Ana səhifə

Gelir vergiSİ kanunu


Yüklə 0.53 Mb.
səhifə7/7
tarix25.06.2016
ölçüsü0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

GV SORULARI
1- Aşağıdakilerden hangi koşulları taşıyanlar tam mükellefiyete tabi olarak vergilendirilir?


 1. Türkiye’de yerleşmiş olanlar, işleri nedeni ile yurt dışında oturan Türk vatandaşları

 2. Türkiye’de yaşayanlar, işleri nedeni ile Türkiye’de bulunanlar

 3. Türkiye’de dört aydan fazla oturanlar ile Türkiye’de tedavi görenler

 4. Geçici görevli olarak Türkiye’de altı aydan fazla oturanlar

2- Bir takvim yılı içerisinde elde edilen kira geliri nedeni ile istisnadan hangi koşullarda yararlanılamaz?
 1. Sadece gayrimenkul sermaye iradı elde etmek

 2. Gayrimenkul sermaye iradı gelirini beyanname ile beyan etmek zorunda olmak

c) Ticari, zirai ve mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olmak

d) Birden fazla gayrimenkuldan kira geliri olmak


3- Ticari kazancın tespitinde aşağıdakilerden hangi giderler indirim konusu olarak kabul edilemez?


 1. Ticari kazancın elde edilmesi için yapılan giderler

 2. İşle ilgili olarak yasalar gereği ödenmiş zarar ziyan ve tazminatlar,

 3. İşletme sahibinin işletmedeki cari hesabı üzerinden yürütülecek faizler

 4. VUK’na göre ayrılan amortismanlar

4- İnşaat ve onarma işlerinde işin bitim tarihi olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a)Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren

tutanağın düzenlendiği tarih

b) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde işin fiilen tamamlandığı tarih

c) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde işin fiilen bırakıldığı tarih

d) Hiçbiri
5- Aşağıdakilerden hangisi ücret tanımına girmez?


 1. Belli bir işverene tabi olarak hizmet verenlere ödenen para ve ayınlar

 2. Yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyelerine bu sıfatları nedeniyle ödenen para, ayın ve menfaatler

 3. Sporculara transfer ücreti adı altında yapılan ödemeler

 4. Bir işverene bağlı olmayan bir avukata yapılan ödemeler

6- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı tanımına girmez?
 1. Gümrük komisyoncuları

 2. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirket ortakları

 3. Sağlık faaliyeti veren bir şirkete bağlı çalışan hekim

 4. Dava vekilleri, diş protezcileri

7- Gayrimenkul sermaye iradı ve serbest meslek kazançlarında gelirin elde edilmesi koşulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
 1. Gelirin tahakkuk etmesi,

 2. Gelirin hesaplara işlenmesi

 3. Gelir için belge düzenlenmesi

 4. Tahsil edilmesi

8- Emsal kira bedeli aşağıdaki hallerden hangisinde uygulanır?


a)Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadı ile bedelsiz olarak başkalarının

ikametine bırakılması

b)Binaların mal sahiplerinin bir tek gayrimenkulunun kardeşlerinin ikametine bırakılması

c) Kiraya verilen gayrimenkulün çevredekilerden çok daha düşük bedelle kiralanmış olması

d)Binanın genel bütçeye dahil bir daireye kiralanması
9- Dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olmadıkları kazanç ve iratlardan vergisi tevkif suretiyle olunmamış olanlar hangi beyanname ile beyan edilirler?


 1. Yıllık beyanname

 2. Aylık beyanname

 3. Münferit beyanname

 4. Muhtasar beyanname

10- Tam mükellefiyete tabi yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar yurt içinde elde edilen karlardan mahsup edilebilir mi?

a)Her koşulda mahsup edilebilir

b) Hiçbir koşulda mahsup edilemez

c) Belli koşullarda edilebilir

d) Hiçbiri


11- Yıllık gelir vergisi beyannameleri hangi aylar içerisinde verilir?

a) Şubat, Mart

b) Şubat Mart Nisan

c)Ocak Şubat

d) Hiçbiri
12- Aşağıdaki ödemelerin (mahsuben ya da nakden) hangilerinden vergi tevkifatı yapılması gerekmez?


 1. Yaptıkları serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden

 2. 42. madde kapsamına giren işlerde bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden

 3. Yıllık beyanname ile beyan edilmesi zorunlu olan ödemelerden

 4. 70. maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında yapılan ödemelerden

13- Muhtasar beyanname ne zaman verilir? 1. Her ayın 20. günü akşamına kadar

 2. Her üç ayda bir takip eden ayın 20. günü akşamına kadar

 3. Tevkif edilen vergilerin tevkif tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar

 4. Her ayın 25. günü akşamına kadar

14- Gelir Vergisi Kanununa göre vergilendirme dönemi nedir?

a) Geçmiş takvim yılıdır.


 1. İçinde bulunulan takvim yılıdır

 2. Gelecek takvim yılıdır

 3. Hiçbiri

15- Gayrimenkul sermaye iradı nedeni ile verilen beyannameye ilişkin ödemeler ne zaman yapılır? 1. Ocak, Nisan ve Temmuz

 2. Mart ve Temmuz

 3. Şubat, Mayıs ve Ağustos

 4. Ocak ve Şubat

16- Kimler geçici vergi ödemekle yükümlüdürler? 1. Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı

 2. Serbest meslek erbabı ile gayrimenkul sermaye iradı elde edenler

 3. Ticari kazanç sahipleri ile arızi kazanç elde edenler

 4. Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler ile ücret geliri elde edenler

17- Geçici vergiler yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Yıllık gelir vergisinin ödenen geçici vergi tutarından az olduğu durumlarda tümü mahsup edilemeyen geçici vergi ne olur? 1. Mükellefin diğer borçlarına mahsup edilir, kalanı gelecek borçlar için bekletilir.

 2. Hazineye irad kaydedilir.

 3. Mükellefin diğer borçlarına mahsup edildikten sonra kalanı o yılın sonuna kadar mükellefin yazılı talebi üzerine kendisine red ve iade edilir

 4. Mükellefin akrabalarının borçlarına mahsup edilir

18- Serbest meslek erbabı altı adet avukatın bir şirket kurarak birlikte çalışmaları durumunda elde edilen gelir nedir? 1. Serbest meslek kazancı

 2. Ticari kazanç

 3. Ücret

 4. Arızi kazanç

19- Ticari kazancın teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olarak nitelendirilmesi ticari kazancın hangi yöntemle tespitinde geçerlidir? 1. Ticari kazancın işletme hesabına göre tespiti

 2. Ticari kazancın bilanço esasına göre tespiti

 3. Ticari kazancın basit usulde tespiti

 4. Hiçbiri

20- Yıllara yaygın inşaat onarma işlerinde kar ne zaman beyan edilir? 1. Her yıl beyan döneminde

 2. Üçer aylık dönemlerde

 3. İşin bittiği yıl

 4. Hiçbiri

21- Telif haklarının müellifleri, kanuni mirasçıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar gelir vergisi açısından hangi gelir tanımına uygundur? 1. Ticari kazanç

 2. Serbest meslek kazancı

 3. Gayrimenkul sermaye iradı

 4. Ücret

22- Alacak faizleri ve mevduat faizleri hangi gelir unsuruna girer? 1. Menkul sermaye iradı

 2. Serbest meslek kazancı

 3. Ücret

 4. Ticari kazanç

23- Gelirin beyanında elde edilen gelirden, geçmiş yıl zararları kaç yıl boyunca mahsup edilebilir? 1. 3

 2. 5

 3. 4

 4. 9

24- Bir takvim yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların toplamı o yıla ait beyan edilecek gelirin yüzde kaçını aşamaz? 1. Yüzde 2

 2. Yüzde 5

 3. Yüzde 12

 4. Yüzde 8

25- Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha aşağısında olanlar ilgili vergi dairesine bildirmek koşuluyla kaç ayda bir muhtasar beyanname verebilirler? 1. Altı ayda bir

 2. Üç ayda bir

 3. Yılda bir

 4. Dört ayda bir

26- Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi durumunda ne zaman gerçek usulde vergilendirme başlar. 1. Şartların kaybedildiği tarihten itibaren

 2. Şartların kaybedildiği tarihin yılbaşından itibaren

 3. Şartların kaybedildiği tarihi takip eden yılbaşından itibaren

 4. Hiçbiri

27- Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirmeden faydalanabilir? 1. İkrazat işi ile uğraşanlar

 2. Kollektif şirket ortakları

 3. Sigorta prodüktörleri

 4. İşyerinin emsal kira bedeli (2006 yılında) 1.000.- YTL. olanlar

28- Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı tanımına girmez? 1. Her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri

 2. Senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri

 3. Bir anonim şirketçe elde edilen alacak faizleri

 4. Hisse senetlerinin kar payları

29- Aşağıdakilerden hangisi değer artışı kazancı olarak vergilendirilmez?

a)Ortaklık haklarının ya da hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar

b)Arama, işletme ve imtiyaz haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar

c) İhtira beratlarının kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazaçlar

d) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin elden çıkarılmasından doğan kazançlar


30- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının (menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç) 6.000 YTL. Gelir vergisinden müstesnadır.

b) Telif haklarının müellifleri ve kanuni mirasçıları dışında kalanlar tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancıdır.

 1. Ortaklık haklarının elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar ticari kazançtır.

 2. Faaliyeti devam eden bir işletmenin kısmen ya da tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancıdır.

31- Aşağıdaki kazançlardan hangisi için beyanname verilmesi gerekmez 1. Voli mahalleri ve dalyanların kiralanmasından elde edilen kazançlar için

 2. Serbest meslek faaliyeti dolayısıyla elde edilen kazançlar için

 3. Coberlik işleri nedeniyle elde edilen kazançlar için

 4. Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirmiş ücretler için

32- Takvim yılı içerisinde yurdu terk edenlerin beyannamelerinin verilme zamanı nedir? 1. Takip eden yılın Ocak ayı içerisinde

 2. Terk tarihi itibariyle

 3. Terk tarihinden bir ay önce

 4. Terke takaddüm eden onbeş gün içerisinde

33- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 1. Gelir vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır.

 2. Mükellefiyetin takvim yılı içerisinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar geçen süreyi kapsar

 3. Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerin vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi yerine gelirin iktisap tarihi esas alınır

 4. Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi hizmetin yapıldığı yılı takip eden takvim yılıdır.

CEVAP ANAHTARI
 1. A

 2. c

 3. c

 4. a

 5. d

 6. c

 7. d

 8. c

 9. c

 10. c

 11. a

 12. c

 13. c

 14. a

 15. b

 16. a

 17. c

 18. b

 19. b

 20. c

 21. b

 22. a

 23. b

 24. b

 25. b

 26. c

 27. d

 28. c

 29. c

 30. b

 31. d

 32. d

 33. d


GV SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının meydana gelmesi için gerekli bir unsur değildir?
a) Vergiyi doğuran olay

b) Verginin tarhı

c) Vergi kanunu

d) Verginin tahakkuku
2-Kollektif şirket ortaklarının kazançları dolayısıyla hangi tür vergi mükellefiyeti vardır?
a) Gelir vergisi mükellefiyeti

b) Kurumlar vergisi mükellefiyeti

c) Gider vergisi mükellefiyeti

d) Hiçbir mükellefiyeti yoktur


3-Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tüccar değildir? (2006 yılı için)
a) Alışları 50.000 YTL ve satışları 72.000 YTL aşanlar

b) Ticaret şirketleri

c) Kendi isteği ile bilanço esasına göre defter tutanlar

d)Gayrisafi iş hasılatı 20.000 YTL olanlar
4-Aşağıdakilerden hangisi yatırım indiriminden yararlanamaz?
a) Anonim şirketler

b) II.sınıf tüccarlar

c) Adi şirketler

d) Kolektif şirketler
5-Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancının tespitinde kazançtan indirilemez?
a) İşle ilgili seyahat giderleri

b) İşyeri kirası

c) Ücretler

d) Vergi cezaları
6-Safi ücretin tespitinde hangi imkanlar tanınır?
a) Gayrisafi ücretten hiçbir indirime imkan tanınmamıştır

b) Kamu kurumları için yapılan yasal kesintilerin indirimine imkan tanınmıştır

c) Kamu kurumları için yapılan yasal kesintilerin yarısının indirimine imkan

tanınmıştır

d) Kamu kurumları için yapılan yasal kesintilerin iki katının indirimine imkan

tanınmıştır
7-Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmez?
a) Voli alanlarının kiralanması

b) Arazinin kiralanmasıc) Dalyanların işletilmesi

d)Tuzlaların kiralanması


8-Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı kapsamına girmez?
a) Hisse senetlerinin kar payı

b) İdare meclisi başkan ve vekillerine verilen kar payıc) Komandite ortaklara verilen kar payı

d) Mevduat faizi


9-Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı kapsamına girer?
a) Menkul kıymetin kuponlu olarak satılması

b) Menkul kıymetin kuponsuz olarak satılması

c) İştirak hisselerinin devir ve temliki

d) Tahvil faizleri
10-Müteahhit Bay X’e bir ihaleye iştirak etmemesi için 10.000.-YTL ödenmiştir. Müteahhidin elde ettiği bu kazanç hangi kazanç türünün içerisinde mütalaa edilir?
a) Ticari kazanç

b) Arızi kazanç

c) Serbest meslek kazancı

d) Değer artış kazancı
11-Mükellef A, 2006 yılında bir bankada bulunan mevduatına brüt 500.-YTL faiz tahakkuk etmiştir. Vergi dışında bir kesintisi olmayan mükellefin eline geçen net tutar aşağıdakilerden hangisidir?
a) 450.-YTL

b) 425

c) 475


d) 400
12-Çiftçi Y, bir tüccara 10.000.-YTL tutarında buğday satmıştır. Aşağıdakilerden hangisi kesilen vergi tutarıdır? (Borsaya tescil ettirilmeksizin yapılan satış)
a) 400

b) 300


c) 200

d) 250
13-Mükellef C’nin 2006 yılında vergiye tabi geliri 12.000.-YTL’dır. Ödeyeceği gelir vergisi aşağıdakilerden hangisidir?


a) 2.000.-YTL

b) 2.500.-c) 2.050.-

d) 2.150.-31-Bay M’nin 2005 yılında elde ettiği gelirler aşağıdaki gibi olup, ilgili yıl için beyan etmesi gereken gelir ne kadardır?
-Zirai kazanç (gerçek usul değil).................................................. 30.000.-YTL

-Döviz tevdiat hesabı (vergisi kaynakta kesilmiş)........................ 10.000.-YTL

-Mesken kirası............................................................................... 4.000.-YTL

-Ücret (tek işverenden, vergisi kaynakta kesilmiş)..................... 20.000.-YTL

-Serbest meslek kazancı.............................................................. 40.000.-YTL
a) 40.000.-

b) 73.000.-c) 43.000.-

d) 44.000.-
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət