Ana səhifə

GEÇİCİ depolama yeri İŞletiCİleriNİn müsteşarliğa vereceğİ taahhütname örneğİ


Yüklə 36.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü36.5 Kb.

EK 79GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ İŞLETİCİLERİNİN MÜSTEŞARLIĞA VERECEĞİ TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
(Noterden tasdikli olacaktır.)

Yeri ve diğer özellikleri...........................tarihli ve ................................ sayılı yazımızla sunulan belgelerde gösterilmiş bulunan mahallin geçici depolama yeri olarak açmak ve işletmek için Gümrük Müsteşarlığınca verilecek izne karşı:


1- Geçici depolama yerine alınacak eşya dolayısı ile kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Gümrük Müsteşarlığının bu husustaki tebliğlerine uymayı,
2- Geçici depolama yeri içinde ve dışında emniyetin sağlanmasını ve buraya konulacak eşyanın hazine haklarının kaybına meydan vermeyecek surette korunmasının teminini,
3- Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere ve işbu taahhütnameye uyulmamasından dolayı geçici depolama yerine konulan eşyanın ziyaa uğradığı tespit edildiği takdirde, buna terettüp edecek bütün sorumluluğu kabul etmeyi, devlet haklarına ait tazminat ve zarar ziyanı mahkeme hükmüne veya hakem kararına gerek kalmaksızın Gümrük Müsteşarlığının talebi üzerine derhal karşılamayı ve ziyaa uğrayan eşyanın vergilerini itirazsız ödemeyi,
4- Geçici depolama yerinin bulunduğu bina ve müştemilatı kanunen her an gümrük idaresinin denetlemesi altında bulunmakla beraber bu idarenin memur ve amirlerine, Gümrük Müfettiş ve Yardımcıları ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Kontrolörleri ve Stajyerlerine diledikleri zamanlarda buradaki eşya ve maddeler ile bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri göstermeyi ve gerekli açıklamayı yapmayı,
5- Gümrük Müfettiş ve Yardımcıları, Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Kontrolörleri ve Stajyerleri ve Gümrük İdare Amirleri tarafından yapılan inceleme, teftiş ve soruşturmalarda, gümrük mevzuatı bakımından yolsuzluk görülen veya idaresi altındaki eşyayı veya bunlara ait bütün kayıt ve belgeleri her ne sebeple olursa olsun göstermekten çekinen görevli memurlarımızın, işten el çektirilmesi veya görevlerine son verilmesi istenildiği takdirde bu isteği derhal yerine getirmeyi,
6- Mevcut tesisatta gümrük idaresinin müsaadesi olmadıkça hiçbir suretle değişiklik, dağıtım ve eksiltme yapmamayı,
7- Geçici depolama yerine konulacak eşyanın iyi muhafazası ve gümrük vergisi ile diğer vergi ve fonların korunması bakımından lüzumlu teknik tesisat, ölçü ve aletleri usulüne uygun şekilde temin etmeyi, bunlarda meydana gelecek arızaları tamir etmeyi ve gümrük haklarının emniyetle korunabilmesi için Müsteşarlıkça gerekli görülecek sair tesisat ve değişikliği de yapmayı,
8- Geçici depolama yerine konulacak eşyanın buraya alınırken Gümrük Yönetmeliği gereğince tespit olunacak miktarları veya bu tespit yapılmamışsa belgelerinde yazılı miktarlar üzerinden gümrük idaresine karşı sorumlu olmayı, eşyanın tabiatı icabı meydana gelen fire ve zayiat ile gümrüğün denetlemesi altında burada yapılacak işlemlerden kendimizin veya istihdam ettiğimiz personelin kusur ve hatasından ileri gelmediğini ispat edeceğimiz yanma, kaybolma, çalınma vesair haller dolayısı ile meydana gelen ve gümrük memurları ile birlikte usulüne göre tespit edilecek eksiklikler hariç olmak üzere, geçici depolama yerinde eşyanın bir yerden bir yere nakli, döküm halindeki eşyanın kaplara veya kaplardan kaplara boşaltılıp aktarılması gibi ameliyeler sırasında ortaya çıkan veya tesisatın veya personelin kusurundan ileri gelen zayiattan dolayı gümrükçe tahakkuk ettirilecek gümrük vergilerini derhal ödemeyi,
9- Geçici depolama yerini ileride Müsteşarlığın izni ile başkasına devredebilmek için taahhütlerimizin tamamını yerine getireceğimizi, aksi takdirde Müsteşarlığın devre izin vermemesine karşı hiçbir itiraz ve zarar ziyan iddiasında bulunmamayı,
10- Geçici depolama yerini ileride Müsteşarlığın izni ile kısmen veya tamamen kapatmak istediğimiz takdirde mevcut eşyayı her türlü masrafı kendimize ait olmak üzere Müsteşarlıkça gösterilecek bir başka depoya veya antrepoya nakledeceğimizi, aksi halde bunlar serbest dolaşıma sokularak veya yeniden ihraç veya transit edilerek buradan tamamen çıkarılıncaya kadar sorumluluk ve taahhütlerimizin devam edeceğini,
11- Geçici depolama yerine konulacak eşyanın giriş ve çıkışlarını göstermek üzere Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenli kayıt tutacağımızı ve bu kayıtları ilgili ve yetkili gümrük memur ve amirlerine ve Gümrük Müfettişleri ve Yardımcıları ile Gümrükler Genel Müdürlüğü Kontrolörleri ile Stajyerlerine her istedikleri anda göstermeyi ,
Keza, buralara eşya konulması, çıkarılması veya sayılması, ölçülmesi gibi sair işlemlere ait formaliteleri de Gümrük Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yerine getirmeyi,
12- Geçici depolama yerine alınacak eşyanın gümrük vergileri ile varsa ceza miktarı toplamını karşılaması bakımından Müsteşarlıkça belirlenecek esaslara göre teminat vermeyi,
13- Geçici depolama yerinde devamlı çalışmak üzere tayin edilecek gümrük memurlarının kadrolarına göre kanuni ve sağlık izinleri (rapor) de dahil olmak üzere maaş ve ücretlerini üçer aylık olarak bir defada peşinen gümrük veznesine yatıracağımızı ve bu memurların alışılmış araçlarla buraya geliş ve gidiş masraflarını ödemeye veya temin edilecek araçlardan parasız faydalanmalarını temin etmeyi,
Telefon da dahil olduğu halde büro mahalleri ile bunların kırtasiye, basılı evrak ve demirbaş ihtiyacını ve aydınlatıp ısıtılmasını da bedelsiz olarak temin etmeyi,
14- Müsteşarlık veya Başmüdürlük veya yetkili gümrük idaresi tarafından yapılacak sair gerek görülen istekleri yerine getirmeyi,
15- Gümrük mevzuatına ve taahhütlerimize aykırı hareketimiz görüldüğü takdirde, Müsteşarlığın verdiği izni geri alabileceğini ve mevcut eşyayı masrafı tarafımızdan ödenmek şartı ile göstereceği başka bir yere naklettirerek geçici depolama yerini kapatacağımızı ve bu husustan dolayı zarar ve ziyan iddiasında bulunmaya hakkımız olmayacağını,
Kabul ve taahhüt ederiz.


Taahhütnameyi verenin veya temsilcisinin imzası


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət