Ana səhifə

I. datos da praza


Yüklə 41 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü41 Kb.
EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NAS PROBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR PRAZAS DA OFERTA DE EMPREGO , DO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, QUENDA LIBRE.

I.- DATOS DA PRAZA
DENOMINACIÓN:________________________________________________________________________
DATA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA BOP:_______________
QUENDA Á QUE SE PRESENTA: SISTEMA XERAL

COTA RESERVA DISCAPACITADOS

II. DATOS PERSOAISPRIMEIRO APELIDOSEGUNDO APELIDO

NOME

DNI.

TELÉFONO PARTICULAR:

MÓBIL:

DOMICILIO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓNSMUNICIPIO E PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL


EXPOÑO :

1º.- Que reúno todos e cada uno dos requisitos esixidos na convocatoria, en concreto os seguintes:  1. Ter nacionalidade española, comunitaria ou asimilada.

  2. Ser maior de idade.

  3. Estar en posesión do título de__________________________________ esixido nas bases específicas que rexen a convocatoria ou en condiciones de obtelo na data na que termine o prazo de presentación de instancias.

  4. Poseer a capacidade física e psíquica necesaria para o exercicio das correspondentes funcións.

  5. Non estar inhabilitado nin suspendido para o exercicio de funcións públicas e non ter sido separado do servizo dunha Administración Pública.


así mesmo manifesto que me foi recoñecida unha minusvalía polo que solicito a adaptación que se adxunta polos motivos que se expresan .( En folio aparte especifíciranse os motivos da minusvalía e a adaptacións que solicita).


2º.- Que me comprometo no caso de obter a praza e dentro do prazo sinalado nas bases da convocatoria, a presentar os documentos relacionados nas mesmas e a tomar posesión da praza e do correspondente posto de traballo, previo xuramento ou promesa nos termos legalmente establecidos, así como cumprir os demais requisitos esixidos nas bases da convocatoria, en particular os que sinala a Lei 53/ 1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas.
SOLICITO:

Ser admitido á convocatoria citada, a fin de participar nas probas de selección correspondente.

Lugo, a........................de...............................de …..

( Asinado)


De conformidade coa Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que os datos de carácter persoal que se solicitan na presente instancia serán incorporados a un ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, do cal é responsable a Excma. Deputación Provincial de Lugo, e serán tratados para xestionar os procesos de selección da institución. Vostede ten a posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei dirixíndose ao Servizo de Rexistro Xeral da Excma. Deputación Provincial de Lugo, Rúa San Marcos nº 9, en Lugo.

ILMO. SR. PRESIDENTE DA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət