Ana səhifə

Hudut bölgeleri UÇUŞ YÖnetmeliĞİ Amaç


Yüklə 62 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü62 Kb.
 

HUDUT BÖLGELERİ UÇUŞ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç:

 

Madde 1- Sulh zamanında komşu ülkeler hava sahasının Türk ve Türkiye'deki yabancı hava araçları tarafından ihlal edilmelerini önlemektir. 

Kapsam:

 

Madde 2- Bu Yönetmelik, 

a) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğüne;

 

b) Ulaştırma Bakanlığından tescilli muhtelif özel ve resmi kuruluşlara;c) Türk Hava Kurumuna;

d) Geçici bir süre için Türkiye'de kalmalarına müsaade edilen yabancı devletlere; ait askeri ve sivil hava araçlarının; kontrol sahaları ve hava yolları hariç Türk Hava Sahasındaki hareket tarzlarını kapsar. Hava savunma ve arama kurtarma görevleri yapan hava araçları kapsam dışındadır.

 

 

Sorumluluk: 

Madde 3- a) Bu yönetmeliğin uygulanmasında Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile emrinde her türlü hava aracı bulunduran Birlik Komutanlığı, Özel ve Resmi Kurumlar ile bizzat hava aracını kullanan personel,

 

b) Yönetmeliğin uygulanmasını denetlemek ve takip etmekten ise Genelkurmay Başkanlığı adına Hava Kuvvetleri Komutanlığı sorumludur. 

 

Tanımlar:Madde 4-a) Hudut Hattı:

 

(1) Karada: taraf devletler arasında anlaşmalarla tespit edilen ve hususi işaretlerle belli edilen hattır.(2) Denizde: kara sularının dış hattır.

 

b) Uçuş Malumat Bölgesi (FIR-Flight Information Region) ve FIR Hattı: İçerisinde uçuş malumat ve ikaz hizmetinin verildiği boyutları belirlenmiş hava sahasına FIR, bu sahanın hudutlarına da FIR hattı denir.c) Hükümran Hava Sahası:

Devletin hükümranlığı altında bulunan arazi ile ona bitişik karasularının üstünde bulunan ve yerden/denizden sınırsız irtifaya kadar uzanan saha, devletin hükümran hava sahasıdır.

d) Tampon Bölge (Buffer Zone):

(1) Karada; kara hudut hattı ile bu hatta azami yaklaşma müsaadesi verilen hat arasında kalan uçuş bölgesidir.

(2) Denizlerde, komşu devlet karasuları hattı ile bu hatta azami yaklaşma müsaadesi verilen hat arasında kalan uçuş bölgesidir.

 

e) Havayolu:

Milli ve Uluslararası maksatlarla kullanılmak üzere Türkiye tarafından tespit edilen, 10 Deniz mili genişliğinde üzerinde kontrollu uçuşların yapılabildiği ve AIP esaslarına uygun olarak uçulması gereken, yere nazaran belirli bir irtifadan itibaren, üst tavanı belirlenmemiş ise sınırsız irtifaya kadar uzanan hava koridorudur.

 

f) Kontrol Sahası:

 

Arz sathı üzerinde belirli bir yükseklikten itibaren yukarıya doğru uzanan kontrollu bir hava shssıdır. 

g) Kara Suları:

 

Devletin kara ülkesi ve iç sularına bitişik olan ve devletin egemenliğine tabi olan bir hava alanıdır.h) Uluslararası Sular:

 

Ülkelerin karasuları dışında kalan deniz sahalarıdır.i) Hava Savunma Teşhis Bölgesi (ADIZ-Air Defence Identification Zone):

Milli Güvenlik veya hava savunma araçlarıyla, boyutları yetkili otoriter tarafından belirlenen ve ilan edilen; içersinde uçakların müsbet teşhis zorunluğu olan hava sahasıdır.

 

j) Tahditli Bölge:

 

Devletin kara ülkesi ya da karasuları üstünde bulunan ve ilgili makamlarca üzerinde uçulması şartlara bağlanmış sahalardır. 

 

k) Tehlikeli Bölge:

 

Belirli zamanlarda tehlikeli faaliyetlerin icra edildiği sahalardır. Tampon Bölge Uçuş Limitleri (Kontrol Sahaları ve Havayolları Hariç) 

Madde 5- a) Türk Hava Araçları:

Komşu ülkelerle saptanmış, ilgili tahditleri EK-A'da özet olarak gösterilen hudut anlaşma ve protokollerinde aksine bir limit yoksa;

(1) Karada;

a) Jet ve Pervaneli Uçaklar; her irtifada komşu ülkelerin kara hudut hattına jet uçakları 20 Km. (10.8 Deniz Mili), pervaneli uçaklar 10 Km. (5.4 Deniz Mili)'den,

b) Helikopterler; komşu ülke kara hudut hattına 1 km. (0.54 Deniz Mili)'den, daha fazla yaklaşamazlar.

(2) Denizde;

Uluslararası hukukun açık denizler üzerindeki hava sahalarının bütün ülkelerin kullanımına açık oluşu prensibini dikkate alarak bütün Türk Hava araçları diğer ülkelerin karasularına kadar uçuş yapabilirler. Diğer ülke karasularına giremezler. Karasularının genişliği ilgili Bakanlık, Komutanlık ve kuruluşlarca ayrıca yayınlanır.

 

b) Yabancı Hava Araçları:(1) Türk-Sovyet-İran kara hududunda; Rize-Erzurum-Van-Başkale, 3720 K, 44.00 D hattının doğosuna,

(2) Türk-Bulgar-Yunanistan kara hududunda; Çanakkale-Ortaköy-Çorlu-Terkos Gölü hattının batısına,

(3) Diğer komşu devlet kara hudutlarına 40 Km. (21.6 Deniz Mili) Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de Türk karasuları hattına 10 Km. (5.4 Deniz Mili)'den fazla yaklaşamazlar.

 

 Özel Uçuş Müsaade Yetkisi:

 

Madde 6- a) Her tip hava aracı (Hava Savunma ve Arama Kurtarma görevleri hariç) 5 inci madde de limitleri belirtilen tampon bölge içrisinde müsaadesiz uçamaz. Ancak, bu bölgelerde uçuş mecburiyeti olduğunda; 

(1) Tampon bölge içersinde yapılacak milli askeri uçuşlar için izin vermeye Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı kendi uçakları için yetkilidirler ve bu yetkilerini gerektiğinde Ordu Komutanlığı, Donanma Komutanlığı ve Taktik Hava Kuvvet Komutanlığına devredebilirler. Yapılacak uçuş en kısa zamanda Genelkurmay Başkanlığına ve hava savunma koordinasyonu yönünden de Hava Kuvvetleri Komutanlığına bildirilir.

(2) Diğer uçuşlar için, uçuş yapacak hava aracının sahip olduğu makam, yapacağı uçuşun maksadını belirtmek suretiyle Genelkurmay Başkanlığından özel izin alır. Genelkurmay Başkanlığı bu yetkiyi Hava Kuvvetleri Komutanlığına devredebilir. Bu takdirde Hava Kuvvetleri Komutanlığı verdiği izinlerden Genelkurmay Başkanlığına zamanında bilgi verir.

(3) Alınacak izinlerden sonra yapılacak uçuşlar: komşu ülkelerle yapılmış ikili anlaşmalar, mütekabiliyet esasları ve Genelkurmay Başkanlığının gerektiğinde koyacağı ve yayınlayacağı özel tahditlere uygun olmalıdır.

b) Uçuş müsaade istekleri EK-B müracaat formuna uygun olarak yapılır.

c) Tampon Bölgede uçuş için müracaat süresi:

(1) Milli ve müttefik ülkelerle müştereken yapılacak tatbikatlar esnasında icra edilecek uçuş faaliyetleri tampon bölge içine giriyor ve bu durum Genelkurmay Başkanlığının yıllık tatbikat direktifinde (TAT-prog) belirtiliyor ise bu uçuşlar için özel izne gerek yoktur. Bu direktifte yer almayan planlı ve plansız tatbikatlar için önceden izin alınır.

(2) Zirai mücadele, MTA, Kadastro, havadan fotoğraf çekimi ve diğer maksatlar için yapılacak uçuşlar için asgari 20 gün önceden Genelkurmay Başkanlığından bir kopya Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderilir.

(3) Müsaade edilen uçuşlar Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına bildirilir.

 

Özel Uçuş İzni Verilirken Dikkate Alınacak Hususlar:

Madde 7- a) Türk Hava araçları için:

 

(1) Trafik kontrol merkezleri veya radar ile asgari bir kanaldan telsiz irtibatı yapabilecek muhabere teçhizatı ile varsa IFF/SIF cihazlarının faal olması,(2) Asgari bir adet S/S cihazı,

(3) Teknik limitler içinde falolan ana ve yedek pusulaların bulunması zorunludur.

(4) (1), (2) ve (3) ncü bendlerdeki seyrüsefer cihazlarına sahip olmayan, zirai mücadele ve havadan fotoğraf çekimi için kullanılan uçaklara tampon bölge içinde uçma müsaadesi verilmesi zorunluluğu görüldüğünde; aşağıdaki husular uygulanır.

(a) Uçuş yapılmak üzere sonuçlandırılmış yerde bir hava birliği ver ise uçak pilotu uçuş planının bir kopyasını bu birlik yetkilisine vererek en yakın Bölge Harekat Merkezi (BHM)'ne ulaştırılmasını ister.

(b) Bölge Harekat Merkezinde bulunan Sivil Savunma görevlisi bu bilgilerin bölgede İçişleri Bakanlığına ait ilgili mülki amirlere ulaştırılmasından sorumlu olur.

(c) Uçuş yapılacak bölgede herhangi bir hava birliği yok ise yapılacak uçuştan asgari 24 saat önce yakın kaza merkezindeki mülki amire veya askeri birliğe müracaat ederek yapacağı uçuş hakkında detaylı bir uçuş planı verir.

Uçuş Planını alan mülki ve askeri makam, bu uçuş planını en seri vasıta ile uçuş başlamadan önce, en yakın Bölge Harekat Merkezi (BHM)'ne ulaştırır. Hava şartları ve diğer sebeplerle uçulmadığı hallerde aynı kanallardan ilgili BHM'lerin uçuş başlama saatlerinden önce bilgi verir.

(d) 35 Meridyenin batısı BHM-1 (Tel. Eskişehir PTT: 11449'dan Başkontrolör), doğusu SHM-2 (Tel: Diyarbakır PTT: 11360'dan 430 Başkontrolör) sahasıdır.

b) Yabancı hava araçları için:

(1) Tatbikat maksadı ile tampon bölgeye girecek irtibat, lojistik, ulaştırma araçları ile bölgede yapılması Genelkurmay Başkanlığının tatbikat direktifinde belirtilen (TATPROG) görevlerde mevcut uçuş müsaade usulleri ile tatbikat harekat emirlerinde belirtilen esaslar uygulanarak uçuş yapılabilir.

(2) Tatbikat dışı yapılacak her nevi uçuşlar için Genelkurmay Başkanlığından özel izin alınır. Genelkurmay Başkanlığı gerek gördüğünde, bölgeyi iyi tanıyan tam yetkili, lisan bilir pilot veya seyrüseferci bir Türk Subayının uçuş boyunca uçakta bulundurulmasını, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığından isteyebilir. Bu durumlarda yabancı hava araçları görevli Türk personelini uçağa almadan hiçbir suretle kalkış yapamaz.

 

Uçuş şartı ve radar kontrolu:

 

Madde 8- Tampon bölge içinde uçacak hava araçları mümkün olan bütün hallerde görerek (VFR) meteorolojik şartlarında (VMC) ve pozitif radar kontrolunda bulunurlar. 

Tampon:

 

Madde 9- Tampon bölge içerisinde yapılacak bütün uçuşlar (Tatbikat uçuşları hariç), yer gözetleme postaları tarafından bir hudut olayı olarak değerlendirilip ilgili talimatlar gereğince rapor edilir. 

Madde 10- Bu Yönetmelik 4 Nisan 1972 tarihli ve 7/4190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan (Hudut Bölgeleri Uçuş Yönetmeliği) ile ek ve değişikliklerini yürürlükten kaldırır.

 

 

 Yürürlük:

Madde 11- Bu Yönetmelik yayınladığı tarihte yürürlüğe girer. Gerektiğinde hudut bölgelerinin tümünde veya bazılarında yürütülmesi Genelkurmay Başkanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla ertelenebilir.

 

Yürütme :

 

Madde 12- Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 Yapılan Anlaşmanın Hududa Azami Yaklaşma

Ülke Adı Tarih ve Sayısı Mesafesi ve İlgili Notlar (KM. veya MİL)

------------ ------------------- ----------------------------Bulgaristan 28 Aralık 1967 Bütün hava vasıtaları hudut hattına 5 Km.den daha yakın

mesafede uçamazlar. Tarım ve harita ihtiyaçları için kullanılacak uçaklar tarafından HUDUDA 5 Km.den daha yakın mesafede yapılacak uçuşları şartları

iki taraf arasında diplomatik yolla tespit edilir.

 

Yunanistan 7 Aralık 1971 - Her çeşithava araçları hudut hattına 2 Km. den daha az bir mesafede uçuş yapmayacaklardır.- Harita almak ve tarımsal maksatlar dolayısiyle iki (2) Km.den daha az bir mesafede uçuş yapmak söz

konusu olan hallerde, bu husus taraflarca ve diplomatik kanaldan tespit

edilir. Zelzele, sel, tipi,

toprak kayması ve diğer olağanüstü hallerde, taraflarca hudut makamlarına haber verilmek şartiyle hava araçları ile hudut hattının

üzerine kadar ve 1000 m. yüksekliği aşmamak üzere uçuşlar yapılabilir.

 

S.S.C.B. 20 Haziran 1938 - Kendi arazileri üzerinde Tarih ve 3471 uçuş yapan hava vasıtalarıSayılı Kanun hudut hattına 10 Km. yaklaşınca hüviyetlerini

bildirir alametleri çıplak

gözle iyice görülebilmesine

imkan vermek için 300-600 M'ye kadar ineceklerdir.

Suriye YOK

 

İran 9 Haziran 1971 - Uçaklar hudut hattına 5 Km. den daha fazla yaklaşamaya- caklardır.- Yangın ve tabii afetler halinde acil ve lüzumlu yar-

dımla ilgili olarak 5 Km.lik

saha içerisindeki uçuşlar, diğer taraf hudut makamları- na bildirilecektir.

- Ayrıca Zirai Mücadele için 5.Km.lik saha içerisindeki

uçuşlar için yeterli bir süre, önce diğer taraf hudut makamlarına bildirilecektir. - Harita yapımı için fotoğraf

alımı uçuşlarıda Türkiye -

Suriye arasında 28 Ağustos

1969 tarihinde akdedilen protokol uyarınca yapılacaktır.

 

 

  

 

 Irak YOK

 

 NOT: 1. Yunanistan'la yapılan anlaşma 2491 sayılı Kanunla kabul edilmiş ve 10 Temmuz 1981 tarih ve 17396 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmış fakat henüz karşılıklı teati edilmediği için yürürlükte değildir. Yürürlüğe girişi Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları tarafından bildirilecektir.

 

 2. Bu Ek'e yapılacak değişiklik ve ilaveler Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları tarafından sür'atle ilgililere duyurulacak, ayrıca Yönetmelikde değişiklik yapılması da sağlanacaktır.

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Tampon Bölge Uçuş Müracaat Formu

 

 1. Müracaat yapan kuruluş veya birlik adı

2. Yapılacak uçuşun maksadı

3. Uçuşun kapsadığı tarih

4. Uçak tipi ve adedi

5. Uçak No.

6. Çağrı adı

7. Uçakta bulunan frekanslar

8. Uçakta bulunan S/S cihazlarının tipleri

9. Kalkış meydanı, iniş meydanı, yedek meydanlar

10.Uçuş üst ve alt irtifai

11.Uçuş yapılacak bölgenin koordinatları (Bu bölge bir kroki veya haritada gösterileceltir.)

12.Uçuş yapılacak bölgenin komşu ülke sınırına/sınırlarına mesafesi (Km.)13.Yapılacak uçuş için o ülke/ülkeler ile daha önce herhangi bir anlaşma veya protokol yapılmış mıdır. Adı ve Tarihi

14.Yapılmış olan bu anlaşma ve protokol hangi makamlar arasında yapılmıştır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət