Ana səhifə

Ek-6 kirgizistan-tüRKİye manas üNİversitesine alinacak araştirma görevlileriNİn seçİMİ ve atama yönergesi Amaç ve Kapsam


Yüklə 52.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü52.5 Kb.


EK-6

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİNE ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMA YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam

Madde 1

Bu Yönergenin amacı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin akademik birimlerinde görevlendirilmek üzere alınacak araştırma görevlilerinin nitelikleri, seçimi ve atanmasıyla ilgili işlem ve düzenlemelerde uyulacak esas ve usulleri belirlemektir.


Hukuki Dayanak

Madde 2

Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 5. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 3

Bu Yönergede yer alan; 1. Üniversite: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini,

 2. Rektörlük: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünü,

 3. Senato: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunu,

 4. Enstitü: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi bünyesinde bulunan lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

 5. Enstitü Müdürlüğü: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ilgili enstitü müdürlüğünü,

 6. Enstitü Kurulu: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ilgili enstitü kurulunu,

 7. Enstitü Yönetim Kurulu: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ilgili enstitü yönetim kurulunu,

 8. Bölüm: Fakülte, yüksekokul ve konservatuvara bağlı akademik birimi,

 9. Bölüm Başkanı: Fakülte, yüksekokul ve konservatuvara bağlı akademik birim başkanını,

 10. KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,

 11. ÜDS: Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı,

 12. TOEFL: Test of English Foreign Language,

 13. IELTS: International English Language Testing System,

 14. TOEIC: Test of English for International Communication,

 15. ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

 16. GRE: Graduate Record Examination,

 1. GMAT: Graduate Management Admission Test

ifade eder.


İhtiyaç ve Nitelik Belirleme

Madde 4

Araştırma görevlileri lisansüstü programlarına devam etmek ve bu süreçte başarılı olmak zorundadır. Lisansüstü programlarda başarılı olamayanların kurumla ilişkisi kesilir. Araştırma görevlisi talebi ve adaylarda aranan özellikler, ilgili bölüm kurulunun teklifi, fakülte/yüksekokul/ konservatuvar yönetim kurulunun kararı ile Rektörlüğe sunulur. Bölümler, bu yönergede belirlenen puandan az olmamak üzere yabancı dil puanını, ALES puan türünü ve adaylarda aranılan diğer hususları bölüm akademik kurulu kararı ve fakülte/yüksekokul/konservatuvar yönetim kurulu onayı ile belirleyebilirler.İlan

Madde 5

Araştırma görevlisi alımına ilişkin ilan, Rektörlük tarafından gerekli görülen zamanlarda yapılır. İlanlarda, adaylarda aranacak koşullar ve sınav tarihleri belirtilir. Başvuracak adaylar başvuru formuna veya dilekçelerine özgeçmişlerini, varsa yayınlarını ve ilanda istenilen diğer belgelerle birlikte haklarında referans alınabilecek öğretim üyelerinin ad ve adreslerini de eklemelidirler. Son başvuru tarihi ilan tarihini izleyen on beşinci gündür. Adayların başvuruları internet üzerinden de alınabilir. Başvurular, ilanda belirtilen birime, başvuru koşullarına uygun olarak yapılır.


Başvuru koşulları

Madde 6

Üniversite birimleri için ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda aranan asgari koşullar;  1. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak,

  2. En az dört yıllık lisans eğitimi yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak,

  3. Lisans mezuniyet not ortalamasının 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) ya da buna eşdeğer puan olması ve yüksek lisans mezunu olarak başvuracak adaylar için yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 75 (yetmişbeş) puan olması gerekir. Yüksek lisans mezunu olarak başvuracak adayların, hem lisans hem de yüksek lisans için belirlenen en az not ortalamasını sağlamaları gerekir. Notların yüzdelik sistemdeki eşdeğerliliği, senato tarafından kabul edilen “Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Not Çevirim Tablosu”na göre yapılır.

  4. Adayların ilanda belirtilen bir yabancı dilden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan buna muadil bir puana sahip olmak gerekir. Dil puanlarının ÜDS’ye eşdeğerliliği Senato tarafından kabul edilen “Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Yabancı Dil Puanları Çevirim Tablosu”na göre hesaplanarak tespit edilir.

  5. Geçerli bir dil belgesine sahip olmayan adayların Üniversite tarafından yapılacak olan “Yabancı Dil Seviyesi Belirleme Sınavı”ndan başarılı olmaları gerekir. Bilim alanı yabancı dil olan adayların, başka bir yabancı dilden başarılı olmaları gerekir.

  6. Adaylar, yazılı sınav yerine sayılacak olan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) veya GRE (Graduate Record Examination) veya GMAT (Graduate Management Admission Test) gibi uluslararası sınav belgelerini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Bu sınavlardan alınan puanların yazılı sınav yerine sayılabilmesi için adayın başvurduğu alana ait ALES sınav puanının en az 60 veya eşdeğeri puan olması gerekir. Eşdeğer puanların hesaplanmasında senato tarafından kabul edilen “Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Lisanüstü Eğitime Giriş Sınavı Eşdeğerlik Tablosu”ndan yararlanılır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar da ALES veya eşdeğeri diğer uluslar arası sınav belgesi ile başvurabilirler. ALES veya diğer uluslar arası sınav belgesi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

  7. Bunların dışında, 4. madde de “İhtiyaç ve Nitelik Belirleme”yi düzenleyen hükümler çerçevesinde, diğer nitelikleriyle ilgili özel koşullar da konulabilir ve bu koşullar da ilanda belirtilir.


Sınavlar

Madde 7

  1. Araştırma görevlisi giriş sınavları, yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamalı bilim sınavından oluşur. Bilim sınavı; adayın, ilgili alandaki mesleki ifade becerisini, analitik düşünebilme ve akademik yeteneğini, genel kültür düzeyini ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyini ölçmeye yönelik yazılı ve mülakattan oluşan iki aşamalı bir sınavdır.

  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yazılı sınavı yerine ALES veya eşdeğeri diğer uluslar arası puanlar esas alınır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp da ALES veya eşdeğeri diğer uluslararası sınav belgesine sahip olan adaylar dışındaki başvuru sahiplerinin yazılı sınavını yapmak amacıyla, biri bölüm başkanı olmak üzere ilgili bölüm veya yakın bölümlerde görevli öğretim üyeleri arasından bölüm başkanı tarafından önerilen ve fakülte/yüksekokul /konservatuvar yönetim kurulunca onaylanan üç asıl iki yedek üyeli jüri oluşturulur Jüri üyelerinden birisi raportör olarak belirlenir.

  3. Önerilen jüri üyelerinin, atama yapılacak araştırma görevlisinin istihdam edileceği bilim alanı ile ilgili olması esastır.

  4. Jüri, sınav sonuçlarıyla birlikte sınava ilişkin tüm belgeleri ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul/konservatuvar müdürlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

  5. Mülakat sınavlarının yapılması ve bilim sınavı sonuçlarının hesaplanması ilgili enstitü müdürlüğünün koordinasyonu ile sağlanır. Enstitü müdürlükleri, enstitü yönetim kurulu kararıyla kuracakları üç asıl iki yedek üyeden oluşan mülakat sınavı jürisi marifetiyle adayların mülakat sınavını yapar.

  6. İlgili enstitü sınava ilişkin tüm belgeleri rektörlüğe gönderir.


Değerlendirme ve sonuçların ilan edilmesi

Madde 8

  1. Bilim sınavı notu, yazılı sınavın % 70’i ve mülakat sınavının % 30’u alınarak belirlenir. Adayın başarılı olabilmesi için yazılı, mülakat ve bilim sınavı puanlarının her birinin en az 70 olması gerekir.

  2. Sınav jürisi değerlendirmesinde; “bilim sınavı” notunun %50’sini, lisans mezuniyet notunun (yüksek lisans diplomasıyla başvuranların lisans ve yüksek lisans not ortalamasının) % 30’unu, yabancı dil puanının % 20’sini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Belirtilen yüzdeliklerin toplamı başarı puanı olup bu puanın en az 70 olması gerekir.


Madde 9

Sınavlarda başarılı olan adaylar, bilim sınavı puan sırası esas alınmak suretiyle ilan panolarında ve üniversitenin WEB sayfasında ilan edilir.Atama

Madde 10

İlgili mevzuata göre ataması yapılan adayın zamanında göreve başlamaması durumunda bir sonraki başarılı aday atanabilir. Ataması yapılan araştırma görevlileri lisansüstü programlarına devam etmek ve bu süreçte başarılı olmak zorundadır. Lisansüstü programlarda başarılı olamayanların kurumla ilişkisi kesilir.


Yürürlük

Madde 11

Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunun 22/09/2011 tarihli ve 2011-13.86 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.


/4Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət