Ana səhifə

Gelir vergiSİ kanunu


Yüklə 0.53 Mb.
səhifə4/7
tarix25.06.2016
ölçüsü0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Safi İrat - Madde 78

Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından aşağıdaki giderler indirilir:

1. Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan giderler;

2. Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri (Şirket toplantılarına bizzat veya bilvekale iştirak gibi sermayenin idaresi için yapılan giderler irattan indirilmez);

3. Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar (gelir vergisi irattan indirilmez.)

Yabancı Parası İle Ödenen Faiz ve Temettüler - Madde 79

Menkul sermaye iratları, yabancı parası ile tahsil edildiği veya yabancı parası olarak kayıtlara intikal ettirildiği veya bu iratlara yabancı parası olarak tasarruf edildiği takdirde mezkur iratlar, tahsil edildikleri veya kayıtlara intikal ettirildikleri veya tasarruf olundukları günün borsa rayici üzerinden, borsada rayici yoksa Maliye Bakanlığı'nca tayin olunacak kur üzerinden Türk Parasına çevrilirDiğer kazanç ve iratlar

Gelire Giren Diğer Kazanç ve İratlar: Madde 80

1. Değer artışı kazançları,

2. Arızî kazançlar.

Değer artışı Kazançları: Mükerrer Madde 80

Aşağıdaki mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1. (Yeni, Yürürlük; 01.01.2006) İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar. (Yani, 1-İvazsız olarak iktisap edilen menkul kıymetlerin elden çıkarılması ile sağlanan kazançlar, 2-Dar mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin her daim elden çıkarılması ile sağlanan kazançlar, 3-Tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin 2 yıldan önce elden çıkarılması ile sağlanan kazançlar değer artışı kazancıdır.)

2. 70. maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde (arama, işletme imtiyaz hakları ve ruhsatları, marka, ticaret ünvanı, kullanma hakkı ve imtiyazları) yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının (1) (arazi, bina, kaynak, maden, taş ocağı, tuğla harmanları, tuzlalar), (2) (voli mahalleri, dalyanlar), (4) (gayrimenkul olarak tescil edilen haklar) ve (7) (gemi, motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak 4 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.).

“Elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 (2006 için) YTL’si gelir vergisinden müstesnadır. (Yani, sermaye piyasası araçları için istisna yok.)

Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır.

Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları: Madde 81

Aşağıdaki yazılı hallerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez :

1. Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanunî mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle aynen devir alınması.

2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.).

3. Kollektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi (Kollektif ve adi komandit şirketlerin şekil değiştirerek anonim şirket haline dönüşmesi halinde şekil değiştiren kollektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.).

Safi Değer Artışı: Mükerrer Madde 81

Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur.

Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; VUK hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınır.

İşletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin elden çıkarılması halinde, iktisadî kıymetlerin maliyet bedeli yerine amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değeri esas alınır.

Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere DİE’nce belirlenen TEFE artış oranında artırılarak tespit edilir. (01.01.2006) Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.

Arızi Kazançlar: Madde 82

Vergiye tâbi arızi kazançlar şunlardır :

1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.

2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.

3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).

4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.

5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45. maddede yazılı işleri (ulaştırma) arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 14.000 YTL kısmı gelir vergisinden müstesnadır. (2006 için)

Henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlarda istisna uygulanmaz.

Verginin tarhı

Beyan esası

Beyanname Çeşitleri: Madde 84

Gelir Vergisi beyanları:

1. Yıllık;

2. Muhtasar;

3. Münferit;

Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur.Gelirin Toplanması ve Beyan: Madde 85

Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar (zarar) bile, yıllık beyanname verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerine şamil olmak üzere kollektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da uygulanır.Toplama yapılmayan haller: Madde 86

Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.1. Tam mükellefiyette;

- Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar,

- Bu Kanunun 75. maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, (Emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;

a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler,

b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler,

c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler.

- Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı)

- Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan (15 milyar) tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil) (Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenin bir işverenden hariç diğer ücret gelirleri haddi aşarsa dahil edilmeyen dahil bütün ücret gelirleri toplanarak beyan edilecektir. Birinci işverenin hangisi olacağını mükellef serbestçe belirleyecektir.)

- Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan (15 milyar) tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları, (Elde edilen gelirin tevkifata tabi tutulmuş, birden fazla işverenden alınan ücret, MSİ ve GMSİ olması halinde ücret gelirleri ayrı toplanacaktır. Bu toplam sınırı aşıyorsa birinci işverenden alınan ücret de dahil, tüm ücret gelirleri ve diğer tüm gelirler beyan edilecektir. Eğer MSİ ve GMSİ gelirleri toplamda sınırı aşmıyorsa ücret gelirlerinin de aşmaması halinde beyan edilmeyecektir.)

- Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 875 YTL’yi (2006) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.2. Dar mükellefiyette, tamamı Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlar.


BEYANNAMEYE DAHİL EDİLECEK VE DAHİL EDİLMEYECEK GELİRLER

Tam mükellef gerçek kişiler

Beyan edilecek gelirler

Hiçbir şekilde beyan edilmeyecek gelirler

-Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar

-Basit usulde vergilendirilen ticari kazançlar

-Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar

-Serbest meslek kazançları

-Tasfiye halindekiler dahil kollektif şirket ortakları, komandit şirketlerin komandite ortakları


-Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar,

-Vergi kesintisine tabi tutulmuş mevduat faizleri,

-Özel finans kurumlarınca kar-zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları ve repo gelirleri,

-Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payları,

-07.10.2001 tarihinden itibaren düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla elde edilen MSİ,

-Kurumların 1998 ve öncesi hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançların dağıtımı dolayısıyla elde edilen kar payları,

-Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemleri sonucunda elde edilen kar payları,

-Toplamı 875 YTL’yi aşmayan, tevkifat ve istisna uygulamasına konu olmayan MSİ ve GMSİ,

-Emekli, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler,

-Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları

-Tek işverenden sağlanan ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri

-Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı 15.000 YTL’yi aşmayan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler,

-Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 15.000 YTL’yi aşmayan MSİ ve MSİ iratları.

Dar mükellef gerçek kişiler

Beyan edilecek gelirler

Yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek gelirler (tevkif suretiyle vergilendirilmiş kazançlarda)

-Ticari kazançlar

-Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar

-Tevkifata tabi tutulmamış GMSİ,

- Tevkifata tabi tutulmamış serbest meslek kazançları-Ücretler

-Serbest meslek kazançları

-Menkul sermaye iratları

-Gayrimenkul sermaye iratları

-Diğer kazanç ve iratlarZararların Kârlara Takas ve Mahsubu: Madde 88

Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. (Diğer kazanç ve iratlardan doğan zararlar mahsup edilemez)

Zarar arka arkaya 5 yıl mahsup edilebilir.

Türkiye'de mahsup edilen yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi halinde, Türkiye'deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı kazanç, mahsuptan önceki tutardır.

Türkiye'de Gelir Vergisi'nden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt içindeki kazanç ve iratlardan mahsup edilmez.

Zarar olarak mahsup edilecek olanlar

Zarar olarak mahsup edilmeyecek olanlar

-Diğer kazanç ve iratlar dışındaki kazanç ve iratlar,

-Yurt dışındaki faaliyetten doğan zarar (İlgili ülkedeki denetim elemanlarınca rapora bağlanmalıdır.)-Diğer kazançlardan doğan zararlar,

-MSİ ve GMSİ’de sermayede vukua gelen eksilmeler,

-Türkiye’de gelir vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararları.Diğer İndirimler: Madde 89 (Yeni, 31.07.2004)

Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

1. Beyan edilen gelirin, bireysel emeklilik sistemi için % 10’unu, diğer şahıs sigorta primleri için, % 5’ini ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, (Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması) ve (ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla; eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir.)

Beyan edilecek gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararlarının toplamından önceki tutar esas alınacaktır.

Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortaları için ödenen primlerin birlikte olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar beyan edilecek gelirin % 10’u ile sınırlı olacaktır. Bu durumda şahıs sigorta primleri için % 5 sınırı ayrıca aranacaktır.2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (vergi iadesinden yararlananlar, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine bu Kanunun 31. maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık (sakatlık) indirim uygulanır. Bu indirim, bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ve ücret geliri elde edenler için de uygulanır. İndirim, hizmet erbabının tevkifat matrahına uygulanır.

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri (katma bütçe yok), il özel idareleri, belediyeler, köyler ve kamu yayarına çalışan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde %10) aşmamak kaydıyla makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar. (Okul koruma dernekleri sayılmadığından dahil değil.)

5. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köylere bağışlanan okul, (rehberlik ve araştırma, mesleki ve teknik eğitim, iş eğitim merkezleri ile akşam sanat okulları dahil, öğretmen evi, hizmet içi eğitim binası hariç), sağlık tesisi ve 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı. (Sınır yok.)

6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı indirilir. (maliyet bedeli)

7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yayarına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen;

- Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,

- Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, film, broşür, kaset Cd ve Dvd gibi manyetik, elektronik, ve bilişim teknolojisi ile üretilenler de dahil, görsel işitsel ve basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içi ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,

- Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin kültür Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,

- Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,

- Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,

- Kültür envanteri oluşturulması çalışmalarına,

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,

- Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ve bu alanlardaki araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına,

- Kütüphane, müze sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel, sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,

ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü.

8. GSGM ve TFF kanunları kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının amatör sporlar için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si.

9. Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %40’ı oranında hesaplanacak “ar-ge” indirimi.

Bağışın nakden yapılmaması halinde, mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Takdir Komisyonu'nca tespit edilecek değeri esas alınır.Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar:

-7269 sayılı Kanun’a göre (afetlerle ilgili) milli ve mahalli yardım komitelerine makbuz karşılığı yapılan aynı/nakdi bağışlar,

-Yüksek Öğretim Kanunu’na göre üniversitelere yüksek teknoloji enstitüsüne yapılan nakdi bağışlar, vakıf üniversitelerine yapılan bağış ve yardımlar,

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu’na göre yapılan bağış ve yardımlar,

-TÜBİTAK Kanunu’na göre yapılan nakdi bağışlar,

-SHÇEK Kanunu’na göre yapılan nakdi bağışlar,

-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’na göre yapılan ayni/nakdi bağışlar,

-TSK Güçlendirme Vakfı Kanunu’na göre yapılan ayni/nakdi bağışlar,

-Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Kanunu’na göre yapılan ayni/nakdi bağışlar,

-İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 76. maddesine göre ilköğretim kurumlarına yapılan nakdi bağışlar.Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilmeyecek Giderler: Madde 90

GV, diğer şahsi vergiler ve bütün vergi ve para cezaları, gecikme zamları ve faizler.Yıllık Beyannamenin şekil ve muhtevası: Madde 91

Yıllık Beyannamenin verilmesi: Madde 92

GV mükellefleri beyannamelerini izleyen yılın 15 Mart akşamına kadar, basit usuldekiler 15 Şubat akşamına kadar vergiyi tarha yetkili vergi dairesine,

Dar mükellefiyette, Türkiye'de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye'de oturduğu yerin, yoksa işyerinin, işyeri birden fazla ise bu işyerlerinden herhangi birisinin bulunduğu yer vergi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta ile gönderilir.

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden (önce gelen) 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.


1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət