Ana səhifə

Bursa büYÜKŞEHİr belediyesi emir ve yasaklarini belirleyen zabita yönetmeliĞİ madde 1- amaç


Yüklə 111.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü111.5 Kb.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ


MADDE 1- AMAÇ:
Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye kanunları ve diğer kanunlarda belirtilen Kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.
MADDE 2- KAPSAM:
Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Belediye kanunları ve diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kent halkını hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal, Ulaşım ve kültürel faaliyetleri gösteren tüm işyerleri ile kent halkını kapsar.
MADDE 3- YASAL DAYANAK :
Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin b fıkrası, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 266. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
(1) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar için tespit tutanağı düzenlenir.


MADDE 5- ESENLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

(1) Tüm işyerlerinin kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet

göstermeleri yasaktır. (Küçük ve orta ölçekli sanayi bölgelerinde ve sanayi sitelerinde faaliyet

gösteren işyerleri hariç)

(2) Resmi Tatil ve Hafta tatili (Pazar) günlerinde her ne surette olursa olsun etrafı rahatsız edecek

şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması yapmak yasaktır. Konut bölgesi içinde ve yakın

çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet

ve makinelerin iş günlerinde 08.00-20.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise ilgili

Belediyelerden alınacak özel izinler dışında kullanılması yasaktır.

(3) Taşıma vasıtaları ile özel araçlar, su birikintileri, çamurlu ve tozlu yerlerden yavaş bir şekilde

geçeceklerdir. Süratli giderek halkın üzerine çamurlu ve pis suları sıçratmak yasaktır(4) Umumun yararlandığı yerlerde motorlu araç trafiğini güçleştirecek şekilde top oynamak, kızakla

kaymak, kaykay vb. aletleri kullanmak ve motorlu araçlarla gereksiz yere patinaj yapmak,

topluma rahatsızlık vermek yasaktır.

(5) Yeşil alan ve parklardaki, çimen ve çiçeklerin üzerine oturmak, yürümek, her ne şekilde olursa

olsun zarar vermek, ağaçları kırmak ve kesmek yasaktır. Park içlerinde Belediyemizce ayrılan

yerler dışında, halkımıza rahatsızlık verecek şekilde motorlu ve motorsuz vasıtaları kullanmak

ve kullandırmak yasaktır.(6) Fuar alanlarında, meydan ve toplumun yararlandığı yerlerde balon satanlar, seyyar fotoğrafçılık

ile insan tartı aletleri vb. işler yapacak olanlar, Belediyeden gerekli çalışma müsaadesi almak

zorundadırlar. Çalışma müsaadesi almadan çalışmak ve gösterilen yerlerden başka yerlerde

faaliyet göstermek, şikayet verecek hareketlerde bulunmak yasaktır. İlgililerin bu durumlarda

çalışma izinleri iptal edilir.

(7) Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak,

zorluk çıkartmak yasaktır.(8) Kümes hayvanları, yalnız bahçeli evlerde beslenir. Kümeslerin binalara bitişik yapılması

yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı

salınmamak kaydıyla, en çok 10 adet kümes hayvanı beslenir.


  1. Evlerde beslenen evcil hayvanların (Kedi, Köpek, vb.) kimlik belgesinin olması ve muayenesinin yapılması zorunludur.

  2. Bahçe,balkon ve teraslarda çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.

c) Yerleşim yerlerinde ( Evlerde ve bahçelerde) arıcılık yapmak yasaktır.

(9) Hayvan pazarları dışında, hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları

bekletmek yasaktır.(10) Odun, kömür ve benzeri yakacak maddesi satan araçların Cadde, sokak ve meydanlarda

bekleme ve satış yapmaları yasaktır. Perakende olarak odun, kömür satmak yasak olup, sadece

Belediyece gösterilen depolarda satış yapılabilir.

(11) Hayrat çeşmelerden, tabii kaynaklardan evlere ve inşaatlara su almak, araç, çamaşır v.b.

yıkamak yasaktır.(12) Bilumum nakil vasıtalarının sürücüleri zabıtanın el veya düdük ile yaptıkları DUR işaretine

uymak, istenilen belgeleri ibraz etmek, göstereceği mahallere gitmek zorundadır.(13) Kamuya ait boş alanlarda izinsiz olarak eğlence tesisleri kurulamaz.

(14) Her türlü Belediye malına zarar vermek yasaktır.

(15) Binaların boyanması, tadilatlarının yapılması ve yıkımları esnasında gerekli emniyet

önlemlerinin alınması mecburidir. Ana arterler üzerinde yapılan inşaat ve tadilatlarda huni

şeklinde koruma kalkanı yapmaları zorunludur

(16)Tabiat güzelliğini bozacak umumi yerlerden, dere yataklarından kum-çakıl ve toprak alınması

yasaktır.(17) Arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çirkin olmayan bir biçimde çevrilmiş

olması gereklidir. Bahçe ve arsa içinde caddenin görüntüsünü bozacak nitelikte kulübe, depo,

çadır barakalar vb. bulundurulması yasaktır.

(18) Her işyerine İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara uygun

şekilde tabela asılması zorunludur.(19) İş yerleri ve binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperliklerin ön ve yan kısımlarına

açılan bezlerin, yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 metre olacaktır. Tente ve siperliklerin eni

ise, yaya kaldırımını geçmemek şartıyla en fazla 1.5 metre olacaktır.(Konulan tente ve siperlik

İlan Reklam ve Uygulama Yönetmeliğine uygun olmak zorundadır)(20) Tüm binalarda; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin

ehliyetli kişilerce yapılması gereklidir. Bu konuda alınacak kurul kararlarına uyulması

zorunludur.

(21) Binaların yağmur ve su oluklarının bir boru ile bina alt seviyesine kadar indirilmesi mecburi

olup, zorunlu hallerde ana kanalizasyon giderlerine bağlanacaktır.(22) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan

işyerleri, ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulunduramazlar.(23) Kapalı ve açık alanlarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek,

koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda eşyaları yakmak yasaktır.(24) Eski veya tarihi eser durumundaki binaların tehlike arz etmesi halinde, Belediye teknik

birimlerince ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından verilecek raporlara

göre emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

(25) Kültür mantarı dışında mantar satışı yasaktır. Satışı tespit edildiğinde; MÜSADERE edilip,

imhası yapılmak üzere ilgili birime teslim edilerek, satıcıları cezalandırılır.(26) Sebze bahçelerinin lağım veya atık su ile sulanması yasaktır.

(27) Faaliyet gösteren tüm işyeri sahipleri müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadır.

(28) Market, bakkal, büfe, tekel bayii v.b. yerlerde içki içilmesi, içirilmesi, açıkta içki ve tane ile

sigara satılması yasaktır.(29) Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli

önlem alınarak budanmak zorundadır.(30) Cadde, sokak ve meydanlarda (park,yeşil alan ve boş alanlar) mangal veya ateş yakmak

yasaktır.(31) Yükleme, taşıma ve boşaltma halkı rahatsız etmeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde

yapılacaktır.(32) Belediye Meclis ve Encümenince belirlenen tembih ve yasaklara herkes uymak zorundadır.

(33) Şehir içerisinde ağıl ve ahır yaparak büyük ve küçükbaş hayvan beslemek yasaktır.

(34) Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır. Diğer bölgelerde atların arka

kısmına torba takılması mecburidir.(35) Meskenlerde, işyerlerinde, ve imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları

kullanmak çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak, yasak olup, soba-baca

giderleri çevrenin yapısına veya günün şartlarına uygun bir biçimde çatı üst seviyesine kadar

çıkarılması zorunludur.(35/a) Araçların gözle görülür şekilde siyah duman çıkarması yasaktır.

(36) Belediye sınırları içerisinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. İzinsiz satış yapan

seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 2 gün içinde geri

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri

alınmayan gıda dışı mallar yoksullara verilir.(37)Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde

damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı aleti kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı

aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır

(38) Tüm işyerleri, Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte belirtilen yangın

önlemlerini almak zorundadır.(39) Belediyemizden gerekli hafriyat döküm izni almadan hafriyat taşınması ve izinli olmayan

yerlere hafriyat (nebati ve inşaat) atığı dökülmesi yasaktır.(40) Konut bölgelerindeki işyerlerine ait soğutucu motor, fan, jeneratör, klima ve benzeri cihazların

çıkardıkları ses itibari ile; konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve

gerekli ses izolasyon çalışmalarının işyerlerince yapılması zorunludur.

(41) Kıyılar ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler Devletin hüküm ve tasarrufu

altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı

yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

(42) Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. Ayrıca

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri de geçerlidir.(43) Sahil şeridinde kıyıya geçişi engelleyecek şekilde; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek,

kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz, toprak, curuf, çöp gibi çevreyi bozucu etkisi

olan atık ve artıklar dökülmez, kazı yapılamaz.

(44) Sahil Şeridinde İlgili Kurum ve Belediyeden izin alınmadan Çadır, şemsiye, Şezlong, sörf

v.b.konulamaz.(45) İlgi Kurum ve belediyenin izin verdiği yerler dışına tekneler ve kayıklar gelişigüzel

bırakılamaz.(46) Tüm işyerlerinin gündüz veya gece saatlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik sesi

açmaları, satış yerinin ön kısımlarına hoparlör koymaları, gezici motorlu vasıtalarla

anons ve müzik yayını yapmaları yasaktır. Ayrıca, işyerinin ön kısmında çığırtkanlık

yapmak ve müşteriye tercih hakkı bırakmayacak şekilde sözlü yada fiili hareketlerde

bulunmak yasaktır.

(47) Caddeler, sokaklar, yaya yolları, meydanlar, alt ve üst geçitlerde kent estetiğini ve görümünü

bozacak şekilde, hurda, kağıt v.b. toplayan tekerlekli araba (çekçek) kullanılamaz, taşınamaz(48) Adabı Muaşeret Kurallarına uyulmak zorundadır.
MADDE 6- TEMİZLİK İLE İLGİLİ HUSUSLAR
(1) Evlerin ve müesseselerin pencere ve balkonlarından halı v.b. tozlarını silkelemek, gelip

geçenlerin üstüne kirletecek şekilde hareketlerde bulunmak yasaktır.(2) Temizlik aracı geliş saatine kadar herkes çöpünü naylon poşet içinde veya kapalı kaplar içinde

muhafaza edecektir. Çöp aracı geçiş saatleri dışında cadde ve sokaklara çöp çıkarmak yasaktır(3) Cadde ve sokakların üzerinde bulunan çöp kutularına, işyerlerinden ve evlerden çıkan çöpleri

doldurmak, çöp kutuları ile konteynırları karıştırmak yasaktır.(4) Her işyerinde;işyerinin faaliyet türüne uygun şekilde çöp bidonu (konteynır) bulundurulması ve

çöplerin bu kutularda muhafazası zorunludur. Çöp bidonları insanları rahatsız etmeyecek yerlere

konulur

(5) Her ne sebeple olursa olsun,cadde ve sokaklar kirletilemez. Pis suları (sabunlu, çamurlu, kireçli,

boyalı vb.) cadde , sokak, meydan v.b. yerlere akıtmak yasaktır.

a) İşyerleri faaliyetleri esnasında işyeri dışında çalışma yaparak (mozaik taşlama, mermer

kesme, boya ve vernik atma v.b. işler) çevreyi kirletemez, rahatsız edemez.

b) Bina ve işyerinin zemininde şebekeye bağlı ızgaralı gider bulunacaktır. Gideri

bulunmayan bina ile işyerlerinde zemin ve merdiven temizliği nemli paspas ve benzeri

yöntemlerle yapılacaktır.

(6) Her türlü nakliyat esnasında, cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. Kum, çakıl ve hafriyat nakli

esnasında ise araç sahipleri gereken her türlü önlemi almak ve aracın üst kısmına branda çekmek

zorundadır.

(7) Her ne suretle olursa olsun açıkta hayvan gübresi biriktirmek yasaktır.

(8) Umumi ve resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık alandaki duvar, ağaç, bank v.b

yerlere yazı yazmak, pisletmek, ayrıca umumi tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarına,

meydanlara tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır.

(9) Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike arz eden buzları kırmamak, biriken karları yollara

yığmak yasaktır.


MADDE 7 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İLE İLGİLİ HUSUSLAR
(1) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.

(2) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatında belirtilen faaliyeti ve tali faaliyetleri dışında ruhsatına aykırı

işleri yapmak yasaktır.(3) Teftişe tabi bütün işyerleri genel temizliğini yapmak zorundadır

(4) Sıhhi işyeri ruhsatı alan işyerlerinde çalışan bütün personelin çalışma esnasında iş

önlüğü/gömleği giymeleri ve şahsi temizliklerine özen göstermeleri zorunludur.(5) Tarife alarak faaliyet gösteren işyerleri belirlenen tarifenin üzerinde fazla ücret alması yasaktır.

(6) Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin tamamının aynı kalitede teşhir edilmesi ve satılması

zorunludur.(7) Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek,pide simit vb. noksan gramajlı olarak imal edilmesi ve

satılması yasaktır.(8) Gıda maddesi satan işyerlerinde yıkanmadan,soyulmadan,pişirilmeden yenen gıda maddelerinin

açıkta bulundurulması yasaktır.(9) Tüm işyerleri haşere ( fare vb.) konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.

(10) İşyerleri işkolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıkları alet, edevat ve malzemelerini temiz

bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır. (Kırık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa

örtüsü, paslı malzeme, eski oyun aletleri, vb.)

(11) Fırınlarda imalat ve müşteri denetimine yönelik terazi bulundurulması mecburidir.
MADDE 8 PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
(1) Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin de her

türlü hareketinden sorumlu olup kendi hatası gibi işlem görecektir.(2) Pazarcı, üretici ve diğer esnaf kendilerine tahsis edilen sergi yerini Belediyenin izni dışında

devir edemez, kiralayamaz veya herhangi bir amaçla kullandıramaz.(3) Pazarcı esnafı müşterisine iyi ve nazik davranışlarda bulunmak zorundadır.

(4) Pazar yerine izinsiz herhangi bir şey çakılamaz. Elektrik direğinden izinsiz elektrik,çeşmelerden

hortum takılarak su alınamaz.(5) Yerlere mal serilerek satış yapılması yasaktır.

(6) Pazar yeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek

zorundadır.(7) Pazarcı esnafı kılık kıyafetine el ve yüz temizliğine özen gösterecektir.Tek tip kıyafet veya

önlük belirlenmesi halinde kendisine tebliğ edildiği günden itibaren tebligat hükümlerini

verilen süre içinde yerine getirmesi zorunludur.

(8) Her pazarcı esnafı çöplerini çöp torbasına koyup pazarın bitim zamanında bu çöp torbalarının

ağzını bağlayarak sergisinin yanına uygun bir şekilde bırakır, sergisinin etrafını temizler ve

pazarı ondan sonra terk eder. Aksine hareket eden pazarcı esnafı cezalandırılır.

(9) Pazarcı esnafı satışa sunduğu veya Pazar yerine getirdiği malın alış faturasını kontrol esnasında

görevli memura ibraz etmek zorundadır.(10)Bursa ili hudutları dahilinde kendisinin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafın,

ziraat odalarından müstahsil belgesi alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir.Bu

belgeyi ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem yapılır. Müstahsil olarak mal satışı yapan

pazarcıların satış fiyatlarında hal çıkışı rayiç fiyatlarına uymaları zorunludur.(11) Pazarcılar kapı önlerini kapatacak, evlere ve dükkanlara giriş çıkışı engelleyecek şekilde sergi

kuramazlar ve kendilerine tahsis edilen yerlerin dışına çıkamazlar ve taşamazlar.(12) Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir

eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgahı bırakmak yasaktır. Bırakılan sergi ve eşyalar

Belediyece kaldırılır ve Belediye Encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye kaldırma ücreti

alınır.


(13) Pazar yerinde satış yapacak pazarcı esnafın Belediyece gösterilecek şartlara ve nizamlara

uyması, her satıcının kendisine ayrılan mahalde satış yapması zorunludur.(14) Pazarcılar, sergi kurdukları pazarın bağlı bulunduğu Zabıta Müdürlüğüne kaydını yaptırmak ve

gerekli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.(15) Pazarcılar, sergilerinin ön kısmına adı-soyadı ve sergi numaralarını belirten tabela asmak

zorundadırlar.(16) Pazar yeri esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği

malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve müşterinin görebileceği şekilde

muhafaza etmek zorundadır. Etiket üzerine birim fiyat ( Kilogram fiyatı, tanesi v.b.) yazılması

zorunludur. ½ kg, 250 gr. gibi ibareler etiket üzerine yazılmayacak etiketin arka yüzünde de

başka herhangi bir yazı ve rakam bulunmayacaktır.

(17) Pazar yerlerinde Ekmek, tereyağ, yoğurt,helva, pasta, şeker,simit v.b. gibi yıkanmadan,

pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve

satılması yasaktır

18) Pazar yerlerinde gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış,

bozulmuş yiyeceklerin satılması yasak olup, tespit edildiğinde Müsadere edilir.(19) Pazar yerlerine yaz aylarında: 11.00-19.00, kış aylarında saat 10.00-17.00 saatleri arasında

araçla girilmesi yasaktır. Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar saat 06.00’dan önce herhangi

bir mal ve eşyasını getirmeyecek ve yaz aylarında saat 22.00’da, kış aylarında saat 20.00’da

faaliyetini sonlandıracaktır.(20) Pazar yerinde pazarcılar sadece oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanacaktır.Yaylı veya

asma terazi kullanmak yasaktır.(21) Pazar yerlerinde tezgah arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara pazarcı araçlarının

gelişi güzel park ederek yaya trafiğini engellemeleri yasaktır.(22) Pazarcılar sattıkları ürünler ile ilgili (Kanun, Yönetmelik, Genelge Vb.) kendilerine yazılı

bildirilen hususlara uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorundadırlar.MADDE 9- ARAÇLAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR

(1)Belirlenen Güzergah dışında çalışamazlar.

(2)Model değişikliği yapıldığında, Trafik Tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde bildirim

yapılması zorunludur.

(3) Başvuru dilekçesinde önceden belirtilmemiş ise devir işlemleri sonuçlanmadan model

değişikliği yapılamaz.

(4)Devir veya model değişikliği yapıldığında, çalışma ruhsatlarının düzenlendiği tarih itibariyle 30

gün içerisinde teslim alınması zorunludur.

(5)İçinde ve dışında Belediye tarafından belirlenen standartlar dışında yazı, resim, işaret, amblem

vb. görsellikler yapılamaz.

(6)İç ve dış temizliği yapılmamış, döşemeleri yırtık, camları çatlak, kırık olarak taşımacılık

yapamazlar.

(7) Encümen kararı olmadan satılamaz, devredilemez, ortak alınamaz.

(8) Belirtilen yaş sınırlamalarına uygun olmak zorundadırlar.

(9) Öğrenci servisi logo ve işaretlerini taşıyor ise, öğrenci izin belgesi alınması zorunludur.

(10) Güzergah izin belgesi hükümlerine tabi ise, güzergah izin belgesi almadan çalışamazlar.

(11) Yapılan denetimler sırasında belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

(12) Seyahat halinde müzik araçları kullanamazlar.

(13) Yolcuları kaza, arıza vs. mücbir sebepler haricinde yollarda aktarma yapamazlar. Son durağa

kadar götürmek zorundadırlar.

(14) Durak yerleri haricinde, yolcu indirip bindiremezler, ilk ve son durak yeri haricinde bekleme

yapamazlar.

(15) kazaya uğramış araçlarla hasarlı şekilde çalışmaya devam edemezler.

(16) UKOME Kurulunca belirlenen fiyat tarifesini yolcuların kolayca görebileceği yere asmak

zorundadırlar.

(17) Taşıma hizmetini kabul edilebilir mazeretler dışında varsa zaman tarifesine uygun kesintisiz

yerine getirmek zorundadırlar.

(18) Belirlenen kıyafetlere uymak zorundadırlar.

(19) İlgili oda tarafından verilen şoför tanıtım kartını yolcuların görebileceği şekilde araçta

bulundurmak zorundadırlar. Kartını başkasına kullandırmak yasaktır.

(20) Yolculara saygılı, nazik davranmak ve engelli vatandaşlara yardımcı olmak zorundadırlar.

(21) Validatör değerleri güzergah ve ücret tarifesine uygun olarak Manyetik kartların cihaza

okutulmasını sağlamak zorundadırlar.

(22) Taksilere taksimetre taktırmak ve cihazın sürekli faal durumda olmasını sağlamak

zorundadırlar.

(23) Belediyeden Ruhsat veya izin belgesi almaksızın belediye sınırları dahilinde taşımacılık

yaptığı tespit edilen tahdit kapsamı içinde veya dışında olan tüm araçlar hakkında işlem

yapılarak, 5326 sayılı kanunun 19. Maddesi uyarınca 15 gün süreyle araçlar otoparka çekilir.

(24) Belediye sınırları içerisinde, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan

kararlara uyulması zorunludur.

(25)Yurtdışı ve Şehir dışından şehrimize, şehrimizden de Yurtdışı ve şehir dışına yolcu taşıyan

otobüs vs.gibi vasıtaların, Terminal haricinde veya kendilerine gösterilen mahaller dışında

yolcu indirmeleri ve bindirmeleri yasaktır.

(26) Kanun ve yönetmeliklerce belirlenen, İndirimli ve ücretsiz seyahat kartlarına Özel Toplu

Taşıma Araçlarında uyulması zorunludur.

(27) Özel Toplu Taşıma Araç sürücüleri durakta bekleyen yolcuyu almak zorundadır.

(28)Toplu Taşıma Araçlarında havalı korna bulundurulamaz.

(29) Özel Toplu taşıma araçları, taşımacılık hizmeti esnasında UKOME tarafından belirlenen

bekleme yeri ve duraklarına, trafiği aksatmayacak, can ve mal güvenliğini tehlikeye

düşürmeyecek, bekleme yeri ve durak alanını taşmayacak şekilde nizami yanaşmak

zorundadırlar.

(30) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmeti esnasında, araç iç sıcaklığını 20-24°C değerleri

arasında olmak zorundadır.

(31) Trafiği düzenlemek amacı ile Belediyece temin ve tesis edilen trafik işaret levhalarına, ışıklı,

sesli trafik lambalarına ve yol çizgilerine riayet etmek zorunludur.

(32) Yaya ve taşıt yollarında, yayanın ve araçların hareketini zorlaştıracak, trafiği tehlikeye

düşürecek ve mani olacak şekilde trafik akışını engellemek yasaktır.

(33) Belediye sınırları içerisinde, Otobüs duraklarında, Özel Toplu Taşıma Araçları haricindeki

araçların durması, yolcu alması ve park etmesi yasaktır.


MADDE 10 - YOLCU TERMİNALLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR(1) Terminalin nizam ve intizamını bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır.

(2) Terminalin nizam ve intizamını korumak maksadıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya ilgili

kurumlarının alacağı kararlara yazıhane sahipleri, işletmeciler ve işçiler uymak zorundadır.(3) Terminal dahilinde faaliyette bulunan yazıhaneler, Terminal Müdürlüğüne ve Belediye

Zabıtasına en az bir hafta öncesinden, işleyeceği hattın adını, hareket saatlerini ve alacağı

ücretleri bir yazı ile bildirmeye zorunludur.Kalkış saati olmadan ve gerekli izni almadan

Terminal içinden hiçbir nedenle otobüs kaldırılamaz.(4) Vasıtalar, gerek Terminal Müdürlüğü ve gerekse Belediye Zabıtasına bildirdikleri, gerekse

yolcuya verdikleri bilette yazılı saatte hareket etmeye mecburdurlar. Yolcunun olmadığı, az

yolcunun bulunduğu, arabanın bozulduğu gibi bir takım sebepler ileri sürerek hareket tehir

edilemez.(5) Yolcunun biletinde yazılı olduğu yere kadar götürülmesi mecburidir.

(6) Müşteriye aktarmalı bilet kesildiği durumlarda, mesul olan firma müşteriyi Bursa'dan kalkan ilk

vasıta ile gideceği son yere kadar götürmek mecburiyetindedir. Aktarmalı kesilen biletlerde yazı

ile ve imzalı olarak yolcunun oturacağı yer, numarası taahhüt edilmedikçe aktarma mahallinde,

müşterinin biletinde yazılı olan numaraya oturtulma mecburiyeti yoktur.(7) Bagaja konulan valiz çanta, denklere bagaj fişi kesilerek, kesilen fişlerden bir nüshası bagaj

sahibine, diğer nüshası da bagaja konulan valiz, çanta ve denklere bağlanacaktır. Bagajda

kaybolacak eşyadan otobüs sahibi sorumludur.

(8) Terminal içinde genel ve acil anonslar dışında, yazıhane sahipleri sesli duyuru yapamazlar.

(9) Otobüs, servis araçları veya özel araçlar terminal içinde park, onarım, yağlama-yıkama temizlik

vs. ihtiyaçlarını belediyenin göstereceği yerler dışında yapamazlar.(10) Taşımacı, Yazıhane sahipleri veya işyeri sahipleri kendilerine tahsis edilen yerlerde

belediyeden izin almadan değişiklik, tadilat yapamaz.(11) Terminal dahilindeki yazıhanelerde, kanepelerde gece veya gündüz uzanıp, yatmak ve uyumak

yasaktır.(12) Terminaldeki yazıhanelerde her vardiyada üç kişi olmak üzere toplam 9 kişi bilet yazmanı

olarak çalışacaktır.(13) Yazıhanelerde çalışacak bu kişilerin yetkili kurullarca belirlenecek kılık kıyafet talimatına

uymaları, günlük bakım ve temizliklerine dikkat etme zorunluluğu vardır. Ayrıca. Belediye

Zabıtasından alacakları çalışma kimlik kartlarını sol yakalarına takacaklardır.

(14) Yazıhanelerde hiç bir şekilde uzun süreli misafir kabul edilmez. Yazıhaneler ambar veya

emanet yeri gibi kullanılamaz.(15) Yazıhanelerde içki içilmesi, kahve veya çay ocağı açılması yasaktır.

(16) Yolcuyu kendi yazıhanesine çekmek için her ne şekilde olursa olsun (Fiyatlarda dahil olmak

üzere) yazıhaneler arasında haksız, kanunsuz ve yıkıcı rekabet etmek yasaktır. Belirlenen

fiyatlar dışında düşük fiyatla sürekli olarak yolcu taşıyacak olan firmaların ilgili Bakanlıktan

izin belgesi almaları zorunludur.(17) Yolcu alacak otobüslerin önüne, gidilecek yer , hareket saatini gösterir 45-25 cm. ebadında bir

levha konulması mecburidir.(18) Terminalden çıkış yapacak yolcu otobüsleri,belirlenen saatte hareket ederek, peronu boşaltmak

zorundadır. Otobüslerin egzozundan çıkan dumanların terminalin havasını olumsuz yönde

etkilememesi için otobüslerin kalkış saatinden beş dakika önce çalıştırılacaktır. Transit gelen

vasıtalar, kendilerine ayrılmış bölümde bekleme yapacaklar ve bekleme süreleri 20 dakikayı

geçmeyecektir. (Bu müddet belediyenin yetkili kurullarınca değiştirilebilir.)

(19) Vasıta sürücüleri Belediye Zabıtasının ve Terminal Müdürlüğünün vereceği direktiflere

uymaya mecburdur.(20)Terminal dahilinde vasıta sürücülerinin süratli gitmesi, korna çalarak halkı rahatsız etmesi

yasaktır.(21) Vasıtaların bulunduğu garaj kısmı dahilinde yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmak yasaktır.

(22) Terminalin temizliğinden Terminal Müdürlüğü sorumludur.

(23) Her yazıhane sahibi , yazıhanelerinde çalışan personeline ait haftalık çalışma saatlerini

gösteren listeyi Terminaldeki Belediye Zabıta Birimine vermeye mecburdur.
MADDE 11- MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ HUSUSLAR(1) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık v.s. gibi yerlere çıkmak ve tırmanmak yasaktır

(2) Mezarların üzerine çıkmak ve oturmak, basmak zarar vermek, mezarlık içinde genel

ahlaka ve adaba aykırı hareketlerde ve konuşmalarda bulunmak yasaktır.(3) Mezarlık içinde ve mezarların üstündeki Çiçek, fidan, ağaç vb.veya herhangi bir bitkiyi

koparmak, sökmek, mezar taşlarını kırmak tahrip etmek yasaktır.(4) Mezarlık içinde dini duyguları istismara yönelik davranışlarda bulunmak yasaktır.
MADDE 12- İLAN REKLAM İLE İLGİLİ HUSUSLAR
(1) Bursa Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan her hangi bir yere, “Bursa

Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine aykırı olarak

reklâm tanıtım unsuru konulamaz.

(2) Bursa Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan yerlerde, belediyenin ilgili

biriminin izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stand ve benzeri

şeyler kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak, reklam faaliyetinde bulunmak yasaktır.

(3) Kamu veya özel hukuk kişilerine ait binalara veya bu binaların herhangi bir yerine (dışarıdan

görünmeyen iç mekanlar hariç), bina sahiplerinden izin alınsa bile belediyenin ilgili biriminden

uygunluk görüşü alınmadan, tanıtım veya reklam amaçlı afiş, pano, ilan gibi uygulama

yapılamaz.

(4) Belediyelerce belirlenen alanların haricinde, tanıtım ve duyuru amaçlı bez afişler

asılamaz.

(5) Kamu yararına kurulmuş olan Sivil Toplum ve Kamu Kuruluşları dahil izinli olsa

bile afişler hiçbir surette trafik görüşüne engel olacak alanlara ve resmi kurumların alan veduvarlarına asılamaz”
MADDE 13- YÜRÜRLÜK:
(1) Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 30/11/2006 tarih ve 2006/333 Esas, 801 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Bursa Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklarını Belirleyen Zabıta Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince ilgili makamın tasdiki ve Belediye internet sitesinde yayınından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 14- YÜRÜTME
Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanı adına, Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət