Ana səhifə

Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Zásobovací logistika podniku


Yüklə 1.6 Mb.
səhifə1/16
tarix25.06.2016
ölçüsü1.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ekonomicko správní fakulta

Studijní obor: Podnikové hospodářstvíZásobovací logistika podniku

Logistic Chain in supply


Bakalářská práce
Olga Uchytilová
Vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.

Brno, duben 2007Masarykova univerzita Brno

Ekonomicko-správní fakulta

Katedra podnikového hospodářství
Akademický rok 2006/2007

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Pro: U C H Y T I L O V Á Olga
Obor: Podnikové hospodářství

Název tématu: Zásobovací logistika podnikuLogistic chain in supply


Zásady pro vypracování
Problémová oblast:

V souvislosti se změnami prostředí ve kterém působí podniky se objevila řada nových postupů. Logistická řešení patří mezi ně, neboť vedou k racionalizaci a vytváření konkurenční výhody.Cíl práce:

Analyzovat, na základě studiem získaných znalostí a dovedností, logistiku v tocích od dodavatelů s návrhem opatření na zlepšení současného stavu ve vybraném podniku.Postup práce a použité metody:

Při zpracování použijte systémový přístup, upřednostněte tvorbu hodnoty v sítích a volte metody sourcingu .Rozsah grafických prací: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů
Rozsah práce bez příloh: 35 – 40 stran
Seznam odborné literatury:

Bowersox , J., Closs, J. Logistical Management – The Integrated Supply

Chain Process. New York : The McGraw-Hill Companies,Inc., 1996. 730 s.

ISBN 0-07-006883-6.Pernica, P. Logistický management. Praha : Radix, 1998. 659 s. ISBN 80-86031-13-6.

Pernica, P. Logistika pro 21. století. Praha : Radix, 2004. 1718 s. – 3 díly. ISBN 80-86031-59-4.

Schulte, Ch. Logistika. 1.vyd. Praha : Victoria Publishing, 1994. 301 s.

ISBN 80-85605-87-2.Stehlík, A. Logistika - strategický faktor manažerského úspěchu. 1. vyd. Brno : Studio Contrast, 2002. 236 s. ISBN 80-238-8332-1.

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.

Datum zadání bakalářské práce: 24.11.2006
Datum odevzdání bakalářské práce: 25.5.2007

…………………………………… …………………………………………

Vedoucí katedry Děkan

V Brně dne: 24.11.2006


Jméno a příjmení autora: Olga Uchytilová

Název diplomové práce: Zásobovací logistika podniku

Název práce v angličtině: Logistic chain in supply

Katedra: Podnikového hospodářství

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.

Rok obhajoby: 2007Anotace

Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení zásob v podniku a na možnosti jeho zlepšení. V první části shrnuje úkoly a cíle zásobování a následně se věnuje jednotlivým systémům řízení zásob. V další části se zaměřuje na konkrétní podnik a soustředí se na způsob řízení zásob v něm a problémy, které musí podnik řešit. Poslední část je věnována analýze vybrané části položek zásob a možnostem zlepšení, které odhaluje.Annotation

This thesis targets the inventory management in company and the opportunities for improvements. In the first part there are resumed tasks and aims of supply, and then the thesis describes systems of inventory management. Next part introduces the company and focuses on systems of inventory management, which are used inside of the company and problems, which must been tackled. The last part includes analysis of certain segment of supplies and shows possibilities to reform.Klíčová slova
Logistika, zásoba, zásobování, dodavatel, řízení, plánování, náklady
Keywords
Logistics, inventory, supply, contractor, management, planning, costs
Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Zásobovací logistika podniku vypracovala samostatně pod vedením doc. Ing. Antonína Stehlíka, CSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.


V Brně dne 29. dubna 2007

vlastnoruční podpis autoraPoděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Ing. Antonínu Stehlíkovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji společnosti GCE s. r. o. za poskytnuté informace a konzultace ...Obsah

1 Úvod 5

2 Zásobování a zásobovací logistika 7

2.1 Význam zásob v logistických systémech 8

2.2 Cíle zásobovací logistiky 9

2.3 Orientace na dodavatelském trhu 10

2.4 Klasifikace zásob v bodě rozpojení 11

2.5 Teorie zásob 13

3 Systémy řízení zásob 14

3.1 Výchozí předpoklady 14

3.2 Objednací systémy 18

Systém B,Q 18

Systém B,S 20

Systém s,Q 21

Systém s,S 23

Systém s,s 243.3 ABC analýza 24

3.4 XYZ analýza 27

4 Historie a současnost společnosti GCE, s.r.o. 28

5 Zásobování v GCE, s.r.o.: 30

5.1 Současná situace a problémy: 30

5.2 Zásobovací oddělení 30

5.3 Možnost snížení počtu druhů výrobků 31

5.4 Způsoby přepravy zásob do podniku a náklady na ni 31

5.5 Objednací úroveň 32

5.6 Dělení zásob v podniku 33

5.7 Objednací množství 33

6 Vybraná část položek zásob 35

6.1 Rozdělení položek 35

6.2 Nepoužívané položky 36

6.3 Velikost bezpečné zásoby 36

Závěr 37

Použitá literatura 39

Seznam obrázků 40

Seznam tabulek 41

Příloha A – Vnitropodnikové údaje a vlastní výpočty k vybraným položkám 42


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət