Ana səhifə

Dom zdravlja subotica


Yüklə 1.02 Mb.
səhifə2/7
tarix26.06.2016
ölçüsü1.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Partiju br.__________

Tabela 1.

PODACI O PONUĐAČU

( ISPUNITI )

Naziv ponuđača i pravna forma:
Naslov i sedište ponuđača (kompletna adresa + PAK broj):
Odgovorna osoba (potpisnik ugovora):
Osoba za kontakt:Telefon:Telefaks:
Elektronska pošta (e-mail adresa):
Tekući račun ponuđača:
Poslovna banka:
Matični broj ponuđača:
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):
PDV broj ponuđača:
Šifra delatnosti:
Ponuđač je registrovan u registru ponuđača (zaokružiti)

DA

NE


PONUDU DAJEM: (zaokružiti način davanja ponude i upisati podatke pod b) i v))

Tabela 2.

A) SAMOSTALNOB) SA PODIZVOĐAČEM


1)


Naziv podizvođača i pravna forma:Adresa + PAK broj:Matični broj:Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

1)


Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
Adresa + PAK broj:
Matični broj:
Poreski identifikacioni broj:
Ime osobe za kontakt:


Napomena: - Ukoliko ima više podizvođača ili učesnika u zajedničkoj ponudi nego što ima mesta u tabeli 2.

potrebno je kopirati tabelu 2. i popuniti podatke za sve podizvođače ili učesnike u zajedničkoj

ponudi.


  • Ukoliko grupa ponuđača podnosi zajedničku ponudu tabelu 1. „PODACI O PONUĐAČU“ treba sa svojim podacima da popuni nosilac posla, dok podatke o ostalim učesnicima u zajedničkoj ponudi treba navesti u tabeli 2. ovog obrasca.

BROJ PONUDE PONUĐAČA__________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:________


PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________

OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

PARTIJA 1 – Nesterilna gaza

R

br

NAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

Gaza nesterilna 10 m

omot
1.000
2.

Gaza nesterilna 100m x 80 cm

( 17 niti)omot
500
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: _______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“

BROJ PONUDE PONUĐAČA_______________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:_______________


PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________

OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

PARTIJA 2-Dvodelni špricevi, 2 ml

R

br

NAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

Špric PVC 2ml - dvodelni bez igle


komad
70.000
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: _______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“

BROJ PONUDE PONUĐAČA__________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:________


PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

PARTIJA 3-Papiri za EKG, USG, CTG

R

br

NAZIV DOBRA

JEDINICA MERE

JEDINIČNA CENA BEZ PDV

Ukupno

DIN

KOLIČINA

VREDNOST

BEZ PDV

STOPA PDV

JEDINIČNA CENA SA PDV

UKUPNA VREDNOST SA PDV

PROIZVOĐAČ

1.

Ekg papir Hellige EK 75 50mm x 50mm

komad
30
2.

Papir za Hellige AR 100/110 50mm x 45mm x 20

komad
130
3.

Papir za Innomed Hard Mirror 58mm x 40mm

komad
400
4.

Papir Cardipia 60R 60mm x 45mm x17,5

komad
60
5.

Papir za Cardipia 203N 62mm x 45 mm x 20

komad
350
6.

Papir za Cardipia 400-406 R 110mm x 45mm x 20

komad
1.200
7.

Laboratorijski papir SP-8 112 mm x 45 mmx 13,3

komad
700
8.

Schiller Cardiovit AT-1 90 mm x 90 mm x 360 70 gr

komad
350
9.

CTG papir za H. PackardM 1911A 150mm x 100 mm x 150 margo

komad
200
10.

Nihon Kohden FQS 110-2-140 110 mm x 140 mmx150

komad
50
11.

Ultrazvuk traka Silver 100mm x 20 m

komad
100
12.

Papir za Inomed Hard Screen 80 mm X 45 mm x 13,3

komad
300
13.

Papir za Inomed Hard Screen 112 D 112mm x 45 mm

komad
700
14.

Ctg papir za Bionet 700 214 mm x 45mm x 13,3 u.š

komad
80
15.

Ctg papir za Bionet 700 214 x 45mm x 13,3 š.s

komad
50
UKUPNO:
ROK ISPORUKE: _______________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE bez PDV:________________________

MESTO ISPORUKE:_____________________

IZNOS PDV: ______________________
ROK PLAĆANJA: ________________u danima

(zahtev Naručioca je 90 dana )

ROK VAŽENJA PONUDE :_____________________

UKUPNA VREDNOST PONUDE SA PDV: _______________________

M.P. POTPIS PONUĐAČA

(NOSIOCA PONUDE )


Ponuda se ocenjuje u celosti/ obavezno moraju biti ponuđene sve stavke u ovom obrascu / popuniti uredno i čitko bez pravopisnih grešaka/ kod svake pozicije gde se pojavljuje komercijalni naziv proizvoda podrazumeva se „ILI ODGOVARAJUĆI“

BROJ PONUDE PONUĐAČA__________

DATUM IZDAVANJA PONUDA:________
PODACI O PONUĐAČU ( NOSIOCA PONUDE)
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE: NAZIV PONUĐAČA:______________________ KONTAKT OSOBA: ___________________

Samostalno


zajednička ponuda

SEDIŠTE: _______________________ TELEFON:____________________________

sa podizvođačem

ADRESA: _______________________________ TELEFAKS:__________________________

PIB: ____________________________________ E-MAIL: ____________________________

MATIČNI BROJ: _________________________ BR. RAČUNA: ________________________OVLAŠĆ.POTPISNIK: ____________________ NAZIV BANKE: ______________________

OBRAZAC PONUDE

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət