Ana səhifə

Bij gelegenheid van Victoria's begrafenis


Yüklə 4 Mb.
səhifə14/31
tarix27.06.2016
ölçüsü4 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

Voor de Rechtbank te Amsterdam werd een aanvang gemaakt met de zaak tegen Montigny en de Geer. De Rechtbank was samengesteld uit Meinesz,Bijleveld en Fentener van Vlissingen. Montigny's gekozen ad- vokaat was Kappeyne,de toegevoegde van de Geer was Muller Massis. De Commissarissen Eyssel,lid van de Hooge Raad,van Tienhoven,Commissaris der Koningin,Patijn idem,de Beaufort,lid der Tweede Kamer en Ferf,lid van Gedep.Staten,werden gehoord,maar hadden natuurlijknooit iets van de schurkenstreken der Directeuren bespeurd. Daarvoor waren zy Commissarissen !

!

Vrijdag 26 Oct.was Constance jarig en at ik te Zandvoort met Ernst en Adèle,Max en Em,Leen en Foef Schuurbecque Boeye,Fraülein en de kinderen. Deze stelden een tableau voor,Eric Dionysius,Koning van Sicilië op een troon met een kroon op het hoofd en in purper gewaad, Wilfried een ter dood veroordeelde en Sylvia zijn zuster. Op tafel verscheen een door Frank geschoten korhoen.

in Zeist overleed Mabel Joséphine van Lennep,dochter van Jan en Carry,aet.40. Dat was een zegen ! en hier in Haarlem stierf Suze de Clercq-Kruseman,aet.76. Zy was socialist.

In Parijs stierf Albert Réville,oud 80 jaar. Van '51 tot '72 was hy modern predikant te Rotterdam. Hy bewonderde Papa,las al zyn werken,recenseerde ze en schreef hem o.a.Vous écrivez irréprochablement en Français."

Dinsdag 30 Qctober kwam het nieuwe dienstmeisje Marie Steen.Een Bijbel bezat zy niet, ja toch,, de Kinderbijbel van Ulfers,maar daar las zy nooit in. Haar Bijbelkennis was dan ook allertreurigst en toch was zy aangenomen. Toen ik haar de psalmen liet opslaan wist zy niet dat er onberijmde psalmen zijn,maar zy sliep steeds zonder 's nachts wakker te worden.

Van tijd tot tijd als van Praag vergadering had,bracht Cornelia de avond by Dora door.

JW. ging 27 Oct.by Hugo van Rossem te Roermond logeren en bezocht met hem de protest.Gravin Hompesch geb.von Rieserd Eisenbach op het Kasteel Walborg. Daarna wandelden zy naar Odiliënburg. Iets verder ligt de ruïne van het Kasteel van Ulrich von Daun,de vader van "de Pleegzoon".

Max werd tot Regent van het Hervormd Weeshuis benoemd.

Riet zonder moeite overreedde ik Marie Steen een spaarbankboekje aan te schaffen. Zy begon op 7 Rov.met ƒ 12,50 en op 5 Sept.1908 had zy al ƒ 214,- gespaard !

Maandag 12 Rov. ging ik by Christiaan in den Haag logeren om de samenkomsten der Evangelisten by te wonen. Tot president was benoemd Mr.J.Domela Rieuwenhuis,laatst Hoogleraar te Groningen en broer van de anarchist. Ik had hem niet gezien sedert hy advocaat in Amsterdam was,zeer radicaal,president van Burgerplicht,later had hy zich bekeerd. De volgende dag hadden wy 's middags Bestuursvergadering en 's avonds werden wy met al de Evangelisten onthaald door de weduwe de Bas in haar villa aan de van Stolkweg.Ieder Evangelist kreeg van haar ƒ 50,-. Woensdag 14 Rov. vierden wy te 10-g- het avondmaal en 's avonds te 7 uur spraken enkele Evangelisten. Wy moesten vijf keer zingen.

Christiaan vertelde my dat hy in 1905 een inkomen had van ƒ 50.000,- door de hoge tantièmes en de winsten op de suikerondernemingen. Zyn traktement van ƒ 1200,- was op de helft verminderd,maar hy had veel winstaandelen in de Cultuur My. Aan Louise had hy by zijn huwelijk ƒ 20.000,- geschonken,die nu tot een ton waren opgelopen.

Vrijdag 16 Nov. keerde ik naar Haarlem terug. Een avond had ik toet Christiaan en Louise gewhist en bewonderde ik haar lief humeur en geduld,terwijl ik my over Christiaans slecht humeur en onvriendelijke toon ergerde.
In den Haag had ik mijn hoge hoed op en driemaal is er tegen gegooid met een aardappel en een steen. Dat was my in het buitenland nooit overkomen.

De drie kinderen Heemskerk verlieten Jet Hartsen en gingen in J 6 ^3 Amsterdam wonen.

Donderdag 15 Nov. stierf te Bussum de schrijver en dichter H.J. Schimmel,aet.83- Hy had veel aan Papa te danken maar beloonde dit met ondank.

Kees van Lennep presenteerde my zijn belle Hyke Hinrichs,die beeldig is. (Moeder van Hyke en Syl).

Ik bezichtigde het huis in de Kruisstraat,waar Oudovergrootvader David van Lennep en zijn zoons Sylvius en Cornelis gewoond hadden,bekend onder de naam van het huis met de Meerminnen. Grote hoge kamers, vaste spiegels,dikke deuren,kasten in en tegen de muren,gemakkelijke trap en twee verschillende trappen,een naar de zolder en een naar de keuken,enorme tuin. Later kocht de stad het om het tot kantoren van de Lichtfabrieken in te richten. Frank kocht twee deuren van het jaar 1421,die in een kelder lagen en liet daarvan een kast maken.

Cornelia maakte bortsplaat,die goed gelukte.

Henk verdedigde in zijn gezelschap Audiendo drie dwaze stellingen: le.Vóór het Darwinisme, 2de.vóór de lijkverbranding en 3de vóór de Collewijnse spelling.

Fanny kocht het huis der wed.Onnen.

De Franse Regering zette de Nuntius uit het land omdat hy met het Vatikaan correspondeerde en daarby tot verzet tegen de Regering aanspoorde. De Paus was woedend.

De Subst.Officier van Justitie eiste 41 jaar tegen Montigny en 4 jaar tegen de Geer.

Tussen de Verenigde Staten en Japan spande het omdat de Japanse kinderen op de Amerikaanse scholen niet werden toegelaten. Roosevelt kon er niets aan doen.

Cornelia was nu en dan uit haar humeur,zonder dat ik wist waarom. Marie snauwde zy soms af.

Max maakte een schema van de inhoud der hoofdstukken en begon aan het schrijven over Papa's jeugd. JW. had opnieuw aan Cécile Co- mandi geld kunnen zenden,in 't geheel 3000,- francs. Zy leefde van noten en melk !

Op 17 Dec. stierf Frits Schimmelpenninck te Arnhem,twee jaar na zijn vrouw Hansje. Dat is om jaloers van te worden.

19 0 6

EINDEUit de Haarl.Courant van 2 April 1906.

De bewoners van de Groentenmarkt hebben niet veel wil van hun adres om de moedwilligheid en diefstal der jongens tegen te gaan. In den Gemeenteraad werd betoogd,hoe weinig er aan te doen is. De bewoners zullen dus tijdelijk de onhebbelijkheden der straatjeugd moeten dulden.

Overlast van buren en straatjeugd heeft iedere stad,waar de politie minder streng optreedt dan in Duitschland.

Liemand heeft daar meer over geklaagd dan de dichter Mr.Willem Bilderdijk,toen hij,op zeventigjarigen leeftijd in Haarlem kwam wonen.

Bilderdijk had gehooptin Haarlem een stad van stilte en rust te vinden,en in plaats daarvan werd hy er gekweld door een woeligheid, een onrust bij dag en nacht,welke hem deden terug verlangen naar het zalige Leiden,ja zelfs naar Amsterdam. Dat was in het Haarlem van 1827

In hetzelfde jaar schrijft hy aan Mr.Is.da Costa:" Haarlem is een stad vol onophoudelijk geraas,dartelheid en brooddronkenheid."

Over de inwoners oordeelde hy evenmin vroolijk. Eenige maanden later getuigt hy van hen:" Luiheid,onbekwaamheid en brutaliteit tee- kent de Haarlemmers uit,en met hen te spreken,is my niet mooglijk om hun geweldig klinkende stem,die my de ooren verdooft." In een gedicht herhaalde hy de klacht:

De afgrijsselijke stem paart,zelfs bij stille vrouwen,

Met d'opslag van een oog,dat door u heen wil schouwen,

En elders ‘t uiterste van onbeschaamdheid heet,

Maar niemand hier bevreemt,ook zelfs bij 't zedigst kleed. Leen,'k vond aan 't IJ,bij zulke als groente-of zeevischkramen, Of Noorder Voddemarkt,in d'opslag meer betamen,

En,kruis door Boterbuurt,oif Dam,of Warmoesstraat,

Bij Haarlems bul-gebulk hoort ge enkel lamgeblaat;

'k Zwijg van baldadigheid der kind'ren langs de straten,

In dartle speelzucht op 't dolzinnigste uitgelaten,

En waar geen traliehek,geen ijzer,rust van heeft,

Dat de onverlaat er niet op ratelt,dat men beeft "

Met de woningen kon Bilderdijk het in Haarlem ook niet vinden. Het huis in de Damstraat beviel hem evenmin als dat op de Bakenesser- gracht. Toen hy kwam wonen in het huis op de Groote Markt kwam er rust.ARNO - 1907

Christiaan en Louise waren te Monte Carlo,Hotel Balmoral met de Muliers. Christiaan was brommig op reis geweest.

Het paleis van Assyrië's Koning Sargon was 9 hectaren groot,de muren 14 Meter hoog en daarop verhief zich het paleis,zodat het terrein rondom het paleis ook 14 M.was opgehoogd. Wat een geklim in dat hete land !

Kingston,de hoofdstad van Jamaica,een bloeiende stad,werd door een aardbeving verwoest. Daarop volgde brand en werden de ontvolkte huizen en winkels door dronken negers geplunderd,terwijl de krankzinnigen los rondliepen. Men vreesde dat de gehele stad zou wegzinken, daar de rotsen overal vane'én gespleten waren.

De Keizer zond het standbeeld van Koning-Stadhouder Willem III dat met die der andere Oranjevorsten te Berlijn stond,aan zijn Oom Edward,wat ik jammer vond,omdat de Engelsen Willem haten,daar hy een Hollander was.

Christiaan schreef dat hy 24 Jan. Monte Carlo verlaten zou voordat het er koud was,het eten zijn maag had bedorven en hy zo slap was als een vadoek. Daarby kon hy niet klimmen en was hy zó doof dat hy zelfs het spel der Tziganers niet hoorde,zodat hy als in een afgestorven wereld leefde.

Woensdag 30 Jan. kwam Carrasco in Dunewalde logeren,by Max en Em. De volgende dag kwam hy met Max by my. Een zijner dochters had van onze opstand tegen Spanje een verhaal in het Duits geschreven. Zyn oudste zoon wilde in de medicijnen studeren en later naar Spanje gaan. Max had zyn Egyptische reis in het Spaans beschreven en Carrasco had er geen fouten in gevonden.

By Mevrouw van Tienhoven ontmoette ik Henri Deutz van Lennep en zyn vrouw,die naast my kwam zitten en my uitnodigde om haar eens in Ipenrode te bezoeken. Zy zouden op 1 Mei naar Zandvoort gaan in Villa Jacoba,omdat zy in Meer en Berg een huis lieten bouwen.

Louis nam les in 't spreken.

Op 4 Febr. ontsliep Mina van Lennep-Sillem,aet.71. Max en Frank woonden haar begrafenis by.

Prins Hendrik werd benoemd tot Ridder der Johanniterorde.

De begroting voor Oorlog werd door de Eerste Kamer verworpen met 27 tegen 17 stemmen. Het Ministerie trad af.

Ik woonde by Boreel een toespraak by van Frank Thomas over de tegenstelling tussen de uitspraken van Jeremia en die van de Heiland en van Paulus over de algehele verdorvenheid des harten en de eis des Heren: Weest volmaakt.

Woensdag 13 Febr. speelde ik voor het eerst biljart by de Heer van der Meulen met hem en van Lynden,die een dagelijkse comparant was, maar slecht speelt. Van der Meulen en ik waren van gelijke kracht.

Het biljart is zeer klein en het loopt te hard.

Aletta van Rossem collecteerde voor de zendeling Benjamin,een Armeniër,die in Perzië wil gaan evangeliseren.

In Februari werd jiJilfried ernstig ziek aan angina met hoge koorts, zodat van Praag gehaald werd,maar gelukkig herstelde hy.

Zekere door het Hof veroordeelde polak loste vier schoten uit zijn revolver op de Min.van Justitie van Raai te,uit nijd dat zijn rekest was afgewezen. Eén vloog door de ruiten van een huis,één stuitte af op het metalen schijfje van van Raaite's ridderorde. Deze bleef ongedeerd.

Het stormde zó hevig,dat een der dubbele ramen van Franks huis te Zandvoort in de nacht van 20 op 21 Febr. weggerukt werd en onbeschadigd op een duin neergezweept was.

De mailboot Berlin van de Harwichlijn leed op de Hoek van Holland schipbreuk,brak in tweeën en het achterste gedeelte,waar de meeste passagiers waren,zonk. De reddingboten konden het schip niet naderen.

De Kapitein Precious was een der meest bekwame gezagvoerders. Aan boord was een Duits operagezelschap. 23 lijken spoelden aan wal. Van dat ener dame was een arm afgerukt. Een kapitein redde zich op een stuk hout en zag dat een golf de gezagvoerder en de stuurman wegspoelde.

Met de passagiers waren er + 160 man aan boord. Op het wrak werden nog een tiental personen gezien, De Prins was er terstond heengesneld
en had de mensen aangemoedigd om de schipbreukelingen te hulp te komen. In 't geheel werden 15 lieden gered en kwamen er 125 om. Voor de redders werd op de Beurs te Amsterdam voor ƒ 18.950- ingetekend,te Rotterdam voor ƒ 1800,-; de Great Eastern Railway schonk f 500- voor de noodlijdenden. Het Handelsblad ontving ƒ 2734,-.

Frank liet Dr.Posthumus Meyjes uit Amsterdam komen,die met de koortsspiegel Wilfried onderzocht,chinine,bouillon,zwezerik en een drankje voorschreef,binnen drie dagen beterschap beloofde en een hoge rekening zond.

Sedert enige tijd was Emilie niet wel. Zy had overal rheumatische pijnen en geen gevoel in de benen,zodat zy met moeite liep. Op raad 0J van Dr.Bijleveld moest zy in de wol te bed liggen. Dr.Huet werd geraadpleegd, die zeide dat Em door gebrek aan voedsel geheel verarmd was en dus rusten en eten moest.

De Prins van Teek braohtt onze Prins Hendrik de Bathorde,die met zijn moeder naar de Hoek van Holland reed,haar het wrak toonde en de medailles aan de redders uitreikte.

By de Pélerins ontmoette ik Marie von Massenbach-Forstner,met wie ik over Lore kon spreken. Zy was een oud,verschrompeld,tandeloos vrouwtje geworden.

Max las my een brief van Papa aan Tante van Loon van 1817 voor, vol spreekwoorden. Die brief had een man te Zeist in een boek gevonden, dat hy op een veiling had gekocht,en voor ƒ 10,- aan Frank verkocht. Frank verhuurde het huis aan de Krullelaan te Zeist voor 6 maanden aan de Heer Jäger uit den Haag.

In Parijs stierf 11 Maart Casimir Pévier,geb.l847. Hy werd 27 ® 2- Juni 1894 President van de Republiek ter vervanging van de vermoorde President Sadi Carnot,maar trad in '95 al af,omdat hy tegen de giftige aanvallen der socialisten en radicalen niet bestand was.

Te Toulon vloog het slagschip Jena in de lucht met de gezagvoerder en schier alle 600 manschappen.

Op 15 Maart kreeg Marie Fletterman-Jonker een miskraam. Het was een vrucht van 4 maanden. Fletterman zelf vond het alleen jammer omdat het een jongen was. Zo'n lelijke ijdele kwast. Cornelia zond alle dagen beefsteak.

De Normaalschool te hymegen had een deficit van ƒ 2800,- en had binnen enige weken ƒ 4000,- nodig om de traktementen en rekeningen te betalen.

Louis Labouchere engageerde zich met een meisje de Casembroot.

Hy was 41 en zy 20 jaar jonger.

Dr.en Mrs William Bird van Lennep te Philadelphia nodigden de Hollandse van Lennepen uit om de huwelijksinzegening op Woensdag 3 April by te wonen van hun dochter Rebecca met Dr.John Dean en deel te nemen aan het breakfast te 12±.

Maandag 18 Maart bezocht ik Em,die beneden lag en nog geen gevoel in de voeten had. Zy zou een stoel uit Waterland krijgen,welke aan de oude Mevrouw Boreel toebehoorde.

De Prov.Staten van Noord-Holland kozen met 46 van de 73 stemmen de gevallen Minister van Oorlog Staal tot Lid der Eerste Kamer als vrij dwaas protest tegen zijn nederlaag in die Kamer. Generaal van Marie kreeg er 24,de Boer de overige.

0 3 Londerdag 21 Maart bezocht ik te Amsterdam Hansje Bäcker,die ik

sinds 1899 niet gezien had en nu als een oud,mager,verschrompeld,lelijk vrouwtje terugvond.

Ik kreeg een de Ruyterplaat,waarop zijn portret en die van Bankert,van iMes,van Gent,de Liefde,üornelis en Jan Evertsen en Cornelis Tromp voorkomen. Otto van Lennep schreef voor een Tijdschrift een artikel over de Ruyter als mens,en werd benoemd tot Kommandant van de brik Pollux. Overal werden de Ruyterfeesten gevierd,waarvoor predikanten uit Hongarije óverkwamen, ue Koningin kwam er voor in Amsterdam om aan de marine autoriteiten en de vreemde gezanten een diner te geven en by het graf van de Ruyter hun hulde te brengen. Te Haarlem hielden kinderen een gecostumeerde optocht en werd op de Markt door de militairen muziek gemaakt.

In Roemenië kwamen de boeren,verbitterd over de wijze,waarop de y-Pï-w‘-frTfrh«sjtni»i'. hi?ro'of'ct«n?rn wrnt-.qmfl—bw ri-1 ïinrisvi-lern

Joden hen uitzogen en van hun goed beroofden,in opstand en plunderden en verbrandden 300 landgoederen.Zondag 24 Maart stierf Cees Röell,Burgemeester van Eemnes,na lang lijden aan niertering en hartzwakte te Baarn,aet.59* Hy was geheel uitgeteerd. " Er zat niets meer in dat broekje," zei zijn moeder my op haar eigenaardige Dedelmanier. Vroeger was hy zeeofficier geweest. Hy was getrouwd met Marie Rutgers van Rozenburg en liet vier zoontjes na.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət