Ana səhifə

DZ. U. Nr 4 poz. 17 Z 15. 01. 2009 R.) (DZ. U. poz. 843 Z 15. 06. 2015 R. )


Yüklə 200 Kb.
səhifə1/2
tarix24.06.2016
ölçüsü200 Kb.
  1   2
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

GIMNAZJUM NR 1 W TURKU
ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MEN

(DZ.U. NR 4 POZ.17 Z 15. 01.2009 R.)

(DZ. U. POZ. 843 Z 15. 06. 2015 R. )
I

Przedmiotowy System Oceniania z historii jest zgodnyz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 1 w Turku.
II

 1. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają poinformowani o zakresie wymagań z historii, obowiązującym w danym roku (zakres wiadomości i umiejętności, które trzeba mieć opanowane na koniec roku szkolnego) oraz o sposobie i zasadach oceniania.

 2. Nauczanie historii w Gimnazjum nr 1 w Turku odbywa się na podstawie programu „Śladami przeszłości” wydawnictwa Nowa Era.

 3. Na początku każdego semestru nauczyciel określa ilość ocen, które otrzyma uczeń za:

  1. prace klasowe - 2

  2. sprawdziany - 1-2

  3. zadania domowe - 1

  4. referaty - 1

  5. odpowiedzi ustne - 1-2

  6. pracę na lekcji - 1-2

 4. O zakresie prac klasowych i dokładnym ich terminie uczniowie zostają powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem.

 5. Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i określa zakres oraz terminy wykonania prac domowych, referatów.III

 1. Skala ocen jest zgodna z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 2. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym semestrze.

 3. O ocenie śródrocznej i końcoworocznej decyduje hierarchia ważności ocen:

  1. praca klasowa

  2. sprawdzian wiadomości

  3. odpowiedź ustna

  4. zadania domowe

  5. aktywność na lekcjach

Sukcesy w konkursach i olimpiadach wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu.

IV


 1. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów określonych programem nauczania ocenia się w stopniach śródrocznych lub rocznych (semestralnych) wg następującej skali:
Stopień

Skrót literowy

Ocena cyfrowa

Punktacja procentowa

[%]

celujący

cel

6

100-98

bardzo dobry

bdb

5

97-90

dobry

db

4

89-75

dostateczny

dst

3

74-50

dopuszczający

dop

2

49-35

niedostateczny

ndst

1

34-0
 1. Dopuszcza się przy skali ocen określonej w pkt. 5 rozszerzenie jej poprzez dodanie do oceny bardzo dobrej, dobrej, dostatecznej znaku “+” i “-”, a do oceny dopuszczającej znaku “+”, w przypadku wystawienia bieżących ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych ocen pierwszego semestru.

 2. Warunki, jakie musi spełnić uczeń, aby uzyskać następujące stopnie:

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień bardzo dobry, a ponadto:

 • posiada pełną wiedzę i umiejętności określone programem nauczania,

 • samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,

 • rozwiązuje problemy o podwyższonym stopniu trudności,

 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim.
 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności określone programem nauczania,

 • rozwiązuje problemy w sposób twórczy, wykorzystuje umiejętności w nowych sytuacjach,

 • potrafi efektywnie pracować w zespole,

 • poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,

 • osiąga sukcesy na szczeblu szkolnych konkursów.


3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • posiada wiadomości i umiejętności przekraczające osiągnięcia zawarte w podstawach programowych,

 • stosuje wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów znanych z lekcji i podręcznika,

 • planuje, organizuje i ocenia własną pracę,

 • umie pracować w zespole.


4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • samodzielnie wykonuje zadania wynikające z wymagań podstawowych,

 • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,

 • umie praktycznie wykorzystać wiadomości w konkretnych sytuacjach.
 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela,

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia i uczestniczy w nich w miarę swoich możliwości,

 • częściowo opanował podstawowy materiał programowy,

 • wiadomości ucznia są nieusystematyzowane,

 • ma ograniczone rozumienie podstawowych uogólnień i nie posiada umiejętności wyjaśniania zjawisk;

 • ma ograniczoną umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela;

 • popełnia liczne błędy, ma nieporadny styl i trudności w wysławianiu.


6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności,

 • nie prowadzi systematycznie zeszytów; a na zajęciach z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych nie angażuje się w nawet najmniejszym stopniu,

 • często opuszcza zajęcia; nie uzupełnia podstawowych zaległości,

 • nie chce korzystać z proponowanych form pomocy.

V

1. Ocena ucznia jest jawna i winna być uzasadniona w formie pisemnej lub ustnej.2.Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych.

3.Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i prace pisemne w okresie dwóch tygodni od ich napisania.4.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje przez okres jednego roku ( do 31 sierpnia).

VI

 1. Prace klasowe są obowiązkowe. W każdym semestrze przewiduje się przynajmniej dwie prace klasowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać jej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie uwzględnionym z nauczycielem przedmiotu, jednak nie dłuższym niż dwutygodniowym od momentu powrotu do szkoły.

 2. Poprawa prac klasowych jest obowiązkowa i musi odbyć się w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko jeden raz.

 3. Bieżące sprawdziany ( kartkówki) pisemne obejmują treść trzech ostatnich lekcji. O ich terminie nauczyciel nie musi informować uczniów.

 4. Nie poprawia się sprawdzianów ( kartkówek ).

 5. Uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania, a w szczególnych przypadkach do dwóch nie przygotowań w semestrze. Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi na początku zajęć.

 6. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianu końcowego, zaliczeniowego.VII


 1. Prace domowe i inne formy aktywności (referaty) zaplanowane przez nauczyciela w danym semestrze są obowiązkowe. Uczeń jest obowiązany do oddania ich do kontroli w wyznaczonym terminie.

 2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć termin poprawy prac domowych, referatów i innych form aktywności ucznia.

 3. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego i do udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu.

 4. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, które mogą wpłynąć na podwyższenie oceny śródrocznej.VIII


1. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o każdej przewidywanej ocenie śródrocznej i końcoworocznej na dwa tygodnie przed jej wystawieniem.

 1. Uczeń ma prawo odwoływać się od oceny śródrocznej i końcowo rocznej do Dyrektora Szkoły.IXObszary aktywności ucznia.

 1. Uczeń rozumie przyczyny i skutki poznanych zjawisk.

 2. Uczeń prawidłowo posługuje się chronologią i poprawnie operuje pojęciami z nią związanymi.

 3. Uczeń potrafi operować podstawowymi kategoriami historycznymi, tzn. : czasem, przestrzenią, ciągłością, zmiennością.

 4. Uczeń umie wykorzystać różne źródła informacji do zdobywania wiedzy historycznej.

 5. Uczeń potrafi interpretować różnego rodzaju źródła historyczne.

 6. Uczeń umie korzystać z mapy jako źródła wiadomości.

 7. Uczeń samodzielnie ocenia fakty i wydarzenia historyczne.

 8. Uczeń umie sprawnie posługiwać się środkami dydaktycznymi, np. kartograficznymi, ilustracjami i podręcznikiem.

 9. Uczeń umie pracować w grupie z uwzględnieniem podziału zadań.

 10. Uczeń rozwiązuje problemy indywidualnie i w grupie.

 11. Uczeń wie jak umiejętnie uczestniczyć w dyskusji.

 12. Uczeń umie bronić własnego zdania i uzasadnić go.

 13. Uczeń umie jasno i precyzyjnie formułować myśli, w tym problemy i pytania oraz odpowiedzi i wyjaśnić je, zarówno w mowie jak i w piśmie.

 14. Uczeń umie posługiwać się encyklopedią, tekstem źródłowym i zbiorami bibliotecznymi.

 15. Uczeń wykorzystuje wiedzę historyczną dla zrozumienia wydarzeń we współczesnym świecie.

 16. Uczeń umie posługiwać się językiem historycznym przy opisie informacji werbalnych.

 17. Uczeń okazuje tolerancje i szacunek dla poglądów niezgodnych z własnymi.


X
Główne działy nauczania w klasie I.


 1. Początki cywilizacji.

 2. Antyczna Grecja

 3. Imperium Rzymskie.

 4. Początki średniowiecza.

 5. Polska pierwszych Piastów.


XI

Kryteria oceny ucznia.
Ocena Dział

Początki cywilizacji


Bardzo


dobra

- rozumie umowność rachuby czasu

-podaje przykłady innych sposobów mierzenia czasu

- wskazuje na mapie kontynenty

- określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka

- wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi

- omawia teorię ewolucji Karola Darwina

- wyjaśnia różnice między teorią kreacjonizmu a ewolucjonizmu

- przedstawia znaczenie badań naukowych oraz wykorzystania różnych technologii dla poznania historii człowieka

- nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej

- wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej


Dobra- oblicza na wybranych przykładach ile lat upłynęło od wskazanego wydarzenia p. n. e. do czasów współczesnych

- przyporządkowuje wydarzenia do połowy wieku (I, II połowa)

- określa relacje człowiek przyroda

- podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych

i ich umiejętności

- wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego

- omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka

- przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego

- uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu

- charakteryzuje wygląd osad neolitycznych

- opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych

- wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły w życiu człowieka dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali


Dostateczna- umie określić wydarzenia w kategorii wcześniejsze, późniejsze

- zna przykłady wpływu człowieka na środowisko geograficzno- przyrodnicze i jego skutki

- wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka

- wskazuje na mapie kolebkę ludzkości

- wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność

- podaje nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prahistorycznych

- wymienia sposoby krzesania ognia stosowane przez człowieka pierwotnego

- wie kim był Karol Darwin

- poprawnie posługuje się terminami: ewolucjonizm, antropologia

- wymienia teorie dotyczące powstania człowieka

- opisuje, czym zajmuje się antropolog - omawia sposoby ustalania wieku znalezisk - omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

Dopuszcza-

jąca


- poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne, chronologia, nasza era, przed naszą erą, wiek, prahistoria

- dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych

- podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych

- potrafi narysować taśmę chronologiczną i zaznaczyć na niej podane daty ( p. n. e. i n. e.)

- rozumie pojęcie wiek

- zna warunki życia ludzi w czasach prehistorycznychOcena Dział

Cywilizacje Starożytnego Wschodu

Bardzo


Dobra

- umie zlokalizować państwa starożytnego Wschodu na mapie konturowej

- porównuje terytorium i granice państw starożytnych (Mezopotamia, Babilonia, Palestyna) z współczesnymi

- ocenia osiągnięcia cywilizacyjne

- myśli przyczynowo-skutkowo

- przedstawia związek między budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem pierwszych państw

- omawia organizację państwa Sumerów

- omawia organizację państwa babilońskiego

- wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa

- wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów

- wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej

- opisuje organizację armii asyryjskiej

- ocenia starożytny system prawny

- wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów

- opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II

- opisuje wygląd Babilonu za panowania Nabuchodonozora II

- określa system wartości starożytnych Egipcjan

- ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji

- wyjaśnia przeznaczenie Doliny KrólówDobra


- rozumie pojęcia: monarchia despotyczna, sarkofag, hieroglify, pismo klinowe, Dekalog, Stary Testament

- wskazuje związki między warunkami naturalnymi a życiem i zajęciami ludności

- umie analizować ilustracje z podręcznika

- charakteryzuje struktury społeczne państw Starożytnego Wschodu

- wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne

- uzasadnia słuszność określenia „Egipt – darem Nilu”

- ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego

- wymienia przyczyny powstania pisma

- przedstawia historię pisma

- omawia znaczenie powstania pisma dla rozwoju cywilizacji ludzkiej

- wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich

- charakteryzuje system wierzeń Izraelitów

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- opisuje etapy procesu mumifikacji

- tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy

- opisuje okoliczności powstania państwa Izrael

- omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona

- przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiegoDostateczna- umie wskazywać na mapie historycznej położenie Egiptu i Palestyny, Mezopotamii, Asyrii, Sumeru

- zna imiona postaci historycznych i biblijnych oraz ich najważniejsze dokonania (Jahwe, Mojżesz, Hammurabi, Ramzes II, Nabuchodonozor II, Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon, Cyrus II Wielki)

- poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm, Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan, papirus, mumia , piramida, piktogram, pismo klinowe, hieroglif, pismo demotyczne, papirus, alfabet, Fenicjanie

- podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności

- określa rolę pisma w starożytności

- opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan

- zna zasadę prawną Kodeksu Hammurabiego,

- podaje przyczyny mumifikacji zwłok


Dopuszcza-

jąca


- umie pokazywać na mapie państwa Wschodu, rzeki : Nil, Tygrys, Eufrat, Jordan

- rozumie pojęcia : starożytność, faraon, wielobóstwo, jedynobóstwo, biblia

- rozpoznaje na ilustracjach budowle starożytnego Egiptu

- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji Starożytnego Wschodu,

- określa zakres władzy faraona

- wymienia najważniejsze osiągnięcia cywilizacji Starożytnego Wschodu

- określa różnicę między religią Żydów a wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych


Ocena Dział

Antyczna Grecja

Bardzo


dobra

- porównuje warunki naturalne i zajęcia ludności w Grecji i Egipcie

- zna wierzenia Greków i Egipcjan

- przedstawia przebieg kolonizacji greckiej

- prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej

- wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną

- ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej

- wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm

- przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia

- dokonuje oceny ustroju Sparty

- opisuje ustrój spartański i zasady jego funkcjonowania

- wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten

- tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków w wojnach persko-greckich

- opisuje wygląd ateńskiego Akropolu

- tłumaczy, na czym polega postawa prometejska

- odszukuje w mitach wartości uniwersalne

- porównuje igrzyska sportowe w Grecji ze współczesnymi

- ocenia osiągnięcia cywilizacyjne Greków

- wyjaśnia powiedzenia zaczerpnięte z kultury greckiej i umie zastosować je w odpowiedniej sytuacji np. syzyfowe prace, węzeł gordyjski

- wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków

- ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki

- przedstawia dokonania Filipa II

- wyjaśnia znaczenie klęski Greków w bitwie pod Cheroneą
Dobra

Dobra


- wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a także na organizację państwowości greckiej

- charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską

- opisuje wygląd greckiej polis

- tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora

- wymienia przyczyny i skutki kolonizacji greckiej

- określa, które warstwy społeczne w ateńskiej polis posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione

- omawia cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej

- wymienia etapy wychowania spartańskiego

- wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego

- przedstawia przyczyny i przebieg wojen persko-greckich

- ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami

- wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim

- przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści „Iliady” i „Odysei”

- omawia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej

- przedstawia cech charakterystyczne kultury hellenistycznej

- przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich

- zna daty: 490p.n.e., 480p.n.e., 338r.pne

- wskazuje na mapie: Peloponez, Spartę, Salaminę, Azję Mniejszą, Troję, Macedonię

- zna dokonania postacie: Militiades, Leonidas, Temistokles, Dariusz, Kserkses, Sokrates, Platon, Parys

- potrafi wymienić zadania zgromadzenia ludowego w Atenach

- rozpoznaje style architektury greckiej

- potrafi opisać wygląd teatru greckiego i porównać go ze współczesnym

- umie odczytać z mapy przebieg podbojów Aleksandra Wielkiego

- opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom

- omawia organizację imperium macedońskiego

- prezentuje okoliczności zakończenia wyprawy Aleksandra WielkiegoDostateczna

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji

- zna miejsca bitew Greków z Persami i wskazuje je na mapie

- zna postacie: Perykles, Dedal i Ikar, Aleksander Wielki

- zna bogów: Zeus, Hera, Apollo, Atena, Posejdon

- zna przyczyny wojen grecko-perskich

- poprawnie posługuje się terminami: Hellada, Hellenowie, kultura minojska, kultura mykeńska, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia, Akropol, polis, Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie, geruzja (rada starszych), eforowie,

Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe, demagog, strateg, ostracyzm,

-charakteryzuje społeczeństwo ateńskie i spartańskie

- zna wydarzenia związane z datami: VI w. p.n.e., 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.

- zna postaci: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa

- poprawnie posługuje się terminami: hoplita, hoplon, falanga, Persja, Nieśmiertelni, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje, triera

- wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew

- poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon, agon, hipodrom, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski

- przedstawia dokonania postaci: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Pitagorasa, Euklidesa, Herodota, Tukidydesa, Klaudiusza Ptolemeusza, Archimedesa , Homera, Sofoklesa, Fidiasza

- poprawnie posługuje się terminami: filozofia, logika, Akademia Platońska, Liceum, klepsydra

- zna wydarzenia związane z datami: 776p.n.e.,334 r. p.n.e., 333 r. p.n.e., 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e.

- opisuje przebieg Wielkich Dionizji

- przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego

- omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków

- wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów

- poprawnie posługuje się terminami: Związek Morski, wojna peloponeska, Cheronea, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna,

- podaje przyczyny podboju Persji przez Aleksandra Wielkiego

- omawia skutki powstania imperium Aleksandra Macedońskiego

Dopuszcza-

jąca


- wskazuje na mapie Grecję, miasta: Ateny, Sparta, Olimpia, góra Olimp, Persję i Grecję

- charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków,

- zna bogów: Zeus, Posejdon, Hades oraz postacie Homer, Fidiasz

- rozumie pojęcia: mit, demokracja, igrzyska, polis

-określa sposób rządzenia w Atenach i Sparcie

- wyjaśnia rolę mitów w życiu Greków

- opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji

- wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków

- wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom

- wyjaśnia znaczenie powiedzeń: „z tarczą lub na tarczy”, „mówić lakonicznie”

- tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie

- prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiejOcena Dział

Cywilizacje rzymska


Bardzo


dobra

- potrafi odczytać ze współczesnej mapy geograficznej nazwy krajów, które wchodziły w skład imperium rzymskiego

- porównuje wpływ warunków naturalnych na rozwój cywilizacji rzymskiej i greckiej

- wymienia imiona królów panujących w Rzymie

- charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich

- opisuje przebieg wojen punickich

- umie porównać politykę Aleksandra Wielkiego i Rzymu wobec ludności podbitej

- charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian

- ocenia wkład Rzymian do kultury europejskiej

- wyjaśnia rolę prawa rzymskiego jako podstawy współcześnie funkcjonujących systemów prawnych

- poszukuje informacji w różnych źródłach wiedzy

- przedstawia etapy podboju Italii przez Rzymian

- opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia

- charakteryzuje próby reform podejmowane przez cesarzy rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i Teodozjusza

- wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską

- określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania

Dobra


- potrafi zaznaczyć na mapie konturowej granice imperium rzymskiego

- na podstawie mapy umie określić terytorium cesarstwa zachodnio i wschodnio-rzymskiego

- opowiada legendę o założeniu Rzymu

- opisuje tryb życia i zajęcia Etrusków

- przedstawia zasady funkcjonowania republiki i cesarstwa rzymskiego

- omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych

- uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było „komedią republiki”

- określa zakres władzy cesarza

- omawia sposób funkcjonowania gospodarki

- opowiada, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim

- wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

- określa warunki życia w mieście

- zna imiona i osiągnięcia: Oktawian August, Horacy Wergiliusz,

- umie wskazać na mapie kierunki i zasięg podbojów rzymskich

- potrafi opisać życie codzienne w cesarstwie rzymskim

- podaje przyczyny prześladowań chrześcijan

- określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu

- przedstawia okoliczności, w których chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie

- wyjaśnia, w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się do zniszczenia Rzymu

- podaje przyczyny i przejawy kryzysu republiki rzymskiej

Dostateczna- zna daty: 753p.n.e., 31r p.n.e , 476r.. 392 r., 395r

- umie określić położenie geograficzne Italii i Rzymu oraz Tybr, Alpy, Płw. Apeniński, Kartaginę

- poprawnie posługuje się terminami: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, wilczyca kapitolińska,

- wymienia nazwy warstw społecznych w starożytnym Rzymie

- wyjaśnia znaczenie wyrażenia „pyrrusowe zwycięstwo”

patrycjusz, plebejusz, Galowie

- poprawnie posługuje się terminami: apostołowie, ewangelia, Mesjasz, prowincja, republika, zgromadzenie ludowe, senat, kolegialność, konsul, dyktator, pretor, cenzor, edyl, kwestor, liktor, trybun ludowy, veto

- wymienia nazwy najważniejszych instytucji władzy w starożytnym Rzymie

- omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu i poszczególnych urzędników rzymskich

- poprawnie posługuje się terminami: legion, wojny punickie, Kartagina, Kanny, Zama, Imperium Rzymskie

- określa przyczyny i skutki wojen punickich

- przedstawia przyczyny i skutki wybuchu powstania gladiatorów

- omawia skutki podbojów rzymskich dla mieszkańców Italii

- poprawnie posługuje się terminami: pax romana, pryncypat, cesarz, cesarstwo, romanizacja, bursztynowy szlak, barbarzyńcy,

- przedstawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa

- przedstawia dokonania postaci: Oktawiana Augusta, Trajana, Spartakus, Hannibala , Teodozjusza Wielkiego

- poprawnie posługuje się terminami: Forum Romanum, łaźnia (termy), amfiteatr, atrium, Ołtarz Pokoju, westalki

- omawia funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich

- wymienia rozrywki starożytnych Rzymian

- podaje imiona najważniejszych bogów rzymskich

- charakteryzuje działalność Jezusa

- wymienia imiona autorów Ewangelii

- omawia najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej

- określa symbole chrześcijaństwa

- lokalizuje na mapie zasięg chrześcijaństwa do V w. n.e.

- wskazuje na mapie linię podziału cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią

- określa wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego

Dopuszcza-

jąca


- umie wskazać na mapie starożytną Italię i Rzym

- potrafi umieścić na taśmie chronologicznej datę narodzin Chrystusa

- zna postacie: Romulus, Juliusz Cezar, Chrystus

- rozumie pojęcia : niewolnik, gladiator, chrzest, Pismo Święte, cesarz, papież

- zna zasady funkcjonowania republiki

- wymienia korzyści, jakie Rzym czerpał z posiadania prowincji

- potrafi wymienić najważniejsze osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian


Ocena Dział

Cywilizacje wczesnego średniowiecza

Bardzo


dobra

- określa rolę Arabów w rozpowszechnianiu osiągnięć ludów podbitych oraz rozwoju spuścizny starożytnych cywilizacji

- charakteryzuje związki między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem

- przedstawia sytuację polityczną w Europie zachodniej po upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego

- omawia ustrój Bizancjum

- opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia

- określa czynniki decydujące o sile militarnej Bizancjum

-potrafi odczytać na współczesnej mapie geograficznej państwa powstałe po upadku monarchii Karola Wielkiego, umie je scharakteryzować

- poszukuje informacji w różnych źródłach wiedzy

-umie dokonać selekcji informacji

- ocenia wpływ Karola Wielkiego na proces kształtowania się średniowiecznej Europy

- poprawnie określa rolę Karola Wielkiego i cesarstwa Ottonów w kształtowaniu się zjednoczonej Europy

- ocenia rolę Ottona I i Ottona III w kształtowaniu się średniowiecznej Europy

- opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został rozwiązany

- tłumaczy znaczenie powiedzenia: „pójść do Cannosy”

- podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII

- przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego

- poprawnie posługuje się terminem tkanina z Bayeux

- wyjaśnia, w jaki sposób określa się wiek i pochodzenie źródeł historycznych

- tłumaczy, na czym polega trudność w ustaleniu autorów dzieł średniowiecznych

- opisuje przebieg podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę

- opowiada o dziejach tkaniny z Bayeux

- przedstawia system wierzeń Normanów

- wskazuje czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich

- opisuje wygląd łodzi wikingów

i uzbrojenia wojowników normańskich

- prezentuje okoliczności, w których doszło do powstania państw skandynawskich

- dostrzega związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów

- opisuje okoliczności, w których Normanowie pojawili się w Ameryce
Dobra


- przedstawia okoliczności, w których doszło do powstania islamu

- omawia organizację państwa arabskiego

- charakteryzuje stosunek Arabów do podbitych narodów

- potrafi zaznaczyć na mapce konturowej państwa powstałe na gruzach cesarstwa zachodnio-rzymskiego i w Europie Środkowo-Wschodniej

- umie wyjaśnić ,dlaczego Rzym i Konstantynopol były stolicami chrześcijańskiego świata

- omawia organizację państwa Franków

- wyjaśnia znaczenie zwycięstwa Franków w bitwie pod Poitiers

- potrafi wskazać zmiany polityczne na mapie Europy

- przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej

- wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę

- tłumaczy, na czym polega idea uniwersalizmu

- omawia dokonania Ottona I i Ottona III

- przedstawia dokonania postaci: Wilhelma Zdobywcy, Edwarda Wyznawcy,

- wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców o przyjęciu chrztu

- określa przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła i jego wyznawców

- charakteryzuje powstanie państwa ruskiego

- charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w.

- omawia organizację plemion słowiańskich

- wymienia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich

i państwa węgierskiego

- opisuje działalność misyjną Cyryla i Metodego


Dostateczna


-zna i rozumie znaczenie dat: 800 r., 843r., 962r. 330 r., 395 r., 527 r., 622 r., 632 r., 843 r., 962 r.

- potrafi wskazać na mapie obszar cesarstwa bizantyjskiego i Konstantynopola

- przedstawia dokonania Justyniana I Wielkiego

- poprawnie posługuje się terminami: Bizancjum, Hagia Sophia, ogień grecki, ikona, katolicyzm, prawosławie, bazylika

- lokalizuje na mapie Konstantynopol i cesarstwo bizantyjskie

- wymienia nazwy terytoriów podbitych przez Justyniana

- wyjaśnia znaczenie określenia Nowy Rzym

- prezentuje osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury i nauki

- poprawnie stosuje nazwy katolicyzm i prawosławie dla poszczególnych odłamów Kościoła chrześcijańskiego

- określa wpływ warunków geograficznych na znaczenie Konstantynopola

- zna wydarzenia związane z datami:

- przedstawia dokonania Mahometa

- poprawnie posługuje się terminami: islam, Allach, muzułmanie, hidżra, Koran, szariat, dżihad, meczet, świątynia Kaaba, minaret, kalif, arabeska

- potrafi dostrzec związki między kulturą arabską a kulturą współczesną

- prezentuje osiągnięcia arabskie w dziedzinie kultury i nauki

- opisuje warunki życia i zajęcia Arabów

- wymienia filary wiary arabskiej

- lokalizuje na mapie pierwotne siedziby Franków

- opisuje życie codzienne i zajęcia Franków

- określa zasięg terytorialny państwa Franków

- wyjaśnia znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga

- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Karola Wielkiego

- przedstawia rozwój kultury i nauki za panowania Karola Wielkiego

- określa znaczenie koronacji cesarskiej Karola

- prezentuje dokonania Karola Wielkiego

- przedstawia dokonania postaci: Ludwika Pobożnego, Ludwika Niemieckiego, Karola Łysego, Lotariusza (Lotara), Ottona I, Ottona III, Henryka II, Grzegorza VII i Henryka IV

- poprawnie posługuje się terminami: traktat w Verdun, Rzesza Niemiecka, uniwersalizm

- wymienia postanowienia traktatu

w Verdun

- lokalizuje na mapie państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego

- wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza Niemiecka

- umie określić jaką rolę odgrywali papież i cesarz w średniowiecznej Europie

- poprawnie posługuje się terminami: Cluny, prawo kanoniczne, schizma wschodnia, ekskomunika, prawosławie, dyktat papieski, inwestytura, Canossa, konkordat wormacki, synod

- wymienia przejawy kryzysu w Kościele w X w.

- lokalizuje na mapie Cluny

- wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego

i prawosławnego

- omawia znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I

- poprawnie posługuje się terminami: Normanowie (wikingowie), runy, drakkary,

- lokalizuje na mapie siedziby Normanów

- omawia warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego

- opisuje warunki życia i zajęcia ludności normańskiej

- podaje przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów

- wskazuje na mapie kierunki ekspansji wikingów

- wymienia państwa powstałe na terenie Skandynawii

- przedstawia dokonania postaci: Samona, Rościsława, Cyryla, Metodego, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego

- poprawnie posługuje się terminami: Słowianie, głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole

- dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową)

- wskazuje na mapie położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier

- omawia warunki życia i zajęcia Słowian
Dopuszcza-

jąca


- potrafi na mapie wskazać Rzym i Konstantynopol, Półwysep Arabski

- zna imiona: Mahomet, Konstantyn Wielki, Allach, Justynian Wielki, Karol Wielki

- zna i rozumie pojęcia: papież, islam, meczet, mozaika

- potrafi określić rolę Mahometa w tworzeniu państwa arabskiego i islamu

- zna nazwy państw powstałych na gruzach cesarstwa zachodniorzymskiego

- omawia warunki życia i zajęcia Słowian
Ocena Dział

Polska pierwszych Piastów


Bardzo


dobra

- umie zaznaczyć na linii czasu daty: wojen polsko-niemieckich za panowania Bolesława Chrobrego

- zna charakter i sens walk dynastycznych o władzę

- potrafi ocenić skutki kryzysu państwa polskiego w pierwszej połowie XI wieku

-trafnie ocenia rolę Bolesława Krzywoustego w przywróceniu niezależności Polski

- ocenia konsekwencje decyzji Bolesława o podziale państwa polskiego

- porównuje relacje źródłowe na temat sporu między królem Bolesławem a biskupem Stanisławem

- wyjaśnia, dlaczego w sporze o inwestyturę Bolesław Śmiały opowiedział się po stronie papieża

- dokonuje oceny skutków polityki zagranicznej prowadzonej przez Bolesława Śmiałego

- wymienia nazwy źródeł historycznych dotyczących dziejów państwa polskiego za panowania pierwszych Piastów

- dokonuje oceny skutków polityki zagranicznej prowadzonej przez Bolesława Śmiałego
Dobra


- umie zaznaczyć na linii czasu daty: pokoju w Budziszynie, koronacji Bolesława Śmiałego, statutu Bolesława Krzywoustego

- zna i rozumie pojęcia: kryzys, statut, pokój, senior

- trafnie podaje przyczyny wojen od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

- potrafi opowiedzieć o działaniach wojennych w roku 1109

- umie obiektywnie ocenić działalność pierwszych władców

z dynastii Piastów

- omawia dokonania Bolesława Krzywoustego

- podaje przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego

- omawia organizację plemion słowiańskich na ziemiach polskich

- przedstawia okoliczności powstania państwa polskiego

- wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu

- opisuje wygląd i uzbrojenie woja

z drużyny książęcej

- tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk czeskich

- przedstawia dokonania postaci: Galla Anonima, Thietmara, Wincentego Kadłubka, Kosmasa, Nestora

- opisuje sytuację w państwie polskim po śmierci Bolesława Chrobrego

- omawia działalność Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego


Dostateczna

- umie wskazać na mapie: sąsiadów Polski w X wieku, grody: Kalisz, Gdańsk, Budziszyn, krainy geograficzne: Małopolska, Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Wielkopolska

- zna imiona: Gall Anonim, Otton I

- poprawnie posługuje się i rozumie pojęcia: monarchia, król, państwo, książę, wojewoda, statut, seniorat, senior, dzielnica senioralna

- potrafi w porządku chronologicznym wymienić poznanych władców z dynastii Piastów

umie wyjaśnić znaczenie zjazdu w Gnieźnie

- wymienia postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego

- wskazuje na mapie dzielnicę senioralną i ziemie przyznane poszczególnym synom i wdowie po Bolesławie Krzywoustym

- omawia dokonania Bolesława Krzywoustego

- podaje przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego

- potrafi opisać rolę duchowieństwa dla rozwoju kultury w Polsce

- zna wydarzenia związane z datami: 1102 r., 1109 r., 1116 r., 1124 r., 1138 r., 1025 r., 1034 r., 1039 r., 1076 r., 1079 r.

- wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na mapie ich siedziby

- opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I

- wymienia korzyści wynikające z przyjęcia chrztu

- określa, jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex

- wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego

- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego

- omawia postanowienia pokoju

w Budziszynie

- wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego


Dopuszcza-

jący


- Zna daty: 966, 1000r., 1025, 1138r.

-umie zaznaczyć na linii czasu daty: chrztu Polski, zjazdu w Gnieźnie, Koronacji Bolesława Chrobrego

- potrafi wskazać na mapie siedziby Polan i Wiślan, obszar państwa Mieszka I

- zna imiona pierwszych Piastów i imiona świętych: Stanisława i Wojciecha

- potrafi objaśnić pojęcia : koronacja, pogaństwo, dynastia królestwo, gród rycerz, chrzest, dzielnica, plemię, kronika

- potrafi wymienić rolę królów z dynastii Piastów

- zna słowiańskie pochodzenie plemion polskich

- dostrzega zagrożenie państwowości polskiej ze strony Niemiec
XII

Główne działy nauczania w klasie II 1. Polska i świat w XII- XIVw.

 2. Społeczeństwo średniowiecza

 3. U schyłku średniowiecza

 4. Narodziny nowożytnego świata

 5. Rzeczpospolita w XVI w.

 6. Wiek wojen  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət