Ana səhifə

Genel konular


Yüklə 233.5 Kb.
səhifə3/3
tarix27.06.2016
ölçüsü233.5 Kb.
1   2   3

2.  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı: Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 6).

3.   İlköğretim kurumlarında haftalık ders saati çizelgesinde yer alan rehberlik ve sosyal etkinlikler saatinde uygulanmak üzere rehberlik ve araştırma merkezlerince hazırlanan ve bütün okullara gönderilen “il rehberlik çerçeve programı” temel alınarak sınıf seviyelerine göre yıllık rehberlik plânları hazırlanır, rehber öğretmeni olmayan okullar bağlı bulundukları rehberlik ve araştırma merkezinden destek alırlar (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2005/95 Sayılı genelgesi)

4.   Öğretim kademelerinin özelliklerine göre rehber öğretmeni olup olmadığına bakılmaksızın her okulda rehberlik panosu oluşturulur, sınıf seviyelerine göre eğitsel ve meslekî rehberlikle ilgili duyuruların öğrencilere ulaşması sağlanır, rehberlik panoları okul rehber öğretmenleri veya sorumlu müdür yardımcılarınca belli aralıklarla düzenli olarak güncellenir (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2005/95 sayılı genelgesi)

5.   Grup Rehberliği Etkinlikleri: Eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bu etkinlikler; öğrencilerin gelişimsel gereksinimlerini de karşılayacak şekilde bilimsel standartlara uygun olarak programlanır, uygulanır, değerlendirilir ve geliştirilir. Grup rehberlik etkinliklerinden, bilgi verme gibi, uygulanması özel uzmanlık gerektirmeyenler, rehberlik saatlerinde sınıf rehber öğretmenlerince uygulanabilir. Söz konusu etkinliklerden uygulanması, alanında teknik beceri ve uzmanlık gerektirenler İse psikolojik danışmanlar tarafından uygulanır. (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 11).

6.     Rehber öğretmen; Yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta ya da özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerinde sınıf öğretmenleri ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile işbirliği yapar (Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.09.2008 tarih ve 2008/60 Sayılı genelgesi).

7.     İlköğretim okullarında yöneltme süreci aşağıda belirtildiği şekilde işler (İlköğretimde Yöneltme Yönergesi, Madde 7; 2552 Sayılı T.D): 

    Ana sınıfından itibaren her öğrenciye ait bir öğrenci dosyası tutulur.

    6, 7 ve 8 inci sınıfların her şubesi için şubede ders okutan branş öğretmenleri tarafından sınıf gözlem formu doldurulur ve nisan ayının sonuna kadar sınıf/şube rehber öğretmenine teslim edilir.

    Şube rehber öğretmeni tarafından veli bilgilendirme toplantısına kadar sınıf gözlem formlarına dayanılarak her öğrenci için gözlem raporu düzenlenir.

    Mayıs ayında veli bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu toplantıda gözlem raporlarının bir örneği velilere dağıtılır.

    Gözlem raporunda, veli ve öğrencinin de görüş bildirecekleri bir bölüm bulunur. Öğrenci ve/veya velinin eklemek istediği veya katılmadığı hususlar varsa raporda belirtilir. Bu raporlar, bir hafta içinde okula geri gönderilir.

    Gözlem raporları okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra öğrenci dosyasında saklanır.

    Diploma almaya hak kazanan öğrenciler için yöneltme öneri kurulu tarafından iki nüsha yöneltme öneri formu düzenlenir ve bir örneği diplomayla birlikte öğrenciye verilir. Diğer örneği öğrenci dosyası ile birlikte kayıt yaptırdığı öğrenim kurumuna gönderilir.8.    Yöneltme Öneri Formu: Yöneltme öneri formunun “Öneri” bölümü, şube rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından doldurulur (İlköğretimde Yöneltme Yönergesi, Madde 18).

9.    Sınıf Rehber Öğretmeninin Görevleri (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 51) :

a) Okulun rehberlik ve psikolojik danışma programı çerçevesinde sınıfın yıllık çalışmalarını plânlar ve bu plânlamanın bir örneğini rehberlik ve psikolojik danışma servisine verir.

b) Rehberlik için ayrılan sürede sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve meslekî rehberlik etkinliklerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.

c) Sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarının tutulmasında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisiyle iş birliği yapar.

d) Sınıfa yeni gelen Öğrencilerin gelişim dosyalarını rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile iş birliği içinde inceler, değerlendirir.

e) Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.

f) Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisine iletir.

g) Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla iş birliği yapar.

h) Okul müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

    İlköğretimde 1'inci sınıftan 5'inci sınıfa kadar olan sınıfları okutan öğretmenler de bu görevleri kendi sınıflarında; üst sınıflardaki sınıf rehber öğretmenleri gibi, öğrencilerinin yas, gelişim, eğitim durumları, bireysel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda, rehberlik ve psikolojik danışma servisinin eş güdümünde yürütürler.10.    Diğer Öğretmenler (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 52) :

    Sınıf rehber öğretmenliği görevi olmayan öğretmenler de gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisinin plânlama ve eş güdümüyle çalışmalara yardımcı olurlar. Okul Müdürünün vereceği, rehberlikle ilgili görevleri yerine getirirler. 11. Sınıf Öğretmeni/Şube Rehber Öğretmeni Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi toplantılarına katılır ve belirtilen görevleri yerine getirir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Madde  72,73)

12. Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu: Her eğitim-öğretim kurumunda (Birleştirilmiş Sınıflı İlköğretim okulları dâhil) rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur ve dönem başları ve yıl sonunda olmak üzere en az 3 kez toplanır ve belirtilen görevleri yerine getirir. (Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği,  Madde 45,46)

13.     Sınıf rehber öğretmeni eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği”nin, 7. ve 8. maddelerindeki görevleri yapar.

Eğitsel Rehberlik

Madde 7 - Her öğrenciye, kendine özgü yetenek, ilgi, meslekî değer, başarı ve motivasyonu


oranında eğitim-öğretim uygulamalarıyla uyum sağlaması, özelliklerine ve gelişimine uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilir.

Bu hizmetler;

a) Öğrencileri okula, okuldaki alanlara, çeşitli etkinliklere, yeni durumlara alıştırma ve yönlendirme,

b) Öğrencilerin etkili Öğrenme ve çalışma becerileri geliştirmelerine yardım etme,

c) Öğrencilerin motivasyonlarını destekleme ve artırma,

d) Özelliklerine uygun üst öğrenim kurumlarına yönlendirme olarak ele alınır.Meslekî Rehberlik

Madde 8 - Eğitim sürecinde her öğrenciye; meslekî tercih yapması, kendine uygun mesleğe yönelmesi, iş yaşamına ve mesleğe hazırlanması için gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.

Bu hizmetlerde aşağıdaki hususlar temel alınır:

a) Hizmetler bir süreç olarak ele alınır, okul öncesi eğitim ve ilköğretimin başlaması ile birlikte bu hizmetler verilir.

b) Hizmetlerde öğrencinin içinde bulunduğu gelişim dönemi ve bireysel özellikleri dikkate alınır.

c) Öğrenciye ve velisine; öğrencinin özellikleri, iş dünyası, meslekler ve bunları edinme yollarına ilişkin güncel bilgiler sistemli olarak aktarılır.

d) Öğrenci, bir meslek alan veya mesleği seçme baskısı altında bırakılmaz.

14. Plan Yükümlülüğü: İlköğretim ve ortaöğretim Kurumlarında Sınıf Rehberlik planına ilişkin olarak sınıf ve şube rehber öğretmenleri tarafından hazırlanacak olan günlük ve yıllık planlar…(Talim ve Terbiye Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 312 Sayılı kararı ile kabul edilen Sınıf Rehberlik Öğretim Programı Eki)

15. Rehberlik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: Rehberlik faaliyetleri Sınıf öğretmeni tarafından kısa,orta ve uzun dönem olmak üzere farklı form ve teknikler kullanılarak değerlendirilir.Duruma göre Form A-B-C-D-E uygulanması ve değerlendirilmesi tavsiye edilir,farklı değerlendirme teknikleri de kullanılabilir. (Talim ve Terbiye Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 312 Sayılı kararı ile kabul edilen Sınıf Rehberlik Öğretim Programı)

Değerlendirmede hangi kazanımların hangi yöntemle değerlendirileceği konusunda da karar yine tek sınıf öğretmenleri tarafından değil okul rehber öğretmeni tarafından, yoksa okul rehberlik hizmetleri okul yürütme kurulu tarafından alınmalıdır. (Sınıf Rehberlik Öğretim Programı Açıklaması)16. Sınıf Rehber Öğretmeninden Beklentiler (Talim ve Terbiye Kurulunun 02.08.2006 tarih ve 312 Sayılı kararı ile kabul edilen Sınıf Rehberlik Öğretim Programı)

 Programın başarılı biçimde yürütülebilmesi için sınıf rehber öğretmenleri tarafından programın temel yapısının ve amaçlarının anlaşılabilmiş olması, esnek, ılımlı ve kararlı tutumların sınıf ortamına taşınması gerekmektedir.

Bu doğrultuda sınıf rehber öğretmenleri;

Programda yer alan konulara yönelik araştırma yapması ve sınıf uygulamalarına hazırlıklı katılması,

Okul rehber öğretmeni ile eş güdümlü çalışması ve gerekli durumlarda okul rehberlik servisinden yardım alması,

Programı bir ders olarak algılamaktan çok, yaşantı sağlamaya, tutum, değer ve beceri kazandırmaya yönelik bir süreç olarak düşünmesi,

Öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri sınıf ortamını oluşturması, onları etkinliklere katılmaya teşvik etmesi, birbirleriyle karşılaştıran eleştirel davranış ve ifadelerden kaçınması, yargılayıcı olmayan tutum ve davranışlar sergilemesi, öğrencilere, kazandırılmak istenen becerilere uygun model olması,

Kazandırılmak istenen becerilerin rehberlik saati dışında da takip edilmesi, gerektiğinde öğrencilere pekiştireçler verilmesi,

Öğretmenler ve veliler ile işbirliği yaparak öğrencilerin gelişimini takip etmesi,

Velilerin program sürecine katılması için gerekli çalışmaları düzenlemesi beklenir.V) SERBEST ETKİNLİKLER

 1. TTKB’nin 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararına istinaden 2010-2011 Eğitim-öğretim yılında uygulamaya konulmuştur.

 2. Uygulamanın amacı; zorunlu ders saatinin azaltılarak ders yükünün hafifletilmesi, öğrencilerin okulu sevmesi, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinliklere yer verilmesi, etkinliklerin öğretici ve eğlendirici olması, okulda bir aile ortamı oluşturulması, kendini rahatça ifade edebilmesidir.

 3. İlköğretim kurumlarında 1,2 ve 3.sınıflarda zorunlu ders saati 25, 4 ve 5.sınıflarda 26 saat olarak belirlenmiş, buna ilaveten 1,2,3.sınıflarda 5 saat, 4-5.sınıflarda 4 saat serbest etkinlikler uygulamalarının yapılmasına karar verilmiştir.

 4. Serbest etkinlikler saatleri içinde rehberlik ve kulüp çalışmalarına dönüşümlü bir şekilde yer verilecektir.

 5. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevre şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;

 1. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

 2. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.

 3. Serbest etkinlik çalışmaları bir ders değildir. Serbest etkinlik adı üzerinde iki bölümden oluşan bir faaliyet olmalıdır.1-Serbest olmalı 2-Etkinlik olmalıdır. Bu etkinliklerde öğrenciler;

Eğlenerek öğrenmeli,

Yaratıcı zekâlarını,

Hayal güçlerini,

Yardımlaşma duygularını,

Dayanışma duygularını,

İş birliği yapabilme yetilerini,

Dürüstlük kavramını ve faziletini,

Empati kurabilme, bu yolla diğer insanların düşüncelerine saygılı olmayı,

Özgüvenlerini,

Liderlik vasıflarını geliştirmeli.

Serbest etkinlik çalışmaları, öğrencilerin yaptıkları faaliyetleri bir ders gibi algılamadan sosyal hayatın içinde öğrenmelerini sağlamalı,

Öğrenciler;Sosyal çevrelerini, yaşadıkları ortamı, tanımalı. Yaşadıkları çevreden başlamak üzere sorunlara duyarlı olmalı, çözümler üretebilmeli, toplumla barışık yaşayabilmeli,

 1. Serbest Etkinlik saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir. (Yol, süre gibi etkenler göz önünde bulundurularak.)

 2. Serbest etkinlikler saati zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre yapılır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır. Faaliyet planı idarenin kontrolü altında olacaktır. Etkinlikleri bir plan dâhilinde idareye sunma aşamasında planlama öğretmenlerin bildiği klasik planlamadan çok durumu bildiren bir çalışma niteliğindedir. Planlama abartılmamalı, birden çok şubesi olan okullarda öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre etkinlik çalışmalarına katılmaları sağlanmalıdır. Planlar YILLIK değil, AYLIK yapılacaktır. Ders planı değil etkinlik planı yapılacak, Etkinlik planları aylık plana uygun olarak hazırlanacaktır. Serbest etkinlikler NOTLA DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR. Öğrenciler merkez alınarak planlanacak, etkinlikler eğitici, öğretici, yaşama yönelik planlanacaktır.

 3. Serbest etkinlik saatlerinde, öğrencilerin; sosyal paylaşım içinde bulunmaları sağlanırken aynı zamanda dostluk, arkadaşlık, yardımseverlik, adalet, sorumluluk, sevgi, nezaket, hoşgörü, sabır, empati, dürüstlük vb. değerleri kazanmalarına özen gösterilmelidir.

 4. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenebilir. Bir hikâyeyi sınıfça okuma ve buna yönelik canlandırma, anlatılan olayı resimleme vb. etkinlikler yapılabilir. Müzik, resim ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunulabilir. Öğrencilerin yabancı dildeki ses ve kelimelere aşinalığını artırmak amacıyla sınıf seviyesindeki şarkı söyleme, oyun oynama, drama vb. etkinlikler yapılabilir. Ayrıca öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmeye yönelik satranç turnuvaları, yarışmalar, bulmacalar, oyunlar, şenlikler, şiir, müzik dinletileri vb. düzenlenebilir.

 5. Etkinlikler ailelere mali külfet getirilmeden okulun ve çevrenin imkânları ölçüsünde gerçekleştirilir.

 6. Serbest etkinlik saatinde deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitimi kesinlikle yapılmayacaktır.

 7. Beden Eğitim, Müzik ve Görsel Sanatlar derslerinin olduğu günlerde serbest etkinlik uygulamalarının yapılmamasına özen gösterilmelidir.

 1. Serbest etkinlik saatlerinde yapılan çalışmalar okulun belli bölümlerinde sergilenebilir, öğrenilen oyunlar ile ilgili turnuvalar yapılabilir veya öğrenilen halk oyunları milli bayramlar ve özel günlerde sunulabilir.

 2. Trafik Güvenliği dersi 4 ve 5.sınıf öğretim programları birleştirilerek 2012-2013 öğretim yılından itibaren sadece 5.sınıfta haftada 1 ders saatinde uygulanacaktır. 4.sınıfın trafik güvenliği ders saati serbest etkinlikler ders saatine eklenecektir.

KONUYA İLŞİKİN MEVZUAT: 1- TTKB’nin 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararı. 2- TTKB’ nın 3 Eylül 2010 tarihli ve 6181 sayılı yazısı. 3- Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.09.2010 tarih ve 4316 sayılı yazısı.

VI) AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ (ADEY)

Eğitim hakkı her çocuğun temel haklarından biridir. Devamsızlık bu hakkı sınırlamakta, çocuğu okul terkine kadar götürmektedir. Zorunlu öğrenim çağındaki çocukların velileri, çocuklarının okula erişim ve devamlarını sağlamakla yükümlüdür. Velilerle birlikte okul yönetimleri, mili eğitim müdürlükleri, eğitim müfettişleri, muhtarlar ve mülki idari amirler öğrencinin okula devamının sağlanması konusunda ortak yükümlülüklere sahiptir. Bu nedenle tüm paydaşların devamsızlığa ilişkin farkındalığı, bunu önlemeye yönelik girişim ve çabaları devamsızlığın önlenmesinde ve en aza indirgenmesinde belirleyici rol oynamaktadır.

İlköğretimde %100 okullaşmanın sağlanması için okuldan diplomasız ayrılmaların önlenmesi ve okul terk riski taşıyan öğrenciler için önleyici müdahaleler geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle devamsız bulunan öğrencileri devamsızlığa iten nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla bir sistemin kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için ilk aşamada Genel Müdürlüğümüz; okulu terk riski ve devamsızlık durum saptaması ve ihtiyaç analizi araştırması yaptırmıştır. Araştırmanın sonucunda devamsızlığın işlevsel tanımları yapılmış, risk değerlendirme formu geliştirilmiş, devamsızlığın önlenmesi için uygun müdahaleler tanımlanmış, e-okul üzerinden uzaktan online eğitim oluşturulmuş ve Aşamalı Devamsızlık Yönetimi Modeli (ADEY) geliştirilmiştir.

ADEY ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili olarak ADEY Kılavuzu ve 2011/47 sayılı genelge yayımlanmıştır.AMAÇ:

ADEY’ in amacı 6-14 yaş grubu ilköğretim çağ nüfusu çocukların okula düzenli devamlarını sağlamak ve okuldan diplomasız ayrılmalarını önlemek için belirlenen devamsızlık tanımlarına uygun bir şekilde okul devamsızlığının erken tanınmasını, değerlendirilmesini, bireyselleştirilmiş müdahalelerin yapılmasını sağlamak ve bu çocukların takibini yapmaktır.

HEDEFLER:

ADEY’in hedefleri şunlardır:

_ Devamsızlığın izlenmesinin önemi hakkında okul içi farkındalığı artırmak,

_ Devamsızlığın takibi için temel kural ve ilkeleri geliştirmek,

_ Devamsızlık ve okul terk riski olan çocukların erken dönemde saptanmasını sağlamak,

_ Risk altındaki çocukların iyi tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

_ Müdahalelerin sürekliliğini sağlamak,

_ Kurumlar arası iş birliğini artırarak devamsızlığa yönelik müdahalelerin çeşitliliğini ve etkililiğini artırmak.AŞAMALI DEVAMSIZLIK YÖNETİMİ UYGULAMA ADIMLARI ÖZETİ:

 1. Hazırlık Aşaması

_ Devamsızlıkla ilgili olarak velileri eğitim öğretim yılı başında bilgilendiriniz.

_ e-Okulda çocuk ve veli bilgilerini her eğitim öğretim döneminde güncelleyiniz.

_ Çocuğun izinli olduğunu ve geç kaldığını gösteren belgeleri matbu hale getiriniz.

_ Çocukların devamsızlık yapmasını etkileyen okul yakınındaki mekân sahiplerine (internet cafe, oyun salonu vb.) yönelik bilgilendirme çalışması yapınız.

_ Okul Risk Takip Kurulunu (Okul RİTA) kurunuz.

_ Risk İhtiyaç Değerlendirmesi Formunu (RİDEF) doldurunuz. 1. Temel Uygulamalar

_ ADEY için çocuğun devamsızlıklarını her gün düzenli olarak e-Okula işleyiniz.

_ Çocuk okula bir veya yarım gün devamsızlık yaptığı takdirde telefonla velisi/ailesini arayınız ve/veya yüz yüze görüşünüz.

_ Riskli devamsızlığı e-Okuldan takip ediniz.


 1. Uygulanacak Aşamalı Eylem Planları, Eylemler ve Müdahaleler

_ Riskli devamsızlığı olan çocukların, devamsızlık tipi belirlenmeli ve Aşamalı Eylem

Planlarından birisi seçilmelidir.

_ Aşamalı Eylem Planına uygun eylem ve müdahaleler gerçekleştirilmelidir ve e-Okulda Eylem/Müdahale ekranına işlenmelidir.


 1. Sürecin Takip Edilmesi

_ Çocuk okula dönmezse İlçe Risk Takip Kuruluna (İlçe RİTA) durum bildirilmeli veya hukuki yaptırım başlatılmalıdır.

_ Çocuk okula dönerse en az iki dönem durumu izlenmelidir.Sıkça Sorulabilecek Sorular

 1. ADEY in amacı nedir?

Bütün öğrencilerin ilköğretim okullarından diploma alarak mezun olmalarını sağlamak.

 1. Bütün okullarda komisyon (RİTA) kurulmalı mıdır?

Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında “Okul Risk Takip Komisyonu” kurulur.

Komisyon üyeleri şu kişilerden oluşur:1. Okul müdürü veya müdür yetkili öğretmen (Komisyon Başkanı) 2. Sınıf öğretmeni ve varsa branş öğretmeni. 3. RİTA Komisyonu üyelerinin kararı üzerine ihtiyaç duyulan diğer kişiler de katılabilir (veliler, muhtar, din görevlisi vb.).

 1. RİTA da kimler bulunur?

Okul müdürü, sınıf ve branş öğretmeni, rehber öğretmen. Bunlardan, mevcut olanlar ile kurulur ve yürütülür.

 1. Öğretmenin yapacağı işler genel olarak nelerdir?

 1. Öğrenci ve veli bilgilerini dönem başlarında güncellemek.

 2. Velileri devamsızlık hakkında bilgilendirmek.

 3. Öğrenci devamsızlıklarını zamanında girmek.

 4. Risk grubuna giren öğrencileri müdür yardımcısı ve rehber öğretmene bildirerek veli ile derhal irtibat kurmak.

 5. Risk grubuna giren öğrenciler ile ilgili devamsızlık türü ve nedenini sistem üzerinden seçmek

 6. Uygun eylem planını seçmek ve uygulamak

 7. Okulda kurulacak ikna ekiplerinde aktif olarak yer almak

 8. Okula devamı sağlanan öğrencileri yakından takip etmek.

 1. Okula devamı sağlanan öğrencilerle ne kadar yakından ilgilenmek ve durumlarını takip etmek gerekiyor?

En az 2 dönem

 1. Bütün öğretmenler uzaktan eğitimi almak zorunda mıdır?

Evet. http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek ADEY online eğitim programına katılacaklardır.

VII) DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI
1. Ders dışı eğitim çalışması yapacak öğretmen sayısının daha fazla olması halinde (%5’lik dilimi geçiyor ise) yapılacak etkinliğin hangi öğretmen tarafından yürütüleceği sene başı öğretmenler kurulunca belirlenecek ve karar altına alınacaktır.

2. Çalışmalar ders saati dışında yapılacak kesinlikle ders saatinde olmayacaktır. Yıllık-Aylık programlarda çalışma saati ve yeri belirtilecek öğle tatilinde çalışma yapılmayacaktır.

3. Çalışmalar bizzat idareciler tarafından (okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı) kontrol edecektir. Yıllık programda belirtilen zaman içinde yapılamayan çalışmalar, okul idaresine yazılı bilgi vermek kaydıyla çalışmalarını uygun olan gün ve saate yapacaklar, buna rağmen çalışmasını yapmayan öğretmenlerin ücretleri kesilecektir.

4. Çalışmaya katılacak öğrenci velilerinden izin belgesi alınacaktır.

5. Yıllık ve aylık programda yapılacak çalışmalar açıklamalı olacak. Her günün çalışması ayrı ayrı belirtilecektir.

6. Yapılan egzersiz çalışmaları sonucunda okullarda mutlaka bir faaliyet yapılacaktır. (Beden

Eğitiminde takımların altyapı hazırlığı ve okul içi turnuvaları bu faaliyetlerdendir.)

7. Ders dışı egzersiz planı bir kişiye ait olacak, bir başkasının planından fotokopi yapılmayacak, ortak imzalanmayacak, tamamen kendi çalışması olup ders dışı egzersizleri çalışma planı formatına uygun bir şekilde hazırlanacaktır. (planlar haftanın her günü 2+2+2 veya 3+3 ders saati şeklinde yapılabilir)

8. Ders dışı egzersiz çalışmaları 2010/49 nolu genelgede belirtilen etkinlik alanlarında yapılacak bunların dışında herhangi bir etkinlik alanı kabul edilmeyecektir. (şiir dinletisi,dilbilgisi konuları, kütüphanecilik, güzel konuşma ve yazma, dergicilik, gazetecilik, maket uçak ve havacılık gibi etkinlik alanları yazılmayacaktır.Zira bunlar ilgili derslerin programlarında zaten yer verilmiş olan konulardır.)

9. Ders dışı egzersiz çalışmaları okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5’ini geçmeyecektir.

10.Egzersiz planları üçer nüsha olarak hazırlanacak, alt yazı ve onay planla aynı sayfa üzerinde bulunacak, öğretmenin ve okul müdürünün imzası olmadan planlar onaya gönderilmeyecektir. Alanının dışında belge ile çalışan öğretmenlerin belgeleri genelgeye uygun olacak, belgelerin fotokopileri onaylanarak planlara eklenecektir. Planların tarihleri okul yönetimleri tarafından kontrol edilerek resmi tatil ve bayram günlerine çalışma konmayacak ve bir hafta içerisinde en fazla 6 saat için ücret ödenebilecektir.

11.Her ne surette atanmış olursa olsun yöneticiler ve ücretli öğretmenlere, 2010/49 nolu genelge gereği bu madde kapsamında ders dışı (egzersiz) görevi verilmeyecektir.

12. Birden fazla okulda görev alan öğretmenler kadrosunun bulunduğu okulda ders dışı egzersiz çalışması yapar, ancak o okulda ders dışı egzersiz çalışması yok ise kadrosunun bulunduğu okul müdürünün izni ile görev yaptığı diğer okulda ders dışı egzersiz çalışması yapabilir. İki ayrı okulda veya birden fazla branşta ders dışı egzersiz çalışması yapanlar sadece birinden ücret alırlar.

13.Ders dışı egzersiz çalışmalarında konular eğitime yönelik olmalıdır. (Örn; Kütüphanenin temizliği ders dışı egzersiz sayılamaz)

14. İzci Üniteleri kendi sınıf çalışmalarını yıllık planın etkinlik, beceri ve davranışlar bölümüne yazacaklardır. Ortak etkinlikler plan üzerinde ortak etkinlik şeklinde yazılacak ve konusu belirtilecektir. Çalışma programlarını İl-İlçe izci kurulu başkanları onaylayacaktır. Ders dışı egzersiz çalışmalarının kontrol ve denetiminden, birinci derecede okul müdürleri sorumludur. Onay makamı İl-İlçe (Merkez İlçeler Hariç) Milli Eğitim Müdürlükleridir. Ders dışı egzersiz programları İl- İlçe müdürlüklerince onaylanmasından sonra onay tarihinden itibaren yürürlüğe konulacaktır.

VIII) İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS)

1-İdareci ve öğretmenler İKS “STANDART ALANLARI” olan EĞİTİM YÖNETİMİ, ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ, DESTEK HİZMETLERİ alanlarında aylık bazda YILLIK ÇALIŞMA PLANLARI oluşturmuşlar mı ?

2-ÖRTÜK STANDARLAR ile ilgili (Toplumsal cinsiyete duyarlık, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, demokratik okul iklimi, dezavantajlı çocuklara sunulan hizmetler) yeterli çalışmalar yapılıyor mu? Yapılıyorsa hangi tür çalışmalar yapılıyor ve elde edilen sonuçlar nelerdir?

3-İdareci ve öğretmenler VERİLERİN İZLENMESİ, RAPORLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ noktasında görev tanımlarına uygun iş ve işlemleri yerine getiriyorlar mı?

4-Öğrenci ve veliler İKS konusunda idare tarafından yeteri kadar bilgilendiriliyor mu ? Yapılıyorsa bilgilendirme amaçlı yapılan çalışmalar nelerdir ?

5-Okulda OGYE ve AR-GE BİRİMLERİ kurulmuş ve çalışma planlarını oluşturmuşlar mı ? OGYE’ de okulun tüm paydaşlarının katılımı sağlanmış mı ?

6-OGYE BİRİMİ içerisinde bir İKS ÇALIŞMA EKİBİ oluşturulmuş mu ? OKUL ÇALIŞMA PLANI, İKS YÖNERGESİ doğrultusunda yapılmış mı ? Çalışma Planı ile Stratejik planlarda belirtilen hedefler uyuşuyor mu?

7-İdarenin elinde Okul Çalışma Programı doğrultusunda hazırlanmış bir İZLEME PLANI var mı?

8-Okul mevcut durum verilerini, İKS Sistemine Bakanlığın belirlemiş olduğu 6 dönemde girmiş mi ?

9-Örneklem yöntemi ile seçilen öğrenci ve veli grupları zamanında haberdar edişmişler mi? Zamanında ve yönergeye uygun şekilde ALGI YARAR DÜZEYİ ÖLÇEKLERİNİ doldurmaları sağlanmış mı? (Gerekirse velilere ve öğrencilere sorulacak) Öğretmen tarafından doldurulmak zorunda kalınan, velinin doldurup altını imzaladığı ALGI YARAR DÜZEYİ ÖLÇEKLERİ bir yıl saklanıyor mu ? Herhangi bir nedenden ötürü Algı Yarar Ölçeğini doldurmayan öğrenci ve veliler ile ilgili tutanaklar tutulmuş mu?

10-İdareci ve öğretmenler zamanında MEBBİS üzerinden kendi İLSİS şifreleri ile Algı Yarar Düzeyi Ölçeklerini doldurmuşlar mı ?

11-İhtiyaç duyulan zamanlarda idarece SORGULAMA RAPORLARI alınıp problemlerin çözümüne dönük tedbirler alınmış mı?

12-Haziran ve Temmuz aylarında standart rapor alınıp ÖZ DEĞERLENDİRME yapılarak Stratejik Planlarda gerekli değişiklikler yapılmış mı?

13-Yapılan Öz Değerlendirme neticesinde var olan problemler Okul, İlçe ve İl Milli Eğitim işbirliği içerisinde çözümleniyor mu? Çözümlenemeyen problemler raporlaştırılarak İlçe ya da il AR-GE BİRİMLERİNE gönderiliyor mu ?NOT: Bu çalışma Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişlerinin ortak katkılarıyla hazırlanmıştır.

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət