Ana səhifə

Dom zdravlja subotica


Yüklə 1.02 Mb.
səhifə4/7
tarix26.06.2016
ölçüsü1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
PARTIJA br.10- Termoprinter papir za defibrilator

R

br

NAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

Termoprinter papir za defibrilator physio control LP 15 100 mm rolna


Kom
15
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: ______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“ 1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN-A I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA


Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:


R.

b.


Uslovi:

Dokazi:

Broj dokumenta

Datum izdavanja

Izdat od

strane

1.

Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar

- PRAVNO LICE: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog Privrednog suda- PREDUZETNIK: Izvod iz registra Agencije za privredne registre,

Napomena:

 • U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ovaj dokaz dostaviti za svakog učesnika iz grupe

 • U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača dostaviti za svakog od njih)


2.

Da on i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao članovi organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare

- ZAKONSKI ZASTUPNIK, FIZIČKO LICE I PREDUZETNIK: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje one policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova gde je prebivalište lica, da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
- PRAVNO LICE: Uverenje prvostepenog suda na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, da nije osuđivano za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivano za neko od krivičnih dela protiv privrede, krivična dela protiv zaštite životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Za pobrojana krivična dela prvostepeni sudovi, čije je uverenje potrebno dostaviti, su:

 • Osnovni sud na čijem području je sedište pravnog lica,

 • Viši sud na čijem području je sedište pravnog lica,

 • Viši sud u Beogradu da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe“


Napomena:


 • U slučaju da ponudu podnosi pravno lice potrebno je dostaviti ovaj dokaz i za pravno lice i za zakonskog zastupnika

 • U slučaju da pravno lice ima više zakonskih zastupnika, ove dokaze dostaviti za svakog od njih

 • U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ove dokaze dostaviti za svakog učesnika iz grupe

 • U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ove dokaze dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača dostaviti za svakog od njih)

 • Ovi dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.


3.

Da nema zabranu obavljanja delatnoti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude

Izjava Ponuđača


4.

Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji

- PRAVNO LICE, PREDUZETNIK, FIZIČKO LICE:


1.Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze i doprinose i
2. Uverenje Uprave javnih prihoda grada, odnosno opštine da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda

Napomena:

 • Ukoliko je ponuđač u postupku privatizacije, umesto 2 gore navedena dokaza treba dostaviti uverenje Agencije za privatizaciju da se nalazi u postupku privatizacije

 • U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, ove dokaze dostaviti za svakog učesnika iz grupe
 • U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ove dokaze dostaviti i za podizvođača (ako je više podizvođača dostaviti za svakog od njih)

 • Ova uverenja ne mogu biti starija od dva meseca pre otvaranja ponuda


5.

Da poseduje važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke


Rešenje Ministarstva zdravlja za obavljanje delatnosti

Rešenje Agencije za lekove i medicinska sredstva
6.

Da raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom:

1) da ponuđač u poslovnoj 2014. godini nije iskazao gubitak u poslovanju I

2) da u zadnjih šest meseci koji prethode mesecu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki nije bio u blokadi. • Izveštaj o bonitetu za javne nabavke BON-JN Agencije za privredne registre, Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, koji sadrži sažeti bilans stanja i uspeha, pokazatelje za ocenu boniteta za 2014. godinu, kao i podatke o danima nelikvidnosti.

 • Potvrda Narodne banke Srbije da ponuđač u zadnjih šest meseci koji prethode mesecu objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki nije bio u blokadi

 • Napomena:

 • Ukoliko Izveštaj o bonitetu BON-JN sadrži podatke o blokadi za poslednjih 6 meseci, nije neophodno dostavljati poseban dokaz o blokadi.
 • U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, uslov iz tačke 1. (poslovni prihod) grupa ponuđača ispunjava zajedno, te je potrebno dostaviti tražene dokaze za članove grupe koji ispunjavaju traženi uslov. Nosilac grupe mora imati 60% tačkom 1 zahtevanih poslovnih prihoda.

 • U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, dokaz za uslov iz tačke 2. i 3. (da nije bilo gubitka, da nije bio u blokadi) dostaviti za sve članove grupe .
 • U slučaju da ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ovaj dokaz ne treba dostaviti za podizvođača.


DRUGI DOKAZI I OBRASCI KOJE PONUĐAČ MORA DA DOSTAVI UZ PONUDU:


 • Blanko solo menica za ozbiljnost ponude

 • Obrazac ponude

 • Obrazac strukture cena

 • Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

 • Obrazac izjave o obavezama ponuđača na osnovu člana 75. stav 2. ZJN-a

 • Obrazac Izjave da nema zabranu obavljanja delatnoti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude 1. VRSTA,TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – SPECIFIKACIJA, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBRA

Predmet javne nabavke je nabavka dobra – Sanitetski materijal:
Partija br.

Opis predmeta nabavke1.

Nesterilna gaza

2.

Dvodelni špric, 2 ml

3.

Papiri za EKG, USG, CTG

4.

Set za terapiju kiseonikom

5.

Zaštitne naočari za SHMP

6.

Usnici za spirometriju

7.

Drveni štapići

8.

Nebulizator

9.

Supraglostička sredstva

10.

Termoprinter papir za defibrilator

PARTIJA 1 – Nesterilna gaza
R.

br


NAZIV DOBRA

JEDINICA MEREKOLIČINA


1.

Gaza nesterilna 10 m

omot

1.000

2.

Gaza nesterilna 100m x 80 cm ( 17 niti)

omot

500

PARTIJA 2-Dvodelni špricevi, 2 ml
R

br


NAZIV DOBRA

JEDINICA MEREKOLIČINA


1.

Špric PVC 2ml - dvodelni bez igle


komad

70.000

PARTIJA 3-Papiri za EKG, USG, CTG

R

brNAZIV DOBRA

JEDINICA MERE
KOLIČINA


1.

Ekg papir Hellige EK 75 50mm x 50mm

komad

30

2.

Papir za Hellige AR 100/110 50mm x 45mm x 20

komad

130

3.

Papir za Innomed Hard Mirror 58mm x 40mm

komad

400

4.

Papir Cardipia 60R 60mm x 45mm x17,5

komad

60

5.

Papir za Cardipia 203N 62mm x 45 mm x 20

komad

350

6.

Papir za Cardipia 400-406 R 110mm x 45mm x 20

komad

1.200

7.

Laboratorijski papir SP-8 112 mm x 45 mmx 13,3

komad

700

8.

Schiller Cardiovit AT-1 90 mm x 90 mm x 360 70 gr

komad

350

9.

CTG papir za H. PackardM 1911A 150mm x 100 mm x 150 margo

komad

200

10.

Nihon Kohden FQS 110-2-140 110 mm x 140 mmx150

komad

50

11.

Ultrazvuk traka Silver 100mm x 20 m

komad

100

12.

Papir za Inomed Hard Screen 80 mm X 45 mm x 13,3

komad

300

13.

Papir za Inomed Hard Screen 112 D 112mm x 45 mm

komad

700

14.

Ctg papir za Bionet 700 214 mm x 45mm x 13,3 u.š

komad

80

15.

Ctg papir za Bionet 700 214 x 45mm x 13,3 š.s

komad

50

PARTIJA 4-Set za terapiju kiseonikom
R.

br


NAZIV DOBRA

JEDINICA MERE
KOLIČINA

1.

Set za O2 terapiju: O2 maska,crevo za dovod O2 1.8m i set ventura za odrasle

kom

200

2.

Nazalna kanila sa zakrivljenim mekim nosnicama dužine za odrasle 1.8m

kom

100

3.

Maska visoke koncentracije za kiseonik sa dovodnim crevom

Kom

10

4.

Set za O2 terapiju: O2 maska,crevo za dovod O2 1.8m i podesiva ventura za decu

kom

20

PARTIJA br.5 - Zaštitne naočari za SHMP
R

brNAZIV DOBRA

JEDINICA MEREKOLIČINA

1.

Zaštitne naočare od polikarbonatnog stakla koje pružaju i bočnu zaštitu od čvrstih letećih čestica

kom

50

PARTIJA br.6-Usnici za spirometriju
R

brNAZIV DOBRA

JEDINICA MEREKOLIČINA

1.

Usnici za spirometar fi 28 mm 1 mm

Kom

35.000

2.

Usnik 65 mm x fi 28 deblji zid 1,15 mm

kom

7.000

PARTIJA br.7-Drveni štapići
R

brNAZIV DOBRA

JEDINICA MERE


KOLIČINA

1.

DRVENI ŠTAPIĆI- NAMOTANI NESTERILNI

Kom

10.000

2.

DRVENI ŠTAPIĆI- NENAMOTANI

kom

10.000

PARTIJA br.8-Nebulizator


R

brNAZIV DOBRA

JEDINICA MERE
KOLIČINA

1.

Nebulizator-raspršivač sa graduisanim dozerom za lekove, standardnim dnom sa konekcijom za O2 crevo, 22F konekcijom za masku , T-konekciju ili usnik za terapiju. Mogućnost upotrebe-terapije na pacijentima u ležećem -horizontalnom položaju

Kom

100

PARTIJA br.9- Supraglostička sredstva


R

brNAZIV DOBRA

JEDINICA MERE


KOLIČINA

1.

Supraglotički ervej sa gel kafom bez naduvavanja i epiglotis blokatorom, sa konekcijom za O2, držač maske, lubrikant, crevo za sukciju, veličine za odrasle (3,4,5), "i-gel resus O2 pack"

Kom

50

2.

Supraglotički ervej sa gel kafom bez naduvavanja i epiglotis blokatorom, veličine za decu (1/1,5/2/2,5), "i-gel"

kom

20

PARTIJA br.10-Termoprinter papir za defibrilator
R

brNAZIV DOBRA

JEDINICA MERE


KOLIČINA

1.

Termoprinter papir za defibrilator physio control LP 15 100 mm rolna


Kom

15
7. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
Za ponudu ____________od_____________2015. Godine

PONUĐAČ______________________________

SEDIŠTE_______________________________

ADRESA ______________________________
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət