Ana səhifə

Fond pro partnerskou spolupráci statutáRNÍho města liberec statut


Yüklə 54.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü54.5 Kb.
FOND PRO PARTNERSKOU SPOLUPRÁCI STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

STATUT


 1. Zřízení Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec

 1. Fond pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec (dále jen „fond“) je zřízen usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 26/7 ze dne 22. 2. 2007 jako trvalý účelový fond Statutárního města Liberec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 84, odst. 2, písmeno c). Hospodaření fondu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Statutární město Liberec zřizuje samostatný účet fondu.

 3. Zdroje fondu určuje svým usnesením zastupitelstvo města.

 4. Fond může mít i další zdroje, např. dary od fyzických nebo právnických osob.

 5. Fond je zřízen za účelem podpory aktivit v oblasti spolupráce s partnerskými městy města Liberec. 1. Správní rada Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec (dále jen „správní rada fondu“)

 1. Zastupitelstvo města Liberec jmenuje předsedu, místopředsedu a členy správní rady fondu.

 2. Správní rada má lichý počet členů, a to nejméně 5 a nejvýše 9 členů.

 3. Tajemníka správní rady fondu jmenuje tajemník Magistrátu města Liberec z řad zaměstnanců úřadu.

 4. Správní rada fondu a následně Rada města Liberec doporučuje návrh na přidělení dotace z fondu k rozhodnutí Zastupitelstvu města Liberec.

 5. Předseda správní rady fondu ve spolupráci s tajemníkem správní rady fondu svolává jednání správní rady a připravuje program jednání. Předseda (případně místopředseda) podepisuje zápis z jednání a jako jediný podává oficiální informace o usneseních správní rady, podepisuje návrh správní rady fondu na přidělení dotace dle čl. V. a předkládá jej radě města k odsouhlasení a následně zastupitelstvu města ke schválení.

 6. Místopředseda správní rady fondu jedná jménem fondu v době nepřítomnosti předsedy správní rady nebo také v případě jeho nekonání, hrozí-li nebezpečí z prodlení.

 7. Člen správní rady fondu, u něhož dochází při projednávání některé žádosti ke střetu zájmů tím, že je on sám nebo jeho blízký rodinný příslušník zaměstnancem, představitelem či členem některého orgánu žadatele, sdělí tuto skutečnost před projednáváním příslušné žádosti ve správní radě fondu a v tomto případě nehlasuje. 1. Výzva k podání žádostí o dotaci z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec

 1. Z fondu jsou poskytovány dotace fyzickým a právnickým osobám, které doloží doklady uvedené v Pravidlech přidělování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec.

 2. Žádosti se podávají na základě podmínek vyhlášených v rámci výzev k předkládání žádostí na předepsaných formulářích. Správní rada fondu projednává žádosti o dotace na zasedáních na základě vyhlášení výzev.

 3. Výzvy jsou zveřejňovány na webových stránkách Statutárního města Liberec, úřední desce Statutárního města Liberec anebo i jiným způsobem v místě obvyklým a obsahují následující údaje:
 1. pro jaké období a za jakým účelem je výzva vypisována,

 2. termín uzávěrky příjmu žádostí,

 3. údaje o způsobu a místě podání žádostí. 1. Projednávání žádosti o dotaci

 1. Správní rada fondu zasedá zpravidla týden po uzávěrce přijímání žádostí.

 2. Správní rada fondu musí projednat každou správně vyplněnou žádost.

 3. K neúplným a pozdě podaným žádostem se nepřihlíží.

 4. Na přidělení dotace nevzniká žádnému subjektu nárok.

 5. Pravidla pro přidělování dotací i jejich výše jsou vázány na množství finančních prostředků ve fondu.

 6. Dotace jsou přidělovány přísně účelově, tj. na konkrétní akci, projekt, činnost (provoz). U každé žádosti správní rada fondu posuzuje:

 1. význam, rozsah, krátkodobý či dlouhodobý charakter a perspektivu akce apod.

 2. nezbytnost, užitečnost, kvalitu a efektivitu akce (na hlavu)

 3. míru financování celkového rozpočtu akce ze zdrojů mimo fond.

Podmínkou poskytnutí dotace je to, aby cílovou skupinou podpořené akce byli obyvatelé Statutárního města Liberec.

 1. K přidělení dotace je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady fondu. 1. Přidělování dotací

  1. Přidělení dotace z fondu jednomu subjektu na konkrétní projekt během jednoho kalendářního roku navrhuje správní rada fondu, návrh předkládá radě města k odsouhlasení a zastupitelstvu města ke schválení.

  2. Po projednání žádostí v zastupitelstvu města je žadateli zasláno do 15-ti kalendářních dnů od zveřejnění usnesení zastupitelstva města na webových stránkách SML písemné vyrozumění o výsledku.

  3. Všechny dotace jsou realizovány po uzavření „Smlouvy o přidělení dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec“, v níž je definován účel využití dotace a příslušné smluvní podmínky.

  4. Pravidla pro přidělování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec jsou nedílnou součástí statutu a schvaluje je Zastupitelstvo města Liberec. 1. Čerpání a vyúčtování přidělené dotace

 1. Každá dotace musí být řádně vyúčtována, a to do 60-ti dnů po ukončení jejího čerpání, případě do termínu uvedeného ve smlouvě o přidělení dotace z fondu.

 2. Pro řádné vyúčtování musí být tajemníkovi správní rady fondu předloženy doklady uvedené v Pravidlech přidělování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec.

 3. V případě nesplnění termínu předložení vyúčtování, v případě porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace nebo v případě uvedení nepravdivých údajů v předložených dokumentech nebude žadateli poskytnuta žádná finanční dotace z fondu pro partnerskou spolupráci ani z jiného fondu města po dobu následujících dvou kalendářních let.

 4. Tajemník provádí kontrolu vyúčtování a užití přidělených dotací a sleduje výši prostředků ve fondu, vyhotovuje jednou ročně zprávu o způsobu čerpání prostředků z fondu, kterou na základě schválení správní radou fondu předkládá k projednání radě a zastupitelstvu města. 1. Závěrečné ustanovení

 1. Změny, doplňky nebo vydání nového Statutu Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec podléhají schválení v Zastupitelstvu města Liberec.

 2. Tento statut byl schválen usnesením Zastupitelstva města Liberec č. 41/2013 ze dne 28. 2. 2013, nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2013 a nahrazuje dosavadní statut fondu schválený dne 22. 2. 2007.

 3. Pro přidělování dotací na základě výzev vyhlášených před nabytím účinnosti tohoto statutu se použijí předpisy a pravidla platná v době vyhlášení výzvy.

Jmenování stávajících členů a předsedy správní rady zůstává v platnosti.

Přílohy: 1. Pravidla přidělování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci

Statutárního města Liberec

 1. Formulář Žádost o poskytnutí dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci

Statutárního města Liberec

 1. Formulář Vyúčtování finanční dotace z Fondu pro partnerskou spolupráci

Statutárního města Liberec

 1. Formulář Kontrola akce dotované z Fondu pro partnerskou spolupráci

Statutárního města Liberec


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət