Ana səhifə

De autoevaluare al


Yüklə 3.42 Mb.
səhifə1/32
tarix26.06.2016
ölçüsü3.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

APROB

Directorul

Institutului de Chimie al A.Ş.M.

doctor habilitat în chimie,

profesor cercetător

Tudor Lupaşcu _______________________

L.Ş

„25 ”octombrie 2010

RAPORTUL

DE AUTOEVALUARE AL
Institutului de CHIMIE AL a. Ş .M.

anii 2005-2009


Aprobat la şedinţa Consiliului ştiinţific al Institutului de Chimie al A.Ş.M.

din 11 octombrie 2010

Chişinău 2010
Profilul de cercetare:
Sinteza şi studiul substanţelor noi polifuncţionale, cercetarea proceselor chimice, fizico-chimice şi elaborarea metodelor de tratare a mediului ambiant

C U P R I N S

1. Date generale ..................................................................................................... 5

2. Capacitatea instituţională şi resursele.............................................................. 7

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare ............................................ 7

2.2. Personalul uman ..................................................................................... 58

2.3. Mijloacele financiare disponibile............................................................ 90

2.4. Potenţialul logistic şi infrastructura de cercetare................................. 91

3. Rezultatele cercetării, calitatea, eficienţa, relevanţa, impactul.................... 91

4. Antrenare în activităţi conexe cercetării........................................................ 96

5. Cooperări naţionale şi internaţionale........................................................... 100

5.1. Cooperare în cadrul naţional............................................................... 100

5.2. Cooperare internaţională...................................................................... 104
6. Fişa statistică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării..........................113

1. Informaţii generale........................................................................................113

2. Resurse umane...............................................................................................115

3. Resurse financiare ........................................................................................116

4. Potenţial logistic............................................................................................116

5. Rezultate ale activităţii directe de cercetare şi inovare..................................117

6. Antrenare în activităţi conexe cercetării .......................................................119

7. Cooperări naţionale şi internaţionale ............................................................120

7. Lista materialelor solicitate organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

pentru evaluare şi acreditare......................................................................... 121

1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu.........................121

2. Lista elaborărilor realizate în perioada luată în studiu................................165

3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine.....................................................165

4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară....................................................166

5. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate.166

6. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate................................175

7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară..........175

8. Lista capitolelor din monografii apărute în ţară.........................................180

9. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri..........................................180

10. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări

internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini)......................................183

11. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale,

publicate integral.......................................................................................220

12. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale,

publicate integral....................................................................................... 222

13. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale

ca rezumat (1-3 pagini)...............................................................................223

14. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate ..................................................224

15. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet.........................................225

16. Lista brevetelor de invenţie........................................................................226

17. Lista certificatelor de depunere în colecţii a suşelor..................................235

18. Lista cererilor de brevetare şi certificare. .................................................235

19. Lista contractelor de licenţă (cesiune) în baza brevetelor, know-how.......235

20. Lista manualelor.........................................................................................236

21. Lista capitolelor în manuale ......................................................................236

22. Lista lucrărilor instructiv-metodice............................................................236

23. Lista documentelor de politici elaborate şi aprobate..................................236

24.Lista recomandărilor metodologice elaborate şi implementate

în activitatea autorităţilor publice centrale şi/sau locale.............................236

25. Lista avizelor la proiecte de legi sau de alte acte normative......................237

26. Lista cărţilor de popularizare a ştiinţei.......................................................239

27. Lista articolelor de popularizare a ştiinţei. ................................................239

28. Lista manifestărilor organizate pentru utilizatori.......................................240

29. Lista tîrgurilor şi a expoziţiilor naţionale şi internaţionale la care

a participat organizaţia................................................................................240

30. Lista filialelor.............................................................................................243

31. Lista subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării...........................243

32. Lista lucrărilor executate la comanda beneficiarilor de peste hotare.........243

33. Lista organismelor ştiinţifice, în activitatea cărora este

antrenată organizaţia...................................................................................243

34. Lista proiectelor prezentate la concursuri internaţionale

(cu excepţia celor care deja sunt în derulare). .............................................243  1. Date generale

Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost fondat în 1959 în baza sectoarelor de Chimie Organică, Chimie Anorganică şi laboratorului de Chimie Analitică ale filialei din Moldova a Academiei de Ştiinţe a URSS.

Baza direcţiilor ştiinţifice ale Institutului a fost pusă de cunoscuţii savanţi, membri ai Academiei, fondatori ai unor şcoli ştiinţifice în Moldova: A.V. Ablov (1905-1978) - şcoala de chimie a compuşilor coordinativi; G. V. Lazurievski (1906-1987) - şcoala de chimie organică şi bioorganică, Iu. S. Lealicov (1909-1976) - şcoala polarografică din Moldova, organizator şi conducător al cercetărilor în domeniul metodelor fizico-chimice de analiză.

Ulterior au fost create şcoli ştiinţifice noi: сhimie cuantică – condusă de academicianul I. Bersuker; сhimie organica, bioorganica, chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi - condusă de academicianul P. Vlad; сhimie a compuşilor coordinativi, macrociclici şi supramoleculari - condusă de academicianul N. Gărbălău; chimie ecologică – condusă de academicianul Gheorghe Duca; сhimie bioanorganică - condusă de membrul corespondent C. Turtă. A fost pusă baza şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei adsorbanţilor de către doctorul habilitat în chimie, profesorul T. Lupaşcu.

Institutul de Chimie al A.Ş.M. este unicul institut de profil din ţară, are bogată experienţă de activitate şi include cercetări ştiinţifice în diverse domenii ale chimiei contemporane.

Potenţialul ştiinţific al Institutului constituie: 108 cercetători ştiinţifici, inclusiv - 3 membri titulari ai A.Ş.M., 2 membri corespondenţi, 15 doctori habilitaţi şi 44 doctori în chimie.

În cadrul Institutului de Chimie funcţionează 3 consilii ştiinţifice specializate pentru conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor şi de doctor habilitat în chimie:

1) DH 05-02.00.01, specialitatea 02.00.01 - chimie anorganică

2) DH 05-02.00.10, specialitatea 02.00.10 - chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi şi 02.00.03 – chimie organică.

Cele nouă laboratoare ale institutului în perioada anilor 2005-2009 au realizat cercetări în cadrul a trei profiluri ştiinţifice de cercetare:

a) Sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi cu diverse proprietăţi utile;

Obiectivele de bază au fost: elaborarea şi realizarea metodelor originale de sinteză a compuşilor coordinativi mono- şi polinucleari ai metalelor de tranziţie şi ai biometalelor cu liganzi polifuncţionali şi polidentaţi, care au contribuit la lărgirea cunoştinţelor fundamentale din chimia contemporană coordinativă şi noile ei compartimente – chimia macrociclică şi supramoleculară. Metodele elaborate au permis de a elabora noi compuşi cu proprietăţi practic utile pentru industria uşoară, agricultură, medicină, veterinărie, energetică.

A fost pusă baza cercetărilor teoretice fundamentale a mecanismelor reacţiilor chimice în problemele de fotoliză a apei şi de prognozare a noilor nanocatalizatori pe baza compuşilor coordinativi.

Cercetările au fost axate pe stabilirea structurii geometrice şi electronice a compuşilor obţinuţi şi realizarea studiului lor comparativ privind proprietăţile chimice şi fizico-chimice, în special, cele de potenţiali magneţi moleculari, catalizatori, transportori de ioni, reactivi pentru electrozi ion-selectivi, preparate medicinale şi veterinare, reglatori de creştere ai plantelor, etc.b) Sinteza dirijată a compuşilor organici biologic activi, inclusiv a compuşilor naturali;

Obiectivele au fost direcţionate spre dezvoltarea bazelor teoretice ale sintezei dirijate ale substanţelor organice noi cu activitate biologică, care au condus la crearea noilor preparate utile pentru industrie, medicină, agricultură. Cercetările au fost axate pe metodele moderne de sinteză, inclusiv transformările fotolitice, electroorganice, catalitice ş. a.

Ca obiecte de studii au servit sesquiterpenoidele drimanice ce posedă un spectru vast de activitate biologică şi diterpenoidele biciclice labdanice, produsele de scindare ale cărora au proprietăţi practic importante pentru industria alimentară, parfumerie, industria tutunului şi farmaceutică. Au fost elaborate metode originale structural şi regioselective de sinteză a acestor compuşi şi a derivaţilor heterociclici ce conţin oxigen, azot, sulf - substanţe cu posibilităţi mari de folosire în farmaceutică şi agricultură.

c) Cercetarea şi evidenţierea proceselor chimice şi fizico-chimice în mediul acvatic, elaborarea metodelor de control analitic al ecosistemelor şi a tehnologiilor nonpoluante;

Obiectivele au fost axate pe dezvoltarea bazelor cunoaşterii proceselor şi mecanismelor chimice, fizico-chimice, care au condus la obţinerea adsorbanţilor cu proprietăţi bine definite. Au fost stabilite procesele şi mecanismele redox de transformare şi imobilizare a poluanţilor în sistemele acvatice. Au fost elaborate metode şi tehnici noi de control analitic al substanţelor chimice în diverse obiecte ale mediului.

Ca obiecte de studii au servit apele naturale şi reziduale, produsele secundare provenite de la prelucrarea materiei prime agricole, deşeurile industriale, etc. Rezultatele cercetărilor s-au soldat cu noi tehnologii de tratare a mediului şi cu noi preparate pentru protecţia sănătăţii omului.

2. Capacitatea instituţională şi resursele

2.1. Cadrul tematic şi instituţional de cercetare

- structura instituţională:

În perioada anilor 2005-2009 organigrama Institutului de Chimie a fost modificată. În anul 2006 a fost fondat Centrul Chimie Fizica şi Nanocompozite, care dispune de utilaj ştiinţific modern. Centrul are ca sarcină studiul proceselor de formare şi elaborare a metodelor de obţinere ale nanoparticulelor solicitate în nanoelectronică şi elucidarea mecanismelor reacţiilor chimice de tip redox prin studiul cineticii acestor reacţii, asigurarea cercetărilor ştiinţifice cu măsurători de performanţă ale diferitor proprietăţi ale obiectelor de studiu din toate instituţiile ce practică cercetarea în domeniul chimiei, ameliorarea procesului de instruire a tineretului studios, precum şi pregătirea cadrelor de înaltă calificare prin sistemul de masterat, doctorat şi postdoctorat.

În anul 2008 în urma adsorbţiei a trei laboratoare din cadrul Centrului de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare al A.Ş.M. în Institutul de Chimie au trecut laboratoarele: Rezonanţă Magnetică şi Spectroscopie Laser, Spectroscopie Atomică şi Microscopie Electronică.

În prezent Institutul de Chimie al A.Ş.M. include Centrul Chimie Fizica şi Nanocompozite cu 5 laboratoare:


  1. Laboratorul Chimie Bioanorganică şi Nanocompozite

  2. Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare şi Analiză

  3. Laboratorul Rezonanţă Magnetică şi Spectroscopie Laser

  4. Laboratorul Spectroscopie Atomică (laborator acreditat conform ISO)

  5. Laboratorul Chimie Cuantică şi Cinetică Chimică.

şi patru laboratoare independente:

1. Laboratorul Chimie Coordinativă

  1. Laboratorul Chimie a Terpenoidelor

  2. Laboratorul Sinteza Organică

  3. Laboratorul Chimie Ecologică


S T R U C T U R A

Institutului de Chimie în anul 2009


Denumirea subdiviziunilor

(laboratoarelor,

sectoarelor)


Anul

de

fonda-reConducătorul

(numele, pre-numele, gra-dul ştiinţific )P e r s o n a l u l

Profilul ştiinţific al subdiviziunilor

institutului

(laboratoarelor, sectoarelor)


Numă-rul total de lucrători

Numărul colaboratorilor ştiinţifici

I n c l u s i v

Doctori habilitaţi în ştiinţe

Doctori în

ştiinţe


1

2

3

4

5

6

7

8


Aparatul administrativ

1959


Dr.hab.

în şt. cimiceT . LUPAŞCU


15

13

8

3
Centrul Chimie Fizica şi Nanocompozite

Laboratorul
CHIMIE BIOANORGANICĂ ŞI NANOCOMPOZITE

1975


Mem. cor. A.Ş.M.,

dr. hab. în

chimie

C. TURTĂ


23

19
6

- Sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi cu duverse proprietăţiGrupa Chimie Bioanorganică

2006
6

5
3

Grupa Mas-Spectrometrie

2006
3

2Grupa Spectroscopie de Rezonanţă Gama

2006
3

3
1

Grupa Microscopie Electronică

2006
4

2
1

Grupa Nanochimie

2006
4

4
1

Grupa Magnetochimie

2006
3

3Laboratorul
METODE FIZICO-CHIMICE DE CERCETARE ŞI ANALIZĂ

2006

1959

Dr. hab. în chimie, prof.

I. POVAR

.


14

11
7

- procese şi mecani-sme fizico – chimice , elaborarea metodelor de control analitic al ecosistemelor şi a tehnologiilor non poluante .
Grupa Chimie Analitică Fundamentală

2006
5

5
4

Grupa IR, UV-Vis

2006
4

4
2

Grupa Termogravimetrie

2006
2

2
1

Grupa Analiza elementală

2006
3


Laboratorul
CHIMIE CUANTICĂ ŞI CINETICA CHIMICĂ

1964


Dr. hab. în chimie,

N. GORINCIOI


12

12

1

3

- Sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi cu duverse proprietăţi

Grupa Chimie Cuantică

2006
8

8

1

3

Grupa Cinetica Chimică

2006
4

4

1

3

Laboratorul
REZONANŢĂ MAGNETICĂ ŞI SPECTROSCOPIA LASER

2008

Mem. cor. A.Ş.M.,

dr. hab. în

şt. fiz.-mat., prof.

I. GERU


10

10
5

- procese şi mecani-sme fizico – chimice , elaborarea metodelor de control analitic al ecosistemelor şi a tehnologiilor non poluante

Grupa RMN

2008
5

3
3

Grupa RES

2008
4

4Grupa Spectroscopie Laser

2008
3

3
2

Laboratorul
SPECTROSCOPIA ATOMICĂ

2008


T. MITINA

5

3Laboratorul
CHIMIE COORDINATIVĂ

1955


Dr. în chimie

I. BULHAC

15

13

1

6

- Studiul compuşilor coordinativi cu diverse proprietăţi utile

Laboratorul

CHIMIE ECOLOGICĂ1964


Dr. hab. în chimie

M. CIOBANU

14

10

2

3

- procese şi mecani-sme fizico – chimice , elaborarea metodelor de control analitic al ecosistemelor şi a tehnologiilor non poluante .

Laboratorul
CHIMIE A TERPENOIDELOR

1976


Acad.A.Ş.M.,

dr. hab. în chimieP.VLAD


15

12

2

4

- Sinteza şi studiul compuşilor organici

biologic activi , inclusiv a compuşilor naturali
Laboratorul
SINTEZA ORGANICĂ

1984

Dr.hab. în chimie

F .MACAEV


10

10
4

Serviciul finanţe şi contabilitate


1959
J. Malai


4

Serviciul Relaţii internaţionale şi Transfer Tehnologic

2008

D. Dragancea

2

Serviciul personal, juridic, cancelaria, protecţia muncii

1959

N. ARNAUŢANU

3

Serviciul de deservire şi gospodărie

1959N. ARNAUŢANU

37
T o t a l


179

113

15

44  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət