Ana səhifə

Gelir vergiSİ kanunu


Yüklə 0.53 Mb.
səhifə5/7
tarix25.06.2016
ölçüsü0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Vergi Tevkifatı (Madde 94)

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

- Ücretler ile ücret sayılan ödemelerden %15,

- 18. madde kapsamındaki serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17, diğerlerinden %22, (Noterlere yapılan serbest meslek ödemelerden tevkifat yapılmaz);

- Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 5,

- Dar mükellef olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 25,

- 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %22,

HB, DT, TKOİ, KOİ, ÖİB FAİZLERİNDEN

- Devlet tahvili ve HB faizlerinden, TOKİ, KOİ ve ÖİB’nca çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden %0, (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile BK’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler, odalar, borsalar, meslek örgütleri, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları hariç (yani bunlardan kesinti yapılacak anlaşılıyor), dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);

- Nama ve hamiline yazılı tahvil faizlerinden %10,

MEVDUAT FAİZLERİNDEN (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile BK’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler, odalar, borsalar, meslek örgütleri, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları hariç (yani bunlardan kesinti yapılacak anlaşılıyor), dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil);

Döviz mevduat faizlerinden;

- 1 yıla kadar vadeli hesaplardan %24,

- 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplardan %18,

Nama ve hamiline yazılı mevduat faizlerinden

- Vadesiz, ihbarlı, 3 ay dahil vadeli hesaplardan %18

- 6 ay dahil vadeli hesaplardan %16,

- 1 yıla kadar vadeli hesaplardan %12,

- 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplardan %7,

Çiftçilerden alınan ziraî mahsuller için yapılan ödemelerden;

- Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için % 1, diğerleri için % 2,

- Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2, diğerleri için % 4,

% 25 vergi tevkifatı yapılır. (Kanuni tevkifat oranı %25’tir.)

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifat ticari, mesleki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır.

Tevkifata Tabi Olmayan Ücretler: Madde 95

1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı;

2. 16. maddede yazılı (yabancı elçilik ve konsoloslukların o memleketin uyruğunda olmayan memurlarının karşılıklı olmak şartıyla yalnızca ücret gelirleri GV’nden istisnadır) istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri;

3. Bakanlıkça yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler.Vergi Tevkifatında Uyulacak Esaslar: Madde 96

Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile verginin toplamı üzerinden hesaplanır.Muhtasar Beyannamenin Verilme Zamanı: Madde 98

94. madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar 1 ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20. günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için süre 1 ay uzatılır.

Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir.

Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirminci günü akşamına kadar verebilirler.

Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar aylık muhtasar vermek zorundadırlar.

Muhtasar Beyannamenin Muhteviyatı: Madde 99

(Kanun maddesinde muhtasar beyannamede tevkifat yapanın vergi no ve vergi dairesinin gösterilmesi mecburi tutulmamıştır.)Muhtasar Beyanname Verilmeyecek Haller – Madde 100

Genel bütçeye dahil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için beyanname vermezler.Özel haller ve münferit beyanname

Münferit Beyannamenin Verilmesi: Madde 101

Dar mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar:

1. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarını, gayrimenkulün olduğu,

2. Menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarını, mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı,

3. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde ettikleri diğer kazanç ve iratlarını işletmenin bulunduğu,

4. Arızi olarak ticari işlemlerin yapılmasından veya bu nitelikteki işlemlere tavassuttan elde edilen diğer kazanç ve iratlarla, arızi olarak serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazançlar ve dar mükellefiyete tabi olanların 45. maddede yazılı (ulaştırma) işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar, faaliyetin yapıldığı veya yolcu veya yükün taşıta alındığı,

5. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri diğer kazanç ve iratlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil), ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde ettikleri diğer kazanç ve iratları, vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını ve her türlü kazanca ilişkin ödemenin Türkiye'de yapıldığı,

6. Diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nca belirlenen,

Yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

Bu kazanç ve iratlardan serbest meslek faaliyetine ilişkin olanların beyannamelerinin bu faaliyetlerin sona erdiği, bu kazanç dışındaki diğer kazanç ve iratlarla ilgili beyannamelerin ise bu kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine verilmesi ve verginin ödenmesi mecburidir.

Geliri telif ve patent haklarının satışından ibaret olan ve tamamı üzerinden tevkif suretiyle (%25) gelir vergisi ödemiş bulunan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri için münferit beyanname vermeleri ihtiyaridir.

(Münferit beyannameyi dar mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar verirler.

15 gün içinde.)

Verginin nispeti

Esas Tarife: Madde 103

Gelir vergisine tâbi gelirler; (2006 için)

7.000 YTL’ye kadar % 15

18.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası için % 20,

40.000 YTL’nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası için % 27,

40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, fazlası % 35,

Oranında vergilendirilir.

Tarh muamelesi

Tarh Yeri: Madde 106

(Kanuni ibare) GV, mükellefin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesince tarh edilir.

1. İşyeri ve ikametgahı ayrı vergi daireleri bölgesinde bulunan mükelleflerin vergileri, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde ve mükellefe de evvelden bildirmek kaydıyla işyerinin bulunduğu;

2. Diğer ücretlerle, gezici olarak çalışanların ticaret ve serbest meslek kazançlarının vergileri, bu ücret ve kazanç sahiplerinin ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri;

Yerin vergi dairesince tarh olunur.

Tarhiyatın Muhatabı: Madde 107

GV bu vergiyle mükellef olan gerçek kişiler adına tarh edilir.

1. Küçüklerle kısıtlılarda, bunların nam ve hesabına kanuni temsilcileri;

2. Tevkifat halinde, mükellef hesabına tevkifat yapmaya mecbur olanlar;

4. Dar mükellefiyette, mükellefin daimi temsilcisi (veya temsilcilerden herhangi birisi), daimi temsilci mevcut değilse, kazanç ve iratları yabancı kişiye sağlayanlar;

Tarhiyatta muhatap tutulurlar.Vergilendirme Dönemi: Madde 108

Gelir Vergisi'nde vergilendirme dönemi, geçmiş takvim yılıdır.

Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır.

Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerin vergilendirilmesinde, vergi dönemi yerine gelirin iktisap tarihi esas tutulur.Tarh Zamanı: Madde 109
Gelir Vergisi:
- Beyannamenin verildiği günde,

- Beyanname posta ile gönderilmişse, daireye geldiği tarihi takip eden 7 gün içinde;

- Diğer ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu takvim yılının ikinci ayında, takvim yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde;

Diğer ücret sahiplerinden tarh zamanlarının hitamından evvel memleketi terk edenlerin vergileri, memleketi terke takaddüm eden 15 gün içinde tarh olunur.

Diğer ücret sahipleri, vergi karnelerini ibraz ederek vergilerini tarh ettirirler.

Dönem İçinde İşe Başlayan Diğer Ücret Sahiplerinin Vergi Matrahı ve Vergileri: Madde 110

1. Takvim yılı içinde işe başlayan diğer ücret sahiplerinin vergi matrahı, işe başlama ayı hariç tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki aylara isabet eden miktardır.

Takvim yılının birinci yarısı içinde iş bırakılırsa, keyfiyeti takvim yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olunur.

Talih Oyunları Salonlarından Elde Edilen Kazançlarda Asgari Vergi Mükerrer Madde 111

Turizmi Teşvik Kanunu'na göre talih oyunları salonları işletmeciliği faaliyetinde bulunan gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri; cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, ilk 6 oyun masasının her biri için aylık 800 milyon lira, sonra gelen her oyun masası için ise 600 milyon lira, ilk 60 oyun makinesinin her biri için 80 milyon lira, sonra gelen her oyun makinesi için ise 60 milyon lira asgari vergi öderler.

Aylık dönemler itibariyle hesaplanan bu vergi, müteakip ayın 20. günü akşamına kadar gelir vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir. Bir önceki yıl içinde tahakkuk eden bu vergiler, yıllık beyanname üzerinden bu faaliyete ilişkin olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir, mahsup edilemeyen vergiler ise red ve iade edilmez.

Verginin ödenmesi

Taksitler

Yıllık Beyana Tabi Gelirler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme: Madde117

1. Şubat ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen GV Şubat ve Haziran aylarında; (Basit usul mükellefler)

2. Mart ayı içerisinde verilmesi gereken beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen GV Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Diğer Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme: Madde 118

Diğer ücretlerin vergisi:

1. Yıllık verginin yarısı takvim yılının 2., diğer yarısı 8. ayında;

2. Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda; diğer yarısı takvim yılının 8. ayında;

3. Yılın ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda; ödenir.
Vergi Tevkifatının Yatırılması: Madde 119

94. madde gereğince yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenler tarafından beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar yatırılır.Münferit beyanname ili bildirilen kazançların vergisi: Madde 120

Beyanname verme süresi içinde (15 gün) ödenir.Geçici Vergi: Mükerrer Madde 120

Ticari kazanç sahipleri (basit usulde olanlar hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre belirlenen ilgili hesap döneminin 3’er aylık kazançları (42. madde kapsamına giren [birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işleri] kazançlar ile noterler hariç) üzerinden %20 geçici vergi öderler. (Kanuni dönem 6 ay)

Hesaplanan geçici vergi, 3 aylık dönemi izleyen ikinci ayın 10. günü akşamına kadar beyan edilir ve 17. günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42. maddede belirtilen [birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işleri] kazançlardan yapılan tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.

Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin % 10'u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. (% 10 yanılma payı, beyan edilen değil edilmesi gereken matrah üzerinden hesaplanır.)

Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve ceza tahsil edilir.

Bir önceki takvim yılında 3’er aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir. (Mahsup edilemeyen tutarın diğer vergi borçlarına mahsubu işleminin yapılması için yazılı başvuru şartı aranmaz. İadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir.

Söz konusu mahsup işlemi AATUH Kanun’un 47. maddesi hükmündeki ödeme sırası dikkate alınarak re’sen yapılır. Mahsup işlemi yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir. Vergi borçları için vade tarihinden yıllık beyannamenin verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanır. Bu tarihten sonra vergi borcu için gecikme zammı uygulanmaz.

Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Teminat ve inceleme raporu aranmaz.)Dönemsellik esasına göre, peşin tahsil edilen bir yıllık abonelik bedelinin sadece döneme isabet eden kısmı matraha dahil edilir.

Yabancı paralar ve bu cinsten borç ve alacaklar, merkez Bankası’nca dönemin kapandığı tarih itibariyle ilan edilen döviz kurları ile değerlendirilir.

Yıllık olarak hesaplanan amortisman tutarının ilgili döneme isabet eden kısmı dikkate alınır.

İndirim, istisna ve zararlar dikkate alınır. Örneğin, Bağkur primleri ilgili döneme ait ve ödenmiş olması koşuluyla indirim konusu yapılır.

Mahsup süresi geçtikten sonra kesinleşen geçici vergi için vergi aslı yönünden tarhiyat yapılmayacak olup gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanır.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler gelir tablosunu, ikinci sınıf tüccarlar işletme hesabı özetini, serbest meslek erbabı ise serbest meslek kazanç bildirimini beyannameye eklerler.(Geçici vergiyi ticari kazanç, serbest meslek sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri öderler.

Yıl sonunda gelir vergisine mahsubundan sonra geçici vergi kalırsa mükellefin isteği olup olmadığına bakılmadan diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Buna rağmen hala kalırsa yıl sonuna kadar mükellefin yazılı isteği olursa iade edilir.)Mahsuplar

Vergi Tevkifatının Mahsubu: Madde 121

Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan GV’nden mahsup edilir. Mahsubu yapılan miktar GV'nden fazla olduğu takdirde aradaki fark mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğden itibaren 1 yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunur. (Burada geçici verginin tersine tevkifat fazlalığı mükellefe bildiriliyor, tebliğden itibaren 1 yıl içinde mükellefin yazılı isteği üzerine iade.)

Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla, yıllık GV beyannamesinin verildiği tarih itibariyle, ikmalen veya re’sen yapılan tarhiyatlarda ise mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılır. (Normal mahsuplarda ödemenin GV beyannamesinin verildiği tarihte yapıldığı kabul ediliyor, ama re’sen ve ikmalen tarhiyatlarda mahsup dilekçesi ve eklerinin tam olarak verildiği tarihte yapıldığı.)

MAHSUBEN İADE

NAKDEN İADE

-Mahsup işleminin yapılabilmesi için tevkif suretiyle kesilen verginin beyannameye dahil edilen gelir veya kazanca ilişkin olması gerekmektedir. Gelir veya kazanç türünün bir önemi yoktur.

-Tevkif suretiyle kesilen verginin gelir vergisine mahsup edilmesi sonunda kalan kısmın diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir.

-Mahsup talebinin dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin listenin dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir.

-Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması koşuluyla yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibariyle yapılacaktır. Bu tarihten itibaren mükelleflerin mahsubunu talep ettikleri vergi borçları için gecikme zammı uygulanmaz.

-Ortaklar, ortağı bulundukları adi ortaklık veya kollektif şirketlerin müteselsilen sorumlu oldukları vergi borçlarına da mahsuben iade talebinde bulunabilirler.

-Mükelleflerin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu mümkündür.
-Nakden iade taleplerinin dilekçe ile yapılması şarttır.

Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 10.000 YTL’yi aşmaması halinde iade talebi, yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo ile birlikte,

-Ücret ve GMSİ’ye ilişkin olması halinde işveren tarafından verilen ve kesintinin yapıldığını gösteren yazının, GMSİ’ye ilişkin olarak kira kontratının,

-MSİ’ye ilişkin olarak kesintiyi yapan kurumlar tarafından düzenlenen ve kesintinin yapıldığını gösteren yazının,

-Serbest meslek kazancına ilişkin olarak vergilerin sorumlu adına tahakkuk ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının,

-Ticari ve zirai kazançlara ilişkin olarak tevkif edilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin,

dilekçeye eklenmesi koşuluyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.

Nakden iade talebinin 10.000 YTL’yi aşması halinde, bu miktarı aşan kısım vergi inceleme raporuna göre iade edilir. 10.000 YTL’ye kadar olan kısım ise teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir. Teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin iade yapılır.

Nakden iade talebinin 100.000 YTL’ye kadar olan kısmı, YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilir.

İade talebinin 100.000 YTL’yi aşan kısmının iadesi her halükarda vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

Genele ve katma bütçeli idarelere, mahalli idarelere ve sermayelerinin % 51 ve fazlası bu kurumlara ait işletmelere yapılacak iadeler, gerekli belgelerin ibrazı üzerine miktara bakılmaksızın ve inceleme raporu ile teminat aranmaksızın yerine getirilir.

Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir.Ücretlilerde vergi indirimi: Mükerrer Madde 121

Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde, mükellefin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili eğitim, sağlık, gıda, giyim ve ikamet edilen konuta ait kira harcamalarının yıllık toplam tutarının;

- 3.600 YTL’ye kadar % 8'i,

- 7.200 YTL’nin 3.600 YTL için % 8'i, aşan kısmı için % 6'sı,

- 7.200 YTL’dan fazlasının, 7.200 YTL için % 7'si, aşan kısmı için % 4'ü,

Ücretlinin ertesi yılda ödeyeceği gelir vergisinden mahsup edilir veya işverenler aracılığı ile kendisine nakden iade edilir.Diğer Ücret Vergisinin Mahsubu: Madde 122

Diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı muhtasar beyannameye tabi işverenler nezdinde çalışmaya başladıkları takdirde, bu tarihten sonraki aylara ait olmak üzere peşin ödemiş oldukları vergiler gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilir ve mahsubu yapılan miktar hizmet erbabının vergi karnesine işveren tarafından kaydolunur.Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu: Madde 123

Tam mükellefiyete tabi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan orada ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh edilen GV'nin yabancı memleketlerde elde edilen kazançlara isabet eden kısmından indirilir.

İndirilecek miktar GV'nin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alınmaz.

GV'nin yabancı memlekette elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, bunların gelire olan nispeti üzerinden hesaplanır.

Bu vergi indiriminin yapılması için:

1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir vergi olması;

2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi şarttır.

Vesikalar taksit zamanına kadar gelmemiş olursa, yabancı memlekette elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden vergi kısmı bir yıl süre ile ertelenir. Aranan vesikalar bu süre zarfında vergi dairesine ibraz edildiği takdirde vergi tenzil edilir; süre geçtikten sonra erteleme hükmü kalkar ve vesikalar ibraz edilse bile nazara alınmaz. Mücbir sebeplere ait hükümler mahfuzdur.

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin ilgili bulundukları kazanç ve iratlar mükellef tarafından hangi yılın gelirine ithal edilmişse, bu vergiler de o gelire ait vergiden indirilir.

Geçici Madde 55 –1/1/1999-31/12/2005 tarihleri arasında elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan GVK’nun 75. maddesinin 7 (mevduat faizleri), 12 (k/z ortaklığı belgesi ve k/z’a katılma belgesi hesabı karşılığında ödenen kar payları), ve 14 numaralı bentlerinde (Tahvil, HB, TOKİ, KOİ ve ÖİB’nca çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile iktisabı veya elden çıkarılmasından sağlanan menfaatler) yazılı menkul sermaye iratları ile menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kâr payları için yıllık beyanname verilmez, beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət