Ana səhifə

Dom zdravlja subotica


Yüklə 1.02 Mb.
səhifə7/7
tarix26.06.2016
ölçüsü1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
PARTIJA BR. - ______, pod nazivom_________________________

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Naručilac, odlukom direktora broj:_______________ od______ ________.2015. godine sproveo postupak javne nabavke sanitetskog materijala u otvorenom postupku, te izabrao Prodavca - Ponuđača


_________________________________kao najpovoljnijeg ponuđača s kojim zaključuje ovaj Ugovor.

Predmet ovog ugovora je snabdevanje Naručioca dobrima navedenim u konkursnoj dokumentaciji prema specifikaciji dobara iz obrasca ponude Ponuđača, broj: ____________

od _______________________ godine i to:


  • Ponuđač nastupa sa podizvođačima ____________________________________________

  • Ponuđač podnosi zajedničku ponudu ___________________________________________

( zaokružiti odgovarajući način podnošenja ponude i navesti podizvođače, odnosno ponuđače u zajedničkoj ponudi)
mesto za specifikaciju iz ponude ponuđača
Član 2.

Ugovarači su saglasni da je ugovorena cena za celokupnu ugovorenu količinu dobara iz člana 1. bez obračunatog PDV-a ___________________________________________ dinara.

Cena koja se fakturiše obračunava se sa stopom PDV-a od _____ %.

Iznos PDV je: _______________________dinara

Ukupna cena sa obračunatim PDV-om iznosi _____________________________dinara a podrazumeva sve zavisne troškove do ugovorenog mesta isporuke.

Ugovorne strane su saglasne da je ugovorena cena po jedinici mere dobara iz člana 1. ovog ugovora fiksna i da se može menjati samo uz saglasnost obe ugovorne strane.

Naručilac se obavezuje da plaćanje vrši u roku od 90 dana od kvantitativnog i kvalitativnog prijema narudžbenicom naručenih dobara.

Dobavljač je saglasan i prihvata odstupanja u pogledu ugovorene količine i strukture iz tačke 1. ovog Ugovora u visini od +/- 10% .

Ugovorne strane su se sporazumele da se isporuka vrši sukcesivno u toku važenja ugovora u količinama kako odredi naručilac u roku od __________ sati od prijema narudžbenice od strane ovlašćenog predstavnika naručioca na adrese ambulanti Doma zdravlja Subotica.

Dobavljač se obavezuje da će se pri ispostavljanju računa na svakom računu pozvati na broj Ugovora i broj Partije na osnovu kojih je račun ispostavljen.Član 3.

Ponuđena cena je fiksna i može se menjati isključivo uz saglasnost Naručioca na osnovu pismeno podnetog i obrazloženog zahteva Ponuđača o čemu će se sačiniti aneks ugovora.

Nove cene primenjivaće se samo za isporuke dobara nakon sticanja uslova iz stava 1. ovog člana pod uslovom da Ponuđač dostavi Naručiocu prethodno pismeno obrazloženo obaveštenje da su se stekli uslovi za promenu cena i da se Naručilac saglasi u pisanoj formi sa promenom cena.
Član 4.

Naručilac se obavezuje da blagovremeno dostavlja narudžbenice Ponuđaču u kojima će precizno navesti strukturu, vrstu i količinu dobara koje trebuje, a Ponuđač se obavezuje da dobra isporučuje u roku od _____________ časova od prijema narudžbenice.

Naručilac zadržava pravo izmene ugovorenog obima i količine dobara koje nabavlja u okviru partije u odnosu na ugovorene količine za vreme trajanja ugovora u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima.

Ponuđač se posebno obavezuje da obezbedi isporuku ugovorenih dobara tako da je za isporučena dobra u trenutku prijema od strane Naručioca ostalo najmanje 1/3 vremena do isteka njene upotrebljivosti (roka trajanja).Član 5.

Prilikom preuzimanja ugovorene količine dobara vrši se kvalitativni i kvantitativni prijem robe.

Naručilac ima pravo da odbije prijem dobara koja ne odgovaraju kvalitetu označenom na uputstvu ili su oštećena u transportu.

Nedostaci se kod oštećenja u transportu, konstatuju zapisnički, a po izboru Naručioca:

- primljeni račun se odobrava od strane Naručioca uz umanjenje vrednosti oštećenih dobara ili se

- vrši naknadna zamena oštećenih dobara u roku od 24 časa od prijema reklamacije.

U slučaju kada specijalizovane instuticije utvrde odstupanje od ugovorenog kvaliteta kod isporučenih dobara, troškovi analize i reklamacije padaju na teret Ponuđača.
Član 6.

Naručilac uz prethodno pismeno obaveštenje Ponuđaču o ispunjenosti uslova (docnja u isporuci), stiče pravo nabavke dobara koja su predmet ugovora istog na teret Ponuđača od drugog dobavljača u slučaju da Ponuđač ne isporuči ugovorenu količinu dobara o roku utvrđenim ovim Ugovorom.Član 7.

Ponuđač je dužan da uz dobra koja isporučuje, na zahtev Naručioca, dostavi odobrenje za stavljanje u promet.Član 8.

Dobavljač prilikom potpisivanja ugovora prilaže i blanko solo menicu bez protesta naplativu na prvi poziv,bez dodatnih uslova za isplatu sa meničnim ovlašćenjem za Naručioca,kopijom kartona deponovanih potpisa,kopije OP obrasca,zahtev za registraciju menice kao garanciju za dobro izvršenje posla u visini od 10 % bez PDV-a od vrednosti ugovora koja traje najmanje 30 dana duže od dana isteka roka trajanja ugovora.


Potpisom ovog Ugovora Dobavljač daje bezuslovnu saglasnost Naručiocu da može realizovati deponovanu menicu iz stava 1. I 2. Ovog člana Ugovora u slučaju da ne izvrši svoju obavezumkoja se odnosi na ugovoreni rok isporuke i kvalitet isporučenih dobara,kao i u slučaju da ne izvrši druge ugovorene obaveze u skladu sa Ugovorom.
Menica iz stava 1. i 2. Ovog člana držaće se u portfelju Naručioca sve do ispunjenja ugovorenih obaveza Dobavljača,nakon čega se vraćaju istom.
U slučaju da Dobavljač jednostrano raskine Ugovor,Naručilac ima pravo da realizuje menicu iz stav 1. I 2. Ovog člana kao i da zahteva naknadu troškova nastalih zbog naknadne nabavke dobara od drugog Ponuđača-Dobavljača.
Član 9.

Ugovor se sklapa na određeno vreme na period od godinu dana od dana zaključenja ugovora ili do utroška finansijaskih sredstava koja su ugovorena za navedenu partiju.

Ponuđač se obavezuje da u roku od 3 dana od dana nastanka promene obavesti Naručioca o svakoj promeni podataka – naziv firme, adresa sedišta, broj računa, PIB, matični broj ..., u suprotnom odgovara Naručiocu za svaku štetu nanetu nepoštovanjem ove odredbe.
Član 10.

Eventualne sporove ugovarači će rešavati mirnim putem, u suprotnom, već sad ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Subotici.

Na sve okolnosti koje nisu regulisane ovim Ugovorom primenjivaće se odredbe pozitivnog prava.

Član 11.

Pročitano, protumačeno, potpisano.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) ravnoglasna primerka od kojih svaka strana zadržava po dva.
ZA Dobavljača: ZA Naručioca:

Direktor DirektoricaDOMA ZDRAVLJA SUBOTICA
dr Mila Bogdanović Dujmić, pneumoftiziolog

/73


1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət