Ana səhifə

G. T.İ. P. Kayit no


Yüklə 3.8 Mb.
səhifə19/33
tarix27.06.2016
ölçüsü3.8 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33 

 

3904.69.80

81

*

Poli(viniliden florür)

0

 

 
 

 

3904.69.80

85

*

Dolgu maddesi olsun olmasın, toz halinde, hekzafloroizobutilen ile modifiye edilmiş olsun olmasın, etilen ile klorotrifloroetilenin kopolimeri

0

 

 
 

 

3904.69.80

93

*

39. faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan etilen ile klortrifloretilen kopolimeri

0

 

 
 

 

3904.69.80

94

*

Etilen ve tetraflor etilenin kopolimeri

0

 

 
 

 

3904.69.80

96

*

39. faslın 6 (a) ve (b) notunda belirtilen şekillerden birinde olan poliklortrifloretilen

0

 

 
 

 

3904.69.80

97

*

Klortrifloretilen ve viniliden diflorürün kopolimeri

0

 

 
 

 

3905.99.90

92

*

Ağırlıkça %97 veya daha fazla fakat %99’dan fazla olmayan vinilpirrolidon içeren, su içinde çözelti şeklinde, vinilpirrolidon ve dimetilaminoetil metakrilatın polimeri

0

 

  

3905.99.90

95

*

Hekzadesile edilmiş veya eikosile edilmiş polivinilpirrolidon

0

 

 
 

 

3905.99.90

96

*

39 uncu faslın 6(b) notunda belirtilen şekillerden birinde, ağırlık ortalama molekül ağırlığı (Mw) 25.000 veya daha fazla fakat 150.000’den fazla olmayan, ağırlık itibariyle;
- vinil asetat olarak değerlendirildiğinde %9,5 veya daha fazla fakat %13’den fazla olmayan asetil grupları,
- vinil alkol olarak değerlendirildiğinde %5 veya daha fazla fakat %6,5’tan fazla olmayan hidroksil grupları
içeren vinil formal polimeri

0

 

 
 

 

3905.99.90

97

*

Povidon-iyodin

0

 

 
 

 

3905.99.90

98

*

Ağırlıkça %78 veya daha fazla fakat %82’den fazla olmayan triakontil grupları içeren, kısmen triakontil gruplarla ikame edilmiş poli(vinil pirrolidon)

0

 

 
 

 

3906.90.60

 
Ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla metil akrilat içeren silikon dioksit ile karıştırılsın ya da karıştırılmasın ve sonda olmayan (non-terminal) ikame şeklinde karboksi grubu içeren bir monomer, etilenli metil akrilat kopolimeri

0

 

 
 

 

3906.90.90

10

*

30.03 veya 30.04 başlıklarında yer alan ilaçların üretiminde kullanılmaya mahsus küçük miktarlardaki çoklu doymamış monomerli akrilik asidin polimerizasyon ürünü (a)

0

 

 
 

 

3906.90.90

15

*

Modifiye edilmiş akrilat, akrilik monomer, katalizör (fotobaşlatıcı) ve stabilizör içeren ışığa duyarlı reçine

0

 

 
 

 

3906.90.90

20

*

pH değeri 13’ten fazla olan dispersiyon ya da emülsiyonlar içinde stabilizör olarak kullanılmaya mahsus küçük miktarlardaki çoklu doymamış monomerli akrilik asidin polimerizasyon ürünü (a)

6

 

 
 

 

3906.90.90

25

*

Ağırlıkça
- % 50 veya daha fazla fakat % 51’den fazla olmayan poli(metil metakrilat) kopolimeri
- % 37 veya daha fazla fakat % 39’dan fazla olmayan ksilen ve
- % 11 veya daha fazla fakat % 13’ten fazla olmayan n-butil asetat
içeren, suda çözülmeyen şeffaf sıvı

0

 

  

3906.90.90

30

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 500 veya daha fazla fakat 6.000’den fazla olmayan hidroksietil metakrilat ve 2-etilhekzil akrilatın stiren ile kopolimeri

0

 

  

3906.90.90

35

*

Partikül büyüklüğü 18 µm’den fazla olmayan, suda çözülmeyen 1,2-etan diol dimetakrilat-metil metakrilat kopolimerinin beyaz tozu

0

 

  

3906.90.90

40

*

Perakende satış için olmayan, 1 kg’den fazla olmayan paketler içinde saydam akrilik polimer:
- ASTM D3835 test metodu ile belirlenmiş 120ºC’de 50.000 Pa.s’den fazla olmayan viskoziteli
- Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) testine göre 500.000’den fazla fakat 1.200.000’den fazla olmayan ortalama moleküler ağırlıklı (Mw)
- %1’den daha az kalıntı monomer içerikli

0

 

  

3906.90.90

41

*

C10’dan C30’a ester alkil zincirli poli(alkil akrilat)

0

 

 
 

 

3906.90.90

45

*

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip;
- Erime noktası 96ºC (± 3ºC)
- Özgül ağırlığı 1,03 veya daha fazla fakat 1,07’den fazla olmayan ve
Ağırlık itibariyle;
- % 25 veya daha fazla fakat %50’den fazla olmayan akrilonitril-butadien-stiren ve
- %50 veya daha fazla fakat %75’ten fazla olmayan metilmetakrilat
içeren akrilonitril-butadien-stiren-metilmetakrilat kopolimer pelletleri

0

 

 
 

 

3906.90.90

50

*

Her bir monomerik birimi ağırlıkça % 5’ten fazla içermeyen, 39 uncu faslın 6 (b) notunda belirtilen şekillerden birinde, aşağıdaki monomerlerinden birini veya daha fazlasını zincirinde bulunduran,
- klorometil vinil eter,
- kloroetil vinil eter,
- klorometilstiren,
- vinil kloroasetat,
- metakrilik asit,
- bütenedioik asit monobutil ester
akrilik asit esterlerinin polimerleri

0

 

 
 

 

3906.90.90

65

*

Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile ölçülmüş erime sıcaklığı (Tm) 65 ºC (± 5 ºC) olan, kimyasal olarak kobalt ile modifiye edilmiş polialkil akrilat

0

 

 
 

 

3906.90.90

80

*

Polidimetilsiloksan-graft-(poliakrilatlar, polimetrakrilatlar)

0

 

 
 

 

3906.90.90

85

*

Bir veya her iki polimer sonlu hidrolize edilebilir silil gruplu sulu olmayan dispersiyon tipteki akrilik asit esterlerinin polimerleri

0

 

 
 

 

3907.20.11

10

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 100.000 veya daha fazla olan poli(etilen oksit)

0

 

 
 

 

3907.20.11

20

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 40.000 olan lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş bis[metoksi poli(etilen glikol)]-maleimido propiyonamid

0

 

 
 

 

3907.20.11

30

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 40.000 olan, bis(maleimide) sonlandırılmış, lizin ile kimyasal olarak modifiye edilmiş bis[metoksi poli(etilen glikol)]

0

 

 
 

 

3907.20.11

40

*

Sıvı granüller içinde UV bariyer olarak kullanılan, butil-2-siyano 3-(4-hidroksifenil) akrilat son gruplarına sahip, 30’dan fazla olmayan etilen oksit zincir uzunluğu ile polietilen glikol (a)

0

 

 
 

 

3907.20.11

50

*

[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-hidroksipoli(okso-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2)

0

 

 
 

 

3907.20.11

60

*

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-hidroksipoli(oksi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2) ve
-α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1dimetiletil)-4-hidroksifenil]-1-oksopropoksi]poli(oksi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1)
içeren müstahzarlar

0

 

 
 

 

3907.20.20

11

*

Ağırlıkça % 70 veya daha fazla fakat % 80’den fazla olmayan gliserol polimeri ve 1,2-epoksipropan ve % 20 veya daha fazla fakat % 30’dan fazla olmayan dibutil maleat ve N-vinil-2-pirrolidon kopolimeri içeren karışım

0

 

 
 

 

3907.20.20

12

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 3500 (100) olan tetrahidrofuran ve tetrahidro-3-metilfuran kopolimeri

0

 

 
 

 

3907.20.99

15

*

Alkoksilil son grupları içeren poli(oksipropilen)

0

 

 
 

 

3907.20.99

30

*

1-kloro-2,3-epoksipropan (epiklorohidrin) homopolimeri

0

 

  

3907.20.99

35

*

2-metoksi-1-metiletil asetat içinde çözelti halinde bir karbodiimid grubu içeren bir izosiyanat grubu ile kimyasal olarak modifiye edilmiş polietilen glikol

0

 

  

3907.20.99

45

*

Metoksi ve amino propil son gruplarına sahip, propilen oksit ve etilen oksitin kopolimeri

0

 

  

3907.20.99

50

*

Esas bileşim maddesi aynı tipteki vinil silil ile sonlandırılmış perfloro poli eter polimeri içeren vinil silil ile sonlandırılmış perfloro polieter polimeri veya iki bileşenli çeşidi

0

 

  

3907.20.99

55

*

Ortalama molekül ağırlığı (Mn) 5.000 olan metoksi poli(etilen glikol) propionik asidin suksinimidilli esteri

0

 

  

3907.20.99

60

*

Politetrametilen oksit di-p-aminobenzoat

0

 

  

3907.30.00
3926.90.97

40
70

*

Ağırlıkça % 70 veya daha fazla silikon dioksit içeren, 85.33, 85.35, 85.36, 85.41, 85.42 veya 85.48 başlıkları altında yer alan eşyanın kapsüle edilmesine mahsus epoksi reçine (a)

0

 

 
 

 

3907.30.00

50

*

- Ağırlıkça çinko borat hidrat içeriği % 40’dan fazla olmayan,
- Ağırlıkça diantimon trioksit içeriği % 5’den fazla olmayan solvent içermeyen 2-propenenitril/1,3- butadien-epoksi kopolimerinin sıvı epoksi reçinesi
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət