Ana səhifə

Bilaga 3 Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro § 1 Allmänt § 1: 1 Definition


Yüklə 42 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü42 Kb.
Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro
§ 1 Allmänt

§ 1:1 Definition

Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår.

Medlem i föreningen är de som löst medlemskap enligt 2:2 Medlemskap.
§ 1:2 Säte

Medicinska Föreningen Örebro har sitt säte i Örebro och verkar i huvudsak för läkarstudenter vid Örebro Universitet.


§ 1:3 Ändamål

Medicinska Föreningen Örebro ska:

- Verka för att samla och skapa gemenskap mellan läkarstudenter vid Örebro Universitet.

- Delta i samarbete med andra föreningar för studenter på lokal och nationell nivå.


- Anordna studiesociala aktiviteter för läkarstudenter vid Örebro Universitet.
- Verka för att tillvarata läkarstudenters intressen vid Örebro Universitet.
§ 1:4 Neutralitet

Medicinska Föreningen Örebro är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden.


§ 1:5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret för Medicinska Föreningen Örebro är 1 januari till 31 december.


§ 1:6 Medlemskap i annan organisation

Medlemskap i annan organisation beslutas med kvalificerad majoritet på ordinarie årsmöte eller extrainkallat årsmöte.


§ 2 Organisation

§ 2:1 Verksamhet

Föreningens beslutande organ är årsmöte, styrelse och om styrelsen så beslutar medlemsmöte. Föreningens kontrollerande organ är revisor.


§ 2:2(Bort: Föreningens medlemmar ) Medlemskap (står så på flera andra ställen)

Föreningen består av ordinarie medlemmar, stödmedlemmar och hedersmedlemmar.


§ 2:2:1 Ordinarie medlem

Medlemskap är tillgängligt för envar som studerar läkarprogrammet vid Örebro Universitet. (Bort: Medlemskapet är kostnadsfritt - säger emot 2:3 medlemsavgift) Medlemsavgift fastställes på årsmötet och erhålles genom att meddela föreningens styrelse om sin önskan att förvärva medlemskap. Aspirerande medlem ska tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer, termin då utbildningen påbörjades samt kontaktuppgifter.


Medlemskap i Medicinska Föreningen Örebro löses en gång och gäller under hela den tid som vederbörande är läkarstudent vid Örebro Universitet.

Utträde sker efter avslutad eller avbruten läkarutbildning vid Örebro Universitet, eller då medlem väljer att avsluta sitt medlemskap genom att kontakta styrelsen. Medlem som uppenbarligen bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens syfte, kan uteslutas på årsmöte.


§ 2:2:2 Stödmedlem

Styrelsen eller av person enligt styrelsens delegering må bevilja stödmedlemskap till den som vill verka för föreningens ändamål. Stödmedlemskap medför ej rösträtt. Aspirerande medlem ska tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer samt kontaktuppgifter. Beslut om regler och medlemsavgift för stödmedlemskap tas på årsmötet.


§ 2:2:3 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan föreningen kalla den som genom sina personliga egenskaper och sin yrkesgärning utgör en prydnad för sin kår och för vilken föreningen vill uttrycka sin särskilda aktning.

Även annan som på ett synnerligt sätt tillhandagått föreningen eller dess medlemmar må kallas till hedersmedlem. Hedersmedlemskap medför ej rösträtt.
Hedersmedlem utses av årsmötet med minst tre fjärdedelar av antalet avgivna röster. Förslag till val av hedersmedlem kan framläggas av styrelsen eller minst 30 medlemmar.

Faller förslaget införes varken förslag eller beslut i protokollet.

För det fall att hedersmedlemmen uppträtt på ett synnerligen stötande sätt och blivit en skam för sin kår skall hedersmedlemmen i fråga entledigas på årsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet.”
§ 2:3 Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställes på årsmötet.


§ 3 Årsmötet

§ 3:1 Definition

Årsmötet är högsta beslutande organ för Medicinska Föreningen Örebro. Vid årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Som medlem på årsmötet räknas den som registrerats som ordinarie (förtydligande) medlem senast innan årsmötets öppnande. Personligt medlemskap berättigar vardera en (1) röst. Valbredning och revisor har ingen rösträtt även om de är medlemmar i föreningen. (Valbredningen ska opartiskt föreslå nya ledamöter till styrelsen och vid röstning är personen/personerna inte längre opartisk/a. Revisorn ska granska föreningen utifrån opartiskt och kan pga av detta inte heller rösta.)


§ 3:2 Sammanträde

Årsmöte skall hållas, årligen, i perioden 20 januari och 20 februari.


§ 3:3 Åligganden

Årsmötet skall:

- välja justerare för årsmötet,

- gå igenom verksamhetsberättelse,

- gå igenom ekonomisk årsberättelse,

- pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse.

- välja ledamöter till föreningens styrelse,

- välja en (1) revisor för kommande verksamhetsår,


- välja valberedning för kommande verksamhetsår.

- behandla inkomna motioner och propositioner samt förslag om stadgeändringar,

- fastställa verksamhetsplan för kommande verksamhetsår,

- fastställa medlemskrav och medlemsavgift för respektive medlemsform under 2:2 Föreningens medlemmar för kommande verksamhetsår,

- fastställa budget för kommande verksamhetsår,

-framföra förslag på en nominerad hedersmedlem, om någon blivit nominerad, enligt vad som står stadgat under 2:2:2 Hedersmedlem,

- övrigt.

§3:4 Kallelse

Årsmöte sammankallas av föreningens styrelse. Årsmötesdatum skall utlysas 2 månader innan. Kallelse till årsmöte skall utgå senast tjugoen (21) dagar före utsatt datum. Handlingar ska finnas tillgängliga tio (10) dagar innan mötestillfälle.


§ 3:5 Motionsrätt

Motionsrätt tillkommer medlem i Medicinska föreningen Örebro.

Medlem som önskar motionera om något, skall senast tjugo (20) dagar före årsmöte tillsända styrelsen sin motion. Under årsmötet kan alla medlemmar framför ett motförslag till en motion som inte röstats igenom. Motförslaget förs till protokollet och röstas om enligt 3:7 Beslut.
§ 3:6 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall utlysas då enkel majoritet av styrelseledamöterna, revisor eller om en fjärdedel (1/4) av föreningens medlemmar så begär, dock minst tjugoen (21) dagar efter ordinarie årsmöte. Vid extrainsatt årsmöte får endast de frågor behandlas som utlysts i kallelsen. I övrigt gäller samma som under §3 Årsmötet.


§ 3:7 Beslut

Beslut vid årsmöte fattas med enkel majoritet, om inte annat särskilt stadgas.

Vid lika röstetal avgör mötesordförande. Beslut ska protokollföras med antal röstberättigade. Omröstningen är öppen om inte begäran om sluten omröstning görs. Endast fysiskt närvarande medlemmar har rösträtt på årsmöten.
§ 4 Styrelsen

§ 4:1 Definition

Föreningens styrelse är föreningens verkställande organ, samt beslutande i frågor som behandlas mellan årsmötena. Vid styrelsemöten har samtliga styrelsemedlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.


§ 4:2 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice-ordförande, sekreterare, kassör, informationsansvarig, en (1) till två(2) aktivitetsansvariga samt minst noll(0) och högst tre(3) ledamöter.


§ 4:3 Åligganden

Styrelsen skall, utöver vad som annars föreskrivs i dessa stadgar:

- utfärda kallelse och upprätta dagordning för årsmöten,

- bereda ärenden som skall behandlas vid årsmöte,

- avge yttrande över till årsmötet inlämnade motioner,

- upprätta förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, enligt vad som stadgas i 4:9 Verksamhetsplan,

- efter verksamhetsårets slut avlägga verksamhetsberättelse, enligt vad som stadgas i 4:10 Verksamhetsberättelse,

- upprätta förslag till budget för kommande verksamhetsår, enligt vad som stadgas i 4:11 Budget,

- efter verksamhetsårets slut avlägga ekonomisk årsberättelse, enligt vad som stadgas i 4:12 Ekonomisk årsberättelse,

- besluta i alla ärenden som inte förbehålls årsmöte eller då årsmötet delegerat beslutanderätten till styrelsen,

- tillse att föreningens medlemmar informeras om den löpande verksamheten,

- utfärda instruktioner för styrelsens skapade beredande organ,

- verkställa av årsmötet fattade beslut,

- genomföra en överlämning av verksamheten till efterföljande styrelse,

- utse övriga erforderliga representanter till kommittéer.

§ 4:4 Sammanträde

Styrelsen skall sammanträda minst fyra (4) gånger per år. Styrelsen har möjlighet att bjuda in andra personer än styrelseledamöter men de måste då adjungeras i början av mötet och har ej rösträtt under mötet.


§ 4:5 Kallelse

Styrelsemöte kan sammankallas av föreningens ordförande, kassör, sekreterare, revisor eller minst tre (3) av styrelsens ledamöter.


§ 4:6 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av samtliga valda styrelseledamöter är närvarande.


§ 4:7 Beslut

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat särskilt stadgas. Vid lika röstetal bifalls den åsikt som stöds av mötesordförande.


§ 4:8 Dokumentation

Föreningens styrelsemöte skall protokollföras och publiceras.


§ 4:9 Verksamhetsplan

Styrelsen åläggs att upprätta verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår.

Verksamhetsplanen godkänns av föreningens årsmöte. Det åligger den nya styrelsen att fullfölja och utveckla verksamhetsplanen.
§ 4:10 Verksamhetsberättelse

Styrelsen åläggs att efter verksamhetsårets slut avlägga verksamhetsberättelse för godkännande av det fastsatta årsmötet.

Verksamhetsberättelse skall innehålla:

1. uppgifter om föreningens verksamhet under föregående verksamhetsår,

2. uppgift om antal protokollförda styrelsesammanträden under

verksamhetsåret,

3. förteckning av verksamhetsårets samtliga styrelseledamöter med

ansvarsområden,

4. uppgift om medlemsantalet vid verksamhetsårets utgång.
§ 4:11 Budget

Styrelsen åläggs att upprätta budget för nästkommande verksamhetsår.

Budget skall godkännas av föreningens årsmöte. Det åligger den nya styrelsen att fullfölja och utveckla budgeten.

§4:12

Styrelsen har ansvar att inför årsmötet författa en ekonomisk berättelse som skall innehålla: utgifter och intäkter under verksamhetsåret samt över/underskott.

§ 5 Valberedning§ 5:1 Definition

Valberedningen är föreningens beredande organ för de val föreningen genomför, samt fungerar som valsamordnare för styrelsevalet.


§5:2 Sammansättning

Valberedningen administrerar föreningens personval. Valberedningen ska bestå av två till tre ledamöter som utser en ordförande för valberedningen. Ledamot i valberedningen är inte valbar till förtroendeuppdrag inom föreningen för nästkommande verksamhetsår.


§ 5:3 Nomineringsrätt

Nomineringsrätt tillkommer alla föreningens medlemmar. Nominering ska vara valberedningen tillhanda senast tio (10) dagar innan årsmötet. Valberedningen informerar de berörda så de kan acceptera eller avböja respektive nominering. . Nomineringarna som accepterats (Bort: kan) ska offentliggöras på årsmötet. Valberedningen ska framföra nomineringarna utan att personliga relationer eller åsikter påverkar möjligheterna för de nominerade. Årsmötet kan besluta om frinominering.


§ 6 Ekonomi

§ 6:1 Räkenskapsår

Räkenskapsåret motsvarar verksamhetsåret i enlighet med 1:4 Verksamhetsår.


§ 6:2 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, var och en för sig, av ordförande, kassör samt ytterligare en styrelsemedlem om det konstituerande styrelsemötet så beslutar att det behövs.


§ 6:3 Överskott och underskott

Årsmötet beslutar om disposition av eventuella överskott samt täckande av eventuellt underskott av verksamheten.


§ 6:4 Delegering

Styrelsen äger rätt att delegera rätten att besluta över finansiella medel till föreningens verksamhet. Användandet av dessa finansiella medel skall redovisas med kvitton till styrelsen.


§ 6:5 Revision

Revisor väljs på årsmötet. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, mötesprotokoll och övriga handlingar. Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste verksamhetsåret.


§ 7 Stadgefrågor

§ 7:1 Stadgeändring

För ändring i, eller tillägg till, dessa stadgar krävs bifall vid två på varandra

följande årsmöten, varav minst ett (1) måste vara ordinarie. Beslut måste stödjas av minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna.
§ 7:2 Tolkningsfråga

Vid yttersta tolkningsfråga av dessa stadgar besitter föreningens revisor tolkningsföreträde och därefter styrelsen.


§ 8 Föreningens upplösning

§ 8:1 Upplösning

För beslut om föreningens upplösning krävs bifall vid två på varandra följande

årsmöten. Beslut måste stödjas av minst tre fjärdedelar (3/4) av deltagarna vid årsmötet, såvida inte minst fem (5) medlemmar önskar fortsätta föreningens verksamhet. Minst ett (1) av de två (2) mötena skall vara ordinarie. Förslag till upplösning skall tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte eller extra årsmöte.

Återstår vid slutgiltigt beslut om upplösning något av föreningens tillgångar, sedan slutreglering av alla skulder skett, skall dessa medel förvaltas av ÖrebroStudentkår och går till föreningsverksamhet med liknande verksamhet.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət