Ana səhifə

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Makale Yazım Kuralları


Yüklə 67 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü67 Kb.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Makale Yazım Kuralları 1. Derginin tam adı Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, kısaltılmış adı "Dicle Üniv Vet Fak Derg" dir.

 2. Dergi, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin hakemli bilimsel yayın organı olup, yılda iki kez (iki sayı/tek cilt) yayımlanır.

 3. Derginin yayın dili Türkçe’dir. İngilizce yazılmış yazılar da yayınlanabilir. Her yayının başında bir Türkçe Özet ve İngilizce “Abstract” verilmelidir.

 4. Dergide özellikle Veteriner Hekimliği bilim alanı ile ilgili olmak üzere insan ve hayvan sağlığını kapsayan Sağlık ve Fen bilimleri alanıyla ilgili orijinal araştırmalar, gözlemler, deneysel çalışmalar, derlemeler, ön raporlar, bilim haberleri, bilimsel kitap ve tanıtımları, fakülteye ait haberler ve editöre mektup(lar) yayımlanır.

 5. Dergiye gönderilen yazılar daha önceden yayınlanmamış (kongre bildirileri hariç) ve orijinal olmalıdır. Eşzamanlı olarak incelenmek üzere başka dergilere gönderilmiş olmamalıdır. Daha önce kongrelerde sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu özelliği belirtilmek üzere kabul edilebilir.

 6. Yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir. Gönderilen yazının yayınlanabilmesi için, yayın kurulunca tayin edilen hakemler tarafından uygun bulunması şarttır. Kabul edilmeyen yazılar ve ekleri, aksi belirtilmediği takdirde iade edilmez.

 7. Yazılar A4 (210 x 297 mm) tipi beyaz kağıdın bir yüzüne, çift aralıklı, 12 punto (Times New Roman), her kenardan 3 cm boşluk bırakılarak, 1 orijinal ve 2 kopya halinde gönderilmelidir. Yazıların tamamı, şekil ve tablolar dahil olmak üzere orijinal bilimsel araştırmalarda 15, derlemelerde 15, gözlemlerde ve kısa bilimsel çalışmalarda 6 sayfayı geçmemelidir.

 8. Türkçe orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, yabancı dilde başlık, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır. Kısa bilimsel çalışmalarda, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlemesi yapılmaz.

 9. Yabancı dilde orijinal çalışmalar konu başlığı, yazar/yazarların adları, adresleri, yabancı dilde özet ve anahtar sözcükler, Türkçe başlık, Türkçe özet ve anahtar sözcükler, giriş materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, teşekkür ve kaynaklar sırası ile hazırlanmalıdır.

 10. Başlık sayfası: Bu sayfada, yazının başlığı, yazar(lar)ın tam adları, adresleri ve yazışmadan sorumlu yazarın adı, adresi, faks numarası ve e-posta adresi bulunmalıdır. Başlık kısa, açık ve yazı için uygun olmalıdır. Başlıkta her kelimenin ilk harfi büyük geri kalanı küçük harf ve bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır.

 11. Başlık sayfasını takip eden sayfada makalenin sadece başlığı yazar ve kurum adresi vermeksizin yazılmalıdır. Bu yöntem, yazıların uzmanlarca tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

 12. Özet, tek paragraf halinde yabancı dilde 200-500 sözcük, Türkçe en çok 200 sözcük olmalıdır.

 13. Türkçe ve yabancı dilde anahtar sözcükler alfabetik sıralanmış en az 2 ve en fazla 6 adet olarak yazılmalıdır.

 14. Giriş bölümünde, çalışma ile doğrudan ilgili kısa literatür bilgisi verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın amacı vurgulanmalıdır.

 15. Materyal ve Metot gereksiz ayrıntıya girilmeden, öz ve anlaşılır biçimde yazılmalıdır.

 16. Bulgular bölümünde, veriler kısa bir şekilde açıklanmalıdır. Tablolarda verilen bulguların metinde tekrarlanmasından kaçınılmalıdır.

 17. Materyal ve Metot ile Bulgular bölümlerinde, alt başlıklar önce kalın, sonra italik yazı tipiyle belirtilmelidir. Kalın alt başlık sol kenarda, italik alt başlık ise paragraf başında yer almalıdır.

 18. Dergiye gönderilen yazılarda Türk Dili İmla ve Yazım Esasları gözetilmelidir. Bilimsel terimler orijinal şekli ile yazılmalıdır. Bakteri, virüs, mikroorganizma, zoolojik ve botanik isimlerin mutlaka italik yazılması gerekir.

 19. Kısaltmalar, semboller ve ölçüler: Yazarlar her bir bilimsel kısaltmanın açılımını metinde ilk geçtiği yerde açıklamalıdırlar. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Tüm ölçüler SI (Systeme Internationale)’ye göre verilmelidir.

 20. Tartışma ve Sonuç bölümünde, veriler literatür bilgilerinin ışığında tartışılmalı ve yorumlanmalıdır.

 21. Teşekkür: Gerekli görüldüğünde çalışmaya çeşitli şekillerde katkı sağlayan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilebilir.

 22. Kaynaklar: Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre yazının uygun yerinde numaralanıp parantez içinde belirtilmeli ve kaynaklar bölümünde bu sıra numarasına göre yazılmalıdır. Kaynak yazımında, altı veya daha çok yazar varsa ilk üç isim yazıldıktan sonra “ve ark” veya “et al” ifadesi kullanılmalıdır. Kaynaklarda dergi adlarının kısaltılmış yazımları için “List of Journals Indexed in Index Medicus” esas alınmalıdır. Index’te yer almayan dergiler için kısaltma yapılmamalıdır. Kaynakların yazımındaki hataların sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Kişisel görüşler ve yayımlanmamış yazılar kaynak gösterilmemelidir.

 23. Kaynakların yazım şekli aşağıdaki gibi olmalıdır: Makaleler: Yazar(lar)ın soyad (lar)’ı tam ve ad (lar)’ın ilk harfi, makalenin basım yılı (xxxx), makalenin başlığı, derginin adı, cilt, sayı ve sayfa numaraları yazılmalıdır. Basılmamış makaleler kaynak olarak kullanılırsa dergi isminden sonra Baskıda ifadesi yazılmalıdır.

Kaynak dergilerde yayınlanmış ise:

Örnek: Aksu H, Çolak H, Vural A, Erkan ME. (1999). Diyarbakır Bölgesinde Üretilen Örgü Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 10 (1–2): 8–11.

Kaynak bir kitap ise: Yazar(lar)ın soyad(lar)’ı ad(lar)’ının ilk harfi parantez içerisinde basım yılı, eserin adı, baskı sayısı, basım evi, basım yeri.

Örnek: Tayar M, Korkmaz NH. (2004). Beslenme ve Sağlıklı Yaşam. I. baskı, Akmat Yayınevi, Bursa.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise: İlgili bölüm yazar(lar)ın soyad(lar)’ı ad(lar)’ının ilk harfleri yayımlandığı yıl, bölümün başlığı parantez içerisinde verilmek adıyla ”içinde” veya “alınmıştır” anlamındaki bir edat, kitabın adı, editörün isminin baş harfleri, editörün soyadı ve parantez içinde “editör” kelimesi bölümün sayfa numaraları basım evi, basım yeri

Örnek: Kaya S. (2000). Antibiyotikler. (Alınmıştır) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. S Kaya, I Pirinççi, A Bilgili (editörler). Cilt 2. Baskı 2. s. 267-420. Medisan Yayınevi, Ankara.

Kaynak bir tez ise:

Örnek: Yıldırım Y. (2004). Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Sığırlarda Mavidil (BT), IBR, PI-3, EBL ve BVD Enfeksiyonlarının Seroprevalansı. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, s. 42-54, Ankara.

Kaynak bir bildiri ise:

Örnek: Ketani MA., Saruhan BG (2006). Sialoadenektomi ve Eksojen Epidermal Growt Factor Uygulamasının Sıçan Uterus Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, VIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 27-30 Haziran, Malatya-Türkiye.

Kaynak bir internet adresi ise: Ticari olmayan ve hükümetler ile ulusal ve uluslararası bilimsel kurul ve kuruluşların resmi internet sayfaları erişim tarihi belirtilerek kaynak olarak gösterilebilir.

Örnek: Wild J. Peritoneal dialysis. Erişim: http://www.harcourt-international.com/e-books/pdf/374.pdf Erişim tarihi: 31.03.2003

 1. Dergide yayımlanmak üzere Yayın Alt Komitesi’ne gönderilen makaleler tüm yazarlar tarafından imzalanan “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” ile birlikte gönderilir. Yayımlanması uygun görülen çalışmalar, Yayın Alt Komitesi’nin basıma ilişkin kararı ile istendiğinde yazarına/yazarlarına bildirilir.

 2. Tablo ve Şekiller: Makale ile ilgili fotoğraf, resim, şema, çizim, formül vb’inden şekil diye bahsedilmelidir (Şekil 1, Şekil 2) Tablo ve grafikler ise aynen isimlendirilir (Tablo 1, Grafik 1). Yayımlanmak üzere gönderilen resim ve fotoğrafların birer orijinal kopyasının gönderilmesi gerekir (Scanner ile taranmış veya renkli fotokopisi çekilmiş resim ve fotoğraflar yayımlanmak üzere kabul edilmez). Tablo ve grafiklerin açıklamaları üstte, şekillerin ise altta olmalıdır. Bu açıklamalar makalenin yazım dilinde olmalıdır. Şekil (resim ve fotoğraf hariç), grafik ve tablolar metin içerisindeki yerleri belirtilerek kaynaklardan sonra her biri ayrı sayfalara yerleştirilmeli. Özellikle tablo ve grafikler basit ve sade olmalı, büyük tablolar ve karmaşık grafikler ikiye veya üçe bölünerek ayrı hazırlanmalı.

 3. Resim ve fotoğraflar yazı metnine yapıştırılmadan fakat yerleri belli edilerek ve arka kısımlarına açıklayıcı bilgi yazılarak makale ile ayrı bir zarf içersinde gönderilmelidir. Siyah-beyaz basım ücretine ilaveten fark ücret sorumlu araştırmacı tarafından karşılandığı takdirde renkli basım yapılabilecek ve makale gönderilirken renkli baskı istendiği beyan edilecektir.

 4. Dergide yayımlanacak makalelerin dergide kaplayacağı her sayfa için derginin basım maliyeti belirlendikten sonra sorumlu araştırmacıya bildirilecektir. Bildirilen ücretin yayım ücreti olarak yatırıldığını açıklayan dekontun dergi adresine ulaşmasından sonra yayıma kabul edilir ve kabul yazısı verilir. Bu aşamadan sonra makale üzerinde değişiklik yapılmaz.

 5. Makalelerin aşağıdaki adrese veya e posta adresine bir üst yazı ve Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Makale Yayım Hakkı Devri Sözleşmesi’nin (tüm yazarların adı soyadı ve imzası olacak şekilde) eksiksiz olarak doldurulmuş haliyle gönderilmesi gerekmektedir. Dergi yayım kurallarına uygun hazırlanmamış ve Makale Yayım Hakkı Devri Sözleşmesi gönderilmemiş makaleler kabul edilmeyecektir.

 6. Dergiye sunulan çalışmaların “etik kurul onayı” sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar.

 7. Yazışma adresinde belirtilen yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların matbaa provasının düzeltilmesinden sorumludur.

 8. Dergide yer alacak her çeşit ilan ve reklam için yetkili merci Veteriner Fakültesi Dekanıdır.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət