Ana səhifə

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1


Yüklə 256 Kb.
səhifə1/4
tarix26.06.2016
ölçüsü256 Kb.
  1   2   3   4
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve Kapsam


Madde 1 – Bu yönetmelik, Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesinin ilgili enstitüleri tarafından yürütülen en az 4 yıllık lisans öğretimine dayalı yüksek lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarının gerektirdiği eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü öğretim; enstitüler bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim ve sertifika programları ile ilgili esasları kapsamaktadır.
Hukuki Dayanak

Madde 2 – Bu yönetmelik Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğünün 10. maddesinin 4. fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 3 – Bu yönetmelikte yer alan:

a) Üniversite: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini,

b) Mütevelli Heyet: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

c) Rektörlük: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğünü,

d) Senato: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Enstitü: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan enstitüleri,

g) Enstitü Müdürü: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ilgili enstitü müdürünü,

h) Enstitü Kurulu: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ilgili enstitüsünün kurulunu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin ilgili enstitü yönetim kurulunu,

i) Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitüye bağlı olarak lisansüstü eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

j) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitüye bağlı olarak lisansüstü eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalı başkanını,

k) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesinde tam zamanlı olarak görev yapan ve ilgili anabilim/anasanat dalında görevli öğretim üyeleri ile doktoralı öğretim görevlilerinden ve ihtiyaç duyulduğunda anabilim dalında görevli diğer elemanlardan oluşan kurulu,

l) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

m) İkinci Danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik eseri çalışması konusunun özelliği gereği; Enstitü Yönetim Kurulunca atanan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde veya başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktoralı/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim elemanlarını ve ihtiyaç duyulması halinde birden fazla öğretim elemanlarını,

n) Kredi: Bir lisansüstü dersin 3’ten fazla olmayan yarıyıl kredi değeri olup; bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamını,

o) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi, sanatta yeterlik tezini,

p) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,
q) Yarıyıl: Hafta ve resmî tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

r) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora/sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda genel yeterliliğe sahip olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi, Derslerin ve Ders
Sorumlularının Belirlenmesi, Öğretim Dili


Program açma teklifleri


Madde 4 –Enstitüde, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile yeni programlar açılabilir.

 1. Anabilim/anasanat dallarının lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet koşulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esasları anabilim/anasanat dalları akademik kurullarının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

 2. Açılmış bulunan programlarda anabilim/anasanat dallarının akademik kurullarınca önerilen değişiklikler enstitü kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

 3. Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşırlar. Enstitü anabilim/anasanat dalında, o enstitü anabilim/anasanat dalından değişik bir ad taşıyan bir lisansüstü program da açılabilir.

 4. Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütünlüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına olanak sağlanır.

 5. Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik lisansüstü programlar, zorunlu ve seçimlik, kredili veya kredisiz dersleri, seminer ve tez çalışmaları ile diğer akademik çalışmaları kapsar.

 6. Enstitüler Kırgızistan, Türkiye veya başka ülkelerdeki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar yürütebilir. Ortak lisansüstü programların yürütülebilmesi için gerekli işbirliği protokollerinin Enstitü Kurulları tarafından önerilmesi ve bu önerilerin rektörlükçe kabul edilmesi gerekir. Bu programların faaliyete geçmesi Mütevelli Heyet onayı ile olur.


Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

Madde 5 — Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından üniversite yönetim kuruluna sunulur. Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile diğer koşullar üniversite rektörlüğünce ilan edilir. Her yarıyıl sonunda öğrenci almak için ilan verilebilir. Bir programın en az kaç öğrenci ile yürütüleceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

Madde 6 —Lisansüstü dersler; ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği akademik ana bilim/ana sanat kurulunun görüşü alınarak, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Dersler, öncelikle ilgili ana bilim/ana sanat dalındaki profesör, doçent, yardımcı doçent veya doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim elemanları tarafından verilir. Gerekli olduğu takdirde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile diğer ana bilim/ana sanat dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki en az doktoralı öğretim elemanlarına da ders verdirilebilir.


Öğretim dili

Madde 7 — Enstitülerde öğretim dili Türkiye Türkçesi ve Kırgızistan Türkçesidir. Ancak, Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. İlgili akademik kurulun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir tezin veya sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. Lisansüstü eğitim ve öğretimin tamamının bir yabancı dilde yapıldığı programlarda ise dersler, yeterlik ve tez/sanat eseri raporu/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavları ile raporları ayrıca o yabancı dilde yazılır.
Ana bilim/ana sanat dalı başkanının görevleri

Madde 8 — Ana bilim/ana sanat dalı başkanı; lisansüstü program kontenjanlarını, lisansüstü giriş ve tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı jürilerini, doktora yeterlik ve tez izleme komitelerini, her yarıyılda açılacak lisansüstü dersleri, bu dersleri okutacak öğretim elemanlarının ve danışmanlarının listesini akademik ana bilim/ana sanat kurulunun görüşlerini de alarak Enstitü Müdürlüğüne teklif eder. Ana bilim/ana sanat dalı başkanı, lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretim ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinden sorumludur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt

Başvuru şartları

Madde 9 — Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Enstitü öğrenci işleri bürosuna yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların 100 tam not üzerinden en az 60 not ortalamasına sahip bir lisans diplomasının olması gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların, 100 tam not üzerinden en az 75 not ortalamasına sahip bir tezli yüksek lisans diplomasının olması gerekir. Sanatta yeterlik programları için de yüksek lisans ve doktoradaki aynı baremler uygulanır.

c) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun belirlediği yabancı dilden başvuranların Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil sınavından, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 50 alması veya eşdeğerliği Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olması gerekir. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak ÜDS, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) ve Üniversite Yönetim Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları dikkate alınır.

d) Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Lisansüstü giriş sınavlarına katılmak üzere başvuranlar arasından GRE (Graduate Record Examination) ve/veya GMAT (Graduate Management Admission Test) gibi uluslararası puanlara veya Türkiye’deki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı ( ALES) puanına ya da benzeri uluslar arası geçerliliği bulunan puanlara sahip adaylar için bilim sınavı ve mülakat yerine bu belgelerdeki puanlar esas alınabilir. Başvuru için hangi sınav türünden en az puanın ne olması gerektiği Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu tür sınav belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır. Bu tür uluslar arası puanlara sahip olanlar için anabilim/anasanat dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kontenjan tespit edilebilir.

e) Türkiye ve diğer ülkelerden katılmak isteyenler e-posta ile irtibat kurduktan sonra aday kaydı için istenen belgeleri önce faks veya e-posta ile daha sonra adrese teslim posta veya kurye v.b. yolla gönderebilirler.

f) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurulabilir.

g) Lisansüstü eğitime başvuracak adaylardan; T.C. Vatandaşı olanların T.C. Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmaları durumunda, T.C. Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik şartı aranır. K.C. Vatandaşı olanların K.C. Yüksek Öğretim Kurumları dışında bir yüksek öğretim kurumundan mezuniyeti halinde, K.C. Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından denklik şartı aranır. Diğer ülke vatandaşları adayların başvurularında, K.C. Bilim ve Eğitim Bakanlığı veya T.C. Yüksek Öğretim Kurulu denklik şartı aranır. Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye Enstitü Yönetim Kurulu yetkilidir.
Jüriler

Madde 10 — Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri arasından öncelikle profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere ana bilim dalı başkanlığının yazılı teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen üç asil ve bir yedek üyeden oluşur.
Öğrenci kabulü

Madde 11 — Başvurular, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında; adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı dönüşüm değeri veya Üniversitenin not dönüşüm cetveli kullanılarak elde edilecek değer dikkate alınır.

Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır: 1. Lisansüstü programlara giriş sınavı: zorunlu eğitim dili, bilim sınavı ve mülâkattan oluşur.

 2. Tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarında; bilimsel sınav puanının yüzde 50’si, lisans not ortalamasının yüzde 20’si, yabancı dil puanının yüzde 15’i ve mülakat sınavının yüzde 15’i dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 65 olması gerekir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Bilim sınavı ve mülakat puanı tam puanının yüzde 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanları sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

 3. Doktora programlarında; bilimsel sınav puanının yüzde 50’si, tezli yüksek lisans not ortalamasının yüzde 20’si, yabancı dil puanının yüzde 15’i ve mülakat sınavının yüzde 15’i dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 75 olması gerekir. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu bu puanın üzerinde puan belirleyebilir. Bilim sınavı ve mülakat puanı tam puanının yüzde 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

 4. Sanatta yeterlik programlarında; bilimsel sınav puanının yüzde 50’si, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının yüzde 20’si, yabancı dil puanının yüzde 15’i ve mülakat sınavının yüzde 15’i dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 75 olması gerekir. Bilim sınavı ve mülakat sınav puanı tam puanının yüzde 50’sinin altında olan adaylar başarısız sayılır.

 5. İlgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir. Ayrıca giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü programlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısını ve başarı puanının hesaplanması Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 6. Zorunlu eğitim dillerinin (Kırgızistan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi) herhangi birinden veya her ikisinden başarısız oldukları hâlde, diğer sınavlardan başarılı olanlara, eğitim dillerini öğrenmeleri için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en çok iki yarıyıl hazırlık süresi tanınır. Bu süre lisansüstü eğitim süresine dahil edilmez.

 7. Bu durumdaki öğrencilerin Bilimsel Hazırlık Programına da devam etmeleri durumunda başarısız oldukları eğitim dili Hazırlık Programı ile, başarılı oldukları dildeki derslere ait Bilimsel Hazırlık Programı birlikte yürütülür. Ancak yabancı dil hazırlık süresi verilen adaylar sadece zorunlu eğitim dillerindeki hazırlık derslerine katılabilirler.

 8. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunları ile Kırgızistan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi için K.T.M.Ü. Dil Sertifikası puanı 70 ve üzeri olan adaylar zorunlu eğitim dillerinden muaftır.

 9. Dil eğitim öğretim programına devam eden öğrenciler K.T.M.Ü. Dil Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğine tâbidirler.

 10. Sınav yapılan hallerde jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değerlendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından Enstitü Müdürlüğüne sunulur.


Enstitüye kesin kayıt

Madde 12 — Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü Yönetim Kurulu, her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, Enstitü Yönetim Kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar Enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adayların kesin kayıtları yapılır.

Asıl ve yedek aday listeleri, kayıt için gerekli belgeler Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.


Yatay geçiş

Madde 13 — Enstitü’nün lisansüstü programları arasında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisanüstü programlarından yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmez.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

Madde 14 — Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a)Buna göre;

1) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programlarından farklı alanlarda almış olan adaylar,

2) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

3) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yüksek öğretim kurumlarından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları,

4) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanda almış olan adaylar bilimsel hazırlık programına, Enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına göre öğrenci olarak kabul edilir.

b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda altı krediyi aşmamak üzere en fazla iki ders alabilir. Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders aldırılabilir.

c) Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, sınav, not, derslerden başarılı sayılma koşulları “kayıt silme ve ders tekrarı hariç” ve diğer esaslar ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından lisans öğrencileri için uygulanan yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre yapılır.

d) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği, bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki yarıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

e) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında iki yarıyıl sonunda derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin kaydı silinir.
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət