Ana səhifə

Bij gelegenheid van Victoria's begrafenis


Yüklə 4 Mb.
səhifə5/31
tarix27.06.2016
ölçüsü4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Daar Dagmar von Weidensch. vertrokken was,zette Baronin v. Falkenborg,die haar als hofdame verving,de Zweedse lessen voort.

Op 4 Febr. ontsliep Hansje van Lennep-Crommelin (weduwe van Aernout v.L.) op het Manpad zacht en kalm zonder benauwdheid,aet 73. Die dag keerde Jan Willem naar Chateau d'Oex terug.

In Amsterdam dreigden al de gemeetebeambten en de tramkoetsiers te staken,zodat Tane niet durfde rijden uit vrees van gestenigd te worden. De Min.van Oorlog riep de lichtingen van 1900,1901 en 2 op uit vrees voor oproer en ook omdat tal van stakers tot die lichtingen behoorden.

De Kroonprinses van Saksen,een dochter van de gewezen Hertog van Toscane,heeft de Abbé Givram,gouverneur van haar zoons,met wie zy op de loop was gegaan,weggezonden in de hoop van haar zieke dochtertje Pia Monica te mogen bezoeken.

De Kroonprinses van Zweden,dochter van de Groothertog van fiaden, leeft meestal gescheiden van haar man en brengt de helft van het jaar te Karlsruhe of in Italië door. Zy ontvangt niemand.

Frank schreef dat de inboedel van Agnes ƒ 64.500 waard was en omtrent de inboedel van #enriette Insinger dat de meubelen eind Maart in het 0.Z.Herenlogement zouden verkocht worden,dat de rytui- gen enz.begin April in de stal Keizersgracht,de afgoden en prullen in de Brakke Grond en tenslotte dat huis en stal eömd Mei,met vrijheid aan de koper om de gobelins over te nemen,verkocht zou worden.
Met Dora,Cornelia en haar moeder,die by ons logeerde,ging ik Shakespeare's Midsummernightsdream zien. Welke de diepe zin of moraal van het stuk is weet ik niet,maar oppervlakkig beschouwd is het onzin van a tot z. Natuurlijk komen er weer dansen in voor en worden de nudités der balletmeiden door de Officieren gelorgneerd. Enige werklui vertonen Piramus en Thisbe voor Theseus,en dit toneel is nogal amusant,maar het overige maakt slaperig en speelt bij maanlicht. De decoraties zijn beeldig en de muziek is van Mendelssohn. De Hoch- zeitsmarsch komt er in voor.

Dora nam op 18 Febr.afscheid van Frau Falkenberg en zond haar bloemen. Zy abonneerde zich nu in de Berlitzschool voor 25 Zweedse lessen,die 60 Mark kosten.

Het was zó warm in Februari,dat ik zonder paletot uitging. Cor- nelia's moeder keerde naar Sluis terug na 5t week by ons gelogeerd te hebben. Zy had het goed getroffen.

o

Het Carnaval was druk aan de gang. De mensen liepen als gekken gemaskerd en verkleed op straat en hielden een lange optocht te voet en te paard en in rytuigen met muziek. Overal 's avonds Tanzvergnügen eer de Asdag 25 Febr.aanbrak. Welk een misselijke afgoderij in dit heidens papendom.

Dinsdag 24 Febr. vertrok Max naar Cairo om Ewout Prins af te halen,die er in het Diac.huis ziek lag,na zich door oplichters te hebben laten plukken. Burdet,die 5 jaar in Egypte gewoond had ..ging met Max mee.

De Minister Dr.A.Kuyper droeg drie Wetsontwerpen voor,die alle werden aangenomen. Ten eerste aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, 2de Oprichting ener brigade om by werkstaking van het Spoorwegpersoneel dienst te doen en ten derde benoeming ener Commissie om naar de grieven der arbeiders onderzoek te doen.

In Europa viel hier en daar een asregen,geel als oker,hetzij ten gevolge van een vulkanische uitbarsting of van opgewaaid zand uit de Sahara. Cornelia's moeder schreef dat die asregen ook in Sluis gevallen was.

In de Rijksdag bespotte Muller Meiningen de uniformen en manoeuvres en sprak Bebel zijn verontwaardiging uit over de duels en de geringe straffen,welke de Officieren en Onderofficieren belopen wegens het mishandelen der rekruten.

Lou Nepveu schreef dat haar vader benauwd en opgezet was, maar de nachten goed. Al zijn leven had hy goed geslapen k tel point dat hy zelf beweerde de tijd niet te hebben om zijn benen uit te strekken of hy sliep^ial,zodat LoreUy zeide:" Het schijnt dat zy dus dan niet samen vrijen." '

Max had een beeldige zeereis met een nieuwe boot der Oostenrijkse Lloyd. De Aartshertog,die aan boord was,liet een omweg maken tussen Cephalonia en Ithaka. Te Cairo kwam de Holl.Consul Max in het Hotel d'Angleterre bezoeken. 14 Maart zou hy per trein naar Luxor rijden en van daar per boot naar Assuan varen. Later schreef hy uit Luxor dat hy een pyramide beklommen,graven van Koningen en tempels gezien had,o.a.die van Ramses II,de Farao der verdrukking,en die van Ammon, waarop Sisaks overwinningen op Rehabeam zijn afgebeeld. De hitte was geweldig. Te Cairo trof hy één dag regen,wat in geen jaar gebeurd was.

Dora en ik schreven,zy aan Frau von la Roche,Grande Maitresse en ik aan Baron von Freystedt,Grand-Maréchal du Grand Duc héritier.

Ik overhandigde zelf mijn brief en werd zeer vriendelijk ontvangen.

Hy vroeg zu welghem Zweck ik audiëntie verzocht.

Op Vrijdag 13 Maart ontsliep Prof.Dr.Nicolaas Beets. Hy waslbp 13 Sept.1814 te Haarlem geboren,werd 12 Sept.1833 als student te Leiden ingeschreven,promoveerde 11 Maart '38 tot doctor in de theologie, werd in 1840 predikant te Heemstede,in 1854 pred.te Utrecht, in '65 honoris causa Dr.in de letteren en in '70 gewoon hoogleraar.

In '54 stierf zijn eerste vrouw Aleide van Foreest en in '59 hertrouwde hy met haar zuster Jacoba Elisabeth. By beide verwekte hy 15 kinderen.

Jan Willem en Caroline huurden het huis van Dr.van Popta te Arnhem voor ƒ 800,- voor een jaar.

Henk weigerde het aanplakken der billetten van de wedrennen te Woestduin in 's Gravenzande/ Dat was flink. De Koningin en haar gemaal bezochten het Duitse schip Charlotte aan de Hoek van Holland, waar Paul,de broer van de Prins als adelborst dienst deed. Henk bege-
leidde in ambtsgewaad Hare Majesteit en de .Prins van het rytuig naar het schip. In de Woche stond een foto van onze Koningin en van Henk naast haar en van de Prins schuins achter haar. Hoewel het zeer onstuimig was,voer zy toch in een bootje over met de reddingboot er naast.

üp 20 Maart hoorden wy eerst Ie dépit amoureux en daarna l'Avare. In dit laatste stuk speelde Coquelin meesterlijk,waarna hy ten slotte drie monologues voordroeg: La Brouette van Edmond Rostand,la Chasse en Le Corbeau et le Renard.(0p z'n Engels uitgesproken:Goddelijk Frans!)

Op Zondag 22 Maart,terwijl ik aan mijn schrijftafel zat,ging ,5"7 V y de vloer op en neer en dreunde het in mijn kamer, zodat ik dacht dat hier of daar een ontploffing had plaats gehad. Dora dutte op de sofa in de zaal en dacht dat er iets zwaars op zolder werd voortgerold. Later hoorden wy dat het een Erdstoss geweest was. In de Frie- drichstrasse viel een heer uit zijn bed en kroop de hond jankend weg, in vele huizen werden de meubels verplaatst.

Voor de veiling van Henriette Insingers inboedel stroomde zo'n foule naar het 0.Z.Herenlogement,dat men 25 ets entree vorderde en de catalogus uitverkocht was. Zo'n inboedel had de makelaar Kilsdonk nooit gezien,maar aan de joden viel hy tegen,daar er veel valse paarlen en juwelen by waren.

VT

Op 26 Maart kreeg Dora een kaart van de Grande Maitresse Frei- frau von la Roche Starckenfels geb.Freiin von Hardenberg,waarby Dora en ik verzocht werden de volgende middag te 12-fr by de Erfgroot- hertogin Hilde te komen. Deze woonde tijdelijk met de Erfgroothertog in de Bibliothekenbau,die met het Paleis van de Groothertog verbonden was. Wy werden opgewacht door de Hofdame Freiin von Reek en een ordonnans. Wy onderhielden ons met hen totdat Freifrau von la Roche,de Oberhofmeisterin een Majoor en diens vrouw uitgeleide deed en ons in een grote zaal binnenleidde,waar de Erfgroothertog my een stoel aanwees en zijn gemalin Dora naast zich op de sofa nam.Freifrau von la Roche bleef er by maar mengde zich niet in het gesprek, dat zeer levendig was en over allerlei onderwerpem liep,de oorlog in Zuid-Afrika,de domheid der Engelsen,waarvsn ik enige staaltjes opdiste,de onkunde der Fransen,Koning Willem III,onze Koningin enz.

Ik vertelde den Erfgroothertog dat hy linea recta van de Zwijger afstamde door Albertina Agnes,tweede dochter van Frederifr Hendrik, die met haar neef Willem Frederik,zoon van Jan de Oude,Stadhouder van Friesland huwde. Evenzeer stamde de Erfgroothertogin van de Zwijger af,nl.door de derde dochter van Frederik Hendrik,Catharina Henrietta,die trouwde met de Vorst van Anhalt Dessau.

7

Pas waren wy gezeten of de Erfgroothertog,ziende dat het licht te sterk was voor Dora's ogen,stond vlug op om het gordijn te sluiten. Dora vertelde aan de Erfgroothertogin dat zy naar Wiesbaden dacht te gaan om Froeken v.Weidenh.te bezoeken,waarop zy,vernemende dat Dora aldaar de Bylandts en de von Dungerns kende,zeide:" Dann haben wir schon viele gemeinschaftliche Bekannten" en haar opdroeg de kennissen voor haar te groeten. Arme Hilde,die niet meer in Wies- baden,de hoofdstad van Nassau komen mag,sedert de Pruisen Nassau y£? in 1866 geroofd hebben. Mevrouw von Bodelschwingh vertelde later aan Dora dat de Erfgroothertog zich best geamuseerd en om myn verhalen braaf gelachen had. Wy waren er ongeveer een uur geweest.

Frank had uit Henriette Insingers boedel een portefeuille met tekeningen van Oom Piet en de cartonnier met cartes des visites uit de kamer van Lore's vader voor ƒ 100- gekocht.

Op 31 Maart spoorde Dora naar Wiesbaden,waar zy te 11 uur arriveerde en door Juffrpuw de Bruyn en Ludwig aan het station werd afgehaald. Zy bezocht Froeken in de kliniek,welke zy echter verliet na veel pijn door het inspuiten geleden te hebben. Zy vroeg Dora in haar pension te souperen. Dora bezocht de Bylandts en kwam vroeger terug dan haar plan was omdat wy een kaart hadden gekregen om ons voor Zaterdag 4 April te 5t zum Vortrag by de Groothertog uit te nodigen. Op de kaart stond: kleding hoge japon zonder hoed,frak en zwarte das, 60 genodigden.

Cornelia had inmiddels de vloer in Dora's kamer met linoleum yyy> laten beleggen,omdat die geheel verveloos was. Dora kocht nog gauw

by Model een hoge japon voor 90 Mark,bestelde de kapster en wy reden
met een rytuig te 5i naar het Paleis,waar wy in de grote zaal ontvangen werden. Tegen 6 uur werd cercle gemaakt,de heren stonden tegenover de dames. Tegen 6 uur kwamen de Groothertog,Groothertogin, Erfgroothertog en Erfgroothertogin,die de meeste gasten toespraken.

S'yrv

Na 20 min.verhuisden wy naar een andere zaal,waar de dames op de voorste rijen plaats namen. Graaf Andlau gaf my een stoel. Daarop werd het electisch licht getemperd en begon een Hoogleraar uit Hei- delberg op zeer eentonige wijze een voordracht over de sterren voor- te lezen,waarvan photographische afbeeldingen vergroot op een doek te voorschijn kwamen. Achtereenvolgens verscheen de zon,de maan,de planeten,kometen,melkweg,de sterrebeelden 0rion,de fleiaden,de ster- rehopen en nevelvlekken,altogether 70 lichtbeelden. Toen dit afgelopen was,circuleerde men en lieten wy ons aan deze en gene voorstellen.

wy vroegen aan Baronin Lili Zandt,hofdame der Fürstin Sofie, Wittwe zur Lippe,geb.Prinzessin von Baden,om by deze audiëntie voor ons aan te vragen. De Fürstin was wel ook op de soiree,maar het ging niet om ons aldaar aan haar te laten voorstellen. Opeens riep ons Mevrouw von Bohlen,wier hoofd knikte van vermoeienis,daar de Groothertogin ons wenste te spreken en toen sprak zy deelnemend over Dora's en Froekens ogen en vroeg zy of de lichtbeelden Dora niet gehinderd hadden en waarom zy zich Met evenals zy zelve met een waaier gewapend had. Er werd thee en gebak,later champagne en ijs gepresenteerd. De rytuigen waren op 8 uur besteld,maar de soiree was eerst te 8-£- afgelopen. Het speet ons dat wy niet een andere voordracht gehoord hadden,te meer omdat die lichtbeelden niet geschikt waren om Dora’s ogen goed te doen.

In Amsterdam staakten de schuitevoerdersknechts en toen Jan Boissevain hun de raad gaf weer aan het werk te gaan omdat de handel zich naar een andere haven verplaatsen zou,antwoordden de vlegels dat hy zich niet met hun zaken moest bemoeien.

In de Tweede Kamer schetterde Troelstra drie uur lang.

Cornelia liet zich 5 Kilo boter door de Roomboterfabriek te Sluis zenden,waarvan de Zoll 65 Pf.bedroeg.

In de Franse Kamer sprak de socialist Jaurës over de zaak van Dreyfus en zeide hy dat deze onschuldig veroordeeld was op quasi brieven van Wilhelm II,die opzettelijk waren nagemaakt.

In Amsterdam werd de werkstaking schier algemeen onder de bootwerkers,schuitevoerders,spoorwegbeambten,machinisten,rangeerders en wachters aan de overwegen uit woede dat de wetten tegen het staken, door Kuyper voorgesteld,zouden worden aangenomen. De vuilniskarre- lieden en vele van de werklieden der My Electra en der Gasfabrieken staakten ook. Steenkolen werden niet aangevoerd. Ook de bakkersknechts staakten o.a.te Haarlem. Alle stations werden door soldaten afgezet,en^niemand werd zonder plaatskaartje op het perron toegelaten. De overwegen werden bewaakt en een spoorwegwerker,die wilde doordringen,werd in de dij geschoten,en een burger in de hand.

In het eerst liepen de treinen ongeregeld,later beter. Aan de Hoek van Holland brak opnieuw een staking uit. nenk joeg er de socialist Samson,die het volk opruide,weg. De Directie der Holl.Spoorwegmy liet weten,dat zy,die niet binnen 24 uur aan het werk gingen,ontslagen werden. In weerwil van het geschetter van Tra--elstra, die 4 uur lang sprak,van Schaper,ter Laan en Helsdingen,werden de stakings- wetten met 77 tegen 17 stemmen aangenomen. Tegen stemden de 6 socialisten en de demokraten Drucker,warchand,Smidt,van Raalte c.s.

De inboedel van Henriette insinger bracht ƒ 42.000- op,maar daar waren de antiquiteiten niet by.

De Times,die nogal woedend is,dat onze Koningin Krüger uit de handen der Engelsen bevrijd heeft,schreef dat Duitsland de Nederlanden maar moest inpalmen,wat Engeland sinds lang had kunnen doen.

Zaterdag 11 april reden Dora en ik te 12* naar het Baleis der Fürstin Sophie zur Lippe. De lakei vroeg of wy besteld waren en op ons bevestigend antwoord hernam hy:" Ja,aber erst gegen 12 3/4. Gehen Sie noch ein wenig spazieren." Waarop ik hem gelastte ons by de hofdame Baronin Zandt aan te dienen. Dit deed hy en zy ontving ons allerminzaamst. Zy zeide ons dat de Fürstin een germain nicht was van de Groothertog. Zy trouwde in 1858 me;fc Waldemar Prins,later Vorst zu Lippe,die in *95 stierf.
Nadat wy ons enige ogenblikken met de hofdame onderhouden hadden, schelde zy de knecht om ons by de Fürstin aan te dienen. De knecht deed de boodschap en kwam terug om te zeggen dat wy gewacht werden, maar inplaats van ons de weg te wijzen,liep de brutale flunkey weg, zodat Fr.Zandt aan de trap moest roepen:Karl! Karl! en hy zich eindelijk verwaardigde ons by de Fürstin te brengen. Hier was het niet: tel valet,telle maitresse,want deze was allervriendelijkst. Zy vroeg naar Dora's ogen,sprak over de Mattheuspassion,waarvan zy het eerste deel had gehoord en vertelde ons dat zy jaren geleden met haar man in Zandvoort de baden gebruikt had en het haar geamuseerd had om te z zien hoe boos de conducteur van de Holl.trein geweest was,toen hy de biljetten kwam vragen en haar man geantwoord had dat zy er geen hadaen.

De conducteur drong er op aan dat zy hem dan te Amsterdam by de stationschef moesten volgen,waarop het haar man vermaakte de conducteur te antwoorden dat zy dat weigeren zouden enz,enz.,hetgeen de conducteur al bozer en bozer maakte. De kamerdienaar,aie met de kamenier in de tweede klas zat,had namelijk de biljetten.

b

rjiS'

Dora kreeg de geïllustreerde catalogus der antiquiteiten en pretiosa van Henriette Insinger,die Douairière genoemd werd,een lijvig boekdeel,waaruit bleek dat zy 31 broches en 35 ringen rijk was.

Ook bezat zy drie violen,een van Cremona van 1714 en een van Jan Bouwmeester te Amsterdam van 1763*

Jan Willem schreef uit Chateau d'Oex dat hy Zondag 22 Maart thee- avond had,29 Maart Duitse dienst,31 voordracht over de Chr.Kerk met lichtbeelden en collecte voor de Parijse Zending,die frs.100- opbracht (die Zending had een deficit van 250ooo francs.) Woensdag 1 April moest hy rapport maken van zijn^tocht naar Echallens voor de Croóx bleue,3 April souperen by de Bonnards,Zaterdag 4 vier oude vrijsters te souperen hebben,Zondag 5 Duitse dito's op de thee,Dond.9 de catechisanten by hun aanneming toespreken en Zondag 18 Duitse dienst met Avondmaal, te 4^- thee met de Duitsers, en te 7^ de Bijbellezing van Edmond Bonnard over Gal.5 en Hebr.11 aanhoren. Het was om moe van te worden.

Frank schreef dat de regulateur van Schaep en Burgh by hem prijkte en hy daarmede het meest verblijd was.

Dora liet zich 17 April weer eens door Dr.Uelpke onderzoeken, die zeer tevreden was maar er opnieuw op aanarong dat zy voorzichtig moest wezen.,

Fanny schreef dat by Henriette Insinger nogal gestolen was,o.a. de waaier,die Kon.Emma voor haar gemaakt had,voorts dat de huilerige Grietje nogal veel had gekocht,dat de rytuigen weinig hadden opgebracht, juist genoeg om de enorme stalrekeningen te betalen.

Vrijdag 24 April stierf Anna van Lennep-van Eeghen (Leyduin).

Onze Koningin woonde met de Erfgroothertog en diens gemalin op 30 April te BUckeburg de huwelijksvoltrekking by van Wilhelm,Groothertog van Saksen-Weimar met Caroline van Heuss (oude linie). Hy was de kleinzoon van Groothertog Carl en Prinses Sophie der Nederlanden, zuster van Koning Willem III. De Koningin kwam er dus als volle nicht van des Bruigoms vader. Aan de bruiloftsdis zat zy naast de Keizer, maar volgens Goeler,die als Ordonnans de Erfgroothertog vergezelde, zag zy er meer als een geraamte uit dan als een levend wezen,met koortsige ogen en zenuwtrekkingen om de mond.

Freiin von Gemmingen,hofdame by Prinses Wilhelm,zond ons ieder een kaart,waarby wy verzocht werden op 1 Mei te kwart vóór twaalven onze opwachting te maken by hare Keizerlijke Hoogheid;Dora in Straszen-, ik in Gesellschaftstoilette. Ik had Prinses Wilhelm dikwijls op straat ontmoet en gegroet. Zy liep altyd alleen,dood eenvoudig gekleed en leunende op een stok,en een paar maal had ik,haar paleis voorbylopende gezien,dat zy,thuis komende,uit de verte de schildwacht wenkte van zyn geweer niet te presenteren.

Dora en ik zorgden op tyd aan het Paleis te zijn. Freiin von Gemmingen ontving ons in een antichambre,zeide ons een enkel woord in het Frans en bracht ons terstond in een grote zaal,waar de Prinses uit een tegenovergesteld vertrek binnentrad. Zodra zy my zag zeide zy:" Mais je vous ai rencontré souvent et vous m'avez salué,tandis que je ne vous connaissais pas. Je vous prenais pour un Amiral en retraite; d'oü me connaissez-vous?"
Ik antwoordde:" C'est tout simple,votre Altesse Impériale est plus connue que moi." Zy sprak een paar woorden Russisch met Dora en vroeg my naar mijn vroegere betrekkingen en hoeveel kleinkinderen ik had. Ik antwoordde dat ik er 19 had kunnen hebben,maar er nog slechts 11 in leven had. " Comment? vous en avez onze et moi je n'ai qu'une seule petite-fille !" Ik vroeg hoe dit kindje heette? "Elle s'appelle Marie,mais jusqu'à présent nous la nommons Baby." Op mijn vraag hoe zy den Keizer der Russen bestond,antwoordde zy dat zy een kleindochter was van Keizer Nicolaas en elk jaar naar Petersburg ging. Eenmaal was zy in Nederland geweest en had zy het huisje van Czaar Peter te Zaandam gezien; het Hollands vond zy lelijk,waarop ik hernam dat ik het Duits veel harder en lelijker vond,hetgeen haar hartelijk deed lachen,terwijl zy de hand voor de mond hield. " Depuis quarante ans je demeure ici et je ne sais pas encore parler l'Allemand correctement." Zy noemde Dora een philoloog en wy vonden haar een allersmakelijkst geestig vrouwtje.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət