Ana səhifə

Disertační práce Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní


Yüklə 3.23 Mb.
səhifə1/18
tarix27.06.2016
ölçüsü3.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY
Katedra občanského práva

Disertační práce
Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní

JUDr. Pavel Koukal

2007

Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma „Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní “ zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.P o d ě k o v á n í:
Na tomto místě bych rád poděkoval Prof. JUDr. Ivo Telci, CSc. za jeho metodické vedení a náměty k přemýšlení, kterými obohatil tuto práci.
Dále děkuji Ing. Janu Rýdlovi, vedoucímu Oddělení průmyslových vzorů při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze za čas, který věnoval vzájemným diskusím ohledně vztahu ochrany průmyslových vzorů k jiným formám ochrany nehmotných statků.


Obsah
Obsah 5

Seznam použitých zkratek 9

Úvod 11

Část I.
Obecná charakteristika vztahu průmyslových vzorů k autorským dílům a ochranným známkám; mezinárodní smlouvy; regionální systémy ochrany 16Kapitola 1
Vymezení základních pojmů, ideje, práva k nehmotným statkům a jejich klasifikace 18

1.1. Pojetí nehmotných statků jakožto idejí 18

1.2 Vlastnosti nehmotných statků 25

1.3 Rozsah pojmu nehmotných statků/duševního vlastnictví ve výkladovém stanovisku Appelate Body WTO v tzv. Havana Club Case 27

1.4 Základní formy ochrany nehmotných statků a charakteristické znaky práv k duševnímu vlastnictví 30

Kapitola 2
Průmyslové vzory 36

2.1. Základní charakteristika průmyslových vzorů 36

2.2 Formy ochrany průmyslových vzorů 37

2.2.1 Autorskoprávní ochrana (copyright approach) 37

2.2.2. Ochrana formou zapsaných průmyslových vzorů (sui generis approach, registration princip) 38

2.2.3 Ochrana prostřednictvím nezapsaných průmyslových vzorů (unregistered sui generis approach) 39

2.3 Ochrana průmyslových vzorů v mezinárodních smlouvách 41

2.3.1 Pařížská unijní úmluva 42

2.3.2 Bernská úmluva 42

2.3.3 Dohoda TRIPS 44

2.3.4 Haagská dohoda o mezinárodním přihlašování průmyslových vzorů a modelů ze dne 6. listopadu 1925 (Haagská dohoda) 45

2.4 Průmyslový vzor a regionální formy ochrany 49

2.4.1 Africká organizace duševního vlastnictví (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, African Intellectual Property Organisation - OAPI) 49

2.4.2 Africká regionální organizace průmyslového vlastnictví (African Regional Intellectual Property Organization – ARIPO) 50

2.4.3 Andské společenství (Andean Community) 50

2.4.4. Merkosur (Mercosur) 51

2.4.5. Evropská unie 51

2.4.5.1 Stručné shrnutí vývoje harmonizace duševního vlastnictví v rámci Evropských společenství 52

2.4.5.2 Směrnice 98/71 ES Evropského Parlamentu a Rady o právní ochraně průmyslových vzorů 54

2.4.5.2.1 Normativní rozsah Směrnice 98/71/ES (scope of application) 54

2.4.5.2.2 Vztah k jiným režimům ochrany (relationship to other forms of protection) 56

2.4.5.2.3 Vztah zapsaných průmyslových vzorů k autorskému právu (relationship to copyright) 56

2.4.5.2.4 Vnímatelnost zrakem (visibility), aplikace na výrobku (embodiment in an article) 57

2.4.5.2.5 Zápisná způsobilost (requirements of protection) 60

2.4.5.2.6 Novost (novelty) 60

2.4.5.2.7 Individuální povaha (individual character) 62

2.4.5.2.7.1 Odlišnost od předuveřejněného průmyslového vzoru (distinctivity) 63

2.4.5.2.7.2 Informovaný uživatel (informed user) 64

2.4.5.2.7.3 Míra volnosti při vytváření průmyslového vzoru (the degree of freedom of the designer in developing the design) 65

2.4.5.2.8 Rozsah ochrany (scope of protection) 67

2.4.5.2.9 Rozpor se zásadami veřejného pořádku nebo uznávanými principy morálky (designs contrary to public policy or morality) 68

2.4.5.2.10 Výlučná práva vyplývající ze zápisu (exclusive rights) 69

2.4.5.2.11 Důvody prohlášení průmyslového vzoru za neplatný (invalidation of designs) 69

2.4.5.3 Rozdíly českého zákona o ochraně průmyslových vzorů oproti Směrnici 98/71/ES 72

2.4.5.3.1 Rozsah ochrany (§ 10 PrůmVz) 72

2.4.5.3.2 Výhrada ochrany (disclaimer) 73

2.4.5.3.3 Právo na průmyslový vzor a zaměstnanecký průmyslový vzor 74

2.4.5.3.4 Počátek ochrany prostřednictvím zapsaných průmyslových vzorů 75

2.4.5.3.5 Právo předchozího uživatele 76

2.4.5.3.6 Zapsaný průmyslový vzor jako předmět vlastnictví 78

2.4.5.4 Nařízení Rady č. 6/2002 o průmyslovém vzoru Společenství 80

2.4.5.4.1 Zapsaný Průmyslový vzor Společenství 82

2.4.5.4.2 Nezapsaný průmyslový vzor Společenství 87

2.4.5.4.3 Srovnání ochrany prostřednictvím průmyslového vzoru Společenství a ochrany prostřednictvím autorského práva 91

2.5 Shrnutí základních principů ochrany průmyslových vzorů 94

Kapitola 3
Ochrana autorskoprávní 95

3.1.Obecná charakteristika a současný vývoj autorského práva 95

3.2 Rozdíly v kontinentálním a angloamerickém pojetí autorského práva 97

3.3 Zakotvení ochrany autorských děl v Bernské úmluvě a Dohodě TRIPS 98

3.4 Pojetí autorství a autorských děl v českém právním řádu 103

3. 4 Práva plynoucí z autorskoprávní ochrany 107Kapitola 4
Díla užitého umění a jejich vztah k průmyslovým vzorům 109

4.1 Obecná charakteristika, zachycení v mezinárodních smlouvách 109

4.2 Modely vztahů autorskoprávní ochrany a ochrany průmyslových vzorů 111

4.2.1 Souběžná ochrana (cummulative protection) 111

4.2.2 Samostatná ochrana (separate protection) 113

4.2.3 Částečný souběh (partial overlap) 115Kapitola 5
Průmyslové vzory a technická řešení – znaky technického předurčení 117


Kapitola 6
Průmyslové vzory a ochranné známky 121

6.1 Rozdílné účely ochrany, souběh, absence konverze přihlášek 121

6.2 Zakotvení známkoprávní ochrany v mezinárodních smlouvách 126

6.3 Mezinárodní a komunitární zápisy ochranných známek 129Kapitola 7
Ochranné známky a autorská díla 132

Část II.
Souběh ochrany průmyslových vzorů, autorských děl a ochranných známek v českém právním řádu 137Kapitola 8
Souběh ochrany průmyslových vzorů a ochrany autorskoprávní 138

8.1 Souběh stanovený předchozím autorským zákonem a zákonem o vynálezech 138

8.2 Souběh podle zákona o ochraně průmyslových vzorů
a současného autorského zákona 140

8.2.1 Obecná charakteristika „autorskoprávního souběhu“ 140

8.2.2 Jednotlivé aspekty „autorskoprávního souběhu“ 143

8.2.2.1 Neformálnost autorskoprávní ochrany 144

8.2.2.2 Právo na nedotknutelnost díla a změny průmyslového vzoru 144

8.2.2.3 Souhlas dílo užít a výlučná práva vlastníka průmyslového vzoru 147

8.2.2.4 Výmaz průmyslového vzoru a autorská práva 149

8.2.2.5 Rozhodnutí Audi v. Röder Zelt- und Veranstaltungsservice 153Kapitola 9
Souběh ochrany průmyslových vzorů a ochrany známkoprávní 158

9.1 Obecná charakteristika souběhu 158

9.2 Problematika starších práv 159

9.2.1 Základní aspekty kolizí starších práv v případě průmyslových vzorů a ochranných známek 159

9.2.2 Napadání průmyslového vzoru 162

9.2.2.1 Obecná charakteristika „známkoprávních“ kolizí 162

9.2.2.2 Návrh na výmaz podaný vlastníkem ochranné známky 163

9.2.2.3 Účinky zveřejnění ochranné známky ve vztahu k zápisu průmyslového vzoru 163

9.2.2.4 Návrh na výmaz podaný majitelem nezapsaného průmyslového vzoru (nezapsaného označení) 165

9.2.2.5 Rozhodnutí ve věci MIDAS: Hee Jung Kim v. Zellweger Analytics Ltd. 166

9.2.3 Napadání ochranné známky 170

9.2.3.1 Obecná charakteristika kolizí 170

9.2.3.2 Námitky podané vlastníkem průmyslového vzoru 170

9.2.3.3 Námitky podané přihlašovatelem průmyslového vzoru 171

9.2.3.4 Návrh na prohlášení neplatnosti podaný vlastníkem průmyslového vzoru 172

9.2.3.5 Odklad zveřejnění zápisu průmyslového vzoru 172

9.2.3.6 Uživatel nezapsaného označení (nezapsaného průmyslového vzoru) 172

9.3 Změny zapisovaných předmětů ochrany 173

9.4 Problematika sukcesivní ochrany 175

9.5 Osoba dotčená na svých právech 176

Závěrečné shrnutí a srovnání jednotlivých režimů ochrany 177

Summary 182

Seznam použité literatury 186

Seznam odborných publikací a článků 186

Seznam soudních rozhodnutí 189

a) rozhodnutí Evropského soudního dvora 189

b) rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu 190

c) rozhodnutí soudů Spojených států amerických 190d) další rozhodnutí 190

Seznam právních předpisů 190


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət