Ana səhifə

Bij gelegenheid van Victoria's begrafenis


Yüklə 4 Mb.
səhifə3/31
tarix27.06.2016
ölçüsü4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Daar Dora's oog nu al 55 maal van boven ingespoten was,moest het nu van onderen geschieden en daar zag zij tegen op. Mieks oor werd ingespoten en Hansje werd te Lausanne door Dr.Remy in de keel gesneden.

o2>

tei

Op mijn verzoek schreef Dr.l.I.A.A.Frantzen,de leraar aan het Amst.Gymnasium,die veel van horman hield,en die in Juli 1908 Hoogleraar in de Germaanse talen te Utrecht werd,een artikel om te bewijzen dat het Hollands een eigen taal is en geen platduits. Ik plaatste het in de Frankfurter Zeitung.

De Paus blies weer eens vuur en vlam tegen de Evangelieverkondiging in Italië,en de Keizer wilde dat op de standbeelden van zijn Grootvader Wilhelm der Grosze werd gebeiteld,maar Hamburg verzette zich er tegen,en een dagblaa beriep zich op een woord van Bismarck, die zeide:" Er war edel aber nicht grosz." De Keizer wilde een standbeeld van Frederik de Grote aan de Ver.Staten cadeau geven,maar die waren er niet op gestela.

in de Gulden Winckel stond een mooi artikel over "De hervorming in Spanje" en de foto's van Max,Carrasco en Matamoros door P.J.Muller. JW. schreef dat van Wijk van het Bijbelgenootschap ging hertrouwen met Juffrouw Otten. Prof.Matthes zou in October 25 jaar Hoogleraar wezen en Max werd voorzitter van het Comité dat hem een huldeblijk wilde aanbieden .

Laar de middelen van Dr.Bonger niet hielpen,liet ik de huisdokter der ütirns,Dr.Molitor,roepen,die my 12 druppels laudanum op een lepeltje suiker voorschreef,voorts een glas Carlsbader water en pepermuntthee. Dit alles deed de pijn wel tijdelijk wijken,maar nam de oorzaak niet weg.

Dora vertrok 13 Juni naar Zwitserland,o.a.om zich aan Prof.Du- four te vertonen. Deze vond dat haar oog er prachtig uitzag en zeide:

" Je suis enchanté de votre champjs visuel; il n'y a rien de nouveau " et le traitement que vous avez suivi et qui était tout è. fait urgent,

" a eu le meilleur résultat. Je suis trés satisfait."Gedurende Dora's afwezigheid logeerde Miek by my,die veel met Boris wandelde en druk colorito met Cornelia speelde.

Een grote plaag in Karlsruhe zijn de muggen,waardoor men onbarmhartig gestoken wordt; in het bos kan men niet straffeloos op een bank gaan zitten,ook al rookt men,want de muggen vallen bij zwermen op je aan.

Max reisde met zijn gezin in Zwitserland en verbleef te Ballaigues, Genève,Ouchy,Basel,Chateau d'Oex en Gunten. Ik leed weer aan het spit,dat Cornelia my moest aan-en uitkleden en te bed helpen.

Jan Willem en Caroline maakten ook een reisje en bezochten St. Gingolph in de Haute Savoye aan de Z.O.punt van het Lac Léman tegenover Montreux,waar zy voor /rs.6,- daags,tout compris en pension waren. Op 21 Juli spoorden zy naar 3ix Fontaines en liepen toen in 1-J- uur naar een klein hotel by Lignerolles en reden toen per diligence naar Ballaigues,waar zy overnachtten. Woensdagochtend reden zy met de Maxen, (9 personen) naar le Lac de Joux,gedeeltelijk per rijtuig tot Vall^orbe, verder per trein naar Le Pont,een allerbeeldigst gelegen dorpje tussen het Lac de Bret en het 9 Kilometer lange Lac de Joux. Max en de jongens bestegen la Dent de Vaulion,terwijl JW.»Caroline,Em en de kleintjes per miniatuur stoombootje in 40 min.naar de overzijde van het meer

vnprpn.Daarna liepen zy naar het welvarende dorpje Le Sentier,waar zy onder bomen aten en Max met de jongens zich by hen vervoegde. Te 4 uur voeren zy naar Le Pont terug,waar zy soupeerden. In Vallorbe namen zy afscheid van de Maxen en overnachtten aldaar. De volgende dag reisden zy van Vallorbe naar Lausanne,waar zy boodschappen deden. Vervolgens redeb zy naar Ouchy en voeren via Evian naar St.Gingolph. Vrijdag liepen zy de bergen in en terug door mooie bossen. Zaterdag zagen zy het door de Rhône overstroomde terrein en Maandag 28 Juli stoomden zy per boot eerst tot Montreux,dan naar Villeneuve en per trein naar Aigle,verder per post naar Château d'Oex.

Nellie vroeg de onder curatele stelling van haar man (Willem Elout) aan.

Vrijdag 1 Aug. hoorden wy te 5 uur kanonschoten en later hoorden wy dat Prinses Max te Salem van een meisje verlost was,dat Maria Alexandra gedoopt werd.

Dinsdag 5 Aug. vertrokken wy per trein van 12.48 naar Nederland, Cornelia naar Sluis,Dora en ik naar Driebergen en Zeist. Noch tot Utrecht,noch tot Vlissingen kon ik plaatsen krijgen,zodat ik er twee naar Amsterdam en een naar Keulen nam,maar men telegrafeerde naar Keulen en aldaar bracht men ons een billet voor Vlissingen aan de trein. Om 9.28 waren wy te Utrecht,waar Frank ons met een rytuig afhaalde en eerst my te Zeist bracht en daarna Dora naar de Wildbaan by Henriette Insinger liet brengen. Deze had namelijk verzuimd een rytuig naar Utrecht te zenden. Wel was haar koetsier naar Driebergen gereden,maar dââr hield de trein niet op. Dora moest zó lang bellen totdat de knecht in nachtgewaad verscheen.

Toen ik 's avonds in de Krullelaan kwam (het was by elven) onthaalde Constance my nog op een bord karnemelk,2 boterhammen met kalfsgehakt en thee. In de trein had ik alleen de leeftocht verslonden, want Dora had geen honger en Cornelia was wagenziek.

Ik vergat te vermelden dat Maurits na gehouden examj^ens op 9 en 10 Juli van de 5de tot de 6de klas Gymnasium was overgegaan en Carel van de 1ste naar de 2de. Louis bezocht ni faller de handelsschool te Amsterdam.

Alfred van Lennep uit Smyrna logeerde by Frank en Constance.

Lat jongetje had al een rijwiel en tenniste reeds. Frank gaf my te lezen:" Meine Beziehungen mit Kaiser Wilhelm II" door de gescheiden Gräfin von Wedel,onechte dochter van de oude Keizer Wilhelm I,een boek dat in Duitsland verboden is.

Anna Pauw vond iwerg doof geworden,zy moest zich van een hoorn bedienen. Haar dochter Jeanne,vrouw van Ruth Schimmelpenninck,bewoonde een buitentje achter Sparrendaal,dat Anna voor haar had laten bouwen en Simarowa gedoopt had.

Zondag 10 Aug.reed ik met Frank naar Bunnik om Ds.v.d.Brink te horen. Hy preekte heel eenvoudig en goed. Ik vono hem zeer vermagerd en oud geworden door de Curagaosche campagne. C.Leiy,oud-Minister van waterstaat,werd Gouverneur van Suriname.

Jet Nepveu-de Boraes zeide my dat haar schoonvader achteruitging^ bijna niet meer lopen kon en zeer kortademig was.

's Middags aten Dora en Ds.van den Brink in de Krullelaan. Hy vertelde 's avonds aan Frank en my dat Curaçao een groot hoerehuis is,dat de mensen er door de prediking van ongelovige predikanten, van wie de een dronk en de ander overspel pleegde,onverschillig zijn geworden,dat hy een Oude Vrouwen-en Weeshuis gesticht had en dat zijn drie meisjes een Vrouwenvereniging en een Zondagschool hadden opgericht. De President van het Gerechtshof had de geiten van zijn buurman gestolen en de advokaten waren schurken. De President van Venezuela had hem de Orde van Simon Bolivar geschonken uit dankbaarheid dat hy een stuk over kolonisatie geschreven had. De ontzettende ramp te Martinique had in 5 minuten aan 40 duizend mensen het leven gekost. Het gas verstikte en de gloeiende lava verbrandde hen. De zee was 40 Meter teruggeweken. Martinique was een Sodom van ongerechtigheid.

Woensdag 13 Aug.was er bloemententoonstelling in Kersbergen, dat de familie Blankenhagen bewoonde. Ik liep er tegen 2 uur met Wilfried heen,terwijl Constance en Alfred volgden. De entree was ƒ 2.- Le Kon.Moeder kwam met haar zuster Pauline von Bentheim en de Vorst, voorafgegaan door Burg.Jatijn en gevolgd door de Ranitz,Freule v.d.Poll en Maarten Pauw. Alles was prachtig,vooral de rozen en gloxinia's.
Donderdag 14 Aug. reed ik ' s middags naar del Sol. Tane had Manuel Carrasco te logeren,maar die vond ik niet. Met Tane bezocht ik de Freule van Randwijck,die my vertelde dat de vader van Mevrouw von Bohlen een sabreur was en in de Amerik,oorlog was gesneuveld.

Tane zeide my dat Nepveu's toestand van dien aard was dat Louise hem niet durfde verlaten. Jet Nepveu-de Bordes mocht nooit met haar kinderen by llepveu logeren omdat hy,gelijk Tane my zeide,dat huwelijk had afgekeurd !

Constance had zich door Therèse Schwartze laten uitschilderen, maar ik vond het even huilerig als dat van Fapa door de oude Schwartze. -

Vrijdag 15 Aug. bezocht ik Ds.v.d.Brink aan de Bilt en wees hy my schelpen,zaden van de broodboom,een schorpioen,een duizendpoot, opgezette vogels,een Curagaosche bij en een honigraat. Ik keerde bijtijds naar Zeist terug om het bloemencorso in Kersbergen by te wonen. Twee kinderen Laboachere zaten met Baby Boeye in een versierde bokkewagen,Sylvia en Eric in een andere. Beide werden bekroond. De meisjes de Bruyn en van Stirum waren als Zeeuwse boerinnen verkleed en zaten op een met koren versierde kar en naar mijn inzien hadden zy de eerste prijs verdiend,maar die kregen zy niet.

J3>

//

/T

Zaterdag 16 Aug.reed ik met Frank en Constance naar de Bilt en vandaar spoorden wy naar Amersfoort,vanwaar een open rytuigje ons naar Hoevelaken bracht. Schimmelpenninck en Gratia vierden namelijk hun zilveren bruiloft. Ik sprak er met de vrouw van Eduard s'Jacob en hun zoon Herman,dme de Heilige Berg bewoonden. Aan de Beaufort van Woudenberg vertelde ik dat ik zijn Grootvader Stoop gekend had, voor wie hy zich schaamde,ofschoon deze de millioenen gewonnen had. Alphert,jur.cand.en Agnes Schimmelpemninck padden verzen gemaakt en na het diner zou er vuurwerk afgestoken worden en op planken in de open lucht gedanst worden,maar het stormde en stortregende zó hevig dat noüh het één noch het ander mogelijk was.

Dora en Mevr.Bouvier brachten voor rekening van Henriette Insinger een paar dagen in het American Hotel in Amsterdam door,waar zy het Rijksmuseum met Suze Middendorp bezichtigd hadden en Boumeester in de Holl.Komedie hadden zien spelen.

Frank en Constance gingen op 30 Aug. naar de tuinpartij by de Kon.Moeder te Soestdijk,maar daar het regende,moesten zy in een benauwde kamer ontvangen warden. Kon.Emma sprak beiden aan. Henriette Insinger had een gouden hoofddeksel op. De Officieren bestormden weer de buffetten.

Op 22 Aug. kwam Gustave van Lennep uit Constantinopel met een aanbeveling van de Smyrnase neef. Hy wenste drogman te worden en sprak alleen Turks en Frans. Zyn vader is Directeur der tabaksregie.

Hy vertelde dat de Sultan nooit uit rijden gaat dan gewapend met twee revolvers en met twee vijanden,die tegenover hem zitten. De stad is vol spionnen,sociëteiten worden niet geduld,er is een afzonderlijke tram voor vrouwen,telkens verdwijnen personen door in de Bosporus verdronken te worden omdat zy verdacht zijn. Electriciteit en telefoon zijn verboden evenals het groeten van prinsen op straat. Het bloedbad onder de Armeniërs in Constantinopel had hy bygewoond. Softa's sloegen met een knots de lieden op straat dood,totdat Franse en Engelse schepen zich voor de stad vertoonden en de drogman van een der gezanten de bebloede knots aan een Softa ontrukte en daarmede naar de Sultan reed,die de schijn aannam van het niet te geloven,hoewel hy zelf het moorden bevolen had. De moeder van de Sultan kiest de vrouwen voor de harem uit en elk jaar gaat een commissie naar Circassie om de mooiste meisjes af te halen,zodat de ouders,die een mooie dochter hebben,haar verborgen houden.

Frank en Constance hielden Gustave te logeren. Ik bezocht Henriette Insinger,die oud en wrak geworden was. De jongste dochter van Frits en Hansje Schimmelpenninck,Maria,stierf. Cornelis vam Eeghen had haar het hof gemaakt maar laten zitten. Dit had zy zich zó aan getrokken,dat zy wegkwijnde en stierf.

Vrijdag schitterend gastmaal op de Wildbaan by Henriette Insinger. 14 gasten,o.a. Constance van Loon met Agnes,Dora,Ella en Loukie van Eeghen,Frank en Constance,Mauk,Louis,Gustave en ik. Er was veel eten, nog meer wijn,licht en hitte.Zaterdag spoorde ik naar Velp om Hepveu te zien,die voortdurend heeg en beweerde dat de homeopathie hem zou herstellen,terwijl ik hem ried Dr.van Praag te raadplegen omdat de lever tegen de long drukte. Hy kwam my zuiniger voor dan ooit daar hy zijn paarden en moestuin wilde afscjjaffen en de broeikassen reeds had geamoveerd.

Dora werd door de later Ropms geworden Mevr.van Vollenhovenvan de Poll meegetroond naar S<^epman,die haar een exemplaar van Luthers vertaling van de Bijbel toonde.

Dinsdag bracht Constance my naar het Station Biltstraat,maar daar zy het rytuig te laat besteld had,kwam ik te laat en de trein was weg. Zo moest ik op het lokaaltje wachten,dat overal ophield en my eindelijk te Hilversum bracht,waar ik door Christiaan,Louise,AdaJ$&>^ met al haar kinderen,Madzy en Mulier en Lientje KUpfer werd opgewacht. Christiaan ging elke ochtend te 8 uur naar Amsterdam en kwam niet voor 4£ terug,waarna hy terstond naar de Sociëteit tramde (lopen deed hy niet meer) om te borrelen,en na het eten sliep hy tot 9 uur. Ik zag hem dus enkel aan het diner en Zondags.

tan mijn verblijf te Hilversum maakte ik gebruik om Piet Six, de RöellSjAnna Hooft Graafland,Mevrouw Tindal en Cornelis te bezoeken. Jaapie Röell was geen Jaapie meer maar een Jacob,een reus van 16 jaar,een hoofd groter dan zijn vader. Over een jaar moest hy naar Breda. Mevrouw Tindal zeide my dat zy geen doodakte van haar man kon krijgen.

Roelof wilde een koffiezaak te Parijs openen en kwam in Hilversum om aandelen te plaatsen van ƒ 500,->Hy had ƒ 40.000 nodig. Ik nam er twee,maar kreeg nooit enig dividend. In Hilversum speelde ik een paar maal hombre,wat ik in geen 50 jaar gedaan had.

Jet Hartsen bezocht my met Anna en Madelon Heemskerk,twee kleine magere,teringachtige meisjes van 19 en 17 jaar,aie nu eerst de kostschool te Spannum verlaten hadden,waar het kostgeld niet meer dan ƒ 400,- bedroeg. Beiden hadden iets burgerlijks. Haar broer Kees was sinds een jaar student aan de Vrije Universiteit.

Fanny schreef my dat Zaterdag p.vond het Dorp aan de Grenzen in de Plantage zou worden opgevoerd en nodigde my uit het met haar en Henk te gaan zien. Ik nam dms afscheid van de Hilversummers en spoorde naar Amsterdam waar Henk en Fanny my opwachtten en my naar de Schouwburg in de Plantage brachten. Ik amuseerde my best en het stuk werd goed gespeeld,maar de acteurs spraken niet duidelijk genoeg met uitzondering van Hicolaas,de Burgemeester. De liedjes werden goed gezongen. Het nastukje Getrouwde Vrijgezellen konden wy niet zien,omdat wy te 9 uur naar het Station moesten terugrijden.

Zondag 14 Sept.hoorde ik Max in de Grote Kerk preken over 2 Kron.25:9:" De Heer heeft meer dan dit om u te geven." Ankie werd 8 jaar en kreeg o.a.een cither van Agnes Beels,veel te mooi voor dit jonge ding.

Ik schreef aan Telders om Henk voor het Burgemeestersambt te 's Gravenzande by de Comm.der Koningin in Zuid-Holland Patijn aan te bevelen. Hu de Heer Havelaar tot Directeur der Waterleiding te Haarlem benoemd was had Henk niets te doen en verlangde hy hier of daar Burgemeester te worden.

Op 17 Sept.spoorde ik naar Amsterdam en informeerde by de boekverkoper P.N.van Kampen op het Singel hoeveel exemplaren van C.en D.J.van Lenneps Levens er nog by hem in bewaring waren. Hy zeide van C.van Lennep nog 66 en van D.J.v.L. nog 130. Sinds 1897 was er slechts 1 ex. verkocht.

Te Amsterdam werd in plaats van de socialist Troelstra de dolerende onderwijzer Bijleveld tot Lid der Tweede Kamer gekozen.

Dora logeerde by Mevr.Tindal op Swaenenburg en bezocht Thérèse Insinger-Köell te Bussum en haar zuster Louise,die met de broer In- singer geëngageerd was. Dora en Lilian gingen voor rekening van Tane naar de opera en zagen Mignon. Zy aten en sliepen in het huis van Tane,en Lilian,die nog nooit een schouwburg was binnengetreden,genoot volop.

De Koningin van -öelgie stierf op 21 Sept. en de Koning weigerde zijn dochter Stephanie,weduwe van Rudolf van Oostenrijk en hertrouwd met Graaf Longwy,te ontvangen en tot de chapelle ardente toe te laten, zodat zy huilende is vertrokken.

Dora ging by Christiaan logeren en by Ethel Labouchere in Bantam eten. Charles wees haar het huis maar Ethel lag onder een deken op een couch. Dora kwam Donderdag in Haarlem by Max en Em en Vrijdag 26 Sept. reden wy met Fanny naar het Manpad,waar wy Hans,Mina,Cateau en Loukie vonden,en ik een half uurtje met Warner ging praten,die in Grootpapa's studeerkamertje te bed lag,wegens bloedarmoede in de hersenen aan hallucinaties lijdt,geheel hulpeloos is en gedragen moet worden. Hy stierf eerst 3 Mei 1903,aet 70. Van 't Manpad reden wy over de nieuwe weg door Woestduin naar Duinlust,waar wy te 4^

Anna van der Vliet vonden,die dik en coupe rosé,}is geworden en op ZO haar vader gelijkt.

Henk Pauw verloofde zich met de beeldschone dochter van Meinard Boissevain. Zy werd veel gecourtizeerd maar vervelend gevonden. Zy was 27,hy 39. Henriette Insinger schreef aan Dora:" Henri Pauw,après "avoir aimé et désiré follement 1'incomparable Foef Labouchere,se console avec 1'archicommune Boissevain."

27 Sept.stikte Zola door de kolendamp van zijn kachel.

Woensdag 1 Oct.spoorden Dora en ik per trein van 6? naar Amsterdam en van daar te 7.44 naar Arnhem. Wy reisden met de Heer Hoek,met wie ik in de Prov.Staten gezeteh had,en die als algemeen adviseur voor ae visserij met vrouw en dochter te Kopenhagen moest gaan wonen, waar de huurprijs der woningen berekend wordt naar de kamers; zóveel voor de eetkamer,zóveel voor de slaapkamers,enz. In Kopenhagen noemde men hem Höck,in Parijs Hoëk. Te 9*34 kwamen wy te Arnhem,waar het regende en wy per omnibus naar Hotel de Zon reden. Wy dronken thee en gingen te lO-ï naar bed. Ik had een kamer met een dubbel bed, doch zonder berging,niets als een hangkast.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət