Ana səhifə

Gi de mopasani lamazi megobari nawili pirveli Tavi pirveli


Yüklə 0.84 Mb.
səhifə1/27
tarix26.06.2016
ölçüsü0.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Targmani frangulidan

mixeil javaxiSvilisa
gi de mopasani
lamazi megobari

nawili pirveli

Tavi pirveli
JorJ dÁuruam molarisgan xuTi frankis xurda miiRo da restornidan gamovida.

bunebiT tanadi, naunteroficrali Wabuki welSi gasworda, ulvaSi mxedrulad aigrixa, Segvianebul mosadileebs swrafad da gakvriT gadaxeda da iseTi lamazi, vaJkacuri Tvali moavlo, romelic qoris TvaliviT uceb ipyrobs xolme yovelives.

restoranSi sami qali ijda da samivem Tvali gaayola: musikis Suaxnis maswavlebelma — binZurma da daudevrad davarcxnilma, mudam Slapamtvrianma, mudam mrudekabianma, — da orma burJua dedakacma, romelTac qmrebic Tan axldnen, yvelani am iaffasian sasadilos SeCveuli muStrebi iyvnen.

roca Wabuki trotuarze gamovida, erTxans Sedga da Cafiqrda, Tu ra eqna, saiT wasuliyo. 28 ivnisi iyo, jibeSi ki Tvis bolomde swored sami franki da ormoci santimiRa darCenoda. am fuliT orjer isadilebda, an orjer isauzmebda. arCevani masze iyo, iangariSa: radgan sauzme erTi franki da aTi santimi Rirda, xolo sadili — erTnaxevari franki, gadawyvita mxolod sauzme eWama da erTi franki da oci santimi kidev darCeboda. am fuliT saRamoTi puriT da ZexviT danayrdeboda da bulvarebze or ludsac gadahkravda, es iyo misi mTavari xarjic da saRamos siamec. iangariSa da notr-dam de loretis quCaze daeSva.

daeSva da axlac maSindeliviT midioda, roca husaris mundiri ecva, mkerdamozneqili da odnav galajuli, TiTqos es-es aris Camoxta cxenidano, xalxiT savse quCaSi uxeSad miabotebda, gzas mxrebiT ikafavda, mavalT awydeboda. magram gezs mainc ar icvlida. sakmaod gacveTili cilindri odnav win hqonda Camofxatuli, midioda da quslebs miabakunebda. pirisaxeze iseTi ieri edo, TiTqo yvela da yvelaferi ezizReboda — mavalebic, Senobebic da mTeli qalaqic — amayi ieri saldaTi vaJkacisa, romelic ubralo moqalaqeebSi mohyva.

Tumca samocfrankiani tanisamosi ecva, mainc koxta ieri hqonda — myvirali da odnav bediTi, magram mainc koxta. maRali, Casxmuli, qera, TiTqmis wiTuri iyo, agrexili ulvaSi TiTqos ahqafeboda, Tvalebi — cisferi, naTeli, pawawina gugebiT. Tma — xuWuWi da Suaze gayofili — aseTi iyo JorJ dÁurua, romelic Zalian hgavda bulvaruli romanis mTavar gmirs.

zafxulis iseTi saRamo iyo, roca parizs haeri aklia xolme. abanosaviT cxeloda da Ramis buRisgan qalaqi da quCebi TiTqos oflSi iwureboda. marcvedis milebis xaxebidan Sxamiani sunTqva gamodioda da quCas edeboda, sardafebSi Camaluli samzareuloebis sazizRari suni _ narecxisa da dampali narCenebis myrali suni — dabali fanjrebidan amodioda da iqaurobas ayrolebda.

perangis amara mekareni WiSkrebis win Calis skamebeze Camomsxdariyvnen da Cibuxs abolebdnen. moTenTili adamianebi nela moabijebdnen, qudebi xelSi eWiraT.

bulvarze rom gavida, JorJ dÁurua erTxel kidev Seyoymanda: ar icoda, ra eqna da sad wasuliyo.

axla survili hqonda, elises mindvrebze gasuliyo, iqidan ki bulonis tyeSi gaevlo da iq, tyis CrdilSi, cotaodeni sufTa haeri SeesunTqa. magram amave dros erTi wyurvilic axrCobda — wyurvili qalze nadirobisa.

jer ar icoda, rogor da vis Sexvdeboda, magram ager, sami Tvea im qals yoveldRe, yovel saRamos elodeboda. marTalia, Tavisi silamazisa da koxta tanis wyalobiT aqa-iq ukve ramdenjerme moipara siyvaruli, magram es ar hyofnida, mudam metisa da ukeTesis imedi hqonda.

jibecarieli da sisxlamRvreuli, quCis romelime kuTxeSi rogorc ki vinme meZavs gaexaxuneboda, TaviT fexebamede aiwveboda: `wamomyvebi, lamazo? — uCurCulebdnen meZavni. magram ver misdevda: fuli ar hqonda da, garda amisa, sxva ramesac eZebda: sxvanair kocnas, sxvanair dedakacs, arc amdenad gacveTilsa da vulgaruls.

dÁuruas uyvarda kaxpebiT savse adgilebi, maTi mosalxeni darbazebi, yavaxanebi da quCebi. uyvarda maT Soris torRiali, maTTan ybedoba, `Sen~-obiT laparaki, maTi mZafri sunamoebis Seynosva da maTTan axlo yofna. rac unda iyos, isinic, siyvarulis monazvnebic, qalebi iyvnen da JorJ dÁuruas srulebiTac ar examuSeboda es meZavebi, rogorc Tandayolili zizRiT ejavrebaT xolme isini colSvilian mamakacebs.

madlenas quCisken Seuxvia da sicxisagan ilajgawyvetil brbos talRas ahyva. xalxiT gaWedili didi yavaxanebi TiTqo trotuarebze gadmoRvriliyo. msmeli sazogadoeba brwyinvale da kriala fanjrebis Suqze saqveynod gamofeniliyo. am xalxs patara mrgval an oTxkuTxa magidebze wiTeli, mwvane, yviTeli da yovelnairi feris siTxiT savse Wiqebi edga, xolo minis grafinebSi Cawyobili, didroni, kriala da gamWvirvale yinuli sufTa, ankara wyals agrilebda.

dÁuruam nabijs uklo, radgan usmelobiT yeli uSreboda.

wyurvili axrCobda, wyurvili zafxulis Ramisa. pirSi civi sasmelis gemoc ki igrZno. magram am saRamos Tund ori Wiqac rom daelia, xval upovar sauzmeze xeli unda aeRo da Tvis dasasruls erTxel kidev egrZno ukve mravaljer nacadi SimSili.

`aT saaTamde movicadoT da mere erTi Wiqa amerikul yavaxanaSi davlioT, — uTxra Tavis Tavs da daumata: — daswyevlos eSmakma, rogor momwyurda!~

man gaxeda magidebis irgvliv msxdomT, romelTac imdenis daleva SeeZloT, ramdensac moisurvebdnen. gaxeda da Caiara. kvlav yoCaRad da mxiarulad miabijebda, yavaxanebSic icqireboda, yvelas garegnobiT, tanisamosiT afasebda da Tan angariSobda, jibeSi vis ramdeni fuli unda hqonoda.

am mosvenebuls, gatylarWul xalxs rom umzerda, gulSi brazi ugubdeboda. jibeebi rom mouCxrikos, ramden oqros, vercxlsa da spilenZs upovis! saSualod TiTos ori luidori mainc eqneba. yavaxanaSi, sul cota, asi kaci mainc iqneboda. asjer ori luidori oTxi aTas franks Seadgens.

`Rorebo!~ — waiCurCula da avaruli grexiT ganagrZo gza. romelime am `RorisTvis~ sadme kuTxeSi, bnel alagas rom mieswro, RmerTmani, uyoymanod mougrexda kisers — swored ise, rogorc didi aRlumis dros glexebis frinvels ugrexda xolme.

da ori wlis samsaxuri gaaxsenda afrikaSi, alJiris samxreTiT, patara sadarajoebze, sadac arabebs Zarcvavda xolme. uceb erTi TareSi moagonda uledalanis tomis qveyanaSi da sastikma Rimilma gadaurbina tuCebze. am TareSma sami arabi sicocxles gamoasalma, xolo dÁuruas da mis megobrebs oTxi qaTami, ori cxvari, bajaRlo oqro da eqvsi Tvis saoxunjo masala misca.

ra Tqma unda, moTareSeni ver aRmoaCines. arc uZebniaT, radgan arabebi saldaTebis TiTqmis bunebriv davlad miaCndaT.

parizSi ki sul sxva saqmea, aq ar SeiZleba ise marjved Zarcva-gleja, isic revolveri rom xelSi geWiros, xmali gverdze gekidos, rogorc iq, samoqalaqo sasamarTlosgan moSorebiTa da Tavisufali TareSiT. iq dÁurua saldaTis yvela ulagmo instinqts grZnobda, im saldaTisas, romelic dapyrobil qveyanaSi gairyvna. mxedari axla siamiT igonebda udabnoSi gatarebul or weliwads da fiqrobda: `neta iq davrCeniliyavi~. keTili, magram dabrunebisas xom ukeTess moeloda!.. mere ra miiRo? kargi ambavi ki daemarTa, ara?

pirSi ena moisva da odnav gaawlakuna, TiTqo misi gaSrobis dadastureba undodao.

daRlil-daqanculi xalxi irgvliv kvlav midi-modioda, is ki isev fiqrobda: `ai, namdvili naxiri! am pirutyvebs yvelas Jiletis jibeSi fuli moepoeba!~ is ki... is kvlav mavalebs awydeboda da mxiarulad ustvenda. mis mier mxarnakravi mamakacebi ukan ixedebodnen da raRacas burtyunebdnen, dedakacebi ki iZaxdnen: `ra pirutyvi vinmea!~

vodevilis Teatrs auara da amerikuli yavaxanis win Sedga. fiqrobda, Sesuliyo da erTi WiqiT gagrilebuliyo. magram sanam Sesvlas gadawyvetda, ganaTebul saaTs Sexeda, romelic Sua gzaze boZze idga. aTis TxuTmeti iyo. vaJi Tavis Tavs kargad icnobda: daudgamen Tu ara erT kaTxa luds, umalve gadaylapavs, mere ki ra qnas TerTmet saaTamde?

gaiara. `madlenas eklesiamde gavivli, — uTxra Tavis Tavs, — da neli nabijiT davbrundebi~.

operis foris kuTxes rom miaRwia, erT tansrul axalgazrdas Seejaxa da umalve bundad gaaxsenda, rom misi saxe sadRac hqonda nanaxi. im ucnobs gahyva. Tavs Zalas atanda, cdilobda gaexsenebina da TavisTvis imeorebda: `daswyevlos eSmakma, sad minaxavs es kaci?~

tvins Zalas atanda, iqoTebda, magram ver gaixsena. Semdeg mexsierebis ucnauri Jinis wyalobiT is adamiani uceb Tvalwin daudga: maSin es kaci nakleb msuqani iyo, ufro axalgazrdac da husaris mundiriT gamowyobili, moagonda da xmamaRla daiZaxa:

— marTla, forestie unda iyos!

nabijs umata da undoda win mimavlisaTvis mxareze xeli daekra. ucnobi mobrunda, Sexeda da hkiTxa:

— ra gnebavT, batono?

dÁuruas gaecina.

— ver micani?

— vera, ver gicaniT.

— JorJ dÁurua var, husarTa meeqvse polkidan. gagaxsendi?

forestiem xelebi gaSala.

— ho, Cemo kargo, rogora xar?

— mSvenivrad. Sen?

— me ki kargad vera var, warmoidgine, guli papie-maSed gadameqca. weliwadSi eqvs Tves vaxveleb, radgan oTxi wlis winaT, davbrundi Tu ara, maSinve gavcivdi buJivalSi.

— marTla? keTili, magram ieri mainc mSvenieri gaqvs.

forestiem Zvel megobars mklavSi xeli gauyara da laparaki gauba. uambo Tavis avadmyofobaze, diagnozebze, eqimebis rCeva-darigebasa da yvela im dabrkolebaze, romlebic xels uSlida, maT mier daniSnuli wamloba Seesrulebina. maT urCies zamTari samxreTSi gaetarebina, magram sad SeuZlia! coli hyavs, Jurnalistia, mSvenieri alagi uWiravs.

— me politikuri ganyofilebis gamge var gazeT `safrangeTis cxovrebisa~. senatis sxdomebis angariSebs vaZlev `xsnas~ da drogamoSvebiT saliteraturo qronikas vawvdi `planetas~. rogorc xedav, gza gavikafe.

dÁurua gaocebuli Sescqeroda. forestie Zlier gamocvliliyo, Zlier Semwifebuliyo, misi siaruli, mixra-moxra da tanisamosic mogagonebdaT damjdar adamians, sakuTari Zal-Ronis Tavdamjers, xolo mucliT — maZRars. uwin gamxdari iyo, Txeli, Wirveuli da SfoTiani, mudam mxiaruli da moZravi. parizma ki sam weliwadSi sul gamocvala: gaasuqa, daadinja da, Tumca ocdaSvidi wlisa Zlivs iqneboda, safeTqlebSi ukve WaRara gauria.

— sad mixval? — hkiTxa forestiem.

— arsad, — miugo dÁuruam, — davseirnob, sanam Sin davbrundebode.

— keTili. maS, iqneb `safrangeTis cxovrebis~ redaqciamde mimacilo? werils Sevasworeb, Semdeg ki TiTo Wiqa ludi davlioT.

— siamovnebiT gamogyvebi.

da xelixelgayrilebi — iseTi msubuqi silaRiT wavidnen, rogoric ase advilad iRviZebs xolme skolis megobarTa da polkis uwindel TanamSromelTa Soris.

— ras akeTeb parizSi? — hkiTxa forestiem.

dÁuruam mxrebi aiCeCa.

— ubralod rom giTxra, SimSiliT vkvdebi. samsaxuri rom gavaTave, parizisaken wamovedi... bedis saZebnelad, ufro ki sacxovreblad. ager eqvsi Tvea CrdiloeTis rkinigzis sammarTveloSi vmsaxurob da weliwadSi aTas xuTas franks viReb, meti araferi.

— maS msuqnad ver yofilxar, _ waiCurCula forestiem.

— agrea. magram meti rogor viSovo? marto var. arc nacnobi myavs, arc mfarveli. survili didi maqvs, SemiZlia kidevac, magram mosarCle aravina myavs, rom gza miCvenos.

megobarma ise SeaTvaliera TaviTfexamde, TiTqo afasebda, da dajerebuli xmiT uTxra:

ici ras getyvi, Cemo kargo? aq yvelaferi faxiT da rixiT keTdeba. xelmarjve da moxerxebuli kaci ministrobas ufro advilad iSovis, vidre saqmeTa mmarTvelis alags. oRond saWiroa STabeWdileba moaxdino da arasodes ar iTxovo. mainc magaze ukeTesi alagi rogor ver iSove?

— yvelgan veZeb, magram veraferi vipove, — miugo dÁuruam. — amJamad zogi ram mainc meguleba. pelerenis maneJSi mTxoven cxenosnobis maswavleblad Sevide. sul cota, sami aTas franks momcemen.

forestie Sedga.

— aTi aTasic rom mogcen, mag sisuleles nu Caiden. am nabijiT uceb Caiketav momavlis kars. axlandel samsaxurSi damaluli mainca xar. aravin ar gicnobs, da Tu Zala Segwevs, SegiZlia gamoxvide da sxva gza ipovo. magram Tu cxenosnoba daiwye, maSinve gaTavdebi. eg xeloba udris metrdotelad dadgomas im sastumroSi, sadac mTeli parizi sadilobs. Tu cxenosnobas warCinebulTa da maT Svilebs aswavli, arasodes isini TavianT tolad aRar migiCneven. — gaCumda, cota xans dafiqrda da hkiTxa: — bakalavris gamocda Cabarebuli gaqvs?

— ara. orjer CamWres.

— eg umniSvneloa, radgan kursi ukve gavlili gaqvs. Tu vinicobaa ciceronze an tiberiusze Camovarda sityva, daaxloebiT mainc xom ici, vin iyvnen?

— vici, daaxloebiT.

— Zalian kargi. magaze meti arc sxvebma ician, garda ociode uniWosi, romelTac sxva araferi SeuZliaT. sulac ar aris Zneli Wkvian kacad moaCveno Tavi. umTavresi is aris, rom umecrebaSi ar dagiWiron. moxerxebuli unda iyo, Znels moerido, dabrkolebas mouaro da saenciklopedio leqsikoni droze ixmaro. yvelani batebiviT sulelebi da TevziviT umecrebi arian.

forestie wynari oxunjobiT laparakobda, radgan cxovrebas icnobda, da Tanac gamvlel-gamomvlelT RimiliT aTvalierebda. magram uceb daaxvela da Sedga, raTa xvela moenelebina. Semdeg uimedo xmiT ganagrZo:

— saSinelebaa, es xvela ver momiSorebia. Sua zafxulSi aseTi xvela? kmara! am zamTars mentonaSi mivdivar samkurnalod. rac iqneba, iqneba! jer saRi jani da mere danarCeni.

puasonieris bulvarze gavidnen da erT did minis kars miadgnen. kars ukan gazeTi iyo gakruli. sami adamiani gaCerebuliyo da kiTxulobda, karis Tavze kiviliviT parpaSebda airiT ganaTebuli didi warwera: `safrangeTis cxovreba~. vinme gamvleli am sityvebiT ganaTebul alageze sibnelidan rom gamovidoda, uceb ise mkafiod da naTlad gamoCndeboda, TiTqo dRe yofiliyo, da isev wyvdiadSi CainTqmeboda xolme.

forestiem kari SeaRo. `Semodi~, — uTxra da win gauZRva. dÁuruac auyva mdidrul da WuWyian kibes, romelic mTlianad moCanda quCidan, da talanSi Sevida. orma msaxurma mis megobars Tavi daukra. forestie erT WuWyian da mtvrian oTaxSi SeCerda. misaReb oTaxs hgavda. kedlebze akruli yalbi, gacveTili, mwvane xaverdi ise iyo daCvretil-dalaqavebuli, TiTqo Tagvebs gauxravTo.

— dajeqi, — uTxra forestiem, — xuT wuTSi gamoval, — da meore oTaxSi gavida,

redaqciis suni idga — ucnauri, Taviseburi, gamouTqmeli. dÁurua uZravad ijda. odnav dabneuli iyo, ufro ki gaocebuli. drogamoSvebiT vinme swrafad gauvlida win da sanam dÁurua mis gasinjvas moaswrebda, is ukve meore karSi gavardeboda. gamvleli an axalgazrda TanamSromeli iyo — saqmiani ieriT, xelSi rom qaRaldis furclebi uSrialebT xolme, an amwyobi, romelsac tilos xalaTis qveS perangis sakmaod TeTri sayelo da xeiriani Sarvali uCans. maT frTxilad mihqondaT jer kidev sveli, axlad dabeWdili sakoreqturo furclebi.

xandaxan vinme patara batonic gaivlida xolme. metismetad sufTad Cacmuli, welSi Zlier moWerili serTuki ecva, Sarvalic nametnavad viwro hqonda, fexsacmelic nametnav wvetiani _ albaT, reportiorebi iyvnen da zemourTa wreebidan saRamos qronika mohqondaT.

sxvanairi xalxic modioda: warCinebulni, medidurebi, maT iseTi afraganieri cilindrebi exuraT, TiTqos mTeli kacobriobisagan am cilindrebiT surdaT gamorCeuliyvnen.

forestie isev gamoCnda. xelixelgayrili mosdevda viRacas — maRals, gamxdars, ormociode wlisas, romelsac Savi fraki ecva da TeTri sayelo ekeTa. metad Savgvremani iyo, Txeli ulvaSi zeviT hqonda agrexili, xolo saxe _ kmayofili da kadnieri.

— mSvidobiT, Zvirfaso maestro! — uTxra forestiem.

man xeli CamoarTva:

— naxvamdis, Cemo keTilo! — da kibeze daeSva, Tan ustvenda da lamazi wvrili joxi iRliiT mihqoda.

dÁuruam hkiTxa:

— eg vin aris?

— Jak rivalia. ar gagigonia? ganTqmuli qronikioria, duelisti, Tavis koreqturas gadaxeda, gareni, monteli da eg kaci parizis saukeTeso qronikiorebi arian. maxvili kalami aqvT da TavianTi saqmis didi mcodnenic arian. kviraSi or werils gvaZlevs, weliwadSi ocdaaT aTass iRebs.

gamosvlis dros erT kacs Sexvdnen — msuqans, grZel Tmians, WuWyians. qSeniT amodioda kibeze. forestiem dabla daukra Tavi.

— norber de varenia, — Tqva, — poeti, `mkvdari mzis~ avtori. magisTana xalxs axla didi fasi aqvs. TiTo misi moTxroba samasi franki gviRirs, xolo yvelaze didi oras striqons ar aRemateba. aba, SevixedoT `napolitenSi~, Torem wyurvili maxrCobs!

miusxdnen Tu ara magidas, forestiem daiZaxa:

— ori ludi! — da Tavisi wili kaTxa erTi moyudebiT gadaylapa. dÁurua ki TiTo ylupiT svamda, TiTqo iSviaT neqtars sinjavda.

misi megobari gaCumda, TiTqo raRacaze Cafiqrda, da uceb hkiTxa:

— ar ginda Jurnalistoba scado?

man jer gaocebiT gadaxeda megobars da Semdeg miugo:

— magram me... arasodes... arasodes araferi damiweria.

— mere ra! daiwye, scade. mec gamomadgebodi, cnobebs momigrovebdi, davalebas Semisrulebdi, aqa-iq gaggzavnidi, jerjerobiT oras ormocdaaT franks daginiSnavT. sasiarulo xarjic Cveni iqneba. ginda direqtors movelaparako?

— ra Tqma unda, Zalian minda.

— maS yuri migde. xval sadilad CemTan moxval. xuTi an eqvsi stumari meyoleba, meti ara: gazeTis patroni batoni valteri, misi coli, Jak rivali, norber devareni, romelic weRan gaCvene, da Cemi colis megobari qali. maS SevTanxmdiT?

dÁurua yoymanobda. daibna, gawiTlda. bolos waiCurCula:

— saqme is aris, rom... xeiriani tanisamosi ara maqvs.

forestie gaocda:

— tanisamosi ara gaqvs? daswyevlos eSmakma! metad saWiro ram gklebia. icode, jobia parizSi logini ara gqondes, vidre tanisamosi.

mere uceb Jiletis jibe moiCxrika, oqroebi amoiRo, ori luidori aiRo, Zvel amxanags win dauwyo da megobrulad uTxra:

— roca SeZleb, damibruneb. tanisamosi qiriT aiRe, an iyide da nawil-nawil gadaixade. erTi sityviT, moaxerxe rame da mewvie, rvis naxevarze, fontenis quCa, 17.

gulaCuyebulma dÁuruam fuli akrifa da waiburtyuna:

— Zalian gulkeTili xar... didad gmadlob. darwmunebuli iyavi, ar damaviwydeba.

meorem Seawyvetina:

— kargi, kmara, kidev davlioT? — da daiZaxa: — garson, ori ludi!

Semdeg, roca dalies, Jurnalistma hkiTxa:

— ginda, erTi saaTi kidev vixetialoT?

— rasakvirvelia, minda.

da isev madlenis quCisken wavidnen.

— axla sad wavideT, rogor gavataroT dro? — hkiTxa forestiem. — amboben, borialis msurveli parizSi gasarTobs mudam iSoviso. marTali ar aris. saRamoobiT saxetialod rom gamoval xolme, arasodes vici, sad wavide. bulonis tye kargi gasarTobia, Tu qalic migyavs, qali ki mudam rogor geyoleba gverdiT. kafe-SantanSi marto Cemi farmacevti da misi meuRle Tu ipovian siamovnebas, me ki — arasodes. maS ra vuyo, raRa damrCa? araferi. monsos msgavsi sazafxulo baRi mainc gaaSenon, rom dilamde Ria iyos, rom saukeTeso musika ismino da xeebis qveS grili ram dalio. aseTi alagi samxiarulo ki ar unda iyos, aramed dros gasatarebeli. lamazi qalebis mosazidad Sesasvleli fasic Zviri unda iyos. qviSamoyril xeivnebSi vivlidiT. irgvliv yovelive eleqtroniT iqneboda gaSuqebuli. roca musikis mosmenas movisurvebdiT, axlos an Sors davsxdebodiT. odesRac miuzars hqonda msgavsi baRi, magram iq yvelafers vulgaruli ieri edo da metad xSirad ukravdnen xolme sacekvaos. ar arsebobda sakmao didi alagi, sakmao Crdili da sakmao bindi. saWiroa mSvenieri baRi, Zalian didi baRi. didebuli ram iqneboda. Tqvi, axla sad ginda wasvla?

dÁurua gaSterebuli iyo. ar icoda, ra pasuxi mieca. bolos gadawyvita:

— foli-berJeri jer ar minaxavs. didi siamovnebiT gavivlidi.

— foli-berJeri? — wamoiZaxa forestiem. — iq erbo-kvercxiviT movixrakebiT. Tumca — iyos neba Seni! iq mudam ipoveba mosalxeni.

da fexis quslebze motrialdnen fobur-monmartris quCaze asasvlelad.

Senobis fasadi dResaviT iyo ganaTebuli da mis win gaSlil oTxive quCaze Zlier Suqs isroda. etlebis grZeli rigi muStris gamosvlas elodeboda.

forestie Sevida. dÁuruam SeaCera:

— bileTebis yidva dagvaviwyda.

man medidurad upasuxa:

— vinc me momyavs, fuls ar ixdis.

rom Sediodnen, foresties samive kontroliorma salami misca. Jurnalistma hkiTxa:

— erTi kargi loJa geqnebaT?

— ra Tqma unda, batono forestie.

kuponi gamoarTva, tyavgadakruli karebi SeaRo da oriveni darbazSi Sevidnen.

irgvliv yvelani sigarebsa da papirosebs eweodnen da maTi boli msubuqi nisliviT idga darbazis boloSi, mis Soreul kuTxeebSi da scenaze. igi Txeli, TeTri WavlebiviT adioda zeviT da vrceli gumbaTis qveS grovdeboda. xalxiT gaWedili qandaris pirveli rigis zemoT ekida uzarmazari WaRi, romelic RrubliT Semosil mzes hgavda.

Sesasvleli karidan mrgval, did da Ria oTaxamde farTo talani midioda. im oTaxSi mamakacTa muq talRaSi niadag daborialeben gamopranWuli dedakacebi, xolo talanSi qalebis meore jgufi axalmosulebs elodeba: es qalebi Camwkrivebuliyvnen erT-erT daxlTan, sadac sami metad mwife da fer-umariliT Seglesili qali sasmelsa da siyvaruls hyidda. qalebis ukan maRal sarkeebSi maTi zurgebi da gamvlelebi moCanda.

forestie swrafad miarRvevda brbos da im adamianiviT miiwevda win, visac pativis ufleba aqvs xolme. kapeldiner qals miuaxlovda da hkiTxa:

— sad aris meCvidmete loJa?

— aqeT mobrZandiT, batono.

da orive stumari xis patara da Ria yuTSi Cahketa. igi wiTliT iyo akruli. gverdigverd imave feris oTxi skami idga. maT Soris Zlivs gaivlidi. megobrebi dasxdnen. marjvniv da marcxniv Camwkrivebuli iyo aseTive galiebis wyeba, romelic orive mxridan scenas ebjineboda. sxva galiebSic stumrebi isxdnen da mxolod Tavi da mkerdi uCandaT.

scenaze sami axalgazrda vaJi gamosuliyo: maRali, saSualo da dabali. samives triko ecva da rig-rigad trapeciaze varjiSobdnen.

jer maRali gamovida. RimiliT, mokle da swrafi nabijiT win wamodga da xeliT sazogadoebas iseTi salami miuZRvna, TiTqo kocnas ugzavniso. trikos qveS xel-fexis kunTebi uCanda. didi muceli rom mieCqmala, mkerds irkalavda. garegnobiT parikmaxers hgavda, radgan Tma swored Suaze hqonda gayofili. sxartad Sexteboda xolme trapeciaze, xelebze Camoekideboda da etlis TvaliviT trialebda. an kidev sworad gaSverili xelebiT horizontulad gaiWimeboda, haerSi uZravad iyo gaSotili da uZrav svetze erTaderT sabjenad mxolod sakuTari Zvlebis ZalaRa hqonda.

Semdeg isev Camoxta, xalxs RimiliT xelaxla Tavi daukra da, taSiT gacilebuli, scenis siRrmeSi Sevida, Tan yoveli nabijis gadadgmaze fexis kunTebs aaSkaravebda.

mere meore gamovida, ufro dabali da mkvrivi, da igive savarjiSo gaimeora. mesamemac igive Seasrula da taSi moipova.

dÁuruas warmodgena ar ainteresebda. Tavi ukan miebrunebina da foiesken ixedeboda, romelic mamakacebiTa da roskipebiT iyo savse.

forestiem moixeda da dÁuruas uTxra:

— Tvali gadaavle parters. marto burJuebi arian TavianTi col-SviliT. tutucebi, aqaurobis sanaxavad mosulan. loJebSi bulvarelebi, zogierTi mxatvari da saSualo qalebi arian, Cvens ukan yovelnairi nazavia xalxisa, romelic parizSi uxvad moipoveba. vin aris es xalxi? daakvirdi: vinc ginda, yvelas aq naxav, yovel xelobisas da yovel wodebisas, magram isev moqeife sWarbobs. ager mosamsaxureni — bankebis, maRaziebis, saministroebis. ai, reportiorebi, suteniorebi, samoqalaqo tansacmliani aficrebi, frakiani frantebi, romelTac duqnebSi isadiles, operaSic Seixedes da Semdeg, aqedan rom gavlen, italielebTanac SexvdebiT, da agreTve uamravi saeWvo xalxi, iseTi xalxi, rom ver ityvi, vin aris da riT cxovrobs. dedakacebi ki erT yalibze arian gamoWrili: amerikul yavaxanaSi sadiloben, TavianT Tavs oriode luidorad hyidian, ucxoelebs xuTiode luidorisTvis dasdeven da, roca Tavisufali dro aqvT, TavianT mudmiv muStars ibareben. eqvsi weliwadia yvelani am qalebs icnoben da yovel saRamos, mTel weliwads, erTsa da imave alagas xedaven — garda im drosi, roca isini higienuri mizezebis gamo sen-lazarSi an lursinSi gadadian xolme.

dÁurua yurs aRar ugdebda. erTi am qalTagani maT loJas daebjina da mas aTvalierebda. msuqani, Savgvremani, magram fer-umariliT gaTeTrebuli dedakaci iyo. mogrZo, xelovnurad amoSavebuli Tvalebi da xeliTve daxatuli veeba warbebi hqonda. metad savse ZuZuebs muqi gulispiri gamoeberaT, iarasaviT wiTeli tuCebi mas pirutyvis iers aZlevda — avxoSiansa da naWarbevs, magram mainc sandomiansa da mimzidvels.

man Soriaxlos gavlil megobar qals, msuqansa da qeras, Tavis CaqneviT dauZaxa da xmamaRla, raTa misi naTqvami loJaSic gaegonaT, uTxra:

— Sexede, ra lamazi vaJkacia! Tu aTi luidori gaimeta da momindoma, uars ar vetyvi.

forestiem moixeda, gaiRima da JorJs muxlze xeli dahkra:

— megobaro, qalebSi gasavali gqonia. momilocavs.

naunteraficrali gawiTlda da TiTebi uneburad Jiletis jibeze moicacuna, sadac ori oqro edo.

farda CamouSves. orkestrma valsi daukra.

— iqneb cotaodeni gaviaroT? — Tqva dÁuruam.

— rogorc genebos.

gamovidnen da umalve moseirneTa talRebSi Cacvivdnen. orives awvebodnen, mujlugunebs hkravdnen, Wyletdnen, gezs urevdnen, isini ki Zlivs miiwevdnen da Slapebis tyis garda veRarafers xedavdnen. qalebi mamakacTa xrovaSi wyvil-wyvilad modiodnen, advilad apobdnen da nidayvebs, mkerdebsa da zurgebs Soris ise mardad, Sinaurulad sxltebodnen da xvadebis nakadSi TavianT Tavs ise laRad grZnobdnen, rogorc Tevzi wyalSi.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət