Ana səhifə

Catalunya música 4eso edebé programació de les unitats didáctiques


Yüklə 1.3 Mb.
səhifə1/18
tarix27.06.2016
ölçüsü1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

PROGRAMACIÓ D’AULA – MÚSICA ESO4


CATALUNYA


Música 4ESO edebé

PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS DIDÁCTIQUES

Programació d’Aula

Depòsit Legal B-12835-2012UNITAT DIDÀCTICA 1


COMPETÈNCIES BÀSIQUES

OBJECTIUS DIDÀCTICS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

INDICADORS CB
Comunicació lingüística i audiovisual (CLA)

 • Comprendre textos de tipologia diversa referits a les característiques generals de l’Edat Mitjana, la música escènica i el folklore europeu per a poder expressar les seves pròpies conclusions.
 • Redactar textos de tipologia diversa per a comunicar el missatge de la manera més apropiada en cada cas. • Conèixer les característiques generals de l’Edat Mitjana: teoria teocentrista, estils romànic i gòtic, sistema feudal. • Identificar els diferents gèneres de la música escènica amb els diferents centres estilístics europeus que els han generat.

 • Completar textos referits a les característiques generals de l’Edat Mitjana utilitzant el vocabulari adequat. • Ordenar cronològicament diferents etapes pertanyents a l’evolució de la música escènica des dels seus inicis fins al segle xx.
 • Completar una taula referida a l’òpera seguint un criteri de classificació determinat i fent ús del vocabulari específic des dels seus orígens fins a l’actualitat.

 • Comprèn textos de tipologia diversa referits a les característiques generals de l’Edat Mitjana i expressa les seves pròpies conclusions.
 • Comprèn un text relacionat amb la música escènica i la seva evolució històrica. • Redacta un text classificant i relacionant els diferents gèneres de música escènica amb els diferents centres estilístics europeus utilitzant el vocabulari específic.Artística i cultural (AC)

 • Analitzar críticament el significat de la creació musical com un fenomen cultural que li permeti poder entendre i valorar altres esquemes de valors sense renunciar a la pròpia identitat personal i cultural.
 • Utilitzar tècniques, recursos i materials del llenguatge musical per a aconseguir creacions ben elaborades. • Conèixer les aportacions de la dona a la música en l’entorn polític i social de l’Edat Mitjana.
 • Entendre les causes i conseqüències de la pluralitat de músiques que formen el folklore europeu.
 • Conèixer i ser capaç d’analitzar, emprant l’audició i la interpretació vocal/instrumental, les característiques principals de la música medieval espanyola.


 • Descriure els factors que han condicionat el paper de la dona com a compositora en l’Edat Mitjana. • Diferenciar les diferents característiques de la pluralitat de músiques que formen el folklore europeu.
 • Escoltar, interpretar i compondre una peça musical senzilla referida a les formes musicals medievals espanyoles.
 • Analitza críticament el paper de la dona com a compositora en l’Edat Mitjana.
 • Analitza críticament la diversitat cultural a partir del coneixement de les manifestacions folklòriques.


 • Utilitza les tècniques, els recursos i els materials del llenguatge musical per a aconseguir una creació musical senzilla referida a les formes musicals medievals.Social i ciutadana (SC)


 • Estimar i relacionar les conseqüències que es puguin derivar de determinats fets històrics amb la creació musical.

 • Entendre la música medieval espanyola en el marc de la situació política i social de la península Ibèrica en l’Edat Mitjana.

 • Entendre la relació entre la lírica poètica i la música trobadoresca, així com l’evolució de la polifonia i el perfeccionament de la notació. • Descriure els factors polítics i socials que intervenen de manera directa en la creació de la música en la península Ibèrica en l’Edat Mitjana.
 • Escoltar i distingir un cant monòdic d’un de polifònic. • Relacionar l’evolució de la polifonia amb l’escriptura musical. • Relaciona el marc polític i social d’una època determinada amb la creació musical, en l’àmbit ideològic, formal i estètic.
 • Relaciona els conceptes bàsics de la lírica poètica amb la música trobadoresca. • Relaciona l’evolució de la polifonia amb la notació.


Tractament de la informació i competència digital (TI-D)


 • Utilitzar les TAC de manera crítica, ètica i responsable en produccions pròpies per a promoure un comportament ètic.

 • Conèixer els diferents formats d’arxius d’àudio, així com l’ús de programari per a fer un ús ètic i responsable, i aplicar-los a la creació d’un projecte.

 • Ripejar un CD utilitzant diferents formats d’arxius d’àudio, i elaborar un projecte on s’hagin integrat coneixements aportats per diferents grups.

 • Utilitza les TAC de manera crítica, ètica i responsable en produccions pròpies per a promoure un comportament ètic.

Aprendre a aprendre (AA)

 • Acabar els projectes plantejant i provant noves accions de millora.

 • Participar en l’organització i realització d’activitats musicals desenvolupades en diferents contextos, prenent consciència com a membre d’un grup, de l’enriquiment que es produeix amb les aportacions dels altres.
 • Participar en l’organització i realització d’activitats musicals que sorgeixin de propostes de treball a classe o projectes del centre.

 • Acaba els projectes plantejant i provant noves accions de millora.


CONTINGUTS


C

P

V

 • Característiques generals de l’Edat Mitjana.

 • La dona en l’Edat Mitjana.

 • La monodia religiosa hispana.

 • La cantilació.

 • El cant hispànic.

 • La música andalusina.

 • La monodia profana.

 • Inici de la polifonia en l’Espanya medieval.

 • La música escènica.

 • L’òpera.

 • Història de l’òpera.

 • Vocabulari específic del gènere operístic.

 • Tipus de gènere operístic.

 • L’òpera seriosa i l’òpera bufa.

 • Principals centres estilístics de l’òpera a través de la història.

 • El leitmotiv.

 • Gèneres musicals escènics i la seva classificació.

 • Definició del terme ripejar referit a l’ús de la informàtica.

 • Tipus d’arxius de so i diferents qualitats.

 • La multiculturalitat basada en el folklore. Divisió per zones geogràfiques.

 • Característiques tímbriques, melòdiques, rítmiques i formals de la música europea.

 • Característiques específiques de la música cèltica i de la música balcànica.

 • Recerca d’informació sobre compositores medievals.

 • Audició i anàlisi d’una cançó occitana.

 • Audició i anàlisi de diferents exemples característics de la música medieval espanyola.

 • Creació d’una cançó trobadoresca.

 • Audició i interpretació de la «Dansa de la conquesta d’Almeria» d’Alfons X.

 • Audició, interpretació i creació d’un acompanyament sobre «Santa Maria, strella do dia» d’Alfons X.

 • Visionat d’audiovisuals referits a diferents òperes. Anàlisi i conclusions.

 • Lectura del text d’un fragment d’una ària d’òpera. Anàlisi i conclusions.

 • Audició, interpretació i creació d’un acompanyament sobre el fragment de l’«Havanera» de l’òpera Carmen de G. Bizet.

 • Identificació del leitmotiv en un fragment de l’òpera Tristany i Isolda de R. Wagner.

 • Ripejar un CD.

 • Audició i anàlisi de diferents exemples característics de la música europea.

 • Valoració dels fets històrics per a entendre la creació musical.

 • Valoració de l’audició i l’anàlisi per a la comprensió i gaudi de la música.

 • Valoració de les manifestacions folklòriques com a ponts entre cultures.

 • Valoració de les noves tecnologies per a la creació musical.ENSENYAMENTS TRANSVERSALS

Educació per a la salut

Valorar la pràctica de l’exercici físic, no solament com a font de salut, sinó també com a hàbit indispensable per a una bona execució instrumental i vocal.

Valorar el silenci o la falta de soroll com a font de salut física i mental.

Educació per a la pau

Apreciar i respectar la diversitat d’estils i gustos musicals de la societat actual.

Utilitzar el llenguatge musical per a establir vincles d’amistat i de comunicació amb els altres.

Rebutjar missatges que incitin a la violència, la discriminació i/o a la insolidaritat.Educació per a la igualtat d’oportunitats de tots dos sexes

Mostrar una actitud crítica davant situacions musicals en les quals es produeixi qualsevol tipus de discriminació sexual.

Estudiar els processos socials i analitzar els motius pels quals la dona ha tingut tan poc protagonisme al llarg de la història de la música.

No caure en estereotips que vinculin una determinada activitat musical amb un determinat sexe.Educació per al consum

Mostrar una actitud crítica davant els productes musicals que surten al mercat.

Conèixer l’existència i el contingut bàsic de la Llei del Consumidor i les associacions que defensen els interessos dels consumidors.

Aprendre a destriar en un producte musical el que és essencial d’allò superflu, valorant i acceptant el que és essencial.Educació mediambiental i educació viària

Conscienciar-se del que és l’anomenada contaminació acústica: excés de volum sonor i varietat de sorolls i sons de freqüències excessivament agudes.

Valorar críticament l’efecte d’algunes activitats humanes que deterioren el medi ambient i les mesures que es prenen per al seu control.

Ser conscient de la importància de circular per la via pública sense auriculars, ja que disminueixen la capacitat auditiva i distreuen l’atenció, i poden ser la causa d’alguns accidents de circulació.Educació sexual

Mostrar interès per conèixer, respectar i apreciar els companys.

Rebutjar els models masculí i femení que de manera convencional ha creat el món de la música.

Aprofitar les activitats en grup que proposa la matèria per a desinhibir-se i valorar el contacte corporal com un acte comunicatiu i natural independent de les diferències sexuals.Educació moral i cívica

Acceptar els gustos musicals dels altres.

Valorar la diversitat d’estils musicals de la societat actual com un fet cultural i artístic enriquidor.

Exposar judicis, dialogar i mostrar una opinió pròpia sobre temes musicals, respectant les regles pròpies de la comunicació i sense ferir la sensibilitat dels altres.

Participar en les activitats culturals i musicals respectant les normes de la convivència democràtica.

Les noves tecnologies

Manifestar interès per conèixer els avenços de la tecnologia que facilitin i millorin els treballs musicals i d’informació.

Valorar i utilitzar les noves tecnologies en la reproducció de la música i en l’edició de partitures.
ACTIVITATS D’APRENENTATGE

1. Anàlisi

Distingir entre cant polifònic i cant monòdic.

@ Buscar informació sobre dones compositores en l’antiguitat.

@ Analitzar diversos fragments musicals pertanyents a les diferents formes musicals de l’Edat Mitjana.

@ Analitzar un fragment de la cançó occitana A chantar m’er de so q’ieu non volria de Beatriu de Dia.

@ Observació de diferents exemples d’art medieval relacionat amb el cant hispànic Corpora sanctorum.

@ Observació d’una interpretació pertanyent a les Cantigues de Martín Codax, i identificar els instruments que hi apareixen.

@ Observació d’un vídeo referit a la cantiga «A Virgen Madre de Nostro Sennor», de les Cantigues d’Alfons X el Savi, i identificar-hi instruments i elements del llenguatge musical.

@ Audició de la cançó trobadoresca Totz temoros e duptans de Berenguer de Palou, i identificar els instruments que hi apareixen.

Composició i interpretació d’una cançó trobadoresca seguint unes indicacions formals.

@ Analitzar un fragment del gradual «Sederunt principes» distingint monodia de polifonia.

@ Audició de la cançó «Fa fa mi fa re / Ut re mi ut re mi» del Codex Las Huelgas i identificar-hi elements formals.


2. Interpretació

@ Audició i interpretació de la «Dansa de la conquesta d’Almeria» d’Alfons X.

@ Audició, interpretació i creació d’un acompanyament sobre «Santa Maria, strella do dia » d’Alfons X.
3. Música viva

@ Visualització de vídeos on s’interpreten fragments de les òperes Orfeu de C. Monteverdi, The Fairy Queen de H. Purcell, Les Palladins de J.-P. Rameau i Les noces de Fígaro de W.A. Mozart.

Contestar a preguntes relacionades amb el visionat dels vídeos anteriors referides a l’anàlisi.

@ Recerca d’informació sobre l’òpera Les noces de Fígaro.

Completar una taula referida als tipus d’òpera, tipus de veus i tipus de fragment musical utilitzant la terminologia específica.

Llegir un fragment del text de l’«Havanera» de l’òpera Carmen de G. Bizet i expressar l’opinió sobre el tema central.

@ Visionar una versió de l’«Havanera» de l’òpera Carmen de G. Bizet.

Interpretació instrumental de l’«Havanera» de l’òpera Carmen de G. Bizet.

@ Audició d’un fragment de l’obertura de Tristany i Isolda de R. Wagner i identificació del leitmotiv.

@ Recerca d’informació sobre l’argument de Tristany i Isolda de R. Wagner.

Interpretació d’un motiu musical extret de La bohème de G. Puccini.

@ Visionar fragments de vídeos relacionats amb compositors rellevants de musicals dels segles xx i xxi.

@ Recerca d’informació sobre compositors i musicals.

@ Interpretació sobre un playback de la cançó Out Here on My Own pertanyent al musical Fama (1988).


4. Informàtica

Observar en un exemple concret el procediment per a ripejar un CD.5. Folklore

@ Audició dels temes The Butterfly i Kalasnjikov pertanyents, respectivament, a la música folklòrica cèltica i balcànica, i identificar les característiques específiques del llenguatge musical, formal i instrumental de la seva estructura.

@ Recerca d’informació sobre els instruments musicals del folklore cèltic.
ALTRES ACTIVITATS

AVALUACIÓ INICIAL

Grup classe

Explicar els diferents apartats en què es divideix la unitat didàctica i el tipus d’activitats requerides.

Examinar els continguts de la unitat que contribueixen a l’assoliment de les CB indicades.


MOTIVACIÓ

Resoldre les activitats de l’apartat «Interpretació», on sorgeix la necessitat de relacionar els continguts de l’apartat «Anàlisi», promovent una pràctica musical activa individual o en grup.

Utilitzar les activitats de l’apartat «Música viva» per a proposar la creació d’un musical.COMPETÈNCIES BÀSIQUES

ACTIVITATS DE TREBALL SISTEMÀTIC DE CB

Els elements d’aquest apartat es trobaran en les unitats 3, 6 i 9.

Les activitats plantejades en cada unitat del llibre de l’alumne/a ja són per si mateixes competencials. En concret, en aquesta unitat es planteja com a objectiu general aplicar els coneixements del llenguatge musical a l’anàlisi de fragments musicals referits a l’Edat Mitjana, al gènere operístic i al folklore d’Europa per a poder crear, interpretar i expressar l’opinió oral o escrita sobre aquests fragments.

Entendre i aplicar els coneixements sobre programes informàtics i les seves aplicacions per a fer-ne un ús responsable i ètic en la vida quotidiana.

No obstant això, cada tres unitats plantegem unes activitats de Competències bàsiques que, utilitzades a manera de síntesi, ens permeten valorar el seu grau d’adquisició, i faciliten el procés d’avaluació contínua.
COMPLEMENTÀRIES


Per als apartats «Anàlisi», «Música viva», «Informàtica» i «Folklore», consultar les Orientacions didàctiques de la unitat a Programació, Orientacions i Material complementari Música ESO 4, UD1.

Per a l’apartat «Interpretació», segons el nivell d’execució de la pràctica instrumental es pot promoure la creació tant d’acompanyaments com el versionat de les diferents obres musicals.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

REFORÇ

AMPLIACIÓ

Material Complementari

Fitxa 1.


Material complementari

Fitxa 1.


AVALUACIÓ

FITXA D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT

DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

— Explicar la importància de la conservació del llegat musical de l’Edat Mitjana com a font històrica.

— Identificar els trets estilístics formals i temàtics de la lírica galaicoportuguesa.

— Identificar els trets folklòrics comuns de la música cèltica i la música romaní.


Material complementari

 • Fitxa d’avaluació de CB.

 • Rúbrica d’avaluació de les CB de la Unitat.


ACTIVITATS PROMOCIÓ LECTURA I EXPRESSIÓ

Lectura

Llegir de manera comprensiva textos referits a l’anàlisi de partitures i traduir al llenguatge musical.

Llegir comprensivament expressions musicals per a elaborar o reelaborar creacions pròpies.

Llegir informació diversa de les pàgines web proposades per a obtenir o ampliar informació, investigar, accedir a programes d’edició de partitures i/o pràctica instrumental.

Utilitzar estratègies de comprensió lectora:


 • Lectura silenciosa (autoregulació de la comprensió).

 • Traducció del llenguatge quotidià al llenguatge musical en creacions pròpies, en situacions diverses, i viceversa (elaboració de la informació).

 • Elaboració de síntesi, esquema, resum (consciència de la pròpia comprensió).

Expressió

Exposar de manera oral i escrita el plantejament i el desenvolupament en la resolució de les diverses activitats.

Expressar adequadament els aprenentatges, utilitzant el vocabulari específic musical.

Expressar adequadament les creacions musicals, individuals o en grup, tenint en compte els elements tècnics de producció del so i els criteris d’interpretació.

ACTIVITATS TAC

Activitat interactiva: La música religiosa en l’Edat Mitjana.

@ Buscar informació sobre dones compositores en l’antiguitat.

@ Analitzar diversos fragments musicals pertanyents a les diferents formes musicals de l’Edat Mitjana.

@ Analitzar un fragment de la cançó occitana A chantar m’er de so q’ieu non volria de Beatriu de Dia.

@ Observació de diferents exemples d’art medieval relacionat amb el cant hispànic Corpora sanctorum.

@ Observació d’una interpretació pertanyent a les cantigues de Martín Codax, i identificar els instruments que hi apareixen.

@ Observació d’un vídeo referit a la cantiga «A Virgen Madre de Nostro Sennor», de les Cantigues d’Alfons X el Savi i identificar-hi instruments i elements de llenguatge.

@ Audició de la cançó trobadoresca Totz temoros e duptans de Berenguer de Palou i identificar els instruments que hi apareixen.

@ Analitzar un fragment del gradual «Sederunt principes» distingint monodia de polifonia.

@ Audició de la cançó «Fa fa mi fa re / Ut re mi ut re mi» del Codex Las Huelgas i identificar-hi elements formals.

@ Audició i interpretació de la «Dansa de la conquesta d’Almeria» d’Alfons X.

@ Audició, interpretació i creació d’un acompanyament sobre «Santa Maria, strella do dia» d’Alfons X.

@ Visualització de vídeos on s’interpreten fragments de les òperes Orfeu de C. Monteverdi, The Fairy Queen de H. Purcell, Les Palladins de J.-P.Rameau i Les noces de Fígaro de W.A. Mozart.

@ Recerca d’informació sobre l’òpera Les noces de Fígaro.

@ Visionar una versió d’«Havanera» de l’òpera Carmen de G. Bizet.

@ Audició d’un fragment de l’obertura de Tristany i Isolda de R. Wagner i identificació del leitmotiv.

@ Recerca d’informació sobre l’argument de Tristany i Isolda de R. Wagner.

@ Visionar fragments de vídeos relacionats amb compositors rellevants de musicals dels segles xx i xxi.

@ Recerca d’informació sobre compositors i musicals.

@ Interpretació sobre un playback de la cançó Out Here on My Own pertanyent al musical Fama (1988).

@ Audició dels temes The Butterfly i Kalasnjikov pertanyents, respectivament, a la música folklòrica cèltica i balcànica, i identificar les característiques específiques

del llenguatge musical, formal i instrumental de la seva estructura.@ Recerca d’informació sobre els instruments musicals del folklore cèltic.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət