Ana səhifə

Cpvo-tp/Lonicera/1 Final


Yüklə 400 Kb.
səhifə1/3
tarix25.06.2016
ölçüsü400 Kb.
  1   2   3

CPVO-TP/Lonicera/1 Final


Oriģ.: angļu val.

Datums: 13.03.2008.


EIROPAS SAVIENĪBA
KOPIENAS AUGU ŠĶIRŅU BIROJSPROTOKOLS PAR ATŠĶIRĪGUMA, VIENDABĪGUMA UN STABILITĀTES PĀRBAUDĒM

Lonicera caerulea var. edulis Turcz. ex Freyn; Lonicera caerulea var. kamtschatica Sevast.

ĒDAMAIS SAUSSERDIS, KAMČATKAS SAUSSERDIS

UPOV kods: LONIC_CAE_EDU; LONIC_CAE_KAM

Pieņemts 2008. gada 13. martā


I. PROTOKOLA PRIEKŠMETS
Protokolā ir aprakstītas tehniskās procedūras, kas jāievēro, lai izpildītu prasības, kuras noteiktas Padomes Regulā Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību. Par tehniskajām procedūrām ir vienojusies Administratīvā padome, un tās pamatojas uz vispārējo UPOV Dokumentu TG/1/3. Šis protokols attiecas uz Lonicera caerulea var. edulis Turcz. ex Freyn un Lonicera caerulea var. kamtschatica Sevast. augļu šķirnēm.

II. SĒKLU UN CITU AUGU MATERIĀLU IESNIEGŠANA
1. Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) pienākums ir informēt pieteikuma iesniedzēju par:
• augu materiāla pieņemšanas termiņa beigām;

• vajadzīgā augu materiāla minimālo daudzumu un kvalitāti;• pārbaudes biroju, uz kuru materiāls jānosūta.
Pārbaudei iesniegtā materiāla parauga daļu saglabā pārbaudes biroja šķirņu kolekcijā, un tas ir kandidātšķirnes galīgais paraugs.
Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par to, lai būtu ievērotas visas muitas un augu veselīguma prasības.
2. Termiņa beigu datums, līdz kuram pārbaudes birojam jāsaņem dokumentācija un augu materiāls
Par termiņa beigu datumu, līdz kuram jāiesniedz pieteikumi un tehniskās anketas, un par datumu, kad beidzas augu materiāla iesniegšanas termiņš, vai tā iesniegšanas periodu lemj CPVO un katrs izraudzītais pārbaudes birojs.
Pārbaudes biroja pienākums ir nekavējoties paziņot par pārbaudes pieteikumu un tehnisko anketu saņemšanu. Tūlīt, kad beidzies augu materiāla saņemšanas termiņš, pārbaudes birojam jāinformē CPVO par to, vai ir saņemts nepieciešamais augu materiāls. Taču tad, ja iesniegts neapmierinošs augu materiāls, pārbaudes birojam CPVO jāinformē pēc iespējas drīzāk.
3. Prasības augu materiālam
Informācija par tehniskās pārbaudes pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām un termiņu, līdz kuram CPVO jāizsūta tehniskā anketa, kā arī informācija par augu materiāla daudzumu, kvalitāti un termiņu, kurā pieteikuma iesniedzējam tas jāiesniedz, ir CPVO oficiālā izdevuma īpašajā laidienā S2 un CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu).


Augu kvalitāte

Nedrīkst būt zemāka par šā protokola pieņemšanas dienā spēkā esošajiem standartiem, kas noteikti Padomes Direktīvā 2000/29/EK un tās grozījumos attiecībā uz karantīnas organismiem, Padomes Direktīvā 92/34/EEK un Komisijas Direktīvā 93/48/EEK un to grozījumos attiecībā uz organismiem, kas pasliktina augu kvalitāti; lūgums skatīt minēto triju direktīvu pilno tekstu un jebkurus turpmākos grozījumus “Eur-Lex” (http://eur-lex.europa.eu).
Veselīgs kandidātšķirnes augu materiāls jāiesniedz pārbaudes vietā saskaņā ar prasībām, kas izklāstītas norādījumos par augu materiāla iesniegšanu, kurus izsūta CPVO un kurus par ēdamajiem sausseržiem/Kamčatkas sausseržiem var atrast arī īpašajā S2 izdevumā un CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu). Īpaši attiecībā uz fitosanitārajām prasībām augu materiālam jāpievieno derīgs sertifikāts, ko izdevusi oficiāla valsts iestāde un kas apliecina, ka AVS tehniskajai pārbaudei nosūtītajam augu materiālam ir negatīvi laboratorijas testa rezultāti attiecībā uz sarakstā ietvertajiem kaitēkļiem un patogēniem, kuri aprakstīti tā pārbaudes biroja attiecīgajā ierakstā S2 izdevumā/CPVO tīmekļa vietnē (www.cpvo.europa.eu), kur kandidātšķirnei veiks AVS tehnisko pārbaudi.


Ķīmiskā apstrāde

Augu materiāls nedrīkst būt ķīmiski apstrādāts, izņemot, ja šādu apstrādi pieļauj vai pieprasa CPVO vai pārbaudes birojs. Ja tas ir apstrādāts, jāiesniedz visi dati par veikto apstrādi.


Atsevišķu augu marķējums paraugā

- suga;

- pieteikuma datnes numurs, ko piešķīris CPVO;

- selekcionāra piešķirtais apzīmējums;

- norāde uz pārbaudes biroju (ja ir zināms);

- pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds;

- vārdi “On request of the CPVO” [“pēc CPVO pieprasījuma”].

III. PĀRBAUŽU VEIKŠANA
1. Šķirņu kolekcija
Šķirņu kolekciju uztur, lai pārbaudē noteiktu kandidātšķirņu atšķirīgumu. Šķirņu kolekcijā var būt dzīvais augu materiāls un aprakstoša informācija. Šķirni iekļauj šķirņu kolekcijā tikai tad, ja ir pieejams augu materiāls tehniskās pārbaudes veikšanai.
Saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2100/94 7. pantu kolekcijas pamatā jābūt:
• šķirnēm, kas ir uzskaitītas vai aizsargātas ES līmenī vai vismaz vienā no EEZ dalībvalstīm;

• šķirnēm, kas ir aizsargātas citās UPOV dalībvalstīs;

• jebkurai citai vispārpazīstamai šķirnei.
Katra pārbaudes biroja šķirņu kolekcijas sastāvs ir atkarīgs no ekoloģiskajiem apstākļiem, kādos atrodas pārbaudes birojs.
Šķirņu kolekcijas glabā tādos apstākļos, kas nodrošina katra papildinājuma ilgtermiņa uzturēšanu. Pārbaudes biroji atbild par bojāta vai izlietota paraugšķirnes materiāla aizstāšanu. Materiāla nomaiņu var veikt tikai tad, ja attiecīgās pārbaudēs apstiprinās tā atbilstība esošajai paraugšķirnei. Ja rodas kādas grūtības paraugšķirnes materiāla aizstāšanā, pārbaudes birojiem jāinformē CPVO. Ja pārbaudes birojam nevar piegādāt autentisku šķirnes augu materiālu, šķirni izņem no šķirņu kolekcijas.
2. Pārbaudāmais materiāls
Kandidātšķirnes tieši salīdzina ar citām kandidātšķirnēm, kuras pretendē uz Kopienas augu šķirņu aizsardzību un kuras ir pārbaudītas tajā pašā pārbaudes birojā, kā arī ar attiecīgām šķirnēm, kuras ir šķirņu kolekcijā. Ja vajadzīgs, pārbaudes birojs var iekļaut arī citas kandidātšķirnes un šķirnes. Tāpēc pārbaudes birojiem jācenšas savu darbu saskaņot ar citiem birojiem, kas iesaistīti ēdamo sausseržu un Kamčatkas sausseržu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudē. Par katru kandidātšķirni jābūt vismaz vienai tehnisko anketu apmaiņai, un pārbaudes periodā pārbaudes biroji paziņo cits citam un CPVO par kandidātšķirnēm, kurām varētu būt problemātiski noteikt atšķirīgumu. Lai risinātu konkrētas problēmas, pārbaudes biroji var apmainīties ar augu materiālu.
3. Izmantojamās pazīmes
Atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudei, kā arī šķirnes apraksta sagatavošanā jāizmanto 1. pielikumā norādītās pazīmes. Jāizmanto visas pazīmes, ja vien attiecīgās pazīmes novērošanu nedara neiespējamu kādas citas pazīmes izpausme vai ja vien attiecīgās pazīmes izpausmi netraucē vides apstākļi, kuros veic pārbaudi. Pēdējā gadījumā jāinformē CPVO. Turklāt pazīmi var nebūt iespējams novērot tāpēc, ka pastāv kāds cits noteikums, piemēram, attiecībā uz augu veselīgumu.
Administratīvā padome saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1239/95 23. pantu pilnvaro priekšsēdētāju attiecībā uz šķirni iekļaut papildu pazīmes un to izpausmes.
4. Šķirņu grupēšana
Lai atvieglotu atšķirīguma pārbaudi, salīdzināmās šķirnes un kandidātšķirnes iedala grupās. Grupēšanai ir piemērotas tādas pazīmes, par kurām no pieredzes zināms, ka tās šķirnei nemainās vai mainās tikai nedaudz, un kuras dažādās izpausmes pakāpēs kolekcijā konstatējamas diezgan vienmērīgi. Ja pastāvīgā grupējumā pazīme pārklājas izpausmes pakāpēs blakus esošās grupās, jāmazina risks nepareizi iedalīt kandidātšķirnes grupās. Pazīmes, kuras varētu izmantot grupēšanai, ir šādas:
a) augs: augšanas spars (1. pazīme);

b) augs: habituss (2. pazīme);

c) lapas plātne: galotnes forma (14. pazīme);

d) ziedēšana (30. pazīme);

e) augļu nogatavošanās (31. pazīme).
5. Izmēģinājuma plāni un audzēšanas apstākļi
Pārbaužu minimālais ilgums (neatkarīgi audzēšanas cikli) parasti ietver vismaz divas apmierinošas augļu ražas. Pārbaudes jāveic tādos apstākļos, kas nodrošina normālu augšanu. Lauciņu lielumam jābūt tādam, lai augus vai augu daļas var noņemt mērīšanai un skaitīšanai, netraucējot novērojumus, kas jāveic līdz audzēšanas cikla beigām.
Pārbaudes plāns ir šāds.
Katrā pārbaudē jāiekļauj 5 augi.
Ja vien nav norādīts citādi, tad visus novērojumus veic par 5 augiem vai augu daļām, kas iegūtas no 5 augiem. Ja izmanto augu daļas, no katra auga jāņem 2 daļas.
6. Īpašās pārbaudes
Saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 2100/94 83. panta 3. punktu pieteikuma iesniedzējs tehniskajā anketā vai pārbaudes laikā var norādīt, ka kandidātšķirnei ir kāda pazīme, kas atvieglotu atšķirīguma noteikšanu. Ja ir šāda norāde, kuras pamatā ir ticami tehniskie dati, var veikt īpašu pārbaudi ar nosacījumu, ka ir iespējams izstrādāt tehniski pieņemamu pārbaudes procedūru.
Īpašās pārbaudes veic, saskaņojot ar CPVO priekšsēdētāju, ja ir paredzams, ka atšķirīgumu nevar pierādīt, izmantojot protokolā iekļautās pazīmes.
7. Lēmumu normatīvi:
a) Par atšķirīgumu
Kandidātšķirni uzskata par atšķirīgu, ja tā atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Regulas Nr. 2100/94 7. pantā.
b) Par viendabīgumu
Kandidātšķirni uzskata par pietiekami viendabīgu, ja šķirnei netipisko augu skaits nepārsniedz tabulā norādīto augu skaitu. Jāizmanto populācijas standarts 1 % ar 95 % atzīšanas varbūtību.
Šķirnei netipisko augu maksimālā skaita tabula viendabīguma standartiem


Augu skaits

Šķirnei netipisko augu pieļaujamais skaits

 5

0

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət