Ana səhifə

Cisco Şəbəkə AkademiyasıCisco Networking Academy Qeydiyyat aşağıdakı ünvanda aparılacaq


Yüklə 60.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü60.5 Kb.


Aşağıdaki kursa qəbul elan edir
Cisco Şəbəkə AkademiyasıCisco Networking Academy
Qeydiyyat aşağıdakı ünvanda aparılacaq

AZƏRBAYCAN, Bakı ş-i, Əziz Əliyev küç. 9, 2-ci mərtəbə

(«Azərbaycan» kinoteatrının yanı). Tel.: 598 03 59/60

E-mail: enquiries@infotek.az URL: www.infotek.azЪисъо Шябякя Академийасы тящсил оъаглары вя шябякя системляри цзря дцнйада апарыъы ширкят олан Ъисъо Сйстемс Инъ. тяряфиндян бирэя щяйата кечирилян лайищядир. Бу эцн Ъисъо академийалары вя тянсил мяркязляри 100-дян чох юлкядя мювъуддур .
Тящсил програмы тялябяляря мцасир шябякя техналоэийалары сащясиндя лазымлы биликляри ялдя етмяйя имкан верир. Курса компüтер шябякяляринин лайищяляндирмя, гурашдырма вя дястяйи цсулларыны ачыглайан практики мювзуларла йанашы тялябяляря шябякялярин гурашдырылмасыны,насазлыгларын ахтарылыб арадан галдырылмасыны вя мцряккяб информасийа инфраструктурларынын идарячилийини щяйата кечирмяйя имкан верян нязяри биликляр дахилдир.
Щяр бир тялябяйя Ъисъо Сйстемс Инъ. тесtdən кечирян серверinə дахил олмаг вя tədris материллары иля ишлямяк цчун фярди идентификатор вя парол верилир. Щяр бир семестр цзря бцтцн имтащанларын нятиъяляри Ъисъо сервериндя гейдиййата алыныр. Щяр семестрын ахырында тялябялярin şəxsi nömrələri və sonuncu imtahanda əldə etdikləri nəticələrini əks etdirən Ъисъо Şəbəkə Akademiyasının сертификаты верилир. Sonda isə тялябяляр ümumi nəticələr əsasında сертификат almaq üçün имтащан вермяк имканы ялдя едиrlər. Bu sертификат дцнйанын бцтцн юлкяляриндя etibarlıdır. Сянайе вя тящсил sahələrinin peşəkarları тяряфиндян йарадылан програм тялябяляри иш йерляринин тялябляриня эюря щазырлайыр вя онлары тящсиллярини давам етмяйя тяшвиг едир. Ъисъо Сйстемс Ъисъо академийасынын (ЪАТЪс) тящсил мяркязлярини юйрядир, ЪАТЪс юз нювбясиндя Реэионал академийалары юйрядир,Реэионал академийалар ися академийанын йерли мцяллимлярини, онлар ися yerlərdə тялябяляри юйрядир. Aкадемийанын Əлагя Sиstemi vasitəsi иля hər bir iştirakçı истифадячиляр ъямиййятиня daxil olmaqla bирэя ян йахшы тяърцбяни истифадя етмяк, проблемляри щялл етмяк, ендиримляри ялдя етмяк вя йардым алмаг имканларыnı qazanır. Ъисъо екосистеминин тяряфдашларынын тяърцбяляри,ендирим вя рясурлары вя иш йериндя тящсил алмаг имканлары иля бюлцшцрляр.

Azərbaycanda Cisco Şəbəkə Akademiyasınının təhsil proqramını ИнфоТек İB-nin нязниндя йараdılmış Азербаижан Development Gateway Resourse and Knowledge Center təqdim edir.


ИТ I-ин ясасляры: Aпарат васитяляри вя ПК-nın програм тяминatı
ЩП ИТ Essential I: PC Hardware and Software
Bu kurs PC Hardware and Software Hewlett - Packard ширкяти тяряфиндян ишлянилиб вя апарат васитяляри вя ямялиййат системляри щаггында щяртяряфли тясвир йарадыр. Бу 70 саатлыг практики, лабoратор məşğələlərinə istiqamətlənmiş курсдур. Динляйиъиляр апарат васитяляринин вя програм компанентляринин функсионал имканларыны юйряняъяк, тящлцкясизлик пробляри вя онларын щялли йоллары иля таныш олаъаглар.

Ялдя едилмиш биликляря aşağıdakilar дахилдир:
 • Компйутерин йыьылмасы вя систем qurğusunun, еластик вя сярт дисклярин, ЪД-РОМ və видeoqurğunun гурашдырылмасы.

 • Wиндоwс əməliyyat системинин гурашдырылма вя идаря едилмяsi.

 • Ətraf qurğuların əlavə edilməsi və multimedianın imkanları.

 • Локал шябякянин strukturu, шябякяляр протоколу вя ачыг системлярин бирляшдирмя модели вя ТСР-ИП utilitləri haqda биликляр.

 • Компйутерин локал шябякяйя вя Интернетя qoşulması

 • Əsas şəbəkə anlayışlarına əlavə olaraq şəbəkənin funksiyaları və konfiqurasiyalarıda əhatə olunur.

ИТ I ясаслары:

 1. Информасийа технoлоэийalarынын ясаслары

 2. Компüтер неъə ишлəйир

 3. Компüтерин йыьылмасы

 4. Ямялиййат системинин ясас принсипləri

 5. Wиндоwс 9х ямялиййат системlərи

 6. Мултимедийанын имканлары

 7. Wиндоwс НТ-2000-ХП ямялиййат системlərи

 8. İnformasiya tехнoлоэийаlarının ясаслары

9. Ямялиййат системинин ясас принсипи

 1. Сервер цчцн апарат васитяляринин принсипиал ясаслары

 2. Шябякялярин ясас принсипляри

 3. Принтерляр вя çap

 4. Profilaktika

 5. ПК-də апарат qurğularında насазлыьын ахтарышы

 6. Програм тяминатында насазлыьын ахтарышы

İT II əsasları: Şəbəkə Əməliyyat sistemləri

HP IT Essentials II əsasları: Network Operating Systems
Network Operating Systems kursu Hewlett-Packard şirkəti tərəfindən tərtib edilmişdir və çoxlu istifadəçisi və məsələləri olan şəbəkə əməliyyat sistemlərinə həsr olunmuşdur. Bu 70 saatlıq praktiki laborator məşğələlərinə istiqamətlənmiş kurs şəbəkə əməliyyat sistemlərinə yönəldilib və xüsusən Linux Red Hat şəbəkə əməliyyat sistemini əhatə edir. Tələbələr Linux əməliyyat sistemi, K (KDE) Stolüstü Mühit və GNU (GNOM) Şəbəkə Obyekti Modelini öyrənəcəklər. Bu kurs tələbələri aparat vasitələrinin və Linux-un dəstəyi üzrə kvalifikasiyalı işçi heyəti kimi ümidverici karyeralara hazırlamaqda yardımçı olacaq.
Əldə edilmiş biliklərə aşağıdakılar daxildir: • Əsas şəbəkə mühavizəsi və nasazlıqların axtarılması da daxil olmaqla şəbəkə xidmətlərinin konfiqurasiyası.

 • Fayl sistemi ilə hərəkət etmə, fayllara girmə, vi mətn redaktoru, komanda örtükləri və şəbəkə istifadəsinin əsasları da daxil olmaqla Linux mühitinin komanda sətrinin baza imkanlarının istifadəsi.

 • Əlavələr Meneceri, Mətn Redaktoru, Çap və poçt da daxil olmaqla istifadəçinin qrafik interfeys imkanları.

 • Windows 2000-nin əsas inzibati məsələləri.


İT II-nin əsasları:


 1. Əməliyyat sisteminin əsas prinsipləri

 2. Şəbəkələrlə işə giriş

 3. Şəbəkənin fiziki komponentləri

 4. TCP/IP şəbəkələri ilə iş

 5. Şəbəkə xidmətlərinin qısa xülasəsi

 6. Şəbəkə Əməliyyat Sistemlərinə giriş

 7. İnstalyasiya və yükləmə prosesinin qısa xülasəsi

 8. Windows 2000 Professional

 9. Linux

 10. Şəbəkə əməliyyatlar sistemlərinin genişləndirilmiş idarə olunması

 11. Şəbəkə müdafiyəsi

 12. Linux-da aparat vasitələrinin qurulması və onların dəstəyi

 13. Əməliyyat sistemində nasazlıqların axtarışı

 14. İlkin quraşdırılmanın surətli proqramı

 15. Hewlett-Packard OpenView-nun köməyi ilə şəbəkənin idarə edilməsi

BİZ SİZƏ NADİR BİR İMKAN TƏQDİM EDİRİK,SİZƏ YALNIZONU ƏLDƏN BURAXMAMAQ QALIR!


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət