Ana səhifə

Hudut teşKİlatinin vazifelerine ve güMRÜk muhafaza teşKİlatinin kaçAKÇiliğin men ve takiBİ hususunda mintikalarindaki valilerle vazife münasebetlerine dair nizamname bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16 1935, No : 2/1991


Yüklə 118 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü118 Kb.
191
HUDUT TEŞKİLATININ VAZİFELERİNE VE GÜMRÜK

MUHAFAZA TEŞKİLATININ KAÇAKÇILIĞIN MEN

VE TAKİBİ HUSUSUNDA MINTIKALARINDAKİ

VALİLERLE VAZİFE MÜNASEBETLERİNE

DAİR NİZAMNAME
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.2.1935, No : 2/1991

İlgili Kanunun Tarihi : 16.7.1956, No : 6815

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.3.1935, No : 2952

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 16, S. 417
KISIM : 1

Umumi hükümler

A – Hudutların emniyet ve muhafazası

Madde 1 – İki Devletin ülkelerini yekdiğerinden ayıran hududun emniyeti noktasından, hudut boyunca dahile doğru ne kadar mesafenin hudut mıntakası itibar edileceği ahitnamelerle tayin edilmemiş ise bu mıntaka bizim tarafta İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin olunur.

Madde 2 – Komşu iki hükümetin birbiriyle doğrudan doğruya temasta bulunduğuhudut mıntakalarında asayişin ve iki taraf arasındaki iyi münasebetlerin muhafazası muktazi bulunduğundan komşuluk hukukuna uymayacak ve iki tarafın sükün ve emniyetini bozacak ve ahaliyi rahatsız ederek münasebetlerine fena tesir yapacak hadiselere meydan vermemek için ahitnamelerle kanun ve nizamnameler hükümlerinin tamamen tatbikına itina olunacaktır.

Madde 3 – Komşu hükümetlerle münakit gümrük, ticaret, mücrimlerin iadesi muahedeleriyle hududa taallük eden sair itilafnamelerin ve hudut protokol, hari- ta ve krokilerinin birer nüshası Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığında ve alaka-dar Vilayetlerle hudut kumandanlıklarında behemehal bulundurulur. Bunların taallük eden kısımları kaza kaymakamlariyle nahiye müdürlerine ve gümrük hudut za- bitlerine tevzi olunur.

Madde 4 – İki taraf Devletler arasında aktedilen gümrük ve ticaret muahede-leriyle sair itilafnameler ahkamına her iki tarafça tamamen riayet edilmesi mül- tezem olduğundan buna aykırı hal ve hareketleri gören ve sezen alakadar askeri ve mülki kumandan ve memurlar kendilerine düşen salahiyetleri derhal tatbik ederek bunun önüne geçmekle ve eğer hal ve hareketler salahiyetleriyle önüne geçilemiyecek derecede bulunursa bunu sırası ile kendi amirlerine bildirmekle mükelleftirler. Muahede ve itilafnamelere aykırı görülen hal ve hareketler askerliğetaallük ediyorsa gümrük muhafaza alayı ve müstakil tabur kumandanları, Muhafaza Umum Kumandanlığına ve aynı zamanda hudut kumandanına ve hudut kumandanı da kol- ordu kumandanına ve mülki umura taallük eden işleri de kendi kumandanlarına bildirmekle beraber mıntakalarındaki valilere de bildireceklerdir.

Madde 5 – Hudut mıntakaları içinde, halk arasındaki hırsızlık, yaralamak veöldürmek vakalarının tatbikatı zabıta ve adliye memurlarının vazifesidir.

Gümrük muhafaza ve hudut kıtaları bu memurların vazifesine, mevzu kanunların ve bu nizamnamenin hükümleri dairesinde yardım ederler.

192

Madde 6 – Hududu ve hudut işaretlerini ahidetnamelerle tesbit edilen şekilde muhafaza etmek ve mukabil taraftan bizim tarafın ve bizim taraftan mukabil tarafın hudut mıntakalarının sükün ve emniyetini bozacak yolda vukua getirilecek hududu tecavüz, şekavet, müsademe, gasp, yağma, muzır propaganda, casusluk, kaçakçılık, hırsızlık, öldürme ve yaralama gibi vakaları önlemek ve vukuunda takipetmek gümrük muhafaza teşkilatı olan hudutlarda gümrük muhafaza kıtalarının, buteşkilat olmıyan hudutlarda hudut kıtalarının vazifesidir. Gümrük muhafaza teş-kilatı olan hudutlarda hudut kıtaları birinci hatta bulunan gümrük muhafaza kıtalarının destekleridirler. Gümrük muhafaza kıtalarının kendi mıntakalarında başaramıyacağı mühim vakalarla mıntakaları haricinde çıkan hadiselerin takibi, bunizamnamenin müşterek yardım kısmındaki ahkama tabidir.

Madde 7 – Askeri kıtaların ve bu mahiyette toplu ve silahlı kümelerin hududu tecavüzü, hudut taşlarının tahribi ve yerlerinin değiştirilmesi, hududumuz dahilindeki bir arazi parçasının işgali, hudut karakollarına, kulelerine, nöbetçilerine, devriyelerine tecavüz gibi takibi Askeri Ceza Kanununun şümulüne giren suçlar askeri mahiyette oldukları cihetle bunlar hariç olmak üzere vilayetleri hududu içinde asayişin muhafaza ve istikrarından mesul bulunan valiler lüzum gördükleri ahvalde mıntakalarındaki Devlet kuvvetleri hakkında Vilayet İdaresi Kanununun 27 nci maddesindeki salahiyeti kullanırlar.

Madde 8 – Hududa ait istihbarat işleri Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar Ve-kaletleriyle Büyük Erkanıharbiye Riyasetince bir talimatname ile tesbit edilir.

Madde 9 – (Değişik : 3.8.1944 - 3/1325 K.)

Hudutlardaki vilayetlerde hudut ve kaçakçılığın men'i işleriylemeşgul olmak üzere valinin riyasetinde; Vilayet Jandarma Komutanı, vilayet böl-gesindeki Gümrük Muhafaza Tabur Komutanı (gümrük muhafaza teşkilatının askeri- leştirilmediği mıntakalarda vilayet mıntakasındaki Muhafaza Müdürü, olmayan yerlerde muhafaza teşkilatının en büyük amiri) ve vilayet Emniyet Müdürü veya Ami-rinden mürekkep bir hudut heyeti teşkil olunur.

Kıyı vilayetlerinde de kaçakçılık işleriyle uğraşmak üzere valinin riyase- tinde birinci fıkradaki gibi birer heyet teşkil edilir. Bu maddede yazılı heyetler valinin lüzum gördüğü zamanlarda toplanır.

B – Teşkilat – Konuşlar – Teftiş

1 – Hudut kıtaları

Madde 10 – Hudut alay veya müstakil taburları, liva kumandanı salahiyetini haiz hudut kumandanlarının emrindedir.Hudut kumandanları da mıntakalarında bulundukları kolordu kumandanlarına bağlıdır.

Madde 11 – Hudut kıtalarının konuşu, Büyük Erkanıharbiye Rİyasetince tesbit olunur. Konuşlardaki mühim değişiklikler de Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekaletleriyle alakadar makamlara haber verilir.

193


Madde 12 – Müstacel hallerde kolordu kumandanları vaziyetin icap ettiği muvakkat konuş değişikliğini yapar ve üstün makamlar ile komşu gümrük muhafaza hudut, alay veya müstakil tabur kumandanlarına bildirir. Hudut kıtalarının, gümrük muhafaza kıtalarına destek olabilmesi için zaruret olmadıkça, zabit kumandasında bir takımdan küçük birliklere ayrılmaması esastır.

Madde 13 – Gümrük muhafaza teşkilatı yapılan yerlerde hudut kıtaları (kapı karakolları hariç) iskan vaziyeti müsait oldukça, gümrük muhafaza kıtalarınıngerisine yerleştirilir.

Madde 14 – Hudut kumandanları senede en az iki defa ve lüzum görülen hallerde hemen teftiş yaparlar. Talim ve terbiye teftişleri, talimatnamesi mucibince yapılır. Mıntakası pek geniş olan hudut kumandanlıklarında kıtanın talim ve terbiye teftişlerinin mücavir fırka veya liva kumandanlarına tevdii kolordularcatanzim olunur.

Madde 15 – Hudut kumandanları teftiş için hareketten evvel kolordu kumandanının müsaadesini alır. Müstacel ahvalde, hareketle beraber kolordu kumandanlı-ğına bildirilir.

2 – Gümrük Muhafaza Kıtaları

Madde 16 – Gümrük muhafaza kıtaları, alay veya müstakil tabur halinde olup karargahı Aakara'da bulunan fırka kumandanı salahiyetini haiz Gümrük MuhafazaUmum Kumandanlığı emrindedir.

Madde 17 – Gümrük muhafaza kıtalarının konuşu, Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince tesbit olunur. Ancak hudut ve sahillerin askeri ve dahili emniyeti noktasından takımdan yukarı (Takım dahil) konuşlarda ve bu konuşlarda yapılacak değişikliklerde Dahiliye Vekaletiyle Büyük Erkanıharbiye'nin mütalaası alınır.

C – Kapılar, geçitler

Madde 18 – İki taraf arazisi arasında vukubulacak gidiş, geliş, nakliyat,ticaret ve sair her türlü münasebetlerin ancak kabul edilen murakabeli kapılar tarıkiyle yapılması zaruri olup kapılar ya ahitnamelerle tayin veya Dahiliye,Gümrük ve İnhisarlar, İktisat Vekaletlerince Büyük Erkanıharbiye Reisliği'ninmuvafakati ve Ziraat Vekaleti'nin mütalaası alınarak tesbit ve ilan olunur.

İkinci halde Hariciye Vekaleti vasıtasiyle mukabil taraf hükümetine bildirilir.Madde 19 – Muayyen mıntakalarda, tarafeynin muayyen halkına ahitnamelerletanınmış ziraat, otlatma, odun kesme ve sulama gibi haklardan kolayca istifade edebilmeleri için ahitnamelerle tesbit olunan şartlar dahilinde geçmelerine mahsus olmak üzere gösterilecek muvakkat geçit yerlerinde murakabe, gümrük muhafaza teşkilatı olan hudutlarda gümrük muhafaza kıtalarına ve bu teşkilat bulunmıyan yerlerde hudut kıtalarına aittir.

Geçitlerde alınacak murakabe tedbirleri ve geçit mevkilerinde ve murakabetedbirlerinde yapılacak değişiklikler en yakın mülkiye amirlerine ve bunlar va-sıtasiyle valiye ve hudut kumandanlarına bildirilir.D – Kapılarda bulunacak memurlar ve görülecek işler

Madde 20 – Kapılarda, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekaletlerinin memurlariyle kapı karakolları bulunur.

194
A) Dahiliye memurları: Pasaport muameleleriyle, mülteciler, muhacirler, şüpheli şahıslar, firariler, siyasi mücrimler hakkında olunacak muameleler ve zararlı propoganda neşriyatının men'i işleriyle,

B) Gümrük memurları: Gümrük ve inhisar işleriyle,

C) Sıhhat memurları: Sıhhat işleriyle, mevzuat dahilinde alakadar olurlar.

D) Kapı karakolları: Bu memurlara, mevcut kanunların ve nizamnamelerin hükümleri dairesinde, vazifelerini icra sırasında ihtiyaç halinde kuvvetçe yardımederler.

Madde 21 – Kapı karakollarında, hudut kıtalarından bir zabit kumandasındatakım veya daha küçük bir Kıta bulunur.Kapı karakolları gümrük muhafaza teşkilatı olan yerlerde, mıntakasında bulundukları gümrük muhafaza bölük kumandanının emrindedir. Kaçakçılık işlerine, bu bölük kumandanının emri olmadıkça karışmaz ve kendilerine kapılar haricinde vazife verilmez.

E - Gidiş, geliş

Madde 22 – İki taraf arazisi arasında vukubulacak gidiş, geliş ve her türlümünasebat, kapılar tarıkiyle olur. Bunu gümrük muhafaza teşkilatı olan hudutlarda gümrük muhafaza Kıtalariyle kapı karakolları, diğer hudutlarda hudut kıtaları temin ederler.

Madde 23 – Mukabil Devlet arazisi dahilinde kalan arazilerini sürmek veyaekmek veya hayvanlarını otlatmak veya sulamak gibi tarafeyn tabaasından muayyenhakları tanınmış bulunan kimseler, geçitlerden gidip gelebilirler.

Madde 24 – Hududu, her hangi bir noktasından geçebilen mülteciler veya firarilerin hüviyetleri tesbit edildikten sonra bir sevk pusulasiyle en yakın mahal- li Hükümetine teslim olunur ve haklarında Hükümetçe lazımgelen muamele yapılır.Yalnız asker firarileri Hükümete teslimden evvel, silahlarından tecrit olunur ve beraberlerinde getirdikleri hayvanlar ve teşhisi kabil miri eşya ellerinden alınır. Alınan silahlar, hayvanlar ve eşyalar gümrük muhafaza teşkilatı olan hudut- larda gümrük muhafaza kıtalarına ve olmıyan yerlerde hudut kıtasına teslim olu-nur. Bu gibi eşyanın iadeleri hakkında tarafeynce yapılmış bir ahitname varsaona göre muamele olunur.

Madde 25 – Muhaceret, Devletçe, ittihaz edilmiş usul dairesinde cereyan eder buna mütaallik işlere kapılarda bakılır. Ancak hava değişiklikleri tesiriyle veya karşı tarafın cebir ve tazyıkına uğramak suretiyle hudut kulelerinin veya ka- rakollarının birine müracaat edeceklerin kapı mahallelerine sevkleri, can, mal ve hayvanca zayıati mucip olacağı anlaşılırsa, bunlar kabul edilir. Gümrük muha- faza teşkilatı olan hudutlarda bunlar, gümrük muhafaza kıtalarına ve olmıyan yerlerde en yakın hudut kıtasına veya mahalli Hükümete, diğer hudutlarda ise doğrudan doğruya en yakın mahalli Hükümetine teslim olunur.

Madde 26 – Hudut mıntakasında bir yerden diğer yere giderken komşu taraf arazisine giriş ve bazı yollardan geçiş iki taraf Hükümetlerince kabul edilmiş ise gidiş geliş esnasında hiç bir vaka çıkarılmamasına dikkat olunur.

Madde 27 – Gerek mevzuat, gerekse Hükümetçe ittihaz edilmiş kararlar icabı,Türkiye'ye girmeleri caiz olmıyan kimseler hudut kapılarında dahi olsa kabul olunamazlar.

195
F – Hudut mıntakalarındaki tesisatın muhafazasıMadde 28 – Gümrük muhafaza kıtaları ve bu teşkilat olmıyan yerlerde hudutkıtaları, mıntakalarında bulunan demiryolu, şose, tünel, köprü gibi tesisatı,muhabere hatlarını, işaret vasıtalarını, tahkimatı, askeri binaları ve tesisatımuhafaza ile mükelleftirler. Gümrük muhafaza teşkilatı olan hudutlardaki hudut kıtalarının muhafaza ile mükellef oldukları tesisat B.E.H. Rİyasetince tesbitolunur.

G – Hudut mıntakasında yapılacak atışlar ve avcılık

Madde 29 – Her türlü talim atışları, hududun en az iki kilometre gerisindeve hududun maküs istikametine müteveccih olmak üzere yapılır. Vahşi hayvanlara karşı yapılacak sürek avları için daha evvel mukabil taraf kumandanına haber verilir.

KISIM : 2

Hudut mıntakasının sükün ve emniyetini bozacak hadisler

vukuunda yapılacak işler

A – Hududu tecavüzde

Madde 30 – Kapılar veya geçitlerden gayrı bir yerden her ne suretle olursa olsun hudut geçmek veya usul haricinde kapılarla geçitlerden geçmeğe teşebbüsetmek hudut tecavüzüdür. Mülteciler, firariler ve muhacirler mütecaviz sayılmaz.

Madde 31 – Mukabil taraftan sivil veya askerlerin toprağımıza silahlı veya silahsız tecavüzlerini gören gümrük veya hudut zabit veya efradı veya zabıta vazifesiyle mükellef olanlar tarafından bunlara işittirecek veçhile (Dur), emriverilir. (Dur) ihtarına itaat etmiyenler hakkında evvela havaya silah atmak su-retiyle bu ihtar tekrar edilir. Gene itaat etmezlerse üzerlerine ateş açılır.(Dur), emrine itaat edenlerin, varsa silahları alınarak gümrük veya hudut alay veya müstakil tabur kumandanlığına bildirilir. (Bunlardan yolunu şaşırmış olan veya hududu tecavüzde hiç bir fena niyeti tahakkuk etmiyenlerle bunların berabe- rinde bulunan hayvan ve sair nakil vasıtaları ve hududumuza girmiş olduğu görü-len başı boş hayvanlar, gümrük veya hudut alay veya müstakil tabur kumandanlığının müsadesiyle karşı tarafın salahiyettar hudut makamına teslim olunur.) Kasten veya tecessüs fikriyle hududu tecavüz ettiği tahkikle anlaşılan veya vaziyetle-rinden hissedilenler bir zabıt varakasiyle ve icabında yakalayan kıta zabitininde bunlar hakkındaki mütalaasiyle birlikte en yakın mahalli Hükümetine teslimolunurlar.

B – Müsademe

Madde 32 – Gümrük mıntakasında ve gümrük muhafaza teşkilatı olmıyan hudutlarda, hudut kıtaları mıntakalarında vukubulacak müsademelerde, en yakın gümrükveya hudut kıtası kumandanlarının derhal vaka mahalline gitmesi ve keyfiyeti üstlerine ve en yakın mülkiye amirine de bildirmesi lazımdır. Hükümetin şerefini gözönünde bulundurmak suretiyle hadisenin büyümemesine ve ateşin kesilmesine çalışılır.

C – Şekavet, gasp, yağma ve hırsızlık hallerinde

Madde 33 – Alakadarlar vakaya vakıf oldukları andan itibaren takibe geçer ve aynı zamanda üstünlerine ve en yakın mahalli Hükümetine bildirirler. Suçlularlagasp olunmuş, yağma edilmiş, çalınmış eşya ve hayvanları ele geçirmeğe çalışırlar. Ele geçenleri bir zabıt varakasiyle en yakın mahalli Hükümete teslim ederler. Eğer hudut mıntakası içinde zabıta kuvvetleri mevcut ise, bunların işe bilfiil ve kafi bir kuvvetle vaziyed etmelerine kadar takibat devam eder.

196
Madde 34 – Çalınan yağma edilen ve gasp olunan eşya ve hayvanların iki taraf arasında iade ve istirdat işleri, iki tarafı ahit namelere göre salahiyetli hudut makamları arasında hasıl olacak itilafa tabidir. Böyle bir itilaf yoksa bu gibi eşya ve hayvanlar salahiyattar makamlara makbuz mukabili teslim olunur. Eğer bu gibi eşya ve hayvanları izleri mevcut ise alakadar memurlar tarafından hududa kadar takip olunarak karşı tarafa alakadar kumandanına veya memuruna,ma-hallin gümrük muhafaza kıta kumandanı ve bu teşkilat olmıyan hudutlarda hudutkumandanı vasıtasiyle teslim edilerek müşterek bir zabıt varakası yapılır. Vakanın fail ve mütacasirleri karşı taraf ahalisinden ise o tarafın salahiyattar mülki ve askeri memurlariyle muhabere ve malların ve hayvanların istirdatı se- bepleri salahiyattar makamlar tarafından temin olunur.D – Muzır propaganda ve casusluk halinde

Madde 35 – Hudut mıntakasında zararlı propaganda ve casusluğun takibiyle bü- tün Devlet memurları mükelleftir. Bu gibi fiilleri failleri gümrük muhafaza veya hudut kıtaları tarafından ele geçirilmiş ise ellerindeki vesikalar iyi muhafazaolunmak ve tutulacak zabıt varakasına birer birer yazılmak suretiyle en yakınmahalli hükümetine teslim olunur ve aynı zamanda üstün makamlara sırasiyle bildirilir.

E – Kaçakçılıkta

Madde 36 – Gümrük muhafaza kıtaları teşkilatı olan hudutlarda, gümrük mınta- kalarında 1918 numaralı kanun hükümlerine göre kaçakçılığın men ve takibi gümrük muhafaza kıtalarını ve bu mıntakada sıyrılan kaçakçıların takibide bu nizamnamede yazılı müşterek hükümlere tevfikan gümrük muhafaza ve hudut kıtalariyle mahalli zabıtanın vazifesidir. Diğer hudutlarda bu vazife hudut kıtalariyle idare amirlerine ve askerleşmemiş gümrük muhafaza teşkilatına aittir.

F – Öldürme ve yaralamada

Madde 37 – Hudut üzerinde veya hududun içinde ahitnamelerle tesbit edilenmesafe dahilinde bizim tarafla kendi asker ve ahalimizden veya karşı taraf aha-lisinden veya askerlerinden yaralı veya ölü bulunduğunu, hudutlarda vazife görenlerden her kim görür ve işitirse en yakın gümrük muhafaza kıta kumandanına vebu teşkilat bulunmıyan hudutlarda hudut kıta kumandanına ve her iki halde de alakadar mülkiye ve adliye memurlarına haber verilir. Bu haberi alan gümrük mu-hafaza veya hudut kıta kumandanı,yanına en yakında bulunan bir hekimi alarak suç mahalline gider,zabıta ve adliye memurları gelinciye kadar yaralının ilk tedavisi yapılır. Suçun delil ve emarelerinden sayılabilecek bütün eşya,evrak ve izler zapt ve muhafaza olunur. Öldürülen varsa vaziyeti katiyen değiştirilmez. Bir kroki üzerinde tesbit olunur. Ve tahkikatın sonuna kadar cesedin vaziyeti tebdil edilmiyerek muhafaza edilmesi için başlarına ikiden az olmıyarak veya vaziyetinicabına göre daha fazla nöbetçi konur, cesedin tahkikattan evvel karşı tarafa çekilip götürülmemesine fevkalade dikkat olunur. Suç mahalline gelen zabıta ve adliye memurları kanun hükümleri dahilinde vazifelerini yaparlar.

Tahkikatta diğer taraf memurlarının da bulunmasına gümrük muhafaza kıta ku-mandanı ve bu teşkilat olmıyan hudutlarda hudut kıta kumandanı veya zabıta veadliye memurları tarafından lüzum görülürse veya bu bapta diğer taraftan müracaat ve talepte bulunursa ona göre tedbir alınır. Yaralama veya öldürmenin nasıl ika edildiği ve faillerin kimler olduğu hakkında tahkikat yapılır. Fail karşıtarafa firar etmiş ise ve bu gibilerin iadesi hakkında taraflarca bir ahitname veya anlaşma varsa iadeleri için salahiyettar makamlar tarafından teşebbüsatta bulunurlar. Böyle bir ahitname yoksa keyfiyet vilayetlerden Dahiliye Vekaletine bildirilir.Madde 38 – Öldürülen, karşı taraf ahalisinden ise, 42 nci madde mucibincemahalli Hükümetince muktazi muamele yapılmadıkça ceset karşı tarafa teslim edilmez.

197


Madde 39 – Bizim taraftan bir veya birkaç şahsın hududun öbür tarafında ya-ralandığı veya öldürüldüğü haber alınırsa gümrük muhafaza kıta kumandanı ve bu teşkilat olmıyan hudutlarda hudut kıta kumandanı alakadar adliye ve zabıta memurlarına haber verir ve aynı zamanda salahiyettar amirler beraberlerine en yakın hekimi alarak karşı tarafın muvafakatini alabildiği takdirde karşı tarafageçerek vaka mahalline gider ve orada adliye ve zabıta memurlarını bekler. Bunlar geldikten sonra tetkikat ve tahkikat yapılır. Cesedin sahiplerine teslim edilmek üzere bizim tarafa nakli veya orada gömülmesi için karşı taraf memurları nezdinde teşebbüste bulunur. Bu bapta sarfolunacak para Dahiliye Vekaleti tarafından vakit geçirilmeksizin temin ve tesviye olunur.

Madde 40 – Yaralananlar veya ölenler hakkında muayene ve tahkikat yapılmasına, karşı taraf muhalefet ettiği takdirde muhalefeti gösterir bir zabıt varakası tanzim ve imza edilmesi karşı tarafa teklif olunur ve keyfiyet derhal salahiyettar memur veya gümrük muhafaza kıta kumandanlarınca ve bu teşkilat olmıyan hudutlarda hudut kıta kumandanlarınca hudut kumandanlığına ve vilayete bildirilir. zabıt varakası da hemen vilayete gönderilmek üzere en yakın mahalli Hükümetine irsal olunur. Karşı taraf zaptı imza etmezse buna ait ayrıca bir zabıt varakasıyapılır.

Madde 41 – Hudut üzerinde vukua gelen yaralama ve öldürme meselelerinde cinayetin hududu tecavüz gibi bir sebep üzerine olduğunu ispat emeliyle bir taraftavurulan cesedin diğer tarafa getirilmesi ihtimali karşısında kan lekesi ve vücudun bir yere düşmesinden veya sürüklenmesinden mütehassıl iz, hakikatin tezahürüne yardım edeceği gibi alelekser vaka mahalli ile cerh şekli ve mevkii istika- metinin mukayesesi ile de hakikata vusul mümkün olduğundan böyle ihtilaflı vakalarda son derece uyanıklıkla hareket edilecektir.

Madde 42 – Topraklarımızda vukuu bulan yaralama ve öldürme suçlarını işliyen şahıs karşı taraf ahalisinden dahi olsa ele geçtiği takdirde bir zabıt varakasiyle mahalli Hükümetine teslim olunur.

G – Mücrimlerin iadesi

Madde 43 – Mücrimlerin iadesi mevcut ahitnamelere tevfikan tarafeynin salahiyettar kılınacak hudut makamları arasında uyuşulan esaslar dahilinde yapılır. İade işi alakadar amirler tarafından icra edilir.

H – Müşterek hüküm

Madde 44 – Mühim vakayı ve hadisat zuhurunda en yakın gümrük muhafaza kıta kumandanı ve bu teşkilat olmıyan hudutlarda hudut kıtası kumandanı bizzat vaka mahalline gider ve ilk tedbirleri alır. Aynı zamanda daha yüksek kıta kumandanıile birlikte hudut kumandanını ve mahalli Hükümet reislerini ve valileri de haberdar eder. Hudut kumandanı mesafe ve sair zaruri sebeplerle hadise mahalline gelemiyecek ise alakadar Gümrük muhafaza alay veya tabur kumandanını ve bu teşkilat olmıyan yerlerde hudut alay veya tabur kumandanını tevkil eder ve bir nok- tai nazarı varsa ayrıca bildirir.

KISIM: 3

Gümrük muhafaza ve hudut kıtalarının birlikte çalışması

Madde 45 – Hududun emniyeti, gümrük muhafaza kıtalarının önüne geçemiyeceği bir tehdide maruz kaldığı veyahut hududun takviyesine ihtiyaç görüldüğü za manlarda gümrük muhafaza kıtaları bu sebepler kalkıncıya kadar hudut kıtalariyle takviye olunurlar.

198
Gümrük muhafaza ve hudut kıtaları,

A) Takip ettikleri ve izi üzerinde bulundukları şahıslarla teması kayıp etmeden onları yakalamak,

B) Vazifenin ifasında kuvvetçe yardıma ihtiyaç gören tarafı kuvvetlendirmekmaksadiyle birbirinin mıntakasına geçerler.Madde 46 – Yekdiğerine komşu hudut ve gümrük muhafaza tabur veya bölük ku- mandanlarının birbirine yardım şekilleri birlikte veya bilmuhabere takarrür ettirilir. Gümrük muhafaza ve hudut bölük veya tabur kumandanları yardım tertibatını ve her birinin kendi mıntakasında ittihaz ettikleri işbu tertibatın teferruatını ve devriye ve pusulanın aded ve yerlerini bir rapor ve kroki ile tesbitederek yanındaki gümrük muhafaza ve hudut kıta kumandanlarına ve aynı zamandakendi üstün kumandanlarına bildirirler.

İcabında bu tertibatta yapılacak değişiklikleri, vazife veya takip esnasında mücavir mıntakaya girdiklerinde tertibat ve hareket suretlerini en yakın gümrükveya hudut kıtası kumandanına en çabuk vasıta ile bildirirler.Madde 47 – Gümrük muhafaza alay veya müstakil tabur kumandanları hududun mu- hafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın takibi vazifelerinde mıntakasında bulundukları hudut kumandanı ile, diğer madun gümrük muhafaza kumandanları da yakınındabulundukları hudut kıta kumandanları ile sıkı temas ve irtibatta bulunurlar.

Madde 48 – Kuvvetin kafi gelmediği acele hallerde kıta kumandanları en yakın gümrük muhafaza veya hudut kıtasından yardım isterler ve mücavir kıtalar buyoldaki müracaat üzerine yardıma geçerler. İrtibat ve muhabere vasıtalarının işlemediği ve vaziyetin yardım istemeğeimkan bırakmadığı hallerde işitilen silah sesleri veya sürekli bir müsademenin cereyanı hakkında alınacak haberler üzerine de gümrük muhafaza ve hudut kıtası kumandanları kendiliklerinden yardıma geçerler. Birinci halde mesuliyet yardım isteyen, ikinci halde kendiliğinden harekete geçen kıta kumandanına aittir.

Madde 49 – Gümrük muhafaza ve hudut kıta kumandanları mümkün olan her türlümuhabere ve işaret vasıtalarının istifade ile müşterek vazifelerini alakadar eden bütün haberleri kendi üstüne ve yanındaki hudut ve gümrük kıtalarına en çabuk vasıta ile bildirirler.

Madde 50 – Gümrük muhafaza ve hudut kıta kumandanları, mıntakalarından kurtulup takibine imkan bulamadıkları şahısların sırasiyle arkadaki kuvvetler tarafından yakalanmalarını temin için gerilerindeki askeri ve mülki memurlara vaktinde haber vermeğe mecbur ve vermedikleri halde mesuldür.

Madde 51 – Birbirini kuvvetlendiren veya birlikte takip yapan gümrük muhafaza ve hudut kıtalarının emir ve kumandasını en büyük rütbeli zabit ve kıdemlerimüsavi ise gümrük mıntakasında gümrük muhafaza kıtası zabiti, hudut kıtası mın-takasında hudut kıtası kumandanı deruhde eder.

Madde 52 – Konuşları gümrük mıntakasında bulunan hudut ve diğer ordu Kıtaları, gümrük muhafaza kıtalarına ait vazifelerle meşgul olmayacakları gibi (birlikte çalışma madde 50) de gösterilen hadiselerden başka adi hallerde kendiliklerinden icra vaziyetine geçemiyeceklerdir. Konuşları gümrük mıntakasında bulunan hudut kıtalarının adi hallerde mıntakasında bulundukları gümrük muhafaza kıtalarına yardım şekilleri hudut kumandanlığı ile gümrük alay kumandanlığı arasında takarrür ettirilecek esaslara göre yapılır.

199


Madde 53 – Gümrük muhafaza ve hudut ve diğer ordu kıtalarının bir arada bulundukları gümrük mıntakasında mevki kumandanlığı vazifesi o mevkide bulunan enbüyük rütbeli zabit ve kıdemleri müsavi ise gümrük muhafaza kıtasının kumandanıtarafından yapılır. Fakat mevki kumandanının vazifesi munhasıran askeri inzibat olup hudut vegümrük işleri munhasıran alakadarlar tarafından yapılacaktır.

Madde 54 – Gümrük muhafaza kıtaları arasındaki muhabere şebekesinin tesis ve idamesi, Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince ve hudut kıtaları arasındaki muhabere şebekesinin tesis ve idamesi Milli Müdafaa Vekaletince temin edilir.

Bitişik gümrük muhafaza ve hudut kıtalarını birbirine bağlıyacak muhaberehatlarının gümrük mıntakasındaki kısımları Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince ve gümrük mıntakasının geresindeki kısımlar Milli Müdafaa Vekaletince tesis ve idame edilir.KISIM : 4

İki taraf arasındaki mukabil temaslar

A – Muhabere

Madde 55 – Valiler ve hudut kumandanları, kendilerine ait vazifeden dolayı karşı tarafın salahiyettar askeri veya mülki memurlariyle muhabere ederler. Bu muhaberelerin resmi tarzda ve nazikane bir lisanla olmasına dikkat olunur.

Madde 56 – Ahitnamelerle tesbit olunan hudut işlerinden dolayı karşı tarafın salahiyetli hudut kumandanlariyle yapılacak muhaberat, ahitnameler hükümlerincekabul edilen esaslar dahilinde, ve salahiyetli makamlarca yapılır. Hudut kumandanlığını alakadar eden işler için bu kumandanlığın mütalaası alınır.

Madde 57 – Gümrük ve hudut kıta kumandanları ve zabitleri fevkalade ve acele hallerde dahi hudut kumandanlığının müsaadesini almaksızın karşı taraf mülki veaskeri memurlariyle muhabereye salahiyettar değildir. Karşı taraf hudut zabitlerinin mülakat teklifleri kabul olunursa da vuku bulacak mühim istizah ve tek-liflere izin almadan cevap verilmez.

Madde 58 – Hudut kuriyelerinin kapılarda kabulü ve getirdikleri evrakın ka-pılarda alınması esastır. Ancak kapılarda kuriyelerin evrakını alacak resmi memur bulundurmıyan taraf diğer tarafın hüviyeti tanınmış ve vesikayı haiz kuriyerlerinin, getirilen evrakı kabule salahiyettar memurun bulunduğu mahalle kadar, sevkedilmesi caizdir.

B – Buluşmalar

Madde 59 – Ahval ve vakayı buluşmayı icap ettirdiği zaman tarafeyn, Hükümetlerince kabul edilmiş muayyen içtima yerlerinde ve eğer bu yerler tayin edilme-mişse yalnız kapılarda veya hudut üzerindeki karakol veya vaka mahallerinde birleşirler.

Madde 60 – Vali ve mülkiye memurlarının karşı taraf memurlariyle buluşma için hareketlerinde beraberlerinde hudut veya gümrük tabur veya bölük kumandanları da bulunur. Hududun emniyetini veya kaçakçılığı alakadar eden buluşmalardakumandanların müşavir olarak bulundurulmasına çalışılır. Buluşmalarda hazır bu-lundurulmalarına imkan görülemediği takdirde hududun emniyetini veya kaçakçılığı alakadar eden işlerde buluşmanın sevk ve idaresi için mülkiye memurları bu kuman danların noktai nazarlarını alırlar. Mülkiye memurlarının buluşmaları, hareketlerinde bu kumandanların beraberlerinde bulunabilmesi için, mülki makamat tarafından buluşmanın zaman ve mevkii vaktiyle hudut veya gümrük alay veya tabur kumandanlarına bildirilir. Müstacel hallerde mülkiye memurları derhal buluşma yerine hareket eder ve bu makamlara da haber verirler.

200


C – Zabıtnameler

Madde 61 – Ahval ve vekayiin zuhur sureti hakkında fikirler birleştiği takdirde iki nüsha olarak Fransızca veya hem Türkçe hem de karşı taraf Hükümetininlisanınca müşterek bir zabıtname tanzim olunur. Eğer iki taraf beyninde fikirler birleşmezse her iki tarafın ayrı ayrı Fransızca veya kendi lisanlariyle tanzim edecekleri zabıtnameler teati olunur. Bu zabıtnamelerin teatisi mümkün olmazsa keyfiyet zabtımıza yazılır ve üstün makama gönderilir.

Madde 62 – Zabıtnamelerin hangi lisan üzerine tanzim olunacağı ahitnamelerle kabul edilmiş ise o lisan üzerine tanzim olunur.

D – Buluşma yerine gelinmezse

Madde 63 – Diğer taraf memurları muayyen zamanda gelmezlerse tahkikat onların gıyabında yapılır ve bu cihet zabıtnamede tasrih edilir.

E – Resmi ziyaret

Madde 64 – Dostane münasebetleri teyit maksadiyle ara sıra veya resmi günlerde vukua gelecek ziyaretlerde karşı tarafın askeri ve mülki memurları kapılarda izaz olunabilirler. Bu memurlara askeri merkezlerde ziyafet verilmesi lazımgeldiği zaman, vaktinde kolordu vasıtasiyle Milli Müdafaa Vekaletinden ve Büyük Erkanıharbiyeden mezuniyet almak icap eder.

Mülki merkezlerde ziyafet verilmesi lazımgeldiği zaman valiler keyfiyeti Dahiliye Vekaletine teklif ve alacakları mezuniyete göre hareket ederler ve aynı zamanda Büyük Erkanıharbiye Riyasetine de bildirirler.

Bu yolda müsaade, Dahiliye Vekaletinden alınır. Askeri bir mahzur varsa Büyük Erkanıharbiye'ce Dahiliye Vekaletine bildirilir. Valiler müsaade aldıktansonra hudut kumandanlığına keyfiyeti bildirirler.

Bu yolda vukua gelecek masraflar alakasına göre askeri veya mülki cihete aittir.Madde 65 – Gümrük ve hudut kıtaları kumandanları ve hudut vilayetlerindeki mülki idare amirleri komşu Hükümetlerin resmi günlerinde yukardaki şartlar dahilinde bilmukabele iyi münasebetleri teyit ederler.

Madde 66 – Altmış dördüncü madde haricinde olarak karşı tarafın hudut kuleleri gerisindeki merkezlerde vukubulacak ziyaretler için de, 64 üncü maddede yazıldığı gibi alakadar makamlardan istizan olunarak alınacak emre göre hareketolunur.

Madde 67 – Resmi ziyaretlerde cereyan edecek musahabe ve mükalemelerin hülasası üstün makamlara bildirilir.

Madde 68 – Karşı tarafın resmi günlerinin alakadarlarca bilinmesi için Hariciye Vekaletince bir broşür hazırlanarak Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekalet leri ile Büyük Erkanıharbiye Riyasetine gönderilecektir. Bu broşürde tesbitolunan günler haricinde kalacak mevzii resmi günleri de en yakın alakadarlar bubroşüre ilave edeceklerdir.

201


KISIM : 5

Valilerin kaçakçılığın men'i hususundaki vazifeleri ve gümrük

muhafaza teşkilatiyle vazife münasebetleri

Madde 69 – Kanun mucibince kaçakçılığın men ve takip ve tahkiki ile mükellef olan mülkiye ve zabıta memurlarının vazifelerini hakkı ile yapıp yapmadıklarını anlamaktan, vazifede ihmal ve kayıtsızlıkları haber alınanları mahkemelere tevdi ettirerek iyi çalışmayı temin etmekten doğrudan doğruya valiler mesüldür.

Kaçakçılığın men, takip ve tahkikile mükellef olan teşkilatın kuvveti kifayet etmediği hallerde veya bunların sahaları haricine çıkan kaçakçılık faaliyetlerinde kendi mıntakalarında bulunan diğer bütün kuvvetlerden de, 1918 numaralıkanunun 4 üncü maddesi mucibince istifade ederek idare mıntakaları dahilinde kaçakçılığı yok etmek için her türlü tedbiri almıya mecburdurlar.Madde 70 – Valiler, muhafaza teşkilatı ve kaçakçılıkla alakadar diğer makamlarla çabuk anlaşmak için mıntakalarındaki telgraf ve telefon hatlarının ve merkezlerinin iyi bir halde çalıştırılmasının temini ile mükellef olan mevcut hatların tadil ve ikmalini lüzumlu bulurlarsa alakadar makamlara ve Dahiliye Vekaletine teklif edeceklerdir.

Madde 71 – Valiler, mıntakasında kaçakçılık olup olmadığını esaslı vesikalarla göstermeğe mecburdurlar.

A) Kaçakçılığı doğuran sebepleri araştırıp bu sebepleri ortadan kaldırmakiçin her türlü tedbiri bulup tatbik etmekle ve salahiyetinin erişmediği noktaları vaktinde daha salahiyetli makamlara bildirmekle,

B) Ötedenberi kaçakçılıkla uğraşanların sermayeyi verenlerin, kaçağa vasıtaolanların ve yatak olanların kimler olduğunu ve hangi yollardan ve ne vasıta ile kaçak mal getirdiklerini ve nerelerde, ne suretle dağıttıklarını ve mıntakasında kaçak vukuatının seyir ve mahiyetini iyice bilmek ve bu bilgilerini alakadarlara bildirmekle,

C) Mıntakasındaki nüfusun, orta hesapla aylık veya yıllık yeme, giyme, içme, yakma vesair gümrüğe ve inhisara taallük eden belli başlı ihtiyaçlarını tesbit edip Gümrük ve İnhisar İdaresinden ticaret odaları ile borsalardan, belediyelerden yerli ihtiyaca karşı satılan gümrüklü ve inhisarlı malların miktarı ile karşılaştırılarak, bu mukayese ile ne cins mal üzerinden kaçakçılık nisbetinin han- gi kazalarda kaçta kaç azaldığı veya çoğaldığını " yapılacak mukayeselerde kontenjan vaziyetiyle vilayet halkının servet derecesinin ve içim, giyim, yeyim hususlarındaki tabi meyillerinin de mülahaza ve hesap edilmesi iktiza eder " her üç ayda bir, istatistik ve grafikli bir raporla Gümrük ve İnhisarlar Vekaletiyle Dahiliye Vekaletine bildirmekle,

Ç) Kaçakçılık yapanların daima nezaret altında bulundurulması bu gibilerin köylerinden günlerce kayıp oldukları zamanlarda muhtar ve ihtiyar heyetleri, bu- nu alakadar memurlara haber vermelerini temin ve izlerini hudut ve sahillere kadar takip ettirmekle mükelleftirler.

Kaçak vakalarında evvela hüviyeti malüm olan bu gibi kaçakçıların yerlerinde olup olmadıklarını kontrol ederler.

202

Madde 72 – Kaçak mal sürümünün önünü almak için Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesindeki arama salahiyetinin başta valiler olmak üzere bütün alakadar memurlarca usulü dairesinde tatbikı hususunu takip ve her ay hangi mıntakalarda ne suretle arama yapıldığı ve kimlerde kaçak neler bulunduğu her ayın kaçak vukuat cetvellerine bir rapor halinde iliştirilerek Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine bildirilecektir.

Madde 73 – Muhafaza teşkilatının cüzütam kumandan ve müdürleri kendi kumandan ve müdürlerine karşı mesul olmakla beraber mıntakasında bulunduğu valilerinde icra vasıtaları olduklarından kaçakçılığın men ve takibi hususunda valilerden alacakları tebligatı hemen icra edecekler ve aynı zamanda kendi amirlerine malümat vereceklerdir. Ancak valilerden aldıkları takip tebligatını yaparken hareket tarzını ve kullanacakları kuvvet miktarını takdir ve tesbit etmek kumandan vemüdürlere aittir.

Valiler, bu teşkilatın konuşları, talimat dahilinde vazife görmek usulleri ve fenni tertipleri hakkında değişiklik yapılmasına lüzum görülürse esbabını izah suretiyle Gümrük ve İnhisarlar Vekaletine teklifte bulunurlar.Madde 74 – Valiler, kaçakçılığın men ve takibi için askeri muhafaza teşkilatına ait tebligatı mıntakalarında bulunan muhafaza kıtaları kumandanlarına,sivil muhafaza teşkilatına ait tebligatı da muhafaza müdürlerine yapacaklarsada, acele takibi icap ettiren vaziyetlerde en yakın muhafaza, takım, bölük kumandanlarına veya muhafaza mıntaka memurlarına ve deniz muhafaza vasıtalarının kaptanlarına doğrudan doğruya takip tebligatını yaparlar ve keyfiyeti derhal muhafaza kıtaları kumandanlarına veya muhafaza müdürlerine de bildirirler.

Valiler, lüzum görürlerse muhafaza alay kumandanlığına bildirmek şartiylemuhafaza tabur kumandanları ile muhafaza müdürlerini bulundukları mevkie davet ederek şifahen anlaşmayı temin ederler.Madde 75 – Valiler, yapılan tebligatın vaktinde yapılmadığını veya yapılan işlerde ihmal ve kayıtsızlık gösterildiğini anladıkları takdirde muhafaza kıtaları kumandanları için, keyfiyeti Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına bildirerek kanuni takibat yapılmasını istiyecekleri gibi muhafaza müdür ve memurları hakkında kanuni hükümler dairesinde doğrudan doğruya takibat yaptırabilirler.

Madde 76 – Muhafaza tabur kumandanları ve muhafaza müdürleri mıntakaları ha- ricine çıkan ve takibini imkansız gördükleri kaçakçıların hüviyetleri ile kaçtıkları istikametleri çabuk vasıtalar kullanarak en yakın icra makamlarına "hudut Jandarma ve askeri kıta kumandanlariyle, nahiye müdür ve kaza kaymakamları-na" ve aynı zamanda vakayı kimlere haber verdiğini zikretmek suretiyle mıntakalarında bulundukları valilere bildireceklerdir.

Madde 77 – Hudut ve sahillerde, asker, sivil muhafaza teşkilatının vazifemıntakalariyle konuşlarını, kuvvetlerini, muhabere irtibatlarını Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı vilayetlere bildirecek, valiler de bu malümatı kasalarında gayet mahrem olarak saklıyacaklardır.

Madde 78 – Muhafaza tabur kumandanları ve muhafaza müdürleri, müsademeli vemüsademesiz ehemmiyetli kaçak vakalarını gününde telgrafla ve ehemmiyetsiz kaçak vakalarını haftada bir raporla mıntakalarında bulundukları valilere bildireceklerdir.

203/204


Bölük, takım kumandanları ve muhafaza mıntaka memurları müstacel vakalarıtabur kumandanlarına ve muhafaza müdürlerine bildirmekle beraber keyfiyeti hemen doğruca valilere de bildireceklerdir.

Madde 79 – Kaçakçılığın men ve takibi vazifesiyle alakadar zabıta ve sivil memurlarının ve muhafaza müdürlerinin takip işlerinde ihmalleri ve kayıtsızlıkları görüldüğü takdirde valiler tarafından haklarında doğrudan doğruya kanunitakibat icra ettirileceği gibi muhafaza alay ve tabur kumandanları ve muhafaza müdürleri dahi bu takibatı tahrik için valilere müracaat etmeğe salahiyettardırlar.

Madde 80 – Gümrük muhafaza kıtaları teşkil edilen mıntakalarda gümrük ve hudut kıtalarının müşterek vazifelerine ve gümrük muhafaza teşkilatının kaçakçılığın men ve takibi hususunda mıntakalarında valilerle vazife münasebetlerinedair 10/8/1933 tarihli Nizamname ile hudut kıtalarının vazifelerine ve gümrükkıtalarının hudutta emniyet vazifelerine ait talimatnamelerin hükümleri kaldırılmıştır.

Madde 81 – Şürayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname hükümleri neşri tari-hinden başlar.

Madde 82 – Bu Nizamname hükümlerinin icrasına Adliye, Milli Müdafaa, Dahiliye, Hariciye, İktisat, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Gümrük ve İnhisarlar ve Ziraat Vekilleri memurdur.

205

16.02.1935 TARİH VE 2/1991 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE

YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜKLERİN

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE


Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü Yürürlüğe Koyan KararnameninTarihi
Numarası

Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler


Yürürlüğe

Giriş Tarihi

03.08.1944


3/1325


-25.10.1944
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət