Ana səhifə

DEÜ sbe iKTİsat ve para-banka yl uygulamali ekonometri-i ara Sınav a a dı, Soyadı: 18. 11. 2002 Numarası: 9: 45-11: 15 Programı


Yüklə 136.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü136.5 Kb.
DEÜ SBE

İKTİSAT VE PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ-I

Ara Sınav

A
A
dı, Soyadı: 18.11.2002


Numarası: 9:45-11:15

Programı:

Açıklamalar: 10’ar puan değerindeki ilk üç sorudan ikisini seçerek İngilizce yanıtlayınız. Bilgisayarınızda bulunan uygulamalı sorular klasöründen alacağınız verilerle yanıtlayacağınız A1 sorusu 30 puan, A2 sorusu 50 puan değerindedir. Yanıtlarınızı boş bırakılan alanlara yazınız. Süre 90 dakikadır. Başarılar dilerim. Prof. Dr. Recep KÖK

SORULAR (Ortak)

1. What is the difference between regression and correlation analysis?

2. Write down the four major assumptions underlying the method of least squares.

3. Make the definitions of the concepts of “variance” and “covariance”.
SORULAR (Ayrı)

A-1 Masaüstündeki klasörde A1 dosyasında, ABD’de 1970-1983 dönemindeki GSMH ile dört para arzı tanımı verileri yer almaktadır. L=M3+diğer likit varlıklardır. Şu regresyon denklemlerini tahmin ediniz:

 1. GSMH = a + b.M1

 2. GSMH = a + b.M2

 3. GSMH = a + b.M3

 4. GSMH = a + b.L

 5. Hangi para tanımı cari GSMH ile yakından ilişkili gibi görünmektedir? Neden?

 6. Bütün regresyonlardaki R2‘nin yüksek olması para tanımı seçiminizin bir fark yaratmayacağını mı gösterir?

 7. Eğer FED, para arzını kontrol etmek isterse hangi para ölçüsü bu amaca daha uygun bir hedef olur? Neden?

 8. Son iki regresyondaki hata terimlerinin normallik varsayımını sınayınız.


A-2 Masaüstündeki klasörde A2 dosyasında, Tayvan imalat sanayi kesimindeki 1958-1972 yıllarına ait reel gayrisafi ürün (Y), emek girdisi (X2) ve reel sermaye girdisi (X3) verileri yer almaktadır.

Şu modelleri tahmin edip sonuçları yazınız:

a) Yt = β1 + β2 X2t + β3 X3t + ut

b) lnYt = α1 + α2 lnX2t + α3 lnX3t + ut

c) Hangi model daha iyi uyum gösteriyor? Neden?

d) Her iki modelde de emeğe ve sermayeye göre çıktı esnekliklerini yazınız ve katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını test ediniz.

e) Şu boş hipotezleri test ediniz:

β2 = β3 = 0

α2 = α3 = 0

f) α2 + α3 = 1 hipotezini test edip yorumlayınız.


B-1 Masaüstündeki klasörde B1 dosyasında, İngiltere'de 1950-1966 arası parasal ücretlerde yıllık % değişme (Y) ve işsizlik oranı (X) verileri bulunmaktadır. Şu modelleri tahmin ediniz:

a) Y = α + βX + ut

b) Y = α + β (1/X) + ut

c) β katsayılarının işaretleri beklentinize uygun çıktı mı? Ne beklemiştiniz? Niçin?

d) Hangi modeli yeğlersiniz? Neden?
B-2 Masaüstündeki klasörde B2 dosyasında, Hindistan’da 1948-1965 dönemi nominal para (M), nominal net gelir (Y), zımni fiyat deflatörü (P) ve faiz oranı (r) verileri bulunmaktadır.

a) Şu para talebi denklemini tahmin ediniz: (Mt/Pt) = β0 (Yt/Pt)β1 rtβ2 eut

b) Para talebinin gelir esnekliğini ve faiz yarı-esnekliğini belirtip istatistiksel olarak anlamlılığını test ediniz.

c) Regresyonun bütününün anlamlılığını test ediniz.

d) Gelir esnekliğinin birden anlamlı bir biçimde farklı olup olmadığını test ediniz.

e) Faiz oranı değişkeni modelde tutulmalı mı? Neden?

f) Şu modeli tahmin ediniz (yt: reel gelir): Mt = α0 ytα1 rtα2 Ptα3 eut

Şu model ile karşılaştırınız: Mt = λ0 Ytλ1 rtλ2 Ptλ3 eut

g) α1 ile λ1 arasındaki ilişki, eğer varsa, nasıldır?

C-1 Masaüstündeki klasörde C1 dosyasında, ABD’de 1970-1980 dönemindeki günde kişi başına tüketilen kahve fincan sayısı (Y) ile ortalama perakende reel fiyat (X) verileri yer almaktadır.


 1. Y = α + βX regresyonunu tahmin ediniz:

 2. H0: "Kahve fiyatının kahve tüketimi üzerinde hiç etkisi yoktur" hipotezini test ediniz.

 3. Varyans analizi (ANOVA) tablosu düzenleyerek 2=0 hipotezini test ediniz. Burada ve b şıkkında bulduğunuz sonuç arasında bir çelişki var mı?

 4. 2=0 hipotezini test etmek yerine gerçek belirlilik katsayısının sıfır olduğu hipotezini test edebilir miyiz? Bu iki hipotez arasında nasıl bir ilişki var?

 5. 2=0 hipotezini reddettiğimizi varsayalım. 2=1 hipotezini de reddedebilir misiniz? Bu ikinci hipotezi test etmek için hangi testi kullanırdınız?

 6. 2=1 hipotezini, ANOVA’daki F testini kullanarak test edebilir misiniz? Neden?


C-2 Masaüstündeki klasörde C2 dosyasında, kablo üreticisi bir firmanın yıllık satışları (Y), o ülkenin GSMH’si (X2), konut inşaatı izinleri (X3), işsizlik oranı (X4), faiz oranı (X5) ve yeni eklenen hatlar (X6) verileri yer almaktadır. Şu regresyon denklemlerini tahmin ediniz:

a) Yt12X2t3X3t4X4t5X5t6X6t +ut

b) Yt = β1 + β2 X2t + β3 X3t + β4 X4t + ut

c) İlk modelde tahmin edilen katsayılar istatistiksel olarak anlamlı mı? İşaretleri beklentilere uygun mu? Neden?

d) X5 ve X6’yı regresyona ekleyip eklememeye nasıl karar verirsiniz?
D-1 Masaüstündeki klasörde D1 dosyasında, Singapur'da 1968-1982 dönemi için GSYİH deflatörü (Y) ile ithal malları fiyat endeksi (X) yer almaktadır. Şu regresyon denklemlerini tahmin ediniz:

a) Y = α + βX

b) Y = βX

c) Hangisi veri setine daha iyi uymaktadır? Neden?

d) Başka hangi model(ler) bu verilere uygun olabilir? Belirtiniz.
D-2 Masaüstündeki klasörde D2 dosyasında, 1970-1991 yılları için kişisel tasarruflar (Y) ile kişisel gelir (X) verileri yer almaktadır.

a) Doğrusal ve log-doğrusal modelleri tahmin ediniz.

b) Katsayıların anlamlılığını test edip yorumlayınız.

c) 1970-1980 ile 1981-1991 dönemleri arasında anlamlı bir değişme olup olmadığını test ediniz.

d) c şıkkındaki testi yapmadan, iki dönem arasında yapısal değişiklik olup olmadığını sezgisel olarak anlayabilir misiniz? Nasıl?

DEÜ SBE

İktisat ve Para-Banka YL

Uygulamalı Ekonometri-I

Final Sınavı

Adı, Soyadı: 27.01.2003

Numarası: 09:30-12:30

Programı:

Açıklamalar: İlk iki soru 15’er puan değerindedir. Bilgisayarınızda bulunan uygulamalı sorular klasöründen alacağınız verilerle yanıtlayacağınız A1 sorusu 30, A2 ve A3 soruları 20’şer puan değerindedir. Yanıtlarınızı boş bırakılan alanlara yazınız. Gerekli bütün açıklamaları yapınız. Sınavınız sadece kağıtlarınız üzerinden değerlendirilecektir, bilgisayardan değil. Sınav süresi 3 saattir. Başarılar dilerim. Prof. Dr. Recep KÖK

SORULAR (A Grubu)


1. Bir ANOVA modeli ile ANKOVA modeli arasındaki farkı kendi kuracağınız modellerle açıklayınız.

2. Sahte (spurious) regresyon nedir? Sebebi nedir? Varlığını nasıl saptarsınız?

A-1 Yt*=  +  Xt + t modelinde Yt*, uzun dönem ya da arzulanan yatırım harcaması, Xt ise satışlardır.

a) Kısmi uyarlama modelini kullanarak kısa ve uzun dönem yatırım talebi parametrelerini tahmin ediniz.

b) İçsel bağıntı sorunu var mı? Nasıl saptarsınız? Neden?

c) Modeli ayrıca çift logaritmik kalıpta tahmin ediniz.

d) İçsel bağıntı sorunu var mı?


e) Hangi modeli tercih edersiniz? Neden?

A-2 Ct =  + 1Yt + 2Ct-1 + ut

It =  + 1Yt-1 + 2Yt + vt

Yt = Ct + It + Gt


Bu basit Keynesyen modelde değişkenler bildik harflerle gösterilmiştir.

a) Her bir denklemde belirlenme için sıra koşulunu araştırınız. Belirlenme durumunu saptayınız.

b) Sadece ilk denklemin verildiğini düşünelim. Eşanlılık ilişkisinden şüpheleniyorsunuz. Test ediniz.

c) Bu modeli 2 Aşamalı EKK ile tahmin edip yorumlayınız. Sorunları araştırınız. Öneriler getiriniz.


SORULAR (B Grubu)


1. Yapısal kırılmaların tespitinde, kukla (dummy) değişken kullanımı ile Chow testi sonuçları arasındaki farkları açıklayınız.

2. İçsel bağıntı (otokorelasyon) sorunu nedir? Tahmin ediciler üzerindeki etkileri nelerdir?

B-1 Yt =  +  Xt* + t modelinde Yt, yatırım harcaması, Xt*ise arzulanan satışlardır.

a) Uyarlayıcı bekleyişler modelini kullanarak kısa ve uzun dönem yatırım talebi parametrelerini tahmin ediniz.

b) İçsel bağıntı sorunu var mı? Nasıl saptarsınız? Neden?

c) Yt* =  +  Xt* + t modelinde, Yt* arzulanan yatırımlar iken birleştirilmiş kısmi uyarlama ve uyarlanmış bekleyişler modelini tahmin ediniz.


d) Hangi modeli tercih edersiniz? Neden?

DEÜ SBE

İKTİSAT ve PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ

Ara Sınav
Adı, Soyadı: 20.11.2003

Numarası: 10:00-12:00

Bölümü:

Açıklamalar: Sınav iki bölümden oluşmaktadır. 25 dakikalık ilk bölüm klasik sınav olup kısa yanıtlardan oluşmaktadır. Bu bölümde, bu kâğıtta yer alan 5’er puan değerindeki 7 sorudan 6’sını seçerek yanıtlayınız.

Dileyenler yanıtlarını İngilizce verebilirler. 75 dakikalık ikinci bölümde sizlere disketlerde verilecek olan ve bilgisayarınızda masaüstüne kaydedeceğiniz uygulamalı sorular klasöründen alacağınız verilerle 35’er puan değerinde olan A1 ve A2 sorularını yanıtlayacaksınız. Bu bölümde ders notlarınızdan faydalanabilirsiniz.

Yanıtlarınızı boş bırakılan alanlara yazınız. Başarılar dilerim. Prof. Dr. Recep KÖK

SORULAR

1. Make the definitions of the concepts of “variance” and “covariance”. (Varyans ve kovaryans kavramlarının tanımlarını yapınız.)

2. The Method of Maximum Likelihood is based on: (Maksimum Olabilirlik yönteminin temeli:)

3. What is the meaning of Analysis of Variance in regression analysis? (Regresyon analizinde Varyans Çözümlemesinin işlevi nedir?)

4. What is the BLUE? (BLUE nedir?)

5. What is the normality? And what are the consequences of violating the normality assumption of disturbance term? (Hata teriminin normallik varsayımını sağlamamasının sonuçları nelerdir?)

6. Describe the relationship between population regression function (PRF) and sample regression function(SRF). (Popülasyon ve Örnek regresyon fonksiyonları arasındaki ilişkiyi belirtiniz.)

7. What is the difference between the R2 and the adjusted R2? (R2 ile uyarlanmış R2 arasındaki fark nedir?)

A1. Bilgisayarınızda masaüstünde bulunan klasördeki “soru A1” dosyasında şu veriler bulunmaktadır:

Yt = kişi başına tavuk tüketimi, X2t = kişi başına harcanabilir gelir X3t = tavuk eti fiyatı

X6t = balık ve dana eti ağırlıklı fiyatı X4t = balık eti fiyatı X5t = dana eti fiyatı

tavuk tüketimi = f (gelir, tavuk fiyatı, alternatif mal fiyatı) şeklinde bir model tahmin edilmek istenmektedir.a) Esnekliklerin doğrudan elde edilebiliyor olduğu bir model kurunuz. Modelinizde hangi değişkeni alternatif mal olarak kullandınız? Neden? (10 p.)

b) Diyelim ki önce Y=f(gelir, fiyat) modeli kurdunuz. Bu modele bir değişken (örneğin a şıkkında saptadığınız alternatif malı) eklediğinizde yeni eklediğiniz değişkenin modele marjinal katkısını test ediniz. (10 p.)

c) Modelinizdeki esneklikleri iktisadi ve ekonometrik olarak yorumlayınız. (10 p.)

d) Modelinizde β2 tahmininin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını (diğerleri ile birlikte) önceki şıkta belirttiniz. I. Tip hataya düşme olasılığınız kaçtır? (5 p.)

e) Modelinizde hata terimlerinin normallik varsayımını sınayınız. (5 p.)

A2. Bilgisayarınızda masaüstünde bulunan klasördeki “soru A2” dosyasında bulunan şu verilerle aşağıdaki soruları yanıtlayınız:

Yt = Kişisel tasarruflar Xt = Kişisel gelira) Yt = β0 + β1 Xt + ut

Bu modeli tahmin ederek tasarrufların gelir esnekliğini hesaplayınız. (5 p.)b) β1 katsayısı için güven aralıkları ile istatistiksel anlamlılığı araştırınız. (5 p.)

c) H0: β1=1 hipotezini Wald testi ile sınayınız. (5 p.)

d) Modelinizde tahmin ettiğiniz katsayıların yapısal kırılmaya uğrayıp uğramadığını test ediniz. (10 p.)

e) ANOVA (VARÇÖZ) tablosu oluşturarak tüm katsayıların sıfır olduğu hipotezini test ediniz. (10 p.)

DEÜ SBE

İKTİSAT ve PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ

Final Sınav
Adı, Soyadı: 29.01.2004

Numarası: 10:00-12:30

Bölümü:

Açıklamalar: Sınav iki bölümden oluşmaktadır. 20 dakikalık ilk bölüm klasik sınav olup kısa yanıtlardan oluşmaktadır. Bu bölümde, bu kâğıtta yer alan 5’er puan değerindeki 4 soruyu yanıtlayınız. Dileyenler yanıtlarını İngilizce verebilirler. 130 dakikalık ikinci bölümde sizlere disketlerde verilecek olan ve bilgisayarınızda masaüstüne kaydedeceğiniz uygulamalı sorular klasöründen alacağınız verilerle A1, A2 ve A3 sorularını yanıtlayacaksınız. Bu bölümde ders notlarınızdan faydalanabilirsiniz. Yanıtlarınızı boş bırakılan alanlara yazınız. Başarılar dileriz. Prof. Dr. Recep KÖK

SORULAR

1. Make the definitions of the concepts of “variance” and “covariance”. (Varyans ve kovaryans kavramlarının tanımlarını yapınız.)

2. What is the difference between dummy variable and Chow breakpoint test to identify the structural breaks? (Yapısal kırılmaların saptanmasında kukla değişken ve Chow kırılma testi uygulanması arasındaki fark nedir?)

3. What is the stationarity? And what are the consequences of the non-stationarity of the data in regression analysis? (Durağanlık nedir ve regresyon analizinde kullanılan verilerin durağan olmamasının sonuçları nelerdir?)

4. What is the meaning and importance of “causality” in empirical economics? (Uygulamalı iktisatta nedenselliğin anlamı ve önemi nedir?)

A1. Bilgisayarınızda masaüstünde bulunan klasördeki “soru A1” dosyasında şu veriler bulunmaktadır:

Yt = GSYİH, Rt = faiz oranı M2t = para arzı

It = gayri safi özel yatırımlar Gt = kamu harcamaları

Rt = β10 + β11 Mt + β12 Yt + u1t

Yt = β20 + β21 Rt + β22 It + β23 Gt + u2t

a) Faiz oranı ve gelirin içsel değişkenler olduğu bu sistemde belirlenme koşullarını araştırınız. Hangi tahmin yöntemlerini kullanabilirsiniz? Neden? (10 p.)

b) Sistemdeki parametreleri tahmin ediniz ve yorumlayınız. (10 p.)

c) Y ve R serilerinin durağan olup olmadıklarını araştırınız (10 p.)

d) M ve R arasında nedensellik ilişkisi olup olmadığını araştırınız. Kaç gecikme aldınız? Neden? (10 p.)

e) İlk denklemi tek başına düşündüğünüzde koentegrasyonun varlığını araştırınız. (5 p.)

A2. Bilgisayarınızda masaüstünde bulunan klasördeki “soru A2” dosyasında bulunan şu verilerle aşağıdaki soruları yanıtlayınız: Yt = yatırımlar Xt = satışlar Yt = β0 + β1 Xt + ut

a) Bu modeli Koyck dönüşümüyle uyarlayıcı bekleyişler varsayımına dayalı olarak tahmin edip uyarlama hızını ve uzun dönem parametrelerini yorumlayınız. (10 p.)

b) Aynı modeli bu kez stok ayarlama varsayımına dayalı olarak tahmin edip yorumlayınız. İki yaklaşım arasındaki farkı belirtiniz. (10 p.)

A3) Bilgisayarınızda masaüstünde bulunan klasördeki “soru A3” dosyasında bulunan şu verilerle aşağıdaki soruları yanıtlayınız:

Yt = kişi başına tavuk tüketimi X2t = kişisel gelir X3t= tavuk eti fiyatıX4t= balık eti fiyatı X5 t=kırmızı et fiyatı X6 t= balık ve kırmızı et ağırlıklı fiyat endeksi

a) Çift logaritmik model ile Y=f(X2, X3, X4 ya da X5) ilişkisini tahmin ediniz ve modelin fonksiyonel kalıbının doğruluğunu araştırınız. (5 p.)

b) X6 değişkeni dışlanan değişken midir, modele dâhil edilmeli midir? (5 p.)

c) İkame mal fiyatı (X4 ya da X5) fazladan değişken midir, modelden çıkarılmalı mıdır? (5 p.)

d) Modelde çoklu doğrusallık sorununu araştırınız? (10 p.)

e) Modelde değişen varyans sorununu araştırınız. (10 p.)

DEÜ SBE

İKTİSAT ve PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ-I

Ara Sınav

Adı, Soyadı: 23.11.2004

Numarası: 13:00-15:00

Bölümü:

Açıklamalar: Sınav iki bölümden oluşmaktadır. 25 dakikalık ilk bölüm klasik sınav olup kısa yanıtlardan oluşmaktadır. Bu bölümde, 5’er puan değerindeki 6 soruyu yanıtlayınız. Dileyenler yanıtlarını İngilizce verebilirler. 75 dakikalık ikinci bölümde sizlere disketlerde verilecek olan ve bilgisayarınızda masaüstüne kaydedeceğiniz “SORULAR” dosyasındaki verilerle uygulamalı soruları yanıtlayacaksınız. Dosyadaki verilerin tanımları “veriler” adlı metin objesinde yer almaktadır. Bu bölümde ders notlarınızdan faydalanabilirsiniz. Yanıtlarınızı boş bırakılan alanlara yazınız. Başarılar dileriz. Prof. Dr. Recep KÖK

SORULAR

1. Make the definitions of the concepts of “variance” and “covariance”. (Varyans ve kovaryans kavramlarının tanımlarını yapınız.)

2. The Method of Maximum Likelihood is based on: (Maksimum Olabilirlik yönteminin temeli:)

3. What is the meaning of Analysis of Variance in regression analysis? (Regresyon analizinde Varyans Çözümlemesinin işlevi nedir?)

4. What is the BLUE? (BLUE nedir?)

5. Describe the relationship between population regression function (PRF) and sample regression function(SRF). (Popülasyon ve Örnek regresyon fonksiyonları arasındaki ilişkiyi belirtiniz.)

6. What is the difference between the R2 and the adjusted R2? (R2 ile uyarlanmış R2 arasındaki fark nedir?)

A. Tasarruflar ile gelir arasındaki iktisadi ilişkiyi sizce en uygun ekonometrik kalıbı kullanarak modelleyiniz. (10p.) Katsayıları iktisadi, istatistiksel ve ekonometrik olarak değerlendiriniz ve yorumlayınız. (5p.) β1 , gelir parametresinin tahmini olsun; H0: β1=1 hipotezini sınayınız. (5 p.) Hata teriminin normallik varsayımını sınayınız, sağlamamasının sonuçları nedir? (5p.) Modelinizde β1‘in istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını daha önce belirttiniz. I. Tip hataya düşme olasılığınız kaçtır?(5p.) Bir zaman trendi yaratarak bu değişkeni modele eklemenin marjinal katkısını araştırınız ve istatistiksel olarak anlamlılığını test ediniz. (10p.)

B. Benzin tüketiminin fiyat ve gelire bağlı olduğu bir model kurunuz. Gelir ve fiyat esnekliklerini saptayarak yorumlayınız. (10p.) Fiyat parametresinin tahmini için güven aralığı ile anlamlılığını araştırınız. (5p.) Modelinizde 1970’li yıllardaki petrol krizinin etkisini araştırınız. (10p.) ANOVA (VARÇÖZ) tablosu oluşturarak tüm katsayıların sıfır olduğu hipotezini test ediniz. (10 p.)

DEÜ SBE

İKTİSAT ve PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ-I

Dönem Sonu Sınavı

A
A
dı, Soyadı:
25.01.2005

Numarası: 13:00-16:30

Bölümü:

Açıklamalar: Sınav iki bölümden oluşmaktadır. 20 dakikalık ilk bölüm klasik sınav olup kısa yanıtlardan oluşmaktadır. Bu bölümde, 5’er puan değerindeki 4 soruyu yanıtlayınız. 150 dakikalık ikinci bölümde sizlere disketlerde verilecek olan ve bilgisayarınızda masaüstüne kaydedeceğiniz “VERİLER” dosyasındaki verilerle toplam 100 puan değerindeki uygulamalı soruları yanıtlayacaksınız. Dosyadaki verilerin tanımları soruların altında yer almaktadır. Bu bölümde ders notlarınızdan faydalanabilirsiniz. Yanıtlarınızı boş bırakılan alanlara yazınız. Başarılar dilerim. Prof. Dr. Recep KÖK

SORULAR

1. Tahmin edicilerde aranan özellikler nelerdir? Sapmasızlık özelliğinin sağlanmamasının sonuçları neler olabilir? (5 p.)

2. Uygulamalı iktisatta “nedenselik”in anlamı ve önemi nedir? (5 p.)

3. Zaman serilerinin durağan olması ne demektir? Durağan olmayan zaman serileriyle yapılan regresyon analizlerinde ortaya çıkabilecek sorunu tanımlayınız. (5 p.)

4. “Beyaz gürültülü” (white noise) hata teriminden ne anlıyorsunuz? (5 p.)

5. VERİLER belgesindeki üç aylık verileri kullanarak Türkiye’de enflasyonu açıklamaya yönelik tek denklemli bir model kurunuz. (5 p.) Modelinizin iktisadi gerekçelerini açıklayınız. (5 p.) Modelinizi en uygun ekonometrik yöntem ile tahmin ediniz. Modelinizin matematiksel kalıbını nasıl saptadığınız belirtiniz ve bu kalıbın uygun olup olmadığını araştırınız. (10 p.) Olası ekonometrik sorunları araştırarak gideriniz ya da nasıl giderilebileceğini belirtiniz. (20 p.) Gerekiyorsa mevsimlik kukla değişkenler kullanınız. Katsayıları iktisadi ve istatistiksel olarak yorumlayınız. (10 p.)

6. Faiz=f(GDP, M2, tufe)

GDP=f(faiz, M2)

Bu eşanlı denklem sistemini tahmin etmeniz istenmektedir. Denklemlerin belirlenme koşullarını araştırınız. Belirlenme sorunu varsa, iktisadi olarak uygun değişkeni sisteminize ekleyerek sorunu gideriniz. (10 p.) İlk denklemde GDP için dışsallık testi yapınız. (10 p.) Denklemlerin tahmin sonuçlarını yorumlayınız. (10 p.)

7. İhracat ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkilerini araştırınız. (10 p.) Bu iki değişken içi durağanlık testleri yapınız. (10 p.) Durağanlık testinde sabit ve/veya trend kullandınızsa gerekçesini belirtiniz. Testi “çoğalttınızsa” (augment) gerekçesini belirtiniz.VERİLER belgesindeki verilerin tanımları, 1989Q1-2003Q4, 60 gözlem.

Tufe: Tüketici fiyatları endeksi, Genel, 1987=100, DİE

Tarım: Tarım sektörü TEFE, toplam, 1987=100, DİE.

Enerji: Enerji sektörü TEFE, toplam, 1987=100, DİE.

Sue: Özel imalat sanayi üretim endeksi, 1997=100, DİE.

FM: İthalat fiyat endeksi, 1994=100, DTM.

Kur: ABD dolar kuru, alış+ satış ortalaması, TL, TCMB.

M1: Para arzı, YTL, TCMB.

M2: Para arzı, YTL, TCMB.

M2Y: M2+Döviz tevdiat hesabı, YTL, TCMB.

M3A: M2+Resmi mevduat, YTL, TCMB.

M3: M3A+Merkez Bankasındaki diğer mevduat, YTL, TCMB.

L0: M3+Döviz tevdiat hesabı, YTL, TCMB.

MBP: Merkez Bankası Parası, YTL, TCMB.

BD: Konsolide bütçe dengesi, bin YTL, Hazine.

GDP: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 1987 fiyatlarıyla, bin YTL, DİE.

X: İhracat, Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre, Milyon $, DİE.

M: İthalat, Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre, Milyon $, DİE.

Faiz: Ağırlıklandırılmış mevduat faiz oranları, üç aylık, TCMB

DEÜ SBE

İKTİSAT ve PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ-I

Dönem Sonu Sınavı

A
B
dı, Soyadı:
25.01.2005

Numarası: 13:00-16:30

Bölümü:

Açıklamalar: Sınav iki bölümden oluşmaktadır. 20 dakikalık ilk bölüm klasik sınav olup kısa yanıtlardan oluşmaktadır. Bu bölümde, 5’er puan değerindeki 4 soruyu yanıtlayınız. 150 dakikalık ikinci bölümde sizlere disketlerde verilecek olan ve bilgisayarınızda masaüstüne kaydedeceğiniz “VERİLER” dosyasındaki verilerle toplam 100 puan değerindeki uygulamalı soruları yanıtlayacaksınız. Dosyadaki verilerin tanımları soruların altında yer almaktadır. Bu bölümde ders notlarınızdan faydalanabilirsiniz. Yanıtlarınızı boş bırakılan alanlara yazınız. Başarılar dilerim. Prof. Dr. Recep KÖK

SORULAR

1. Tahmin edicilerde aranan özellikler nelerdir? Etkinlik özelliğinin sağlanmamasının sonuçları neler olabilir? (5 p.)

2. Uygulamalı iktisatta “nedenselik”in anlamı ve önemi nedir? (5 p.)

3. Sahte regresyon nedir? Neyin sonucudur? Bir regresyonun “sahte” olduğunu nasıl anlarız? (5 p.)

4. “Beyaz gürültülü” (white noise) hata teriminden ne anlıyorsunuz? (5 p.)

5. VERİLER belgesindeki üç aylık verileri kullanarak Türkiye’de enflasyonu açıklamaya yönelik tek denklemli bir model kurunuz. (5 p.) Modelinizin iktisadi gerekçelerini açıklayınız. (5 p.) Modelinizi en uygun ekonometrik yöntem ile tahmin ediniz. Modelinizin matematiksel kalıbını nasıl saptadığınız belirtiniz ve bu kalıbın uygun olup olmadığını araştırınız. (10 p.) Olası ekonometrik sorunları araştırarak gideriniz ya da nasıl giderilebileceğini belirtiniz. (20 p.) Gerekiyorsa mevsimlik kukla değişkenler kullanınız. Katsayıları iktisadi ve istatistiksel olarak yorumlayınız. (10 p.)

6. Faiz=f(GDP, M2Y, tufe, GDP(-1))

GDP=f(faiz, M2Y)

Bu eşanlı denklem sistemini tahmin etmeniz istenmektedir. Denklemlerin belirlenme koşullarını araştırınız. Belirlenme sorunu varsa, iktisadi olarak uygun değişkeni sisteminize ekleyerek sorunu gideriniz. (10 p.) İlk denklemde GDP için dışsallık testi yapınız. (10 p.) Denklemlerin tahmin sonuçlarını yorumlayınız. (10 p.)

7. İthalat ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkilerini araştırınız. (10 p.) Bu iki değişken içi durağanlık testleri yapınız. (10 p.) Durağanlık testinde sabit ve/veya trend kullandınızsa gerekçesini belirtiniz. Testi “çoğalttınızsa” (augment) gerekçesini belirtiniz.VERİLER belgesindeki verilerin tanımları, 1989Q1-2003Q4, 60 gözlem.

Tufe: Tüketici fiyatları endeksi, Genel, 1987=100, DİE

Tarım: Tarım sektörü TEFE, toplam, 1987=100, DİE.

Enerji: Enerji sektörü TEFE, toplam, 1987=100, DİE.

Sue: Özel imalat sanayi üretim endeksi, 1997=100, DİE.

FM: İthalat fiyat endeksi, 1994=100, DTM.

Kur: ABD dolar kuru, alış+ satış ortalaması, TL, TCMB.

M1: Para arzı, YTL, TCMB.

M2: Para arzı, YTL, TCMB.

M2Y: M2+Döviz tevdiat hesabı, YTL, TCMB.

M3A: M2+Resmi mevduat, YTL, TCMB.

M3: M3A+Merkez Bankasındaki diğer mevduat, YTL, TCMB.

L0: M3+Döviz tevdiat hesabı, YTL, TCMB.

MBP: Merkez Bankası Parası, YTL, TCMB.

BD: Konsolide bütçe dengesi, bin YTL, Hazine.

GDP: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 1987 fiyatlarıyla, bin YTL, DİE.

X: İhracat, Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre, Milyon $, DİE.

M: İthalat, Uluslararası Standart Sanayi Sınıflamasına Göre, Milyon $, DİE.

Faiz: Ağırlıklandırılmış mevduat faiz oranları, üç aylık, TCMB

DEÜ SBE

İKTİSAT ve PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ-I

Ara Sınav

Adı, Soyadı: 14.11.2005

Numarası: 13:30-15:30

Bölümü:

Açıklamalar: Sınav iki bölümden oluşmaktadır. 20 dakikalık ilk bölüm klasik sınav olup kısa yanıtlardan oluşmaktadır. Bu bölümde, 30 puan değerindeki 4 soruyu yanıtlayınız. Dileyenler yanıtlarını İngilizce verebilirler. 90 dakikalık ikinci bölümde sizlere verilecek olan ve bilgisayarınızda masaüstüne kaydedeceğiniz “SORULAR” dosyasındaki verilerle uygulamalı soruları yanıtlayınız. Bu bölümde ders notlarınızdan faydalanabilirsiniz. Başarılar dileriz. Prof. Dr. Recep KÖK

SORULAR

1. How do empirical economists proceed in their analysis of an economic problem? That is, what is their methodology? (Uygulamalı iktisatçının metodolojisi nedir?) (10 p.)

2. What are the differences between regression, causation and correlation in the econometric methodology? (Regresyon, nedensellik ve korelasyon arasındaki farkları açıklayınız.) (10 p.)

3. What do we mean by a linear regression model? (Doğrusal regresyon modeli nedir?) (5 p.)

4. What are the two approaches to testing hypothesis? Make definitions. (Hipotez testlerinin iki yöntemi nedir, tanımlayınız.) (5 p.)

A1. Sorular klasöründeki “B1” çalışma dosyasında bulunan şu verilerle aşağıdaki soruları yanıtlayınız:

Yt = Kişisel gelir St = Kişisel tasarruflara) St = β0 + β1 Yt + ut

Bu modeli tahmin ederek tasarrufların gelir esnekliğini hesaplayınız. (5 p.)b) β1 katsayısı için güven aralıkları ile istatistiksel anlamlılığı araştırınız. (5 p.)

c) H0: β1=1 hipotezini Wald testi ile sınayınız. (5 p.)

d) Modelinizde tahmin ettiğiniz katsayıların yapısal kırılmaya uğrayıp uğramadığını test ediniz. (5 p.)

e) Hata terimi normal dağılmış mıdır? Test ediniz. (5 p.)

f) Log-doğrusal modeli de tahmin ederek ikisi arasında bir seçim yapınız. (10 p.)

A2. Sorular klasöründeki “B2” çalışma dosyasında bulunan şu verilerle aşağıdaki soruları yanıtlayınız:

Copt=Yurtiçi Bakır Fiyatı Alt=Alüminyum fiyatı GNPt=GSMH

Ht=Yıllık İnşaat Sayısı Indt= Sanayi Üretim Endeksi Lt=Londra Bakır Fiyatı

a) log(Copt)= β0+ β1 log(Indt)+ β2log(Lt)+ β3log(Ht)+ β4log(Alt)+ut

Modelini tahmin ederek katsayıları iktisadi ve istatistiksel olarak yorumlayınız. (5 p.)b) İki ayrı yöntemle hata terimlerinin içsel bağıntı içerip içermediğini araştırınız. (10 p.)

c) Regresyon hata terimlerinde değişen varyans sorununu araştırınız. (10 p.)

d) Bu modele GNP değişkeninin eklenmesi konusunda ne düşünürsünüz? (5 p.)

e) GNP değişkeninin eklediğinizde çoklu doğrusallık sorunu ortaya çıktı mı? (10 p.)

DEÜ SBE

İKTİSAT ve PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ-I

Dönem Sonu Sınavı

Adı, Soyadı: 23.01.2006

Numarası: 15:00-19:30

Bölümü:
Açıklamalar: Sınav iki grup verinin kullanılacağı 2 sorudan oluşmaktadır. İlk grup verileri ve veri tanımlarını http://kisi.deu.edu.tr/recep.kok/ adresindeki “veri” ve “veritanim” dosyalarından alınız. İkinci soru için kullanacağınız verileri ilgili internet sitelerinden alınız. Bu soruda kullandığınız veri setini MS Excell dosyası olarak aydin.ari@deu.edu.tr adresine gönderiniz. Sınav sırasında ders notlarınızdan ve kitaplarınızdan faydalanabilirsiniz. Bilgisayar ekranında gördüğünüz her şeyi kâğıda aktarmak yerine, sorunun yanıtını vermeye özen gösteriniz. Başarılar dilerim. Prof. Dr. Recep KÖK
SORULAR

1. “Veri” dosyasındaki verileri kullanarak şu modeli tahmin ediniz:

Y1= β1 + β2X2 + β3X3a) Katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirtiniz. (5 p.)

b) Fiyat ve gelir esnekliklerine bakarak bu malın iktisadî niteliklerini belirtiniz. (10 p.)

c) Kurduğunuz modelde içsel bağıntı (autocorrelation) sorununu araştırınız, varsa gideriniz, gideremiyorsanız çözüm öneriniz. (10 p.)

d) Kurduğunuz modelde değişen varyans (heteroscadasticity) sorunu olup olmadığını tespit ediniz. (5 p.)

e) Fiyat değişkeni (X2) için uyumcu beklentiler, tüketim değişkeni (Y1) için stok uyarlama varsayımlarında bulunarak dinamik bir model kurunuz. Modeli tahmin ediniz. İçsel bağıntı sorunu var mıdır? Böylesi bir modelin tahmin sürecinde ekonometri teorisi açısından neye dikkat etmeliyiz? Ne tür bir tahmin yöntemi önerirsiniz? (10 p.)

f) 1974 sonrası bağımlı değişkendeki (Y1) yapısal değişmeyi temsil etmek üzere modele kukla değişken ekleyiniz. Sonuçları tekrar yorumlayınız. Daha iyi fit veren bir model mi elde ettiniz? Neden? (10 p.)

g) X4 değişkenini istatistiksel ve iktisadî olarak asıl modele dahil etmek ister misiniz? Neden? (5 p.)

h) Asıl modelin, X4 değişkenini de içeren modele yuvalanmış (nested) olup olmadığını test ediniz. (10 p.)
2. Türkiye ekonomisine ilişkin 1987–2004 dönemi mevsimlik verileri kullanarak aşağıdaki modeli tahmin etmek istiyorsunuz.

Enflasyon=f(döviz kuru, bütçe açığı, para arzı, milli gelir, faiz oranı)a) Modeldeki değişkenlerin durağanlık derecelerini araştırınız. Durağanlık testlerinde sabit ve/veya trend kullandınızsa gerekçesini belirtiniz. Testi “çoğalttınızsa” (augment) derecesini ve gerekçesini belirtiniz. (10 p.)

b) Değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkilerini araştırınız. Kaçar gecikme aldığınızı ve gecikmeleri neye göre saptadığınızı belirtiniz. (10 p.)

c) Bu denklemi tahmin ediniz ve sahte regresyon problemini araştırınız. Tek denklem koentegrasyon testi olan Engle-Granger yöntemini uygulayarak koentegrasyonu araştırınız. Koentegrasyon denklemini ve hata düzeltme denklemini tahmin ediniz. Hata düzeltme mekanizması çalışıyor mu? Kısa dönem dengesizlikler kaç dönem sonra uzun dönem patikasına dönme eğilimindedir? (10 p.)

d) Enflasyon ve para arzının içsel değişken olduğu eşanlı bir denklem sistemi oluşturarak tahmin ediniz. Denklemlerin belirlenme koşullarını araştırınız. Belirlenme sorunu varsa, iktisadi olarak uygun değişkeni sisteminize ekleyerek/çıkararak sorunu gideriniz. Denklemlerden herhangi birinde yer alan herhangi bir değişkenin içsel olduğundan şüphelendiğinizde ne yapmalısınız? Tahmin sonuçlarını yorumlayınız ve rapor ederken “instrument list”i ve tahmin yöntemin belirtiniz. (15 p.)

e) Enflasyon, para arzı ve döviz kurunun içsel değişken olduğu 2 gecikmeli bir VAR sistemi kurunuz. Johansen koentegrasyon testi yapınız. Kaç adet koentegrasyon denklemi buldunuz. Etki-tepki (impulse-response) analizi yaparak, enflasyonun sol taraf değişkeni olduğu denklemde para arzındaki bir standart sapmalık bir şokun enflasyon üzerindeki etkisinin yaklaşık kaç dönem sonra sönümlendiğini belirtiniz. (20 p.)

DEÜ SBE

İKTİSAT ve PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ-I

Ara Sınav

Adı, Soyadı: 21.11.2006

Numarası: 13:15-16:15

Bölümü:

Açıklamalar: Sınav iki bölümden oluşmaktadır. 20 dakikalık ilk bölüm klasik sınav olup kısa yanıtlardan oluşmaktadır. Bu bölümde, 30 puan değerindeki 4 soruyu yanıtlayınız. Dileyenler yanıtlarını İngilizce verebilirler. 90 dakikalık ikinci bölümde sizlere verilecek olan ve bilgisayarınızda masaüstüne kaydedeceğiniz “SORULAR” dosyasındaki verilerle uygulamalı soruları yanıtlayınız. Bu bölümde ders notlarınızdan faydalanabilirsiniz. Başarılar dileriz. Prof. Dr. Recep KÖK
SORULAR

1. How do empirical economists proceed in their analysis of an economic problem? That is, what is their methodology? (Uygulamalı iktisatçının metodolojisi nedir?) (10 p.)
2. What are the differences between regression, causation and correlation in the econometric methodology? (Regresyon, nedensellik ve korelasyon arasındaki farkları açıklayınız.) (10 p.)
3. Y= β0 + β1 X + β2 X2 + β3 X3 + u gibi bir regresyonun tahmin sonuçları çoklu doğrusallık sorunundan ne ölçüde etkilenir? (5 p.)
4. What does it mean “regression with standardized variables”? Standartlaştırılmış değişkenlerle regresyon nedir? (5 p.)
5. Sorular klasöründeki “table6-4” çalışma dosyasında bulunan şu verilerle aşağıdaki soruları yanıtlayınız:

CM = Çocuk ölüm oranı (1000 canlı doğumda 5 yaşına gelmeden ölen çocuk sayısı)

FLR = Kadın okuryazarlık oranı, yüzde

PGNP = 1980 yılı kişi başına GSMH

TFR = toplam doğurganlık oranı, 1980-85, bir annenin ortalama doğum sayısı

N=64 ülkea) CM = f ( FLR, PGNP)

Bu modeli en uygun fonksiyonel formda tahmin ederek gelir ve okuryazarlığın çocuk ölümü oranına etkilerini araştırınız. (15 p.)b) Katsayıları iktisadi ve ekonometrik olarak yorumlayınız. (5 p.)

c) FLR değişkeni parametre tahmini için güven aralıkları ile istatistiksel anlamlılığı araştırınız. (5 p.)

d) Hata terimi normal dağılmış mıdır? Test ediniz. (5 p.)

e) Modelinizi standartlaştırılmış değişkenlerle tahmin ederek çocuk ölümlerine en çok hangi değişkenin etki ettiğini saptayınız. (5 p.)

f) Modelinizde değişen varyans sorununu araştırınız. Varsa gidermek üzere önlemler geliştiriniz. (10 p.)

g) Modelinize TFR değişkenini ekleyip eklememeye istatistiksel olarak karar veriniz.(10 p.)

h) Genişletilmiş modelde çoklu doğrusallık sorunu olup olmadığını araştırınız. (10 p.)

i) Genişletilmiş modelde içsel bağıntı sorunu olup olmadığını araştırınız. (10 p.)

DEÜ SBE

İKTİSAT ve PARA-BANKA YL

UYGULAMALI EKONOMETRİ-I

Dönem Sonu Sınavı

Adı, Soyadı: 30.01.2007

Numarası: 13:00-18:00

Bölümü:
Açıklamalar: Sınav iki grup verinin kullanılacağı 2 sorudan oluşmaktadır. İlk grup verileri ve veri tanımlarını http://kisi.deu.edu.tr/recep.kok/ adresindeki “veri” ve “veritanim” dosyalarından alınız. İkinci soru için kullanacağınız verileri ilgili internet sitelerinden alınız. Bu soruda kullandığınız veri setini MS Excell dosyası olarak aydin.ari@deu.edu.tr adresine gönderiniz. Sınav sırasında ders notlarınızdan ve kitaplarınızdan faydalanabilirsiniz. Bilgisayar ekranında gördüğünüz her şeyi kâğıda aktarmak yerine, sorunun yanıtını vermeye özen gösteriniz. Başarılar dilerim. Prof. Dr. Recep KÖK
SORULAR

1. “Veri” dosyasındaki verileri kullanarak şu modeli tahmin ediniz:

Y1= β1 + β2X2 + β3X3a) Katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirtiniz. (5 p.)

b) Fiyat ve gelir esnekliklerine bakarak bu malın iktisadî niteliklerini belirtiniz. (10 p.)

c) Kurduğunuz modelde içsel bağıntı (autocorrelation) sorununu araştırınız, varsa gideriniz, gideremiyorsanız çözüm öneriniz. (10 p.)

d) Kurduğunuz modelde değişen varyans (heteroscadasticity) sorunu olup olmadığını tespit ediniz. (5 p.)

e) Fiyat değişkeni (X2) için uyumcu beklentiler, tüketim değişkeni (Y1) için stok uyarlama varsayımlarında bulunarak dinamik bir model kurunuz. Modeli tahmin ediniz. İçsel bağıntı sorunu var mıdır? Böylesi bir modelin tahmin sürecinde ekonometri teorisi açısından neye dikkat etmeliyiz? Ne tür bir tahmin yöntemi önerirsiniz? (10 p.)

f) 1974 sonrası bağımlı değişkendeki (Y1) yapısal değişmeyi temsil etmek üzere modele kukla değişken ekleyiniz. Sonuçları tekrar yorumlayınız. Daha iyi fit veren bir model mi elde ettiniz? Neden? (10 p.)

g) X4 değişkenini istatistiksel ve iktisadî olarak asıl modele dahil etmek ister misiniz? Neden? (5 p.)

h) Asıl modelin, X4 değişkenini de içeren modele yuvalanmış (nested) olup olmadığını test ediniz. (10 p.)
2. Türkiye ekonomisine ilişkin 1987–2004 dönemi mevsimlik verileri kullanarak aşağıdaki modeli tahmin etmek istiyorsunuz.

Enflasyon=f(döviz kuru, bütçe açığı, para arzı, milli gelir, faiz oranı)a) Modeldeki değişkenlerin durağanlık derecelerini araştırınız. Durağanlık testlerinde sabit ve/veya trend kullandınızsa gerekçesini belirtiniz. Testi “çoğalttınızsa” (augment) derecesini ve gerekçesini belirtiniz. (10 p.)

b) Değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkilerini araştırınız. Kaçar gecikme aldığınızı ve gecikmeleri neye göre saptadığınızı belirtiniz. (10 p.)

c) Bu denklemi tahmin ediniz ve sahte regresyon problemini araştırınız. Tek denklem koentegrasyon testi olan Engle-Granger yöntemini uygulayarak koentegrasyonu araştırınız. Koentegrasyon denklemini ve hata düzeltme denklemini tahmin ediniz. Hata düzeltme mekanizması çalışıyor mu? Kısa dönem dengesizlikler kaç dönem sonra uzun dönem patikasına dönme eğilimindedir? (10 p.)

d) Enflasyon ve para arzının içsel değişken olduğu eşanlı bir denklem sistemi oluşturarak tahmin ediniz. Denklemlerin belirlenme koşullarını araştırınız. Belirlenme sorunu varsa, iktisadi olarak uygun değişkeni sisteminize ekleyerek/çıkararak sorunu gideriniz. Denklemlerden herhangi birinde yer alan herhangi bir değişkenin içsel olduğundan şüphelendiğinizde ne yapmalısınız? Tahmin sonuçlarını yorumlayınız ve rapor ederken “instrument list”i ve tahmin yöntemini belirtiniz. (15 p.)

e) Enflasyon, para arzı ve döviz kurunun içsel değişken olduğu 2 gecikmeli bir VAR sistemi kurunuz. Etki-tepki (impulse-response) analizi yaparak, enflasyonun sol taraf değişkeni olduğu denklemde para arzındaki bir standart sapmalık bir şokun enflasyon üzerindeki etkisinin yaklaşık kaç dönem sonra sönümlendiğini belirtiniz. Varyans ayrıştırması yaparak enflasyonun ilk sırada olduğu durumun sonuçlarını yorumlayınız. (20 p.)


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət