Ana səhifə

Gelir vergiSİ kanunu


Yüklə 0.53 Mb.
səhifə1/7
tarix25.06.2016
ölçüsü0.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


(193) GELİR VERGİSİ KANUNU (1960)
Gelir, gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. (Safi tutar)

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır :

1. Ticarî kazançlar,

2. Ziraî kazançlar,

3. Ücretler,

4. Serbest meslek kazançları,

5. Gayrimenkul sermaye iratları,

6. Menkul sermaye iratları,

7. Diğer kazanç ve iratlar.

(Gerçek kişi bakımından medeni ehliyet veya yaşın gelir vergisine etkisi yoktur.)Tam mükellefler

Tam mükellefler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler:

1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar;

2. Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bulundukları ülkelerde Gelir Vergisine tabi tutulanlar, ayrıca vergilendirilmezler.)

Türkiye'de yerleşmiş sayılanlar:

1. İkametgahı Türkiye'de bulunanlar

2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez.)

Türkiye'de Yerleşme Sayılmayan Haller

Aşağıda yazılı yabancılar memlekette 6 aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar:

1. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler;

2. Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya kalmış olanlar.Dar mükellefiyet

Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.Kazanç ve iradın Türkiye'de elde edildiği şu şartlara göre tayin olunur:

1. Ticari kazançlarda; kazanç sahibinin Türkiye'de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması (Bu şartları haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlardan, ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz.)

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması veya satış akdinin Türkiye'de yapılmış olmasıdır. İş merkezinden maksat ise, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği merkezdir.

2. Zirai kazançlarda: Zirai faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi;

3. Ücretlerde:

a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi;

b) Türkiye'de kain müesseselerin idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine tasfiye memurlarına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiye'de değerlendirilmesi;

4. Serbest meslek kazançlarında: Serbest meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi;

5. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulün Türkiye'de bulunması ve bu mahiyetteki mal ve hakların Türkiye'de kullanılması veya değerlendirilmesi;

6. Menkul sermaye iratlarında: Sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması;

7. Diğer kazanç ve iratlarda: Bu kazanç veya iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi;

Değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de, ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır.

(Dar mükellefiyette gelirden hareket edilir. Yurt dışında çalışan Türk işçileri dar mükellefiyet kapsamında değerlendirilmektedir.)

İşyeri ve Daimi Temsilci

Daimi temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit (birden çok) ticari muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir.

Aşağıda yazılı kimseler, daimi temsilcisi sayılırlar:

1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre acente durumunda bulunanlar;

2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler;

3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar.Muaflık ve istisnalar

Esnaf muaflığı

Vergiden Muaf Esnaf - Madde 9

(Muaflık kişilerin GV’nden istisna tutulmasıdır. İstisna ise belli bir konu, işlem veya olayın GV’nin dışında tutulmasıdır. Muaflıkta kişi, istisnada konu.)

Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açarak o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç, bunlar vergiden muaf olamaz);

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike (tüketiciye) iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;

3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47. maddede yazılı (Basit usulün genel şartları) şartları haiz bulunanlar (51. madde şümulüne girenler (basit usulden sayılamayacak işler) muafiyetten faydalanamazlar);

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu ölçüler, aileler hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;

6. Hariçten işçi almamak, muharrik (harekete geçiren, çeviren) kuvvet kullanmamak kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın satanlardan 47. maddenin 1 (bilfiil çalışmak) ve 3 (ticari, zirai ve mesleki bakımdan GV’ne tabi olmamak) numaralı bentlerinde yazılı şartları haiz bulunanlar;

Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıdaki işleri GV ve KV mükelleflerine devamlılık arz edecek şekilde yapanlar muaflıktan faydalanamazlar.

Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak GV ve KV mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar.

Gezici olarak milli piyango bileti satanlar ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.

Bu muaflığın, 94. madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.

(Muaflıktan mükellefliğe, muaflığın kaybedildiği yılın başından itibaren geçilir.)


Diğer Muaflıklar

Diplomat Muaflığı (Madde 15)

Yabancı devletlerin elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri olanlar hariç) ile elçilik ve konsoloslukların o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler karşılıklı olmak şartıyla GV'nden muaftırlar.

Bu muaflığın menkul sermaye iradı üzerinden tevkif suretiyle alınan vergiye şümulü yoktur. (Menkul sermaye iratlarından kesinti yapılır.)

Ücret İstisnası

Yabancı elçilik ve konsoloslukların 15. maddeye girmeyen memur ve hizmetlilerinin yalnız bu işlerinden aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartıyla GV'nden istisnadır.Kazançlarda istisnalar

Serbest Meslek Kazançlarında: Madde 18

Mükellefi, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bant, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat GV’nden müstesnadır. (Sadece sahipleri ve kanuni mirasçıları)

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi de istisnadır.

B


Bu istisnalardan başka ayrıca,

1- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile, serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılmış, buralarda 06.02.2004 tarihi itibariyle faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre içinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar da gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. (85 no.lu KV Tebliği)

2- 4490 sayılı Türk Ul.Ar. Gemi Sicili Kanunu ile, sicile kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.


u istisnanın, tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. (GV 94. maddeye göre (% 17) kesinti yapılır.)

PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası: Mük.Madde 18

PTT acenteliğinden elde edilen kazançlar, GV’nden müstesnadır. Bu istisnanın, tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur. (GV 94. maddeye göre kesinti yapılır.)Ticarî ve ziraî kazançlarda yatırım indirimi istisnası Madde 19: (1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılmıştır. Yürürlük; 08.04.2006)

Eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası: Madde 20 (1.1.2004’ten geçerli)

O
Yemek, yatma ve taşıma bedelleri okul ücretlerine dahilse bu faaliyet gelirleri de istisnadan faydalanabilir.


kul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, 5 vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar. (01.01.2004 tarihinden önce faaliyete geçen okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar ile bilumum kurslar, öğrenci etüt eğitim merkezleri ve dershanelerin işletilmesinden elde edilen kazançlar, eğitim tesislerinde yer alan büfe, kantin vb.lerinin işletilmesi veya kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar istisna kapsamı dışındadır.)

Sermaye iratlarında istisnalar

Gayrimenkuller ve Haklarda Madde 21

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (2006 için 2.200,00. YTL) lirası gelir vergisinden müstesnadır. Bu had üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlarla gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

Menkul sermaye iratlarında: Madde 22

1. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %25'i, Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta şirketlerinden 10 yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin %10'u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.

İstisna edilen tutar üzerinden 94. madde 15. bende göre tevkifat yapılmaz.

2. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75. maddenin ikinci fıkrasının (1) (her nevi hisse senedi kar payı), (2) (iştirak hisselerinden doğan kazançlar) ve (3) numaralı bentlerinde (idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları) yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94. maddeye göre tevkifat yapılır ve bu tevkifin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda hesaplanan vergiden mahsup edilir.Müteferrik istisnalar

Ücretlerde: Madde 23

Aşağıda yazılı ücretler GV'nden istisnadır:

1. Köylerde veya belediye içi nüfusu 5.000'i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı, kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri;

2. GV'nden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanındaki işçi ücretleri;

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri;

4. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri;

5. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler, ticaret mahalli olmayan yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);

6. Sanat okulları ile enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler;

7. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşyerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin (2006 yılı için 8,25 YTL)’yi aşmaması ve ödemenin yemek verme hizmetini sağlayanlara yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşan kısmı ile yemek bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.);

8. Maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2'sini aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz);

9. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri;

10. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile SSK Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları (SSK Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklarca ödenen aylıkların toplamı, en yüksek Devlet memuruna ödenenden fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil);

11. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri.

12. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları;

14. Dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler;

15. 100 ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde 1, 100’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde 2 amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi şartıyla bu amatör sporculara ödenen ücretler. (Asgari ücretin 2 katını aşmamak kaydıyla)Gider Karşılıklarında: Madde 24

Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler GV'nden istisnadır:

1. Harcırah Kanunu'na tabi kurumlar tarafından harcırah, yolluk ödemeleri;

2. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur);

3. Devlet Memurları Kanunu'na göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine avans olarak ödenenler dahil);

4. Sayım ve seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre verilen zaruri gider karşılıkları.Tazminat ve Yardımlarda

Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar GV'nden müstesnadır:

1. Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yardımlar;

2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar (Asker ailelerine yapılan yardımlarla hayır dernekleri ve yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak bu istisnaya girerler);

3. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar (Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemeler en yüksek Devlet memuruna ödenen tutardan fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi tutulur. Muhtelif sandıklardan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve toptan ödemeler topluca dikkate alınır.);

4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.);

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu istisna, hizmet erbabının 2 aylığına tekabül eden yardım kısmına uygulanır.);

6. Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler;

7. 1475 ve 854 sayılı Kanun'lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz);

8. Genel olarak nafakalar (Alanlar için);

9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar.

10. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduat, sürelerini doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve yardımlar.Vatan Hizmetleri Yardımlarında

Aşağıdaki yazılı vatan hizmetleri yardımları GV'nden müstesnadır:

1. Harb malullüğü zamları;

2. Harb malullerine ve şehit, dul ve yetimlerine verilen tekel beyiyeleri;

3. Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit, dul ve yetimi sıfatıyla yapılan bilumum ödemeler (Özel kanunlarla kendilerine şehit sıfatı verilenlerle harp, isyan, eşkıya, kaçakçı takibi, sanıkların ve mahkumların takibi, manevra, talim ve tatbikat esnasında görev başında veya görevden doğan sebeplerle ölenler şehit sayılır.);

4. Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar ile ödenen mükafatlar.Teçhizat ve Tayın Bedellerinde

Aşağıda yazılı teçhizat ve tayın bedelleri GV'nden müstesnadır:

1. Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemeler;

2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve işten ayrılma halinde geri alınan giyim eşyası);

3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri.

Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde

Tahsil ve tatbikat giderleri karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler GV'nden istisnadır:

1. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar (özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler, benzeri devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Asli görev veya memuriyet dolayısıyla alınan ücretler bu istisnaya dahil değildir);

2. Resmî ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar;

3. Öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim müesseseleri veya tahsil masrafları deruhte edenler tarafından verilen paralar.

Teşvik İkramiye ve Mükafatları

Teşvik gayesiyle verilen ikramiye ve mükafatlar GV'nden müstesnadır:

1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatlar;

2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile THK veya kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilenlere; uçuş hizmetleri, denizaltına dalış yapanlara dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;

3. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler;

4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler.Sergi ve Panayır İstisnası: Madde 30

Dar mükellefiyete tabi olanların:

1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar (Türkiye'de iş yeri ve daimi temsilcileri bulunmamak şartıyla);

2. Bu sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar; GV'nden müstesnadır.İndirimler

Sakatlık indirimi Madde 31

Aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

- Birinci derece sakatlar için 440,00. YTL, (2006 yılı için)

- İkinci derece sakatlar için 220,00 YTL,

- Üçüncü derece sakatlar için 110,00 YTL.

Vergi Karnesi Esası Madde 35

A) İndirimlerden faydalanmak isteyenler vergi karnesi almak zorundadırlar.

B) Bu Kanun'un 2. maddesinde sayılan kazanç ve iratları elde edenler (istisna ve muafiyetlerden faydalananlar dahil) vergi karnesi almak ve GV yönünden durumlarını ve değişiklikleri karnelerine yazdırmak zorundadırlar.

İndirimin Uygulanmayacağı Gelirler Madde 36

Muhtelif yerlerden ücret alan hizmet erbabı için sakatlık indirimi, bunlardan yalnız en yüksek olan ücretin vergisine uygulanır. Hizmet erbabının vergi karnesi varsa indirimin uygulanacağı ücret bu karneyi muhafaza eden işverenden aldığı ücrettir. VUK ile karne almaktan muaf tutulmuş olanlarda indirimin uygulanacağı ücret, aile durumu sual varakasını muhafaza eden işverenden aldığı ücrettir.

D
Ticari kazancın tespitinde sadece tahsil edilen gelirleri anlamamak gerekir. Gelirin mahiyet ve miktar itibariyle kesinleşmesi, alacaklıları açısından, tahakkukun gerçekleştiğini ifade eder. Bu durumda vergiyi doğuran olay da ortaya çıkmış sayılır.
ar mükellefiyete tabi kimseler sakatlık indiriminden yararlanamazlar.

  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət