işletme teminat farklarının alınma ve yürütülmesi işlemleri İdaremiz Kiralama Müdürlüğünce yapılacaktır. İşletme teminatı, sözleşmenin nihayete ermesi üzerine yüklenicinin taşınmazı İdareye teslimini müteakip, varsa kira borçları mahsup edilmek suretiyle geri verilecektir. Ayrıca işletme teminatı iadesi için yüklenicinin hiçbir kuruma (elektrik, su, doğalgaz, Sosyal Güvenlik Merkezine, v.b.) borcunun olmadığını belgelemesi halinde işletme teminatı iade edilecektir.

MADDE 15- SÖZLEŞME YAPILMASI:
Yüklenici, ita amirince onaylanan ihale kararının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 32 nci ve işbu şartnamenin 10 uncu maddesindeki esaslara göre kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) takvim gün içerisinde, tebliğ edilen yazıda istenilen ve İdaremize yatırılması ve/veya ödenmesi gereken bedeller içinde olan; geçici teminatını kesin teminata çevirdikten ve kesin teminatın tamamını İdarenin göstereceği banka hesabına yatırdıktan ve ödemesi gereken bedelleri (ilan parası bedeli, ihale karar pulu bedeli ve varsa yıllık kira bedeli vb.) İdaremize ödedikten sonra, noter huzurunda İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürlüğü ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat irat kaydedilir.
MADDE 16- MUHAMMEN KİRA BEDELLERİ VE ÖDEMELERİ:
Kira ödemeleri ve işin süresi sözleşmenin taraflarca imzalanıp, noterce onaylandığı tarih itibariyle başlayacaktır.

Bahse konu işin sözleşme tarihinden itibaren ödenmek üzere İdarece istenen asgari aylık kira bedelleri aşağıda belirtilmiş olup, bu bedeller ihaleye esas aylık kira bedelleridir. (Sözleşme tarihinden itibaren yapılacak olan asıl aylık kira ödemeleri, bahse konu işin ihalesinin sonucunda oluşan yeni aylık kira bedelleri üzerinden alınacaktır.)

  1. İlk 3 (üç) yılın aylık kirasının 5.000,00 TL.(Beşbintürklirası),

  2. 4. yılın aylık kirasının 10.000,00 TL (Onbintürklirası) olması,

  3. 5.yıldan işin (25.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) eklenerek bulunacak bedelin aylık kira bedeli olarak alınmasıdır.

Yüklenici sözleşmeye esas (bahse konu işin ihalesi sonucunda oluşan yeni kira bedelini) kira ödemelerini İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Kiralama Şube Müdürlüğünce bildirilecek bir hesaba peşin ve aylık olarak her ayın beşinci günü mesai sonuna kadar ödeyecektir. Bu süre geçtikten sonra ödenecek kira zamanında ödenmemiş ve yüklenici temerrüde düşmüş sayılır. İdarece kiracıya ikinci bir süre verilmiş olsun veya olmasın bu süreden sonraki gecikmeler 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun 51. Maddesinde belirtilen nispet üzerinden faiz yürütülür. Aylık bedellerin ödenmemesi halinde yıllık kira bedeli muaccel hale gelir.

Bu durumda Borçlar Kanunu hükümlerine göre ödenmeyen dönemlere ait kiralara ilişkin olarak yükleniciye çekilen ihtarname sonrasında, sözleşmenin feshi ve mecurun tahliyesi yoluna gidilecektir.

Gecikmeli kira tahsilâtından dolayı İdare bir zarara maruz kaldığı takdirde bu süre içersinde kira ödemiş olsa dahi kiracı bu zararı tazmin edecektir.

Sözleşme süresi sonunda (25. yılın sonunda) tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir bir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilecektir.

Taşınmaza yapılacak binada, ihaleye esas ekspertiz raporunda belirtilen kriterler dışında büyüme ve/veya küçülme olması durumunda buna göre yeniden değerlendirme yapılacak, projelerinin brüt kullanım alanlarında büyüme ve/veya küçülme olması durumunda kullanım alanlarına ve kullanım fonksiyonlarına göre sözleşmede belirlenen m2 bazındaki aylık kira bedeli esas alınarak taşınmazdan alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı oranda arttırılacak veya aynı oranda eksiltilecektir.


MADDE 17- PROJE HİZMETLERİ:
Yüklenici, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren her türlü maliyet tarafından karşılanmak üzere; binanın mimari uygulama projeleri ile diğer uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara onaylatılması, gerekmesi halinde taşınmazlarla ilgili 3194 sayılı yasadan kaynaklanan işlemlerin yapılması, projelerin hazırlanması veya inşaatın yapımı aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, öngörülemeyen tüm işler ile inşaat ruhsatının alınması işlemlerini İdaremiz adına tamamlayıp her türlü gerekli yasal işlemlerin tarafından yapılması kaydıyla inşaatı bitirerek toplam 3 (üç) yıl içerisinde binayı faaliyete açacaktır. Yüklenici tarafından hazırlanacak uygulama proje ve detaylar idarenin onayına sunulacaktır.

Yüklenici; İdarenin ve ilgili Belediyenin onayladığı uygulama projelerinde, gerekçesini göstermek kaydıyla bir değişikliğe gidilmesini istemesi halinde, değişikliğe esas olacak projeleri İdarenin onayına sunmak zorundadır. Aksi takdirde uygulama projelerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. İdarenin onayı alınarak uygulama projelerinde yapılacak revizeler sonrasında tesisin iskân müsaadesine esas en son revize edilmiş uygulama projeleri işin sonunda İdareye CD ortamında verilecektir.MADDE 18- İMAR DURUMU VEYA PROJE DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE KİRA

BEDELİNİN BELİRLENMESİ:

İhale sonrası ve/veya sözleşmenin onaylanmasından sonra, ihaleye esas ekspertiz raporlarında belirtilen kriterler dışında taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle veya başka nedenle inşa edilecek binada, iskan edilen alanda ve/veya brüt kullanım alanlarında büyüme veya küçülme olması durumunda kullanım alanlarına ve kullanım fonksiyonlarına göre, ihale sonucunda belirlenen değerin m² bazındaki aylık kira bedelleri esas alınarak buna göre yeniden değerlendirme yapılacak ve değerlendirme sonucunda taşınmazlardan alınacak aylık kira gelirlerinin de aynı oranda arttırılacak veya aynı oranda eksiltilecektir.

Sözleşme imzalandıktan sonra, İdareden veya yükleniciden kaynaklanmayan herhangi bir nedenle inşaat yapım süresi içinde işin ifasının mümkün gözükmemesi durumunda, inşaat ruhsatı alınmadan önceki bir aşamada taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle yapılan sözleşmeyi feshedebilirler. Bu durumda İdare yükleniciye, bu iş için alınmış olan tüm teminatları iade eder. Yüklenici İdareden başkaca bir hak talep edemez.

MADDE 19- BİNANIN/TESİSİN İNŞASI VE İŞLETİLMESİ:

Binanın/Tesisin İnşası:

Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer işe ait, iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasına tüm sorumlukları uhdesinde kalmak kaydıyla yaptırabilecektir. Bu durumda yüklenici ihaleye girerken, bahse konu işi alt yükleniciye yaptıracağını taahhüt etmesi gerekmektedir.

Yüklenici, sözleşmeden sonra en geç bir ay içinde, alt yükleniciye ait gerekli belgeleri İdareye vererek, İdarenin onayını sunmak zorundadır. İdarenin uygun göreceği alt yüklenici, işin sözleşmesi ve teknik şartnameleri ile onaylı projeleri doğrultusunda, işin yüklenicisinin sorumluluğunda ve İdaremiz denetiminde inşaatı yapabilecektir.

Bu hususta yükleniciyle, alt yüklenici arasında yapılan sözleşmeler, anlaşmalar İdareyi bağlayıcı bir durumu oluşturmayacaktır. Yapılacak inşaat işin onaylı en son revize projelerine uygun olarak yaptırılacak alt yüklenicinin üstleneceği her işten bil fiil yüklenici sorumlu olacaktır.
İnşaatı tümüyle yapacak alt yüklenicilerde ilgili yasalara göre ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir.

İnşaatın iş bu şartname ile sözleşmede belirlenen sürede tamamlanmasının mümkün gözükmemesi halinde Yüklenici tarafından ek süre verilmesi talep edildiği takdirde, İdarenin uygun görüşü ile inşaatın tamamlanabilmesi için süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı, Yüklenici den kaynaklanmayan hususların olması ve bu hususların İdaremize yazılı sunulması kaydıyla olabilir.

İnşaat yapım süresi için verilecek olan süre uzatımı, işletme süresinin başlangıcını, kira miktarlarını ile ödeme planını etkilemeyeceği gibi işin toplam sözleşme süresinde de bir değişikliğe uğratmayacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra, İdareden veya Yükleniciden kaynaklanmayan herhangi bir nedenle inşaat yapım süresi içinde işin ifasının mümkün gözükmemesi durumunda yapı ruhsatı alınmadan önce taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilirler. Bu durumda da İdare Yükleniciye bu iş için alınmış olan tüm teminatları iade eder, Yüklenici İdareden başkaca bir hak talep edemez.


İnşaat Yapım Süresinde Yüklenicinin Sorumluluk ve Kısıtları:

Yüklenici, sözleşme imzalanmasına müteakip her türlü maliyet tarafından karşılanmak üzere; mimari uygulama projeleri ile diğer uygulama projelerinin hazırlanması, İdarenin onayına müteakip ilgili kamu kurum ve kuruluşlara onaylatılması, gerekmesi halinde taşınmazla ilgili 3194 sayılı yasadan kaynaklanan işlemlerin yapılması, taşınmazın inşaata hazır hale getirilmesi, inşaatın yapımı aşamasında ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, öngörülemeyen tüm işlerin yapılması, İdare adına yapı ruhsatı alınması ve inşaat imalatlarının tamamlanması, gerekli alt yapı tesislerinin (yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, elektrifikasyon, telekomünikasyon) gerçekleştirilmesi, inşaat malzemesinin temini ve inşaat imalatlarının onaylı projelere göre yapılması ve bitirilmesini müteakip yapı kullanma izin belgesi alınarak, binayı faaliyete geçirilmesi gibi bilumum iş ve işlemleri, sözleşmenin imzalandığı (İlgili Noterce sözleşmenin onaylandığı) tarihten itibaren toplam 3 (üç) yıl içerisinde İdare adına tamamlayacaktır.

Yapı kullanma izin belgesinin alınmasını müteakip en fazla 1 (bir) yıl içerisinde de 634 sayılı kanunun ilgili maddesi gereği kat mülkiyetine geçilmesini sağlayacaktır. Yüklenici, sözleşme süresince işbu şartname ve eki sözleşmede hüküm altına alınmış tüm mükellefiyetleri yerine getirmek mecburiyetindedir.

Tesis yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında hiç bir şekilde kullanılmayacaktır. Ayrıca sözleşme tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde taşınmazda ve/veya tesiste gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmayacaktır.
İşletme Süresinde Üçüncü Kişilerle Yapılacak Sözleşmeler:
Yüklenici, yasal sorumlulukların uhdesinde kalması koşuluyla binanın/tesisin işletmesini İdarenin iznini almak kaydıyla bir ya da birkaç gerçek ya da tüzel kişiye devredebilir, kiraya verebilir, iş ve kar ortağı alabilir.

Yüklenicinin 3. şahıslarla düzenlediği sözleşmelerin İşbu şartname eki sözleşmenin süresi ile sınırlı olması ve sözleşemeye aykırı bir hüküm taşımaması gerekir.

Yüklenici 3. şahıslarla düzenlediği sözleşmelerin onaylı birer nüshasını İdareye vermek zorundadır. Üçüncü şahısların binaya verecekleri her türlü zarar ve ziyanı karşılamak veya karşılanmasını sağlamak Yüklenicinin sorumluluğundadır.

İşletme Süresince Bakım ve Onarım İşleri:

Yüklenici, işletme süresi içerisinde tesisin her türlü bakım ve onarımını masrafları kendisine ait olmak üzere yapacaktır. Projelerde ve teknik şartnamelerde belirlenen malzeme ve detaylardan değiştirilmesi ve/veya yenilenmesi gerekli her türlü imalatı İdarenin iznini almak suretiyle gerçekleştirecektir. Yüklenici gerek bakım ve onarımdan, gerekse de yenilenmesi ve değiştirilmesi gereken iş ve imalatlardan dolayı İdareden her ne şekilde olur ise olsun bir bedel ve hak talep etmeyecektir.


Binanın/Tesisin Tahliyesi:
İlgili diğer mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazın ve tesisin (işletmenin) tahliye edilmesi halinde, o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların ve hakların talep edilmemesi, ödenen kiraların ve yapılan imalatların İdareye terk ve teberru edilmesi.

İstekli/Yüklenici bu hususu peşinen kabul etmiştir.MADDE 20- SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA BİNANIN/TESİSİN İDAREYE DEVRİ:

Sözleşme süresinin bitiminden 1 (bir) yıl önce taraflarca oluşturulacak Devir ve Teslim Komisyonu, devire esas bina ve müştemilatı ile işletmenin mefruşat ve teçhizat listesini, bunların cins ve niteliğini belirtecek şekilde düzenler.

Devire esas liste; ana tesis, tamamlayıcı bölüm ve ilaveler ile mefruşat ve teçhizatın tamamını kapsar. Bu listelerin hazırlanmasında uygulama projeleri, faturalar ve envanter listeleri ile defter kayıtlarından istifade edilir. Yüklenici, bu tespitte mevcut olmayan mefruşat ve teçhizatı yerine koymaya ve/veya kullanılamaz derecede hasarlı olanları yenisiyle değiştirmeye mecburdur.

Komisyon, sözleşme bitiminden 1 (bir) ay önce tekrar toplanarak yapılan tespitleri gözden geçirir. Eksiklerin tamamlanmadığı görülürse Yüklenici o günkü rayiç bedel üzerinden eksiklerin tamamını İdareye ödemeyi kabul eder. Durum komisyon tarafından bir tutanağa kaydedilir.

Sözleşme süresinin sonunda, Devir ve Teslim Komisyonu tarafından hazırlanan devire esas listeye göre devir-teslim yapılır ve Yüklenici tesis üzerinde hiçbir hakkının olmadığını kabul eder.

Sözleşme süresinin sonunda sözleşmenin yenilenmemesi halinde bina ve müştemilatı yüklenici tarafından tahliye edilmez ve tesis çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdareye devredilmezse, Yüklenici, tahliye gerçekleşinceye kadar binayı/tesisi işgal ettiği her gün için son yılın kira toplamının %3’ü tutarında günlük ceza ödemeyi ve Vakıfların bu nedenle uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul eder.


MADDE 21- SÖZLEŞMENİN DEVRİ:
İş bu şartname ekinde taslak olarak yer alan ve imzalanacak olan sözleşme, ita amirinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur ve Yüklenici hakkında 2886 sayılı kanunun 62. maddesi hükümleri uygulanır.
MADDE 22- İNŞAAT SÜRESİ ve GECİKME HALİNDE ALINACAK OLAN CEZA:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici, ihaleye konu taşınmaz üzerine yapılacak bina ile ilgili her türlü uygulama projeleri ve detaylarının sözleşmenin 10. maddesi hükümlerine göre hazırlanması, ilgili kamu kurum, kurul ve kuruluşlarına onaylatılması, yapı ruhsatı alınması ve inşaat imalatlarının tamamlanması ve binanın faaliyete geçirilmesi gibi bilumum iş ve işlemleri toplam 3 (üç) yıl içerisinde, inşaatı bitirerek yapı kullanma izin belgesini alacak ve tesisi faaliyete açacaktır. Müteakip en fazla 1 (bir) yıl içerisinde de kat mülkiyetine geçilmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde sözleşmenin fesih ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.


MADDE 23- MÜCBİR SEBEPLER ve SÜRE UZATIMI:
Mücbir sebepler aşağıda sayılmıştır;

a) Olağanüstü tabiat hadiseleri,

b) Sosyal sebeplerden dolayı vuku bulan hadiseler,

b1- Kanuni grev,

b2- Salgın hastalık,

b3- Kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi halidir. Nedenleri mücbir sebep olarak kabul edilecek ve bu nedenlerle Yükleniciye süre (inşaat yapım süresi) uzatımı verilebilecektir.

Mücbir sebeplerle sürenin uzatılabilmesi için, Yüklenicinin atfı ve izafesi mümkün bir kusurun bulunmaması ve mücbir sebebin inşaatta gecikmeye müessir olduğunun belirlenmesi ve mahiyetine göre bu mücbir sebepleri Yüklenicinin ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması şarttır.

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı verilecek olan süreler, sözleşme tarihi itibariyle başlayan; işin toplam sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin değişmesine sebep teşkil etmeyecektir.


MADDE 24- İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ:

İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

İdare, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

MADDE 25- İŞ ORTAKLIĞI :

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaktır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, yüklenici ortak girişim beyannamesini sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli aslını İdareye verecektir.

İş ortaklığı beyannamesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmelidir. İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, iş ortaklığı beyannamesinde gösterilir.


MADDE 26- KONSORSİYUM :

Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.
MADDE 27- DİĞER HUSUSLAR:
A. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz sözleşme süresince hiç bir şekilde teminat gösterilemez.

B. Tesisin adı ve tabelası ile ilgili olarak İdarenin izni ve görüşü alınacaktır.

C. Şartname ve eki sözleşmede öngörülmeyen hususlar taraflar arasında ek protokollerle düzenlenir.

D. Tesis/bina cephesine veya çatısına reklam panosu asılması, baz istasyonu kurulması gibi sözleşme konusu dışında kalan benzeri hususlarda karar vermeye İdare yetkilidir.

- Bu işe ait ihaleye esas mimari proje bedeli, Mimarlar Odasınca Belirlenen asgari birim fiyatlar üzerinden hesaplanarak, K.D.V hariç 12.053,00- TL olarak bulunmuştur.
MADDE 28- ŞARTNAME EKLERİ:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 23/08/2011 tarih ve 623/496 sayılı Kararı, bu işe ait standart formlar, sözleşme taslağı ile teknik şartnameler iş bu şartnamenin değişmez ekidir.

Bu şartnamede yer almayan veya açık olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.


MADDE 29- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ:
Bu şartname ile imzalanacak sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar İdare ile istekli/yüklenici arasında çözüme kavuşturulamaması durumunda, ihtilafları çözmeye İstanbul İli Adli ve İdari Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət