Ana səhifə

Gelir vergiSİ kanunu


Yüklə 0.53 Mb.
səhifə6/7
tarix25.06.2016
ölçüsü0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Geçici Madde 59 – 31.12.2007 tarihine kadar, 26.7.2001-31.12.2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının; 2001 yılında 50 milyar lirası, 2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasıyla bulunacak tutar gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnadan yararlananlar, mükerrer 80. maddede yer alan istisnadan (6.000 YTL’lik değer artışı kazancı istisnası) ayrıca yararlanamazlar.

Geçici Madde 64 – 31.12.2007 tarihine kadar sporculara ücret olarak yapılan ödemeler GV’nden müstesnadır. Bu ücretler üzerinden % 15 oranında tevkifat yapılır.

Geçici Madde 67 - (Yürürlük; 01.01.2006) 1) Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla;

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,

c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),

d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler

Üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yaparlar.

Üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı sahibinin, bu kıymetleri başka bir banka veya aracı kuruma aktarması halinde, söz konusu menkul kıymetlerin alış bedeli ve alış tarihi aktarma yapılan kuruma bildirilir. Aktarmanın başka bir kişi veya kurum adına yapılması halinde, alış bedeli ve alış tarihinin ilgili banka veya aracı kuruma bildirilmesinin yanı sıra işlem Maliye Bakanlığına da bildirilir. Bu bildirimler, başka bir kişi veya kurum adına naklin aynı banka veya aracı kurumun bünyesinde gerçekleştirilmesi veya kıymetin sahibi tarafından fiziken teslim alınması halinde de yapılır.

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının (borsa yatırım fonları hariç) katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi, menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin alım satımı, Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ile bunların dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında ve hisse senetleri kâr paylarının hisse sahipleri adına tahsilinde bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80. madde hükümleri uygulanmaz.

Bu fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarları, verilecek muhtasar beyannameye dahil edilmez. Banka ve aracı kurumlar, tevkif ettikleri vergileri şekli ve muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenecek bir beyanname ile tevkifat dönemini izleyen ayın 20. günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyan eder ve 26. günü akşamına kadar öderler.

Bu maddenin uygulaması bakımından banka veya aracı kurumlar (işleme taraf olanlar) kendilerinde bulunan veya ulaştırılan bilgi ve belgeler kapsamında tarhiyattan sorumlu tutulurlar. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle eksik beyan edilen kısım için bildirimi yapan adına gerekli tarhiyat yapılır.

2) Bu Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç), ödemeyi yapanlarca, banka veya aracı kurumlara veya bunlar aracılığıyla diğer gerçek ve tüzel kişilere ödenenler hariç, % 15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bankalara veya aracı kurumlara alış bedeli tevsik edilmeksizin teslim edilmiş olan menkul kıymetlerin gelirlerinin ödenmesinde ise ödeme banka veya aracı kurumlar aracılığıyla yapılsa dahi tevkifat yapılır. Menkul kıymetin bir banka veya aracı kurum aracılığıyla alınmış olması halinde tevkifatta, bu işlemdeki itfa bedeli ile alış bedeli arasındaki fark esas alınır. Bu iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

3) Bankalar ile aracı kurumlar, bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını (hisse senetleri ile (1) numaralı fıkranın altıncı paragrafında belirtilen menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları hariç) (1) numaralı fıkra kapsamında tevkifata tâbi tutulmaksızın almaları halinde, kendilerine satış yapanlar adına satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark üzerinden % 15 oranında tevkifat yaparlar. Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının daha önce bir banka veya aracı kurumdan alınmamış olması halinde, tevkifatın yapılmasında alış bedeli yerine ihraç bedeli esas alınır. Tevkif edilen vergiler (1) numaralı fıkra kapsamında verilecek beyannameye dahil edilmek suretiyle beyan edilir ve ödenir.

4) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75. maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarları 98. ve 119. maddelerde belirtilen sürelerde beyan edilir ve ödenir. Bu iratlar üzerinden 94. madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24. maddesi kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.

5) Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez. Şu kadar ki, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat yapılmaz.

7) (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Ticarî faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, 94. madde kapsamında tevkif edilen vergilerin tâbi olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

8) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları hariç) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olan portföy kazançları, dağıtılsın veya dağıtılmasın % 15 oranında vergi tevkifatına tâbi tutulur. Bu kazançlar üzerinden 94. madde uyarınca ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu fon veya ortaklıklarının katılma belgelerinin ilgili fona iadesinden elde edilen gelirler ile hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlar için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.

9) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde, 31.12.2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanır.

10) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce iktisap edilmiş olan menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından veya elde tutulma sürecinde elde edilen gelirler için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanır.

11) Dar mükellefler de dahil olmak üzere, bu madde kapsamında tevkifata tabi tutulan ve yıllık veya münferit beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar için takvim yılı itibariyle yıllık beyanname verilebilir. Beyan edilen gelirden, aynı türden menkul kıymetler için yıl içinde oluşan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden % 15 oranında vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim yıllarına devredilemez.

13) Bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye’de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye’de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi Hazinece veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade eder.

Bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu veya bunlar aracılığıyla yapılan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri bu madde uygulamasında diğer sermaye piyasası aracı addolunur.

14) Türkiye’de kurulu vadeli işlem ve opsiyon borsalarında 2006 yılında yapılan işlemlerden elde edilen kazançlar için (1) numaralı fıkrada belirtilen tevkifat oranı (0) olarak uygulanır.

15) Bu madde kapsamına girmeyen ve 1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilmiş olan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanır.

18) Bu madde hükümleri 31.12.2015 tarihine kadar uygulanır.Geçici Madde 68 – (Yürürlük: 1.1.2006) 31.12.2010 tarihine kadar Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılır. Ödemeyi yapanın 94. madde kapsamında tevkifat yapma zorunluluğu bulunup bulunmamasının ve 23. maddenin 1. fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenmiş olan istisnanın tevkif yoluyla ödenecek Gelir Vergisine etkisi yoktur. Türkiye Jokey Kulübü aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinde Gelir Vergisi tevkifatı bu Kulüp tarafından yerine getirilir.

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan bu gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.Geçici Madde 69 - (08.04.2006) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24/4/2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19. maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler.Geçici Madde 70 -(Yürürlük: 08.04.2006) 2006 takvim yılına ilişkin olarak yapılmış ücret ödemeleri için bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yapılmış olan gelir vergisi tevkifat tutarlarının 103. maddede bu Kanunla yapılan değişiklik hükmü uyarınca hesaplanan vergiden fazla olması halinde, fark vergi tutarı terkin edilir, tahsil edilmişse mükelleflerin sonraki dönemlerde ödeyecekleri gelir vergisinden mahsup edilir. Eksik olması halinde ise bu fark, vergi sorumluları tarafından bu Kanunun yayımlanmasından sonra yapılacak ilk ücret ödemesinden kesilerek bu ödemenin ait olduğu döneme ilişkin muhtasar beyannamenin verilme ve ödeme süresi içinde topluca (muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olmayanlar hariç) verilecek ayrı bir beyanname ile beyan edilir ve ödenir. Bu beyanname için ayrıca damga vergisi hesaplanmaz. Anılan sürede düzeltilen söz konusu fark için gecikme faizi ve vergi cezası aranmaz; eksik tahakkuk etmiş olan verginin bu süre içinde tamamlanmaması halinde bu tarihte vergi ziyaı doğmuş olur.

SORULAR

1-) Adi komandit şirketin komandite ortağı hangi şirketin ortağına benzer?

A) Kollektif şirket ortağına

B) Limited şirket ortağına

C) Adi şirket ortağına

D) Anonim şirket ortağına

E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komanditer ortağına
2-) Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılır?

A) İş için Türkiye’ye gelen ve bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla kalan yabancı uyruklular

B) İkametgahı Türkiye’de bulunmayanlar

C) Belli ve geçici görev için Türkiye’ye gelen yabancı basın muhabirleri

D) Türkiye’de 6 aydan fazla kalan bilim adamları

E) Türkiye’de yerleşmiş sayılanlar


3-) Dar mükellef Türkiye’de deniz ulaştırma işi ile uğraşarak 2006 yılı içinde 200.000 hasılat elde etmiştir. Mükellefin safi ticari kazancı kaç liradır?

A) 24.000

B) 10.000

C) 30.000

D) 18.000

E) 15.000


4-) Aşağıdaki gelir türlerinden hangisine esnaf muaflığı uygulanır?

A) Zirai kazanç

B) Serbest meslek kazancı

C) Diğer kazanç ve irat

D) Ticari kazanç

E) Menkul sermaye iradı


5-) Zirai faaliyetle uğraşan çiftçi ürünlerini satmak amacıyla mağaza veya dükkan açarsa, bu faaliyeti dolayısıyla hangi kazancı elde eder?

A) Zirai kazanç

B) Ticari kazanç

C) Serbest meslek kazancı

D) Ücret

E) Diğer kazanç ve irat


6-) Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?

A) Bir işverene bağlı olarak yapılmazlar

B) Arızi yapılan faaliyetlerdir

C) Ticari nitelik taşımazlar

D) Sermaye ikinci plandadır

E) Uzmanlığa dayanır


7-) Aşağıdaki ödemelerden hangisi ücret sayılmaz?

A) Tahkim işleri nedeniyle hakemlere yapılan ödemeler

B) Resmi arabuluculara yapılan ödemeler

C) Bilirkişilere yapılan ödemeler

D) Spor hakemlerine yapılan ödemeler

E) Tasfiye memurlarına yapılan ödemeler


8-) Gayrimenkulunu işyeri olarak kiraya vererek 10.000 TL gelir elde eden ve götürü gider usulünü seçen mükellefin gider olarak yazacağı tutar kaç TL’dir?

A) 7.500

B) 10.000

C) 6.000

D) 3.000

E) 2.500


9-) Aşağıdaki gayrimenkullerden hangisine götürü gider usulü uygulanmaz?

A) Binalar

B) Haklar

C) Madenler

D) Gemi Payları

E) Araziler


10-) Aşağıdaki gelirlerden hangisi sadece sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen bir gelirdir?

A) Piyango ikramiyesi

B) Bilirkişi ücretleri

C) Faiz geliri

D) Avukatların geliri

E) Maden ocağı işletenlerin geliri


11-) Faaliyetine devam eden bir işletme kısmen veya tamamen satılırsa, bu işlemlerden elde edilen gelir aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinin kapsamına girer?

A) Ticari kazanç

B) Arızi kazanç

C) Değer artış kazancı

D) Menkul sermaye iradı

E) Serbest meslek kazancı


12-) Telif haklarının sahipleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiraya verilmesinde stopaj oranı yüzde kaçtır?

A) 20


B) 16

C) 0


D) 10

E) 17
GV SORULARI


1) Aşağıda sayılan ticaret erbabından hangisi gelir vergisinden muaf değildir?

 1. Pazar takibi suretiyle temizlik malzemesi satanlar

 2. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işi ile uğraşanlar

 3. Bir iş yeri açmaksızın doğrudan tüketiciye iş yapan kalaycılar

 4. Hepsi

CEVAP : a
2) Serbest Meslek faaliyetinde bulunan Adi komandit şirketin komandite ortağının ortaklıktan elde ettiği kazanç;

 1. Serbest meslek kazancıdır

 2. Menkul sermaye iradıdır

 3. Ticari kazançtır

 4. Bu kar şirkette vergilendirildiğinden ayrıca gelir vergisine tabi değildir

CEVAP : a
3) Bay Yıldırım Türk vergi değeri 100.000 YTL olan apartman dairesini mesken olarak kiraya vermiş ve 2005 yılı beyannamesinde 4.000 YTL gayri safi hasılat beyan etmiştir. Başkaca bir geliri olmayan ve götürü gider usulünü seçen mükellefin 2005 yılı safi iradı aşağıdakilerden hangisidir.?

 1. 1.000 YTL

 2. 1.500 YTL

 3. 2.000 YTL

 4. 2.250 YTL

CEVAP : d
4) Yapı kooperatifi ortağı (A) kooperatife bugüne kadar 15.000 YTL aidat ödemiştir. Ortak (A) kooperatifteki hissesini 25.000 YTL’ye başkasına devretmiştir. A’nın bu devirden sağladığı gelir,

 1. Menkul sermaye iradıdır

 2. Ticari kazançtır

 3. Değer artış kazancıdır

 4. Vergiye tabi değildir

CEVAP : c
5) Aşağıdakilerden hangisinin ticari kazancı basit usulde tespit edilebilir?

 1. İkrazat işi ile uğraşanlar

 2. Kolektif şirket ortakları

 3. Sigorta prodüktörleri

 4. 12 kişilik motorlu taşıtlarla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapanlar

CEVAP : d
6) Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin yıllık gelir vergisi beyannameleri hangi zamanda vergi dairesine verilir?

 1. Memleketi terk tarihinden itibaren 4 ay içinde

 2. Takip eden yılın mart ayının 15. günü akşamına kadar

 3. Memleketi terk tarihinden önceki 15 gün içinde

 4. Memleketi terk tarihini takip eden ayın son günü akşamına kadar

CEVAP : c
7) Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren nedenlerle beyan üzerine tarh edilen vergiler, hangi süre içinde ödenir?

 1. Tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde,

 2. Taksit süreleri içinde

 3. Beyanname verme süresi içinde

 4. İki ay içinde

CEVAP : c

GV SORULARI
Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir ?

A ) Hisse senetlerinin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedel,

B ) Mevduat faizi,

C ) Hisse senedi kar payı,

D ) Hazine bonosu alım satım kazancı,

Cevap. D
Soru 2. Aşağıda sayılan kazançlardan hangisinde vergilemenin ticari kazanç esaslarına göre yapılması gerekir ?

A ) Kollektif şirketin serbest meslek faaliyetinden elde ettiği kazanç,

B ) Komandit şirket komantide ortağının şirketten elde ettiği kar payı,

C ) Limited şirket ortağının şirketten elde ettiği kar payı,

D ) Adi komandit şirket komanditer ortağının şirketten aldığı kar payı,

Cevap. B
Soru 3. Ticari işletmeye dahil olmayan bir gayrımenkulun kiracısı tarafından kiraya verilmesinden elde edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Menkul sermaye iradı,

B ) Ücret

C ) Gayrimenkul sermaye iradı,

D ) Ticari kazanç,

Cevap. C
Soru 4. Zirai kazançlarda temel vergileme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) İşletme büyüklüğü ölçüsüne göre,

B ) Hasılat üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle,

C ) Asgari zirai vergi esasına göre

D ) Basit Usule göre

Cevap. B
Soru 5. Türkiye 1. Futbol Liginde maç yöneten bir hakemin bu işten elde ettiği gelirin vergilendirilmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A ) Ücrettir ve gelir vergisi tevkifatına tabidir.

B ) Ücrettir ve bu ücret tutarına bakılmaksızın gelir vergisinden istisnadır.

C ) Serbest meslek kazancıdır, yıl boyunca elde ettiği kazancını yıllık beyanname ile beyan etmesi gerekir.

D ) Arızi kazançtır ve istisnayı aşan tutarının beyan edilmesi gerekir,

Cevap . B


Soru 6. Aşağıda sayılan ücretlerden hangisi gelir vergisinden istisna edilmemiştir ?

A ) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı ülkelerin Türkiye Büyükelçiliğinde çalışanların ücretleri,

B ) Hizmetçilerin ücretleri,

C ) Yurt dışındaki bir sosyal güvenlik kuruluşundan alınan emekli aylığı,

D ) Mürebbiyelerin ücretleri,

Cevap. D


Soru 7. Aşağıda sayılanlardan hangisi Türkiyede Tam mükellef gerçek kişi sayılır ?

A ) Türkiye’deki müşterisine Alman Mahkemelerinde hizmet veren Türkiye’de yerleşmiş Almanya Uyruklu avukat,

B ) Türkiye’deki müşterisine Alman Mahkemelerinde hizmet veren Almanya’da yerleşmiş Türk avukat,

C ) İşviçre’de yerleşmiş ve bu ülkede çalışan Türk uyruklu işçi,

D ) Türkiye’de konser veren yabancı uyruklu sanatçı,

Cevap. A
Soru 8. Dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye’de elde ettiği diğer kazanç ve iratlarını beyan etmek üzere kullanılan beyanname aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Yıllık beyanname,

B ) Kurumlar vergisi beyannamesi,

C ) Muhtasar beyanname,

D ) Münferit beyanname,

Cevap. D
Soru 9. Aşağıda yer alan mükelleflerden hangisi kazanç elde etmediği durumlarda yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda değildir ?

A ) Tam mükellef doktor,

B ) Türkiye’de İnşaat taahhüt işiyle uğraşan dar mükellef müteahhit,

C ) Türkiye’de hastane işleten dar mükellef doktor,

D ) Tam mükellef kurumdan kar payı elde eden yönetim kurulu üyesi,

Cevap. D
Soru 10. Aşağıda sayılan kişi ve kurumlardan hangisinin GVK 94 maddesi kapsamında tevkifat sorumluluğu yoktur ?

A ) İş ortaklıkları,

B ) Vakıflar,

C ) Zirai kazançlarını zirai işletme hesabına göre tespit eden çiftçiler,

D ) İşyerini kiraya vermek suretiyle GMSİ elde edenler,

Cevap. D
Soru 11. Gelir vergisi kanunu uyarınca verilecek beyannamelerin verilme zamanı bakımından aşağıdakilerin hangisi yanlıştır ?

A ) Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri izleyen yılın şubat ayının 15 nci günü akşamına kadar beyanname verirler,

B ) Münhasıran GMSİ elde eden mükelleflerin beyan süresi izleyen yılın ocak ayının 15 nci günü akşamıdır,

C ) Muhtasar beyanname izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir,

D ) Münferit beyanname, beyana tabi kazancın iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir,

Cevap. B


Soru 12. Gelir vergisi kanunu uyarınca, gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararların diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilmesi temel kural olmakla birlikte aşağıdaki zararlardan hangisinin mahsubu mümkün değildir ?

A ) Menkul sermaye iratlarında gider fazlalığından doğan zarar,

B ) Diğer kazanç ve iratlardan doğan zarar,

C ) Serbest meslek faaliyetinden doğan zarar,

D ) Yurt dışındaki faaliyetlerden doğan zarar,

Cevap. B
Soru 13. Gelir vergisi mükellefi Bay A nın 2006 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar aşağıda yer almıştır. Bu bağışlardan beyan edilen gelir tutarıyla kıyaslama yapılmaksızın tamamı indirilebilecek olan hangisidir ?

A ) Çocuk Esirgeme Kurumuna yapılan ayni bağış,

B) X Belediyesine bağışlanan bilgisayar,

C ) İstanbul İl Özel İdaresine yapılan nakdi bağış,

D ) X Belediyesi tarafından işletilen huzur evine bağışlanan çamaşır makinesi,

Cevap. D
Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde yapabilecekleri indirimlerden değildir ?

A ) Yatırım indirimi,

B ) Sakatlık İndirimi,

C ) Ar-Ge indirimi,

D ) Gider indirimi,

Cevap. D
Soru 15. 2006 yılı gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak aşağıda sayılan gelirlerden hangisi için yıllık beyanname verilmesi zorunludur ?

A ) Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç,

B ) Tek işverenden alınan ve tevkif suretiyle vergilendirilen ücret,

C ) Dar mükellef gerçek kişi tarafından elde edilen konut kira gelirinin istisna hadlerini aşan kısmı,

D ) Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

Cevap. C
Soru 16. Aşağıda sayılan arızi kazançlardan hangisi gelir vergisi tevkifatına tabidir ?

A ) Arızi ticari kazanç,

B ) Başlanmamış serbest meslek faaliyetine hiç başlanmaması karşılığında sağlanan kazanç,

C ) Gerçek usulde vergilendirilen mükellefin terk ettiği işi dolayısıyla sonradan elde ettiği kazanç,

D ) Arızi serbest meslek faaliyetinden tahsil edilen hasılat,

Cevap. D
Soru 17. Gelir vergisi kanunu uygulamasında aşağıdakilerden hangisi değer artış kazancı sayılmaz ?

A ) Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan kazanç,

B ) Telif hakkının müellifi tarafından elden çıkarılmasından sağlanan kazanç,

C ) Ortaklık hakkının elden çıkarılmasından sağlanan kazanç,

D ) Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından sağlanan kazanç,

Cevap. B
Soru 18. Gelir vergisi kanunu uyarınca gelirin elde edilmesi bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A ) Ticari kazançta gelirin elde edilmesi tahakkuk esasına bağlanmıştır,

B ) Serbest meslek kazancının elde edilmesinde ticari kazançta uygulanan esaslar geçerlidir,

C ) GMSİ da tahsil esası geçerlidir.

D )Diğer kazanç ve iratlarda elde etme esasları kazancın türüne göre belirlenir,

Cevap. B
Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Gayrimenkul sermaye iratlarında hasılatın bir unsuru değildir ?

A ) Kiraya verilen gayrimenkulun kiralama dönemi içinde elde edilen kirası,

B ) Kiraya verilen gayrimenkulun evvelki yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kirası,

C ) Gelecek yıllara ilişkin olup peşin tahsil edilen kiralar,

D ) Kiracı tarafından gayrimenkule yapılan eklentilerin kira süresi sonunda mülk sahibine bırakılmasından elde edilen hasılat,

Cevap. C
Soru 20. Emsal kira bedeli uygulaması aşağıda sayılan kiralamalardan hangisi bakımından geçerlidir ?

A ) Mülk sahibinin kardeşine bedelsiz olarak işyeri kiralaması,

B ) Boş kalan gayrimenkulun muhafaza maksadıyla bir başkasına kiralanması,

C ) Mal sahibinin iki oğluna ayrı ayrı birer apartman dairesi kiralaması,

D ) Mal sahibi ile birlikte akrabalarının da aynı evde ikamet etmesi,

Cevap. A


Soru 21. İşverenler tarafından hizmetli ve işçilere sarf edilen aşağıdaki giderlerden hangisinin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca indirimi kabul edilmez,

A ) İşyerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri,

B ) Tedavi ve ilaç giderleri,

C) Giyim giderleri, ( İşyerinde giyilen üniforma, önlük vb. Dışındaki )

D ) Sigorta primleri ve emekli aidatı,

Cevap. C


Soru 22. Gelir vergisi kanununda düzenlenen aşağıda sayılan istisna ve muafiyetlerden hangisi halen yürürlükte bulunmaktadır ?

A ) Sağlık hizmet işletmeleri kazanç istisnası,

B ) Yatırım indirimi istisnası,

C ) Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası,

D ) Göçmen ve mülteci muaflığı,

Cevap. C


Soru 23. Gelir vergisi kanunu uyarınca aşağıda sayılan tazminatlardan hangisi gider olarak kabul edilmez ?

A ) Kıdem tazminatı,

B ) Kasa tazminatı,

C ) Mali sorumluluk tazminatı,

D ) Teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar,

Cevap. D


Soru 24. Gelir vergisi kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi götürü gider uygulamasına konu olan yurt dışı faaliyetlerden değildir ?

A ) Sözleşmeye bağlı danışmanlık

B ) İnşaat,

C ) İhracat,

D) Taşımacılık

Cevap. A


Soru 25. Gelir vergisi kanunu uyarınca aşağıda sayılan vergilerden hangisi gider olarak kabul edilmez.

A ) Damga vergisi,

B ) Arazi vergisi,

C ) Banka sigorta muameleleri vergisi

D ) Binek otomobil için ödenen motorlu taşıtlar vergisi

Cevap. D


Soru 26. Aşağıda sayılan ücretlerden hangisi gelir vergisi kanunu uyarınca diğer ücretler kapsamına girmez ?

A ) Özel hizmetlerde çalışan hizmetçilerin ücretleri,

B ) Özel hizmetlerde çalışan şoförlerin ücretleri,

C ) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin ücretleri,

D ) Gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin yanında çalışanların ücretleri,

Cevap. A


Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabının indirebileceği giderlerden değildir ?

A ) Mesleki faaliyet dolayısıyla ödenen emekli aidatı,

B ) Mesleki ilan bedeli,

C ) Mesleki faaliyetle ilgili seyahat gideri,

D ) Mesleki faaliyetin icrası dolayısıyla ödenen para cezası,

Cevap. D


Soru 33. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan “ Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgi veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması “ hükmü ile tanımlanan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Ücret,

B ) Serbest meslek faaliyeti,

C ) Ticari faaliyet,

D ) Zirai faaliyet,

Cevap. B


Soru 34. Gelir vergisi kanunu uyarınca aşağıdakilerden hangisi serbest meslek hasılatının unsurlarından değildir ?

A ) Hizmet karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar,

B ) Hizmet karşılığı olarak müşteriden tahakkuk etmiş alacaklar,

C ) Müşteriden alınan gider karşılıkları,

D ) Amortismana tabi iktisadi kıymet satışından sağlanan kar

Cevap. B


Soru 39. Gelir vergisi kanunu uyarınca tevkifata tabi olmayan ücretlerin beyan şekli nedir ?

A ) Veraset ve intikal vergisi beyanı ,

B ) Yıllık gelir vergisi beyanı,

C ) Muhtasar beyanname,

D ) Münferit beyanname

Cevap. B


40. Gelir vergisi Kanunu uyarınca gelirin nev’ine bakılmaksızın ilk gelir dilimine isabet eden vergi oranı aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) % 15


B ) % 20

C ) % 25


D ) % 30

Cevap. A


1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət