Ana səhifə

East Sussex Youth Orchestra Orchestr mládeže východního Sussexu (esyo)


Yüklə 4.77 Mb.
tarix27.06.2016
ölçüsü4.77 Mb.East Sussex Youth Orchestra - Orchestr mládeže východního Sussexu (ESYO)
East Sussex Youth Orchestra vystupoval ve všech hlavních koncertních sálech hrabství, včetně Glyndebourne, St John’s Smith Square, Queen Elizabeth Hall, Royal Festival Hall, LSO St Luke’s a Royal Albert Hall v Londýně. Od svého vzniku orchestr cestoval do zahraničí, navštívil Francii, Belgii, Německo, Rakousko, Španělsko, Polsko, Itálii, Maďarsko a Českou republiku. Orchestr se také zůčastnil festivalu Národní společnosti orchestrů mladých hudebníků, který byl součástí mezinárodně uznávaného festivalu v Edinburghu.
V roce 2000, stejně jako v roce 2001, byl orchestr vybrán jako jeden ze šesti národních finalistů v Sainsbury’s Youth Orchestra Series. V roce 2001 orchestr uspořádal dva letní koncerty se slavným pianistou Johnem Lillem ve Wiltshire a východním Sussexu. V létě roku 2002 orchestr jel na turné po Belgii, kde byly koncerty uvedeny v historické části města Ypres a v katedrále města Gentu v rámci Ghent Festival.
V srpnu 2003 ESYO vystupoval na Royal College of Music v Londýně. V rámci 25. výročí oslav v roce 2004 jel na turné po Polsku se sólistou Guy Johnstonem. Orchestr pak hrál v divadle White Rock v Hastings a v koncertní síni LSO St Lukes v Londýně, což bylo vysíláno živě přes internet.
ESYO věnoval svůj první koncert v roce 2006 na podporu Royal National Lifeboat Institution a poté se vydal na velmi úspěšné turné po Španělsku, které vyvrcholilo pozváním a vystoupením na vysoce uznávaném Pablo Casals Mezinárodním festivalu v Barceloně. O Vánocích orchestr hrál Brucknerovu náročnou Sedmou symfonii v De La Warr Pavilionu v Bexhillu, na koncertu k uctění památky Dereka Norcrosse OBE, DL.
Stravinskeho suita Pták ohnivák a Petruška byly hrány na dvou koncertech v roce 2007 a v létě roku 2008 orchestr vystupoval s Rachmaninovu druhou symfonii v De La Warr Pavilion v Bexhillu a také v kostele sv. Máří Magdaleny v Paříži během své krátké návštěvy Francie.
V roce 2009 ESYO cestoval do Benátek a Toskánska s Anitou Mishoukova-Annanen, studentkou hry na housle na Royal Academy of Music, s představením Čajkovského Houslového koncertu D dur, Dvořákovou Symfonii č. 8 a Předehrou od Elgara Cockaigne. V roce 2010 jejich repertoár, hrán v Arundelské katedrále, zahrnoval Bernsteinovu West Side Story a Předehru Candide a také Rimského Korsakova Šeherezádu. Roku 2011 orchestr vycestoval do Belgie a Holandska, kde vystoupil s Beethovenovu Symfonii č.3 ”Eroica” a Bruchovým houslovým koncertem.
Letos, v roce svého 35. výročí, jsou členové tohoto orchestru velmi nadšeni, že mohou opět navštívit Německo, Českou republiku a Slovensko. Jejich program bude zahrnovat Fantastické Scherzo Josefa Suka a První symfonii Gustava Mahlera.
East Sussex Youth Orchestra je jednou z mnoha skupin organizovaných Hudebním odborem východního Sussexu. Tento hudební odbor v současnosti vyučuje 4.000 žáků týdně, má svoji vlastní hudební akademii, vánoční festival a podporuje školy ve výuce hudby. Více informací lze nalézt na www.eastsussex.gov.uk/music .

About the East Sussex Youth Orchestra
East Sussex Youth Orchestra has performed in all the principal concert venues of the county including Glyndebourne, as well as St John’s Smith Square, the Queen Elizabeth Hall, the Royal Festival Hall, LSO St Luke’s and the Royal Albert Hall in London. Since its formation the Orchestra has toured abroad visiting France, Belgium, Germany, Austria, Spain, Poland, Italy, Hungary and the Czech Republic. The orchestra has also performed as part of the National Association of Youth Orchestra’s festival during the internationally renowned Edinburgh Festival.

In the year 2000 as well as in 2001, the orchestra was selected as one of six national finalists in the Sainsbury’s Youth Orchestra series for those years. In 2001 the orchestra gave two summer concerts with the celebrated pianist John Lill in Wiltshire and East Sussex, and in the summer of 2002 the orchestra toured Belgium where concerts were given at the historic town of Ypres and at the Cathedral in Ghent as part of the Ghent Festival.


In August 2003 ESYO performed at the Royal College of Music in London, and as part of the 25th anniversary celebrations in 2004 toured Poland with soloist Guy Johnston. The orchestra then performed at the White Rock Theatre, Hastings and at LSO St Lukes concert hall in London, which was broadcast live via the internet.
ESYO gave its first concert in support of The Royal National Lifeboat Institution in 2006, before taking part in a highly successful tour of Spain, which culminated in a performance by invitation at the highly acclaimed Pablo Casals International Festival in Barcelona. The following Christmas the orchestra played Bruckner’s challenging VII Symphony at the De La Warr Pavilion, Bexhill in a memorial concert for Derek Norcross OBE, DL.
Stravinsky’s The Firebird Suite and Petrushka were performed at two concerts in 2007 and in the summer of 2008 the orchestra perfomed Rachmaninov’s Second Symphony at the De La Warr Pavilion in Bexhill, and The Madeleine in Paris as part of a short visit to France.
In 2009 ESYO toured Venice and Tuscany with Anita Mishoukova-Annanen, a student violinist at the Royal Academy of Music, in performances of the Tchaikovsky Violin Concerto in D alongside Dvorak’s Symphony No 8 and Elgar’s Cockaigne Overture. In 2010 their repertoire included Bernstein West Side Story and Candide Overture along with Rimsky Korsakov’s Scheherazade at Arundel Cathedral. In 2011 they travelled and performed Beethoven’s ‘Eroica Symphony and the Bruch violin concerto in Belgium and Holland.

In this, their 35th Anniversary year, the orchestra are delighted to be once again travelling to


Germany, the Czech Republic and Slovakia. Their programme will include Josef Suk’s Fantasticke Scherzo, and Gustav Mahler’s 1st Symphony

East Sussex Youth Orchestra is one of many groups organised by the East Sussex Music Service. The Music Service is now teaching 4000 pupils weekly in East Sussex, has its own Academy of Music, Christmas festivals and offers curriculum support to schools. More information can be found at www.eastsussex.gov.uk/musicKoncert v Koncertní ni slovenského národního rádia
Program
Fantastické Scherzo O25 - JOSEF SUK
Student a poté Dvořákův zet’, Josef Suk skládal toto scherzo v roce 1903 jako jakousi poctu Dvořákovi. Tato práce je známa svojí obrazností a vášní, (je mnohem výraznější než průměrné scherzo), dokonce ji někteří popsali jako symfonickou báseň oslavující tanec. Hudba je postavena na několika malebných epizodách, které vycházejí ze dvou kontrastních úvodních témat; instrumentace dřevěnými dechovými nástroji vyvolává vzpomínky na přírodu pod širým nebem, které následuje nezaměnitelným nástupem valčíku, poprvé znějící ve hře violoncell.
Koncert pro lesní roh č. 1 - RICHARD STRAUSS sólista: Sam Pearce
Richard Strauss složil první ze svých dvou koncertů pro roh v roce 1882 ve věku 18 let. V době psaní, začal být více používán klapkový roh než starší rohy bez klapek neboli “přírodní rohy”. Zatímco Straussova volba rohu pro tento koncert je sporná, většina hráčů se shoduje, že toto dílo by bylo téměř nemožné hrát na "přírodní" nástroj. Koncert začíná čtyřmi takty troubením rohu, které jsou rozvinuty a zvelebeny hrou celého orchestru v průběhu první věty tohoto díla. Andante je rozjímavá mezihra, po které následuje přísné finále, jež bylo napsáno v tradici “loveckého ronda", osvojené skladateli klasického období Haydna a Mozarta.

Přestávka 20 minut
Symfonie č. 1 'Titan '- Gustav Mahler
Mahler dirigoval svoji první symfonii v Budapešti v roce 1889, pod názvem “Symfonická báseň o dvou částech". Toto dílo mělo původně v pět vět, ale po slabém úspěchu na premiéře jej Mahler zrevidoval na čtyři věty a to bylo vydáno jako jeho první symfonie o deset let později v roce 1899. Symfonie je zkomponována ve velmi charakteristickém Mahlerově stylu, kouzelně zobrazující divokou přírodu v průběhu celého díla. První věta byla popsána samotným Mahlerem jako “probuzení přírody z dlouhého zimního spánku”. Druhá věta se skládá ze scherza a dvou tanců, dále následuje slavný "smuteční pochod" třetí věty. Závěrečná věta vytrhne z atmosférického šera třetí a zakončí symfonii triumfálním gestem.

Concert in the Slovak National Radio Concert Hall 7.00pm

Programme


Fantasticke Scherzo Op.25 JOSEF SUK
A student and subsequent son-in-law of Dvorak, Josef Suk composed this scherzo in 1903 as a sort of homage to Dvorak. The work is known for it’s imagery and vigour (being more substantial than the average scherzo), and indeed some have described it as a symphonic poem celebrating the dance. The music is built around a series of picturesque episodes, built from two contrasting opening themes; the woodwind scoring evokes the great outdoors, which is followed by an unmistakable rising waltz, first heard in the cellos.

Horn Concerto No 1 RICHARD STRAUSS

Soloist: Sam Pearce
Richard Strauss composed the first of his two horn concertos in 1882 at the age of 18. At the time of writing, the valved horn was beginning to overtake the older valveless or ‘natural’ horns. Whilst Strauss’ horn preference for the concerto is debatable, most players agree that the concerto would be nearly impossible on a ‘natural’ instrument. The concerto begins with a four-measure horn call, which is developed throughout the first movement by the orchestra. The Andante is a contemplative interlude before the rigorous finale, the latter written in the tradition of the ‘hunting rondo’ developed by the classical period composers Haydn and Mozart.

Interval of 20 minutes

Symphony No 1’The Titan’ GUSTAV MAHLER
Mahler conducted his first symphony in Budapest in 1889, under the name of ‘Symphonic poem in two parts’. It was originally in five movements, but with little success at the premiere, Mahler revised the piece to four movements and it was published as his first symphony ten years later in 1899. The symphony is strongly characteristic of Mahler’s style, conjuring imagery of the great outdoors throughout the work. The first movement was described by Mahler himself as ‘nature’s awakening from a long winter sleep’. The second movement comprises of scherzo and trio formed of two dances, followed by the famous ‘funeral march’ of the third movement. The final movement breaks away from the atmospheric gloom of the third, ending the symphony with a triumphant flourish.

Kariéra COLINA METTERSE jako dirigenta, orchestrálního instruktora a dirigujícího pedagoga ho zavádí po celém světě a jeho bohaté zkušenosti mu poskytují záviděníhodnou pověst napříč širokým spektrem hudební profese. Dirigoval mnoho předních symfonických orchestrů ve Velké Británii a pracoval značně v zahraničí. Hostoval jako dirigent v Polsku, Španělsku, Německu, Austrálii, Singapuru, Venezuele, Hong Kongu, Nizozemí, Francii, Vietnamu, v Řecku a na Novém Zélandu. Ve Velké Británii a v zahraničí často nahrával, natočil několik nahrávek pro BBC Radio 3 a  představení zaznamenaných televizí.

Mettersův repertoár je široký, zahrnuje tradiční klasický a romantický repertoár. Je nadšený zastánce současných skladatelů. Uvádí mnoho premiér a spolupracuje s takovými skladateli

jako jsou John Harvey, John Lambert, Matthew Taylor, Augusta Reed Thomas, Leonard Salzedo, Ewen Bennett, Adam Gorb a Nicola Lefanu. Během posledních 20 let, Colin Metters získal mezinárodní pověst jako jeden z vedoucích dirigujících pedagogů, dává mistrovske lekce v Německu, Polsku, Finsku, Austrálii, Vietnamu, Venezuele, Číně a USA. V současné době je profesorem dirigování a ředitelem oboru dirigování na Royal Academy of Music, kurzu, jež založil v roce 1983 a který je nyní mezinárodně uznáván jako jeden z nejvýznamnějších vzdělávacích programů pro dirigenty.

Colin Metters je hudebním ředitelem a hlavním dirigentem ESYO od jeho založení v roce 1979 a v této sezóně slaví 35 let s orchestrem.Sam Pearce studoval hru na lesní roh na londýnské Royal College of Music pod vedením Juliana Bakera, Simona Raynera a Timothyho Jonese. Studium dokončil v roce 2010 a od té doby vystupoval s mnoha britskými orchestry. Mnohokrát koncertoval s Philharmonia Orchestra, kde byl hostujícím na první a třetí roh, také v orchestru BBC Symphony Orchestra a Aurora Orchestra. Nyní hraje první roh v Orchestra of St Paul´s a Orheus Sinfonia. Sam je hudebník na volné noze s velmi dobře se rozvíjející kariérou. Jeho hra je součástí hudebního doprovodu k filmu Toma Cruise " Edge of Tomorrow", který je v současnosti uváděn v kinech.

Sam je zakládajícím členem souboru Oompah Brass, jež je kritiky velmi dobře přijat a ceněn. S tímto souborem pravidelně vystupuje po celé Velké Británii a Evropě. Na mezinárodní soutěži v Bilbao ve Španělsku - Haizetara International Street Band Competition v červnu 2012 vyhrál se souborem Oompah Brass první cenu a zároveň mu byl udělen titul "nejlepší instrumentalista".


Colin Metters career as conductor, orchestral trainer and conducting pedagogue takes him all over the world and his wide experience affords him an enviable reputation across a broad spectrum of the music profession. He has conducted many of the leading symphony orchestras in the United Kingdom and worked extensively abroad, guest conducting in Poland, Spain, Germany, Australia, Singapore, Venezuela, Hong Kong, Netherlands, France, Vietnam, Greece and New Zealand. He has recorded and broadcast in the UK and abroad, recordings for BBC Radio 3 and performances recorded for television.

Metters’ repertoire is wide-ranging, embracing the mainstream Classical and Romantic repertory. He is an enthusiastic champion of contemporary composers, giving many first performances and collaborating with such composers as John Harvey, John Lambert, Matthew Taylor, Augusta Reed Thomas, Leonard Salzedo, Ewen Bennett, Adam Gorb and Nicola

Lefanu. Over the past 20 years, Colin Metters has established an international reputation as one of the leading conducting pedagogues, giving master classes in Germany, Poland, Finland, Australia, Vietnam, Venezuela, China and the USA. He is currently professor of Conducting and Director of Conducting Studies at the Royal Academy of music, a course he founded in 1983 and which is now recognised internationally as one of the foremost conductor training programmes.

Colin Metters has been Musical Director and Principal Conductor of ESYO since its foundation in 1979 and this season celebrates 35 years with the orchestra.Sam Pearce studied the french horn at the Royal College of Music under Julian Baker, Simon Rayner and Timothy Jones. Since his graduation in 2010 he has enjoyed a varied career as a freelance musician, performing with many leading British orchestras. He is the principal horn of the Orchestra of St. Paul's, the Orpheus Sinfonia, and has appeared on many occasions with the Philharmonia Orchestra (as both third horn and guest principal), the BBC Symphony Orchestra, and the Aurora Orchestra. He can also be heard on the soundtrack to the Tom Cruise film 'Edge of Tomorrow', currently showing in cinemas worldwide.

Sam is a founding member of the critically-acclaimed, award-winning ensemble Oompah Brass, with whom he regularly performs across the UK and Europe. In June 2012, along with Oompah Brass winning first prize, he was awarded the 'best instrumentalist' title at the Haizetara

International Street Band Competition in Bilbao, Spain.

EAST SUSSEX YOUTH ORCHESTRA 2014

Dirigent: Colin Metters Vedou orchestru: Juliette Gregg

První housle Tom Coekin Riley Court-Wood Oliver March Shelby Finch Kimberley Frezel Juliette Gregg* Holly Gurney Matthew Heath Olivia Holland Jenni Hreben Freya Josling Heidi Josling

Zac Kahn


Alice Sleeper-Atkins John Sturt

Emma Walker Oliver WintersDruhé housle Tess Angus* William Ball Rosalind Bootle Anna Casey

Thomas Crofton-Green Holly Crummy

Heledd Evans Carla Flack Mercedes Gillett Sophia Goode

Ocean Haghighi Daly Ellie Purvis Christopher Wastell Samuel Wastell Eleanor WatsonViola

John Hinchliffe* Jacob Hopkins Lily Rogers Daisy TweedVioloncello Nick Atkins Helen Butcher Izzy Cooper* George Delfas Grant Edwards

Jon-Francis Forward Rachael Knights Jenny SturtKontrabas Lydia Augousti Anneka Burgess

Jay Canham -Thorp James Gower Sebastian Hale-Smith*Flétna

Ella Burton Megan Goodwin Calum Gorman Sarah Margolis* Pasha MilburnHoboj

Camilla Compton Ben King

Isobel Knowles Richard O’Neal * Hannah Seymour

Klarinet Philip Benge

Bethany Crouch Daniel Crouch Sophie Etheridge Alistair Gregg Darryl Noel-Davila*Fagot

Siobhan Connellan Hagen Schmidt Sarah Sesu*Trubka

Ben Crisford Harvey Hall* Joe Knight Harry Plant Jacob WardLes roh

Meera Carruthers-Cole Rebecca Hancock* Jenny Kyne

Rachel Moisan Lennox Smith Ellie Wicks

Pozoun Owen Dawson

Stephen Owen* Will RobertsTuba
Tommy Jennings

Tympány/Bicí nástroje Jess Dann

Fabian Edwards* Julia Evans Stefan GorzynskiHarfa
Sophie Rocks

Lektoři a zaměstnanci Sebastian Charlsworth Graham Coldwell Catriona Fagan Stephen Giles

Zanifa Heath Colin Moore Lisa de SimoneKoordinátor orchestru/nástroje Ben Warnes

Asistent koordinátorka na rok 2014

Eira OwenKoordinátor na rok 2014 Malcolm Warnes

Vedou skupiny = *Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət