Ana səhifə

Flygtransport av Section II “Excepted” Lithium Batteries I e. Sändningar med Farligt Gods som har Option Code lb


Yüklə 192 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü192 Kb.

Flygtransport av Section II “Excepted” Lithium Batteries
(i.e. Sändningar med Farligt Gods som har Option Code LB)Varför farligt gods?

 • Litiumbatterier (eller celler) som används för att ge ström till olika sorters elektronisk utrustning omfattas av reglerna för transport av farligt gods för att dessa batterier (celler) under vissa omständigheter kan överhettas och antändas..


Vilka UN nummer och officiella transportbenämningar används för litiumbatterier?

 • 56de/2015 års upplaga av IATA DGR: Section II relevant förpackningsinstruktion

UN Nummer

Officiell transportbenämning

Förpackningsinstruktion

UN3480

Lithiumjonbatterier Endast som Special Services. Speciellt godkännande krävs

965 (section II)

UN3481

Lithiumjonbatterier förpackade med utrustning

966 (section II)

Lithiumjonbatterier i utrustning

967 (section II)

UN3090

Litiumbatterier primära Endast som Special Services. Speciellt godkännande krävs

968 (section II)

UN3091

Litiumbatterier primära förpackade med utrustning

969 (section II)

Litiumbatterier primära i utrustning

970 (section II)

Vilka är dom allmäna kraven för att transportera undantagna litiumbatterier?

 • Varje cell och batteri ska vara av den typ för vilken det verifierats att den uppfyller kraven i testhandboken del III, delavsnitt 38.3. Batterier and celler tillverkade före 1 januari 2014 och som följer kraven på utförande som testats enligt kraven i den femte reviderade upplagan av testhandboken del III delavsnitt 38.3 får fortsättningsvis transporteras.

 • Note: Batterier som blivit ombyggda eller ändrade på annat sätt, omfattas också av dessa tester även om dom batterierna varit testade innan ändringen .

 • Celler och batterier måste tillverkas enligt ett kvalitetsledningsprogram såsom beskrivs i kapitel 3.9.2.6(e) av IATA Dangerous Goods Regulations;

 • Celler och batterier som tillverkaren identifierat som trasiga av säkerhetsskäl, eller som har blivit skadade, och som kan skapa upphettning, brand eller kortslutning är förbjudna för transport.

 • Använda litium batterier och litium batterier som skickas för bortskaffning eller för återvinning är förbjudna för flygtransport om dom inte fått tillstånd från luftfartsmyndigheten i avsändarlandet och flygbolagets hemland.

 • Celler och batterier måste förpackas så att dom skyddas mot kortslutning med varandra eller med annat ledande material som kan finnas i förpackningen.

 • Utrustning som innehåller litiumbatterier eller celler;
  - måste vara utrustade med effektiva anordningar för att förhindra oavsiktlig aktivering;
  - måste förpackas i stadiga ytterförpackningar som följer kraven i 5.0.2.4, 5.0.2.6.1 och
  5.0.2.12.1 i IATA DGR;
  - måste vara säkras mot förskjutning av innehållet i ytterförpackningen och så att inte utrustningen oavsiktligt startas under transporten.

 • Alla som förbereder eller lämnar celler eller batterier för transport ska ha tillräckliga instruktioner för att utföra dessa åtaganden enlighet i med sitt ansvar .


Vilka begränsningar gäller för celler / batterier?
Litiumjon
nominell energi i wattimmar

Primära litium

Max totalmängd litium

Celler

20 Wh

1 gram

Batterier

100 Wh

2 gram

Hur ska jag förpacka lösa batteier / celler?

(PI 965 & 968)Kan bara flygas med TNT Special Services.

Avsändaren måste vara godkänd av TNT.

Viktig Information: TNT kräver att avsändaren är godkänd för att skicka UN3480 & UN 3090 som flyg.

 • Varje batteri/cell ska förpackas i innerförpackningar som fullständigt omsluter cellen eller batteriet innan dom förpackas i en stadig ytterförpackning.

 • Varje förpackning måste klara ett fallprov på 1,2 m höjd i kollits alla orienteringsriktningar utan att:
  - celler och batterier i förpackningen skadas.
  - celler eller eller batterier kommer i kontakt med varandra och orsakar kortslutning.
  - innehållet kommer ut.

 • Största mängd per förpackning:
  (celler och batterier i specifierade på rad 2, 3 & 4 kan inte kombineras i samma förpackning)

1

Innehåll

.


Litiumjon

Godkännande krävs för flyg.


Primära Litium

Godkännande krävs för flyg.

Antal celler/batteries

.

Net mängd


2

Celler / Batterier

2.7Wh eller mindre

0.3g eller mindre

obegränsat

2.5 kg

3

Celler

Mer än 2.7Wh
ej mer än 20Wh

Mer än 0.3g
ej mer än 1g

8 celler

n.a.

4

Batterier

Mer än 2.7Wh
ej mer än 100Wh

Mer än 0.3g
ej mer än 2g

2 batterier

n.a.
Hur ska jag förpacka celler / Batterier som är förpackade tillsammans med utrustning?

(PI 966 & 969) • Varje batteri/cell ska förpackas i innerförpackningar som fullständigt omsluter cellen eller batteriet innan det förpackas i en stadig ytterförpackning, eller förpackas med utrustning i en stadig ytterförpackning.

 • Utrustningen måste säkras mot förskjutning av innehållet I ytterförpackningen och ska vara utrustad med effektiva anordningar för att förhindra oavsiktlig aktivering

 • Det största antalet batterier I en varje förpackning ska vara det antalet som behövs för att utrustningen ska kunna fungera plus två reservbatterier.

 • Varje förpackning måste klara ett fallprov på 1,2 m höjd i kollits alla orienteringsriktningar utan att:
  - celler och batterier i förpackningan skadas.
  - celler eller eller batterier kommer i kontakt med varandra och orsakar kortslutning.
  - innehållet kommer ut.

 • Största mängd celler och batterier i varje förpackning: 5kg.


Hur ska jag förpacka celler / Batterier som är monterade i utrustning?

(PI 967 & 970) • Utrustningen måste förpackas i stadiga ytterförpackningar som tillverkats av ändamålsenligt material med tillräcklig styrka och lämplig konstrukton I förhållande till förpackningens kapacitet och avsedda användningsområde, såvida inte batteriet eller cellerna har likvärdigt skydd från utrustningen den är inbyggd i.

 • Utrustning som RFID-transpondrar, klockor, sensorer som inte kan generera värme kan transporteras aktiverade. När dessa är aktiverade måste dom följa kraven för elektromagnetisk strålning för att säkerställa att dom inte påverkar flygplanets instrument.

 • Största mängd celler och batterier i varje förpackning: 5kg.


Hur ska jag märka/etikettera förpackningen?

 • Varje förpackning måste vara etiketterad med en komplett ifylld hanteringsetikett för litiumbatterier (Figur 7.4 H IATA DGR).

 • Etiketten ska ha följande information;

-> texten“Lithium ion battery” eller “Lithium metal battery”

-> Ett telefonnummer där man kan få mer information om sändningen och dess innehåll. • Krav på etikett:
  -> Design: se exempel
  -> Minsta storlek: 120 × 110 mm ( kan förminskas till 105x74).

 • Informationen på etiketten måste vara på engelska. Som tillägg till engelska kan man lägga till ett annat språk om detta krävs av lokala regelverk.

 • Etiketten / märkningen krävs inte för förpackningar som innehåller 4 celler eller 2 batterier (eller mindre) som är monterade i utrustning och för knappcellsbatterier monterade i utrustning ( inklusive kretskort).

 • Viktigt: Alla sändningar som innehåller UN 3090 måste ha en Cargo Aircraft Only (CAO) etikett (Figur 7.4 B IATA DGR) tillsammans med hanteringsetiketten för litiumbatterier. Om förpackningen storlek är tillräcklig så ska den sitta på samma sida som hanteringsetiketten för litiumbatterier och bredvid denna.


Måsta jag fylla i ett dokument som ska följa med sändningen?

 • Varje sändning som är märkt med en hanteringsetikett för litiumbatterier ska ha ett dokument bifogat som talar om att:
  -> förpackningen innehåller Litiumjon/primära litiumbatterier (det som är tillämpligt)
  -> förpacknigen ska hanteras varsamt och antändningsrisk föreligger vid skador på kollit.
  -> särskilda förfaringssätt ska följas vid skador på förpackningen som innefattar kontroll och, om nödvändigt ompackning.
  -> ett telefonnummer där man kan få mer information om sändningen och dess innehåll.

 • Sista sidan i denna instruktion är en mall för det dokument som krävs enligt regelverken och som innehåller ett avsändarintyg för undatagna litiumbatterier. Vi rekommenderar att ni använder denna mall eftersom vissa flygbolag kräver detta avsändarintyg för undantagna litiumbatterier. Om ni som avsändare vill använda ett eget dokument så ska all information ovan inklusive avsändarintyg för undantagna litiumbatterier finnas med, detta för att säkerställa en smidig transport.

 • Godsdeklaration för farligt gods (tex IATA DGD) behövs inte för Section II.
Hur ska jag fylla i fraktsedeln (Air Waybill)?

 • Avsändarens adressfält (4), måste innehålla ett telefonnummer till avsändaren.

 • Rutan för farligt gods (7), måste kryssas i på manuella fraktsedlar.

 • Varje sändning som har en hanteringsetikett för litiumbatterier måste ha följande information i fältet för “Goods Description” (10) eller “Special Delivery Instructions” (9).
  “Lithium Ion Batteries in compliance with Section II of PI#” (*)
  “Lithium Metal Batteries in compliance with Section II of PI#” (*)
  (*) fyll i det aktuella numret för gällande förpackningsinstruktion.

 • För UN 3090 måste texten ” Cargo Aircraft Only” eller ”CAO” skrivas i fältet för ”Goods Description” (10) eller “Special Delivery Instructions” (9).


Kan jag samlasta flera förpackningar med litiumbatterier I en sändning?

 • Enskilda förpackningar som var för sig följer kraven i regelverken kan samlastas på en overpack.

 • En overpack måste märkas med ordet “Overpack” och den ska vara etiketterad med hanteringsetiketten för litiumbatterier i dom fall detta krävs enligt regelverket och om inte den befintliga etiketten är synlig genom overpacken.


Vilken option kod ska användas I systemet?

 • För UN 3481 & UN 3091 ska TNT DG Option Code LB användas.

 • För UN 3480 & UN 3090 ska TNT DG Option Code HZ användas.


Är det samma krav för att transportera litiumbatterier på VÄG/SJÖ?

 • Transportregelverken för VÄG/SJÖ är liknande men ibland är dom mindre restriktiva.

 • En LB sändning som följer kraven för FLYG kan också transporteras på VÄG/SJÖ. Men det är inte säkert att en sändning som följer kraven för VÄG/SJÖ också följer kraven för FLYG.

 • För mer information om regelverken för VÄG/SJÖ så måste man läsa ADR regelverket eller IMDG koden.

Accepterar TNT sändningar som överskrider gränsen för undantagna litiumbatterier?

 • Ja, TNT kan acceptera sändningar dessa sändningar men då måste alla krav I TNT:s farligt gods policy följas tex:
  - Kunden måsta vara godkänd avsändare för farligt gods av DG Dep på HO.
  - Från, till och genom länder som är godkända för farligt gods av TNT.
  - Option kod HZ måste användas.

 • Ovan gäller alla celler och batterier som ska skickas enligt kraven i Section 1 (1A & 1B) i relevant förpackningsinstruktion.

 • UN 3480 & UN3090 transporteras endast som Special Services för speciellt godkända avsändare.


Var kan jag hitta mer information?

 • I 56th upplagan av IATA Dangerous Goods Regulations 2015.

 • På DG sedan på ExpressNet Global

 • Genom att kontakta DG Manager eller IATA Cat 6 Certified DG Specialist.


Shipper’s Confirmation for Excepted Lithium Batteries

Avsändarintyg för undantagna litiumbatterier

Lithium batteries that have been identified or recalled by manufacturer as being defective for safety reasons, or have been damaged, är förbjudna för transport på flyg.

Litiumbatterier som är trasiga eller som återkallats av tillverkaren eller som skadats får inte transporteras på flyg.DO NOT LOAD OR TRANSPORT THIS SHIPMENT IF THE PACKAGE IS DAMAGED

 • This package must be handled with care

 • A flammability hazard exists if the package is damaged

 • Special procedures must be followed in the event the package is damaged including inspection and repacking if necessary.

Lasta eller transportera inte skadad förpackning

 • Förpackningen ska hanteras varsamt.

 • Antändningsrisk föreligger vid skador på förpackningen.

 • Särskilda förfaringssätt ska följas vid skador på förpackningen som innefattar kontroll och , om nödvändigt ompackning..

TNT CONNOTE NUMBER:

FRAKTSEDELSNUMMER:


FOR ADDITIONAL INFORMATION, CALL
FÖR MER INFORMATION RING:

___________________________________________________________________________________
Full telephone number including international dialling code


Hela telefonnumret inclusive rikt-och landsnummer

TRANSPORT BY:
TRANSPORTSÄTT:

CONTENT INFORMATION: (tick the relevant box)
INFORMATION OM INNEHÅLL: (kryssa relevant ruta)

AIR

FLYG

 UN3480, Lithium Ion Batteries in compliance with Section II of PI965
Litiumjonbatterier enligt Sektion II av PI 965

(Only as Special Services for approved senders or Road Service possible)

(Kan bara skickas av godkända kunder som Special Services eller med bil)

UN3481, Lithium Ion Batteries Packed with Equipment in compliance with Section II of PI966


Litiumjonbatterier förpackade med utrustning enligt Sektion II av PI966

 UN3481, Lithium Ion Batteries Contained in Equipment in compliance with Section II of PI967


Litiumjonbatterier i utrustning enligt Sektion II av PI967
 UN3090, Lithium Metal Batteries in compliance with Section II of PI968
Litiumbatterier Primära enligt Sektion II av PI968

(Only as Special Services for approved senders or Road Service possible)

(Kan bara skickas av godkända avsändare som Special Services eller med bil)

 UN3091, Lithium Metal Batteries Packed with Equipment in compliance with Section II of PI969


Litiumbatterier Primära förpackade med utrustning enligt Sektion II av PI969

 UN3091, Lithium Metal Batteries Contained in Equipment in compliance with Section II of PI970


Litiumbatterier Primära i utrustning enligt Sektion II av PI970

ROAD
and/or SEA
if applicable (*)

Väg och/eller Sjö
om tillämpligte (*)

 Lithium Ion Batteries “not restricted as per ADR/IMDG SP 188”
Litiumjonbatterier “undantagna enligt ADR/IMDG SP 188”
 Lithium Metal Batteries “not restricted as per ADR/IMDG SP 188”
Litiumbatterier Primära “undantagna enligt ADR/IMDG SP 188”

(*) Shipments that are compliant for Air transport (as above) are also compliant to SP188 of the ADR/IMDG. To be completed only in case the shipment is transported ONLY by road and/or sea.
(*) Sändningar som följer kraven för flygtransport kan också transporteras på väg. Denna del SKA BARA fyllas I om sändningen bara ska transporteras på väg eller på väg och sjö.

Hereby I confirm that the shipment delivered to TNT Express containing above mentioned Lithium Batteries
are not faulty and fully complies with the requirements of the relevant IATA DGR Packing Instructions
and/or if applicable to ADR/IMDG Special Provision 188.
Härmed intygar jag att sändningen överlämnad till TNT Express och som innehåller ovan beskrivna litiumbatterier / litiumceller inte är defekta eller skadade och fullt ut följer kraven i tillämlig förpackningsinstruktion i gällande IATA DGR och om tillämpligt särbestämmelse 188 i ADR / IMDG koden.

DATE:
DATUM:

______________________

SHIPPER DETAILS: (in block letters) / AVSÄNDARINFORMATION: (texta)

Company name
(if applicable)
Företagsnamn
(om tillämpligt) _______________________________________________________________________

Name of signatory
Namnförtydligande _____________________________________________________________________


Signature ____________________________________________________________________________

COMPANY STAMP: (if applicable) / FÖRETAGSSTÄMPEL: (om tillämpligt)After entering the above details, please fold this document and place it in the clear plastic envelope, in such a way that the LB information is clearly visible from the outside, without the need to open the plastic envelope and or manipulate the document.

Vik detta dokument och placera dokumentet i en genomskinlig plastficka efter det att ni fyllt i all information. Dokumentet ska placeras så att all information

är synlig från utsidan utan att man behöver öppna plastfickan.

This template;Denna mall:


  • is compliant with the documentation requirements for ‘Excepted’ Lithium Batteries as per Section II of the applicable Packing Instructions from the 56th/2015 IATA Dangerous Goods Regulations

  • stödjer dom krav som finns för undantagna litiumbatterier i 56th/2015 IATA Dangerous Goods Regulations

  • contains additional information required for acceptance of Section II ‘Excepted’ Lithium Battery shipments on certain commercial airlines.

  • Innehåller den information som vissa reguljärflygbolag kräver vid tranport av undatagna litiumbatterier (Sektion II)

  • must be fully completed and signed by the shipper

  • ska vara fullständigt ifylld och den ska signeras av avsändaren.

Note: Shippers wishing to use their own document, must ensure that this contains all elements of this template (including the compliance statement) in order to ensure smooth transit.


Uppdaterad 20150713


Avsändare som vill använda eget dokument måste säkerställa att all information i denna mall, inklusive intyg och underskrift finns med för att säkerställa snabb transport.
Last update: 14/11/2012


Created by: TNT Express Operations Excellence - Dangerous Goods Department
Version: 29 Juni 2015(based on 56th/2015 IATA Dangerous Goods Regulations) Page of 4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət